สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 112 14 7 7 133
2 สตรีนครสวรรค์ 109 13 9 2 131
3 นครสวรรค์ 103 5 3 0 111
4 ท่าตะโกพิทยาคม 91 24 8 4 123
5 ชุมแสงชนูทิศ 76 21 8 2 105
6 ลาดยาววิทยาคม 73 15 9 4 97
7 ตาคลีประชาสรรค์ 71 16 5 3 92
8 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 68 11 8 5 87
9 เทพศาลาประชาสรรค์ 61 19 9 5 89
10 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 59 30 16 8 105
11 หนองกรดพิทยาคม 58 16 6 3 80
12 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 57 26 7 6 90
13 บรรพตพิสัยพิทยาคม 57 16 7 10 80
14 ไพศาลีพิทยา 52 23 10 8 85
15 แม่วงก์พิทยาคม 42 8 7 5 57
16 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 41 10 13 4 64
17 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 39 14 9 8 62
18 พระบางวิทยา 36 14 15 10 65
19 ตะคร้อพิทยา 36 11 6 3 53
20 วังข่อยพิทยา 31 11 5 9 47
21 พยุหะพิทยาคม 30 11 16 6 57
22 โกรกพระ 30 5 6 7 41
23 โพฒิสารศึกษา 27 16 4 4 47
24 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 25 16 5 5 46
25 ทหารอากาศอนุสรณ์ 25 11 8 4 44
26 เก้าเลี้ยววิทยา 20 9 9 7 38
27 วังบ่อวิทยา 20 9 6 2 35
28 ช่องแคพิทยาคม 18 8 4 6 30
29 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 18 3 2 1 23
30 ปรียาโชติ 17 8 8 4 33
31 เขาทองพิทยาคม 16 10 2 7 28
32 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 16 7 7 7 30
33 หนองโพพิทยา 16 7 3 7 26
34 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 16 3 4 3 23
35 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 15 8 3 4 26
36 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 15 7 5 8 27
37 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 14 14 7 8 35
38 ทับกฤชพัฒนา 13 7 0 6 20
39 ลาดทิพรสพิทยาคม 12 1 2 2 15
40 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 11 9 4 3 24
41 เขากะลาวิทยาคม 10 11 3 5 24
42 พนมรอกวิทยา 10 10 9 9 29
43 บึงบอระเพ็ดวิทยา 10 5 9 9 24
44 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 9 1 4 3 14
45 เยาวชนพัฒนา 8 0 0 2 8
46 ประชานุเคราะห์ 3 2 2 0 7
47 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 3 2 1 0 6
48 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 1 5 1 9
49 วิสุทธิศึกษา 2 2 1 0 5
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 3 2 4 5
51 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 1 0 0 1
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,704 524 308 240 2,536