รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ รร.นครสวรรค์/รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม/รร.สตรีนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญท้าว
 
1. นายณรรฐพงษ์  ฉ่ำน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงอลิศา  เสือนุ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสายฤดี  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวสุนิสา  คงเพชรศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณิชาพัชร์  สายอุดมสิน
 
1. นางปิยะนุช  ชัยขันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวฉัตรชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธนาภา  กล่อมเภรี
 
1. นางวัชรินทร์  สุดสีสังข์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงสุพัฒศร  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปิยมาส  วัดสิงห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทพเนาว์
 
1. นางสาวสุนิสา  คงเพชรศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  วชีระสุทธิ์
 
1. นางสาวอัมพวัน   บุญช่วยเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวปัทมา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเงิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวหัสยา  อภิชาติ
 
1. นางจำเนียร  อินทร์บุหรั่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ประเสริฐมาก
 
1. นางสาวกาญกนก  สุนทรแย้ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายนิทัศน์  เที่ยงนิล
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงปภาดา  คล้ายกระจ่าง
 
1. นางสาววิชยา  กลั่นหุ่น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  สระแก้ว
 
1. นายมรรคณา  คาระวะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ
 
1. นางสัมพันธ์  สมพงษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสุภัชชา  อินทวัน
 
1. นางชฎาพร  แหงมงาม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนิศากร  ทาทองมา
 
1. นางทักษิณา  เหลืองทวีผล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พูลพันธ์
 
1. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พัตตาสิงห์
 
1. นางวันทนา  นิลสนธิ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ธรรมชาติ
 
1. นางพรทิพย์  ประกายสกุล
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายพินิจ  นิลเนตร์
 
1. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวสุพัตรา  ลาเสือ
 
1. นางณัฐณิชาช์  แสงโห้
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปริญทิพย์  ทองมนต์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ช่างเภา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองพูน
3. เด็กหญิงพัชรี  พิศสกุณา
 
1. นางณัฐกานต์  ติยะสัญ
2. นางพรลภัส  ทองชุบ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทนา
2. เด็กหญิงสุพิตรา  กัญหา
3. เด็กหญิงแพรวา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญ์ฐญาณ์  วราธนากิตติ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี
3. เด็กชายธนภัทร  ด้วงทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์เพ็ญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เสนาธรรม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลนัทธ์  สุขเสือ
2. นางสาวปิญาดา  วัดตูม
3. นางสาววิศัลย์ศยา  แจ้งสุข
 
1. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
2. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  เนียมสุ่ม
2. นางสาวบุษชบา  ยิ้มย่อง
3. นางสาวเพ็ญภาณี  เทียมจันทร์
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกิตตินันท์  แก้วคง
2. นายศุภชัย  สังคะรินทร์
3. นายสุมาตร  หุ่มกระโทก
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
2. นางสาวกฤติญดา  อ่อนคล้าย
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายคมปกรณ์  พวงดอกไม้
2. เด็กชายอนุกูล  เพชรพงศ์
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุณหันต์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อิ่มศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยืนยง
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายธนานนท์  แสงทองทาบ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชวาลา  สวนสลา
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมศักดิ์
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธุวพร  มีโพธิ์
2. นางสาวสุกัลญา  สุวรรณชะนะ
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชลัมพล  สาลีขาว
2. นางสาวนภสร  ชั่งเหลือ
 
1. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
2. นางสาววิภาดา  เปลี่ยนไทย
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาพร  ปิ่นปั้น
2. นางสาวเปมิกา  แน่นอุดร
 
1. นายศุภชัย  นัคราจารย์
2. นางสาวสิรินันท์  ฤทธิ์บำรุง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัญจพร  ศิริทรัพย์
2. เด็กชายพันธุ์แท้  พัฒนากุล
 
1. นางนุจารี  สุขีเมฆ
2. นางยุพิน  อุตสงควัฒน์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทับทิมพันธ์
2. เด็กชายปริญญา  พงษ์ธนภูมิ
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
2. นางสาวอุไร  นาคเสน
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิระจีดา  พรหมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภูริดา  ทวีแสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์เพ็ญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เสนาธรรม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายแสงเดช  สุขพรรณ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเงิน
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวภควดี  คุณธรรมรักษ์
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1. นายธนชาติ  สิงห์เถื่อน
 
1. นางสาวจิตวิมล  นนทลา
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชาย จิรายุส  แพงมะจรินทร ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สุริวัน
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรมล  ทองลอย
 
1. นางสนอง  ชนิดสะ
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายอนุชา  สว่างจิตร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สีสวย
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวอภิพร  กาญจนมาศ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โตโภชนพันธุ์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤษฎินทร์  นุสติ
 
1. นายทัศนัย  ชำนาญเพชร
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงพุธิตา  ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  นิลบรรพต
3. เด็กหญิงศรีสุดา  เจริญชัย
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุมา  บุญศิลป์
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ซามี
2. เด็กหญิงสุธิษา  เฮงสกุล
3. เด็กชายอธิปบดี  ค้าวัตถุ
 
1. นายพชร  พันธ์ุรอด
2. นางสาววริยา  ชาติสุทธิ์
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ชานนท์
2. เด็กชายสรวิชญ์  เหรียญทอง
3. เด็กชายเฌอชล  อภัย
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกันตยา  เอี่ยมดี
2. นางสาวกิตติยา  ลาดนอก
3. นางสาวศิระดา  แก้วบัวดี
 
1. นายอนุวัตร  พูลเอี่ยม
2. นางสาวสุรีรัตน์  หมีภู
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวกัญญามาศ  ม่วงลายทอง
2. นางสาวปรายฟ้า  พาพิมล
3. นางสาวรุ่งรวีวรรณ์  ด้วงเฟื่อง
 
1. นายปิยะวัฒน์  ศรีสังวาลย์
2. นางสาววนิดา  เกตุทอง
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกีรติกา  บุญจันทร์
2. นางสาวปรีด์เปรม  อภิรักษชัยกูร
3. นายปารินทร์  คงอินทร์
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์ทบ
2. เด็กหญิงรสุกา  โชคไพบูลย์ทวีสุข
3. เด็กชายรัฐธนัทพล  วัฒนแจ่มศรี
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
2. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  กระสังข์
2. เด็กหญิงรักษิณา  แสนนารี
3. เด็กหญิงศิริพร  ปานพรม
 
1. นางดวงดาว  ไตรศรีวิรัตน์
2. นายธนชัย  ขุนแก้ว
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธรรศ  ธารทองวงศ์
2. เด็กชายธัญญวัฒน์  ธัญญมงคลชัย
3. เด็กหญิงสุวรัญชา  ภู่จำรูญ
 
1. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
2. นายธรธร  เพ็งผจญ
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนภัสวรรณ  คุ้มวงษ์
2. นายนรภัทรธนา  ศรีคชไกร
3. นางสาวสุภัสสร  เศษจันทร์
 
1. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
2. นางสาวนพมาศ  อิสระบุตร
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรดา  แก้วภาพ
2. นางสาวอัจฉรา  บุญเกิด
3. นางสาวเมวดี  ศิริเวช
 
1. นางสาวเกศกนก  ใจสุบรรณ
2. นางสาวสิริวิมล  เส็งเมือง
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวชลิตา  สายโพธิ์
2. นางสาวบัวชมพู  บัวขาว
3. นางสาวพิมพ์ลภัทร  ฟองเอม
 
1. นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด
2. นางศศิธร  เกิดทอง
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายกิตติธัช  ชูมา
2. เด็กหญิงญาณิศา  โฆษะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชริตภิรัต
2. นางปวีณา  สุวรรณเพ็ชร์
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมธร  บุญพุด
2. เด็กชายนภดล  บุญมี
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชโยดม  จรรยาติสัณห์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  นามผล
 
1. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
2. นายธีระชัย  เอื่ยมผ่อง
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐนิช  มูรามัญ
2. นางสาวณิชชาพิชญ์  วรสิทธิ์ตานนท์
 
1. นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก
2. นางประยงค์  สวนดอน
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ชาภักดี
2. นายสรัล  ด้วงนวม
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวอภิญญา  ยอดนิล
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวสุนิสา  ทรงอธิบาย
2. นายอนุชา  แก้วเกิด
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญวาส
2. นางสาวมนต์วลี  สิทธิประเสริฐ
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวศรัณยภัทร  เรือนเงิน
 
1. นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  พรมเวียง
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุสรา  แตงร่ม
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายรัชพล  เลิศไชยงค์พานิช
 
1. นายอิศเรศ  แก้วคง
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  พิศโสระ
 
1. นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายซัน  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายนราธร  อินทะพันธ์
2. เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
2. นางนันทวัน  ปลั่งดี
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายบดินทร์ชัย  แสงเดชา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยคี
 
1. นายเอนก  แสนชัย
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงพันธกานต์  แก้วลอย
2. เด็กชายสิรภพ  เหล่ากุดบอด
 
1. นายปิยะวัฒน์  ศรีสังวาลย์
2. นายธนายุทธ  สุขคำฟอง
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวทิพยดา  แสงเดชา
 
1. นายพีระณัฐ  ศรีมาก
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายจิรพัทธ์  หึกขุนทด
 
1. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายไชยภพ  โพธิ์พรม
 
1. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายเจษฎา  อัศจรรย์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีอริยานนท์
 
1. นางเสาวภาคย์  สนจุ้ย
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเสาวพร  ฤทธิ์กล้า
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญวาส
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวนีรชา  ประสิทธิเกตุ
 
1. นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวบุนยานุช  สุภาขจรกุล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวอนัญพร  กลิ่นสังข์
 
1. นางนันทวัน  ปลั่งดี
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อุรุวรรณกุล
2. เด็กชายชยุต  โชติวิชาศิริกุล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พฤกษมาศ
 
1. นางสมพิศ  สิทธิพิสัย
2. นางสาวสมัชญา  พานรอด
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธรรศกมณ  ลอยมา
2. เด็กชายปัญญ์  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงวันพิสุทธิ์  พินิจ
 
1. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
2. นางรวีวรรณ   พูนสุวรรณ
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุพัตรา
2. เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงเมธาวี  จุลมุสิก
 
1. นายโยธิน  ศาสตร์ศรี
2. นางชนม์พิศา  ศาสตร์ศรี
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวทิญาดา  ควรรับส่วน
2. นายพีระ  มาลยสุวรรณ
3. นายเมธัส  มานวกุล
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นางสาวนวลวิสา  สมบูรณ์เพ็ง
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  ดำอ่อน
2. นางสาวศศิกานต์  เกิดเมฆ
3. นายอนุรักษ์  สุขพูล
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  คลังฤทธิ์
2. นางสาวปินัชยา  นาคจำรูญ
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธารวัชร์  ธาราวัชรศาสตร์
2. นายพิสิฐ  อ่องแก้ว
3. นางสาววณิชชา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  โพธิ์อ่อง
2. นางสาวกิตติญา  พรมพรสวรรค์
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภวิษย์พร  สนองคุณ
2. เด็กหญิงสโรชา  แข็งการเขตร์
3. เด็กหญิงอลิตา  กำมะลาต
 
1. นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางเพชรา  บัวเทศ
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาภัทร  แป้นอินทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  กุมมาน้อย
 
1. นางสาวศริญญา  พิมพ์หนู
2. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  หม้อมีสุข
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางลลิตา  แหงมปาน
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐนิช  ผลสมบัติ
2. นางสาวสตรีรัตน์  ดรุณเพ็ชร
3. นางสาวสุภัสสภา  อุ่นศรี
 
1. นางกิตตินภา  เขตวิทย์
2. นางนภัสวรรณ  นุชชม
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวนฤภร  บัวชื่น
2. นางสาวรัตนา  ทองแท่ง
3. นางสาวเนตรชนก  ขวกเขียว
 
1. นางสาวภาวิณี  กลั่นแตง
2. นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  รื่นรวย
2. นายภวัต  สว่างเวียง
3. นางสาวสิริยากร  แก้วก๊อ
 
1. นายเอกชัย  พรมศักดิ์
2. นายมาโนช  แยบเกษตร
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงทัณฑิมา  เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ฟื้นผา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สีหา
 
1. นายสุรวิชญ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวนันทชา  อัมฤทธิ์
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจิรัฏฐ์  ภาณุเตชะ
2. นายพศวีร์  แฝงพงษ์
3. นายภูวพัศ  เทียมจรรยา
 
1. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
2. นายสามารถ  สุขเกษม
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กชายดนดนัย  นราศรี
2. เด็กหญิงทักษพร  พาไทยสงค์
3. เด็กชายอินทรีย์  ทองสุกดี
 
1. นางสุพินิจ  โรพันดุง
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทัย  สินแต่ง
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะภรณ์  คิดไร
2. นางสาววิภารัตน์  แป้งนวนดี
3. นายเทพรัตน์  มาดี
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางลลิตา  แหงมปาน
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายจีรวัฒน์  แสนรัก
2. นายนที  ชูเชื้อ
3. นายศักรินทร์  แสนรัก
 
1. นางสาวฉัตรลัดดา  บุญมา
2. นางสาวหทัยรัตน์   วิสิทธิเขตรกรรม
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวญาณิศา  จันทร์ศรีดีชัย
2. นายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์
3. นายสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ
 
1. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เซ็นบัว
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เงินฉลาด
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เขตจัตุรัส
 
1. นางเสาวลักษณ์   นิ่มตลุง
2. นางสาวถิรนันท์  อะสุพล
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณปภัช  เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โททอง
3. เด็กหญิงศศิภา  ขจรนาม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรสิงชัย
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายพงศ์เพชร  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัวสุวรรณ์
3. เด็กชายสารหิรัญ  สมสุข
 
1. นางศิริวรรณ  ทัพทวี
2. นางสุภาวดี  คำเมือง
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธัญญะ  หนูกลัด
2. นางสาวพัณณิตา  สมัครเขตกิจ
3. นายอนุภัทร  นงเนตร
 
1. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ
2. นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ์
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวพรรณนิภา  ทองทัพ
2. นางสาวรสา  พัดไทสงฆ์
3. นางสาวอนัญญา  ผาสุข
 
1. นางรวีวรรณ   พูนสุวรรณ
2. นายทรงศักดิ์  คงสมศรี
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวชนกาญจน์  นาคปนคำ
2. นายชวกร  จีบแก้ว
3. นางสาวเบญจวรรณ  กรินทร์
 
1. นางสุภาวดี  คำเมือง
2. นางศิริวรรณ  ทัพทวี
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกฤต  พูลเกษม
2. เด็กชายวรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
2. นางสาววลัยภรณ์  คงเจริญ
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายรัชเนศ  ยอดนิล
2. เด็กชายศุภณัฐ  สดสอาด
 
1. นายสิรวิชญ์  ทีปสิริลัทธพล
2. นางนลินี  ประทุมานนท์
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำบุรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนแก้ว
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นางกฤติมา  กองทองนอก
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายณัฐกร  เหล่าแก้วก่อง
2. นายศรพิชัย  หล้าทองคำ
 
1. นายศุภชัย  หวังสุข
2. นางภัทรารักษ์  พลพจนารถ
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายจิรายุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ
2. นางสาวรักษิณา  ปัญจะมงคล
 
1. นางสุณีรัตน์  โฉมยงค์
2. นางเฉลิมรัตน์  ฮิรากาว่า
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายณภัทร  คุ้มพุ่ม
2. นางสาวณิชากร  คำน่าน
 
1. นายมนัส  ชวดดา
2. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายวิทยา  ทองทะจิตร
 
1. นางสาวอภิรดี  ผิวผ่อง
2. นางสาวจิดาภา  ศรีมาพา
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนาวัฒน์  อินทร์อิ่ม
2. เด็กชายธีรวุฒิ  บุญเร
 
1. นางรัชนี  ศรีเอี้ยง
2. นางพัชรี  ทองธานี
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายยศพัทธ์  เอมโอฐ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เผือกยอด
 
1. นายจีระศักดิ์  อบอาย
2. นายไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายทินภัทร  ไกรสรเสนา
2. เด็กชายอรวิทย์   ชาแก้ว
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายกานตภัช  เวชประชา
2. เด็กชายไอยเรศ  หงษ์สกุล
 
1. นายอนนท์  แย้มเม
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  หลวงจอก
2. เด็กชายเพชรรัตน์  มนตรี
 
1. นางกฤติมา  กองทองนอก
2. นางรจนา  ด้วงชื่น
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ทองหยิบ
2. นายธิติ   คงเพ็ชรศักดิ์
3. นายวันชัย  ดอนไพวัติ
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายธนากร  โพธิ์ตุ่น
2. นายยีเวยอง  .
3. นายราวิน  ศรีไพรสนธิ์
 
1. นายสามารถ  กล่อมเกลา
2. นายณรงค์  ฤทธิ์เทพ
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สนธิโพธิ์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สมหมาย
3. เด็กชายธนานันท์  ปักไคหัง
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เรืองคำ
5. เด็กหญิงอรปรียา  โพธิ์พันธ์
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
2. นางสาวรุ่งทิวา  อ่ำอำไพ
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญานี  เนียมนัด
2. เด็กหญิงประภาพร  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงวรางคณา  แสนทราชา
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วินทะไชย
5. เด็กหญิงโยษิตา  มีโชติ
 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิยอด
3. เด็กหญิงฐิติมา  พุทธรัตน์
4. เด็กหญิงณิชพยกานต์  ชัยฤทธิ์
5. เด็กหญิงธันยพร  ใสใหม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
2. นางนภิศ  ก้อนทอง
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวทิพยาภัสสร์  ชูเสน
2. นางสาวธนัญญา  ทองทา
3. นางสาวนนทิชา  สีรวัตร
4. นางสาวร่มฉัตร  ธีรา
5. นางสาวสุพิชา  อินสน
 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวอารีรัตน์  เอี่ยมสอาด
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชุติมา  ภิรมย์นาค
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุมินตา  แซ่ตั้ง
4. นางสาวสุรีย์พร  นกลอย
5. นางสาวอัจฉราพร  ศรสุรินทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ลายน้ำเงิน
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัชชากร  ทองขัน
2. นางสาวธนาภา  โพธิพล
3. นางสาวปัณณพร  ผึ้งหลวง
4. นางสาวภัทรจาริน  คงคา
5. นางสาวสุภาวิณี  ศิริสอน
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
2. นางทัศณี  ทะอินเลย
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทจิต
2. เด็กหญิงจณิสตา  โนนทะราช
3. เด็กหญิงนันทวัน  วัฒนพรม
4. เด็กหญิงเขมมิกานต์  ภู่พันธ์
5. เด็กชายเมคิม  ปัญจศีล
 
1. นายกิตติ  จันทะเคลื่อน
2. นายสุรเดช  บุญรอด
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใยเย็น
2. เด็กชายธรากร  สวามิวัสดุ์
3. เด็กหญิงนนท์นภัส  ประมายะยัง
4. เด็กหญิงปัณชญา  แสงศักดิ์
5. เด็กหญิงปานตา  ทวีแหลม
 
1. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
2. นางญานี  อนันตอาจ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นผล
2. นางสาวปรายฟ้า  บุญทอง
3. นางสาวรชฎา  พลับพลึง
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. เด็กหญิงอริสรา  ครองสัตย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เกตุประยูร
2. นางสาวชนิดาภา  พวงจำปา
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกวินภพ  กระสัง
2. นายจิรภัทร์  บนขุนทด
3. นางสาวณัฐนิชา  พรหมฉิมพลี
4. นางสาวสายฝน  คูณเพิ่ม
5. นายโชคทวี  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
2. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐจารีย์  ปิ่นโตนด
2. นางสาวนิภารัตน์  โพธิ์ทอง
3. นางสาวภัทรพร  ขุนเทียน
4. นางสาววนิดา  จารุพินิจกุล
5. นางสาววริศรา  เดชสำเภา
 
1. นางธนพร  ยมรัตน์
2. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวซุ้มผกา  ช้อยสูงเนิน
2. นางสาวณัฐภรณ์  บุญนะ
3. นางสาวนฤนาท  ใจชอบ
4. นางสาวพรรวสา  อ่องเภา
5. นางสาวสิรินดา  นกลอย
 
1. นางบุญญาภา  อิ่มศีล
2. นายสัญญา  แดนพิมาย
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหลืองอร่าม
2. เด็กชายจักรรินทร์  ศรีประเทือง
3. เด็กชายธีรณัฐ  ถนอมเงิน
4. เด็กชายวรพล  ภู่หลิม
5. เด็กชายสราวุธ  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายธราธร  เนตรทิพย์
2. นางสาวชัชวรัชย์  ใบยา
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สอนพวง
2. เด็กหญิงธนิตา  โพธิ์อ่อง
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ผาแดง
4. เด็กหญิงนิตา  นัตติสุทธิ์
5. เด็กหญิงสุเนตรา  น้อยกลด
 
1. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
2. นายภาณุพงษ์  บิณฑวิหค
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชา  ตุงคะเตชะ
2. เด็กชายปวริศ  ศรฤทธิ์
3. เด็กชายปิยวุฒิ  บุญเจริญ
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษ์ดาว
5. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  เนินทอง
2. นายยศธน  ทองรุ่ง
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกานดา  ทองปาน
2. นางสาวกิติยาลักษณ์  ป้องโรคา
3. นางสาวธนพร  บุญสอน
4. นายนนทวัตน์  ทิมนิ่ม
5. นางสาวลลนา  ถาเงิน
 
1. นายสมเกียรติ  เอมใจ
2. นางสาวสุนันทา  แข็งแรง
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกิตติชัย  สุนทรบุตร
2. นางสาวชณัฐธิดา  พุทธเษม
3. นายธนธัญ  ลีลาวรฤทธิ์
4. นายเดชาพล  แก้วคง
5. นายเมธาวิน  ชูศักดิ์
 
1. นางนันทวันท์  จันทร์สอน
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวทอแสง  คูหาทอง
2. นายธนโชติ  พงษ์สาริกิจ
3. นางสาวปภาวรินทร์   โกวิทย์
4. นางสาวพัชรพร  อ่อนวัน
5. นายภาคภูมิ  อำภาพันธ์
 
1. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
2. นายกิติชัย  เชี่ยวชาญ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  วงศ์งาม
2. นายชนมน  มาประเสริฐ
3. นายชิษณุพงศ์  ก่อกุศล
4. นางสาวณัฎฐา  ก้อนพร
5. นายณัฐพล  สีโสภา
6. นายธวัชชัย  หัสดง
7. นายธีรภัทร  อ้นกลิ้ง
8. นายนัฐวุฒิ  ไกลถิ่น
9. นายพงศกร  เรื่อศรีจันทร์
10. เด็กหญิงพิชญานิน  ตรีเดช
11. นายพีรพัฒน์  รอบคอบพรมราช
12. นายภูชิชย์  ศิลาชัย
13. นางสาวรุ่งทิวา  ฮะสม
14. นายวงศธร  ชูขุนทด
15. นางสาวศรินดา  พิมภากรณ์
16. นางสาวศิริลักษณ์  สีหัวโทน
17. เด็กหญิงสิกัญญา  เรือนทะยา
18. เด็กหญิงสุธิมนต์  คุ้มนุ่ม
19. นายอุเทน  พึ่งจันทร์
20. นางสาวเกศินี  โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
3. นายกฤษณะ  ไกรสี
4. นางสาวกนกพร  คำลือไชย
5. นายวัชระ  พรมชาติ
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  รัศมี
2. เด็กหญิงจิตปะพัทธ์  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  พงษ์คุลีการ
4. เด็กชายชนาธิป  จำนงค์
5. เด็กชายชยณัฐ  ดีทองงาม
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาลา
7. เด็กชายทรงพล  ไทยปรีชา
8. เด็กชายธนโชติ  ครอบแพ
9. เด็กชายธรรมรัตน์  ซื่อตรง
10. เด็กชายธัญเทพ  ก๊กพิทักษ์
11. เด็กหญิงประริสา  วิไล
12. เด็กชายพศวีร์  พลล่องช้าง
13. เด็กชายภัทรพล  ปะนันท์
14. เด็กหญิงยศศินี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
15. เด็กชายรพีภัทร์  ปั้นช้าง
16. เด็กชายศรราม  กลั่นเขตกรรม
17. เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศพิพัฒน์กุล
18. เด็กชายสุเมศ  มั่นวงษ์
19. เด็กชายอรณ  นารถชลันธร
20. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ปานมี
 
1. พระคุณากร  คุณากโร
2. นางสาวเกศรา  เณรจ่าที
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีนา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวเกิด
3. เด็กชายกิตติเชษฐ์  เกษมสวัสดิ์
4. นางสาวกิ่งกาญจน์  นุ่มน่วม
5. นางสาวชลดา  ผึ้งเถื่อน
6. เด็กหญิงชลธิชา  ฟักเทศ
7. นางสาวทวินันต์  วงษ์คำ
8. นายธนภัทร  แก้วพิศดาร
9. เด็กชายนิธิภัทร  วินิจสรณ์
10. นายนเรศ  รอดนิล
11. นางสาวพรชิตา  อ่อนคล้าย
12. นางสาวพัชรี  พรหมพล
13. นายพีรพัฒน์  แท่งทอง
14. เด็กชายภูตะวัน  นิลสนธิ
15. เด็กชายมกานนท์  บุตรสิทธิ์
16. นายรักไทย  ฐานทองอรุณ
17. เด็กชายศิวกร  กิตติกุล
18. นางสาวสุพัตรา  แผนบัว
19. นายเชาวรัตน์  ฉุนหอม
20. นางสาวเพ็ญนภา  แผนบัว
 
1. นางสาวกำจัด  อินชูพงษ์
2. นางสกุลตา  รอดสการ
3. นายสิทธิชัย  พรหมประสิทธิ์
4. นายอภิชาติ  ยะไข่
5. นางรัชนี  จันทร์ไข่
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลทกานต์  ใบโพธิ์
 
1. นายเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชำนาญถิ่นเถื่อน
 
1. นางสาวยุพาพร  เทศสิงห์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลดา  จงกล
 
1. นายอำนาจ  จันทร์อิ่ม
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐนนทพร  แสนวงศ์
 
1. นายพีรวิชญ์  เสือเผือก
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปราจรีย์  แสนกล้า
 
1. นางบุศรินทร์  ลัทธิเดช
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวปรียากร  สังข์อ่ำ
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมดวง
2. เด็กหญิงมาริษา  แก้วจันทร์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางสาวรจนกร  เอกวัตร์
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญมี
2. เด็กชายรัฐนนท์  ใจเกื้อ
 
1. นางอารีวรรณ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางสาววศิณี  วรวงษ์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันย์ดนัย  พิตรพิบูลทวี
2. เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์
 
1. นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น
2. นางสาวรัตนา  วงค์ถาติ๊บ
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชิดชนก  พิมพ์พล
2. นายอลงกรณ์  อาจอารี
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นายภัทรพล  คำขวัญ
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายวชิระ  ยอดบัว
2. นางสาวอลิษา  จันทับหลวง
 
1. นางสาวจงกลนี  ลีนะกุล
2. นางวรรณวิภา  ปลอบโยน
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายธราดล  ใจเพียง
2. นางสาวปิยวดี  คชเสนี
 
1. นางสาวพรพรรณ  คำมีรักษ์
2. นางสาวชริตา  ธนาวรภา
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  พันวัน
2. นางสาวจารุพัสตร์  ทำบุญยิ่ง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จั่นผ่อง
4. นางสาวปัณฑารีย์  เพียรธัญกิจ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  น้ำทิพย์
6. เด็กหญิงวรวรรณ  เติมพันธ์
7. นางสาววาสนา  เฉยปั้น
8. เด็กหญิงสุรีวัลย์  สายสวาสดิ์
9. นางสาวเบญจมาศ  อาจองค์
10. เด็กชายโชติกา  ทองโพธิ์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางวัชราภรณ์  วิทยารักษ์
3. นายสมพงษ์  สุขเกษม
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐณิชาพร  สอนพิมพ์
2. เด็กหญิงดาริกา  ดีกล้า
3. เด็กหญิงนริศรา  มากมุก
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ติธรรม
5. นางสาวบงกช  ผงสูงเนิน
6. นางสาวพรพรรณ  ศรีสอาด
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทะ
8. นางสาววริศรา  ทับทอง
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุยบุดดา
10. เด็กหญิงอินทุอร  ประดับศรี
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
2. นางนิติยา  น้อยเกิด
3. นางสาวณิชารีย์  เหลืองอร่าม
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
2. นางสาวกวินทิพย์  คมขำ
3. เด็กหญิงกานต์สินี  สายยวง
4. นางสาวจิณณพัต  ดั่นเจริญ
5. เด็กหญิงญาดา   บัวเทศ
6. นางสาวณิชา  ด่านสกุลเจริญ
7. เด็กหญิงนภสสร  แจ่มฟ้า
8. เด็กหญิงภูตาวัน  วงษ์หงษ์
9. เด็กหญิงวิมลิน  ปั้นนาค
10. เด็กหญิงวิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
3. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกุลสินี  อุ้ยเหง่า
2. นางสาวกุสุมา  แก้วถิ่นดง
3. นางสาวกุหลาบ  ฤทธิชัย
4. นางสาวบุษกร  นิสัยพราหม
5. นางสาวพรทิพย์  วงค์วัง
6. นางสาวลัดดา  มะโนใจ
7. นางสาวศศิพร  สุขนิยม
8. นางสาวสามณี  นันทนิตย์
9. นางสาวอาทิตติยา  อยู่สุข
10. นางสาวเมทะนี  มะโนใจ
 
1. นายปริญญา  สุขุประการ
2. นายสยมภู  พิลึก
3. นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. นางสาวธัญวลัย  เทพทอง
3. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
5. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลสด
7. นางสาวสุภัทรา  สนทอง
8. นางสาวอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
9. นางสาวเพชรัตน์  ชื่นชวน
10. นางสาวเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
2. นางยุพา  พรมแตง
3. นายอรรถมาพงษ์  บุญรอด
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกชนันท์   สุขนันท์
2. นางสาวจิราพรรณ  เทียมสุวรรณ
3. นางสาวชลธิชา  นางงาม
4. นางสาวณัฏฐนิช  แสงทอง
5. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์รักษา
6. นางสาวรสิตา  อุ่นศรี
7. นางสาวระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ
8. นางสาวลลิตา  ประสงค์ผล
9. นางสาวศิวัชญา  โพธิ์พึ่ง
10. นางสาวเพ็ญพักตร์  อยู่นุ่ม
 
1. นายสมเจตน์  พิกุลทอง
2. นางสุณีรัตน์  โฉมยงค์
3. นางสาวลาภิสรา  กันทา
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรัณฑรัตน์  สระบัวทอง
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงยนต์
3. นายณัฐพงศ์  ประยันโต
4. นางสาวทรรศน์พร  อ่อนเกิด
5. นางสาวทอตะวัน  ฉิมพาลี
6. เด็กหญิงทัสมา  ปิยะปรีชา
7. เด็กหญิงปนัดดา  พันกลั่น
8. เด็กหญิงประกายดาว  ทองทรัพย์
9. นางสาวอัมรินทร์  กระแสปัญญาดี
10. นางสาวเกตุกนก  ฟักเงิน
 
1. นายพิชิต   ฑีฆะสุข
2. นายสมพร  ปราบมะไลย
3. นางสาววิมล  จันทวงศ์
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัยมาตร์
2. เด็กหญิงชลนิชา  เกตุพิจิตร
3. เด็กหญิงทัศนวรรณ  หิริโอ
4. เด็กหญิงปนัดดา  กลั่นกสิกรณ์
5. เด็กหญิงมานิตา  กันกสิกรรม
6. เด็กหญิงลักษิกา  ชัยวิเศษ
7. เด็กหญิงวริศรา  กาปัญญา
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงทิม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงกล้า
10. เด็กหญิงอภิญญา  แยบกสิกิจ
 
1. นายชินพัฒน์  แก้วลายคำ
2. นายปราโมทย์  พูลเกิด
3. นายปวงไทย  ประสมพงษ์
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกิตติธร  จันทรโคตย์
2. เด็กชายชานนท์  ต้นอารีย์
3. เด็กชายชิณวัตร  กันมินทร์
4. เด็กชายณัฐกฤต   สุขนิล
5. เด็กชายธีรภัทร  มีอุบล
6. เด็กชายนภัสกร  เสือเล็ก
7. เด็กชายนันทพงษ์  ทองยอด
8. เด็กชายนิธิกร  แตงอ่อน
9. เด็กชายสมยศ  สุวรรณโชติ
10. เด็กชายสุขสันต์  บุญมา
 
1. นายวัชระ  จันทร์ทรา
2. นายภุชงค์  นพคุณ
3. นายนิรันด์  บรรเลงกลอง
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ใสแก้ว
2. เด็กหญิงสรัญรัตน์  อ่วมทร
 
1. นายศศิวงศ์  หริ่งรอด
2. นางสาววิชุดา  ทองหาญ
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรชา  หงษ์ยิ้ม
2. เด็กหญิงบุุณยาพร  มกรธวัช
 
1. นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย์
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รอดรัตน์
2. เด็กชายฤทธิพล  เรืองปรีชา
 
1. นางสาวฝันฤทัย  สนจุ้ย
2. นายชนัตถ์  โสตถิกุล
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจีราวัชร  เจริญศิลป์
2. นางสาวศศิวิมล  คำเครือ
 
1. นายปณต  หมีทอง
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นายธีรภัทร์  บัวบานค่ำ
2. นายพันกร  รินแก้ว
 
1. นายบัญชา  ชมบริสุทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  ชมบริสุทธิ์
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองน้อย
2. นางสาวนพมาศ  เส็งเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  บุญยวัฒน์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  ลงลา
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวศวิตา  ขำพิมล
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร   ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สังคะรินทร์
 
1. นางสาวจิรภัทร  บุญเรือง
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายดุจปกรณ์  คำฤทธิ์
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณัฏฐกานต์  ปานเพ็ชร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิดา  กุสุโมทย์
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศรุดา  ศรีวรรณะ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุภัค  อิ่มสมบัติ
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวปริญญาทิพย์  แก้วบัวดี
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วรรณนวล
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วไพรชัด
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยาณี  ทองปาน
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายภาณุพงษ์  วงษ์ทองแดง
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  พิลึก
 
1. นางยุพิน  สมสวย
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  ดีเลิศ
 
1. นางยุพิน  สมสวย
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชุดา  พะหงษา
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวเกศรินทร์  สกุลมี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกณิกนันท์  ขำเดช
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศักดิ์สน
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วงาม
 
1. นายประวัติ   จันทร์สุวรรณ์
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  จันทร์เกษม
2. เด็กหญิงแคตตี้   แซนเบิร์ก
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรัญญา  คงสิบ
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปริชญา  ดีพร้อม
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทรงงยศ  คำอยู่
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวไอรีณ  แป้นแก้ว
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวรวงข้าว  บุญมี
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวนฤมล  วิชาพร
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์เที่ยง
3. เด็กหญิงเกดสุดา  จิ๋วสุข
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เดช  อินทร์มณี
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนพันธ์
3. เด็กชายโกญ์จนาท  รุ่งสว่าง
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
2. นายชุมพล  อินทร์ก่ำ
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายธนทฤษ์  ศรรุ่ง
2. นายธัชพล  สิทธิ
3. นายเนติพงษ์  สิทธิวงษา
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายอิสระ  วีระน้อย
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลยาณี  เก่งเขตวิทย์
2. นายวศิน  อุทัยเลี้ยง
3. นายอานนท์  สิทธิพรม
 
1. นายสันติ์  แสนสุข
2. นางสาวนันทวัน   จันทสุริโย
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายจิรภัทร  รอดยิ้ม
2. นายศุภเดช  ฉ่ำเจริญ
3. นายสุริยะ  สีดา
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาญเชิงค้า
3. นายเพทาย  ดาวสุข
 
1. นายกษมา  ดิษฐเจริญ
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  พรมคำ
 
1. นายไพศาล  มีสุวรรณ์
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  หนองเต่า
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายนิรันดร์  ภูมิสัตย์
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวอารยา  เสาแก้ว
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมะโน
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายสุวสันต์  สอนนิล
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายภราดร  กาละศรี
 
1. นางสาวพัชรพร  ปิ่นสกุล
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิมา  วัฒนะรุ่ง
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายอิทธิพัทธ์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวพัชรพร  ปิ่นสกุล
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายนิธิพัฒน์  บัวบังใบ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิราศินี  สุระจิตร
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  นุ่มมีศรี
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายสรรเพชญ  เกิดสมบัติ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปทิตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  คะเชนทรภักดิ์
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ภูครองจิตร
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวญาดา  สวยไธสงฆ์
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองพราว
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ชมภูนุช
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปณิดา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายรชานนท์  หล่อทอง
 
1. ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์  กิ่งเนียม
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายพงศธร  ศรีเรืองพันธ์
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พุ่มขจร
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
3. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
5. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
6. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
7. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
2. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
3. เด็กชายชัยพร  สีสวย
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มปาน
5. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
6. นายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
7. นายธีรภัทร  คงโต
8. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
9. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
10. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
11. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
12. เด็กชายศราวุธ  คชลี
13. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
15. เด็กชายสุเมธ  จุ้ยโต
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายดลภัช  ปิติเมธานนท์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พึ่งแก้ว
2. เด็กชายทนงศักดิ์  รัตนมิถุนา
3. นายธนกร  ปัทมาลัย
4. เด็กชายธิเบต  อาริกุล
5. เด็กหญิงนันชิดา  ราชแสง
6. นายบัณฑิต  คล้อยตาม
7. เด็กชายภากร  ครามวิชิตกุล
8. นางสาวรัตติกาล  จันทร์ประจักษ์
9. นายรันกรณ์  โสภิณ
10. เด็กหญิงฤทัย  สระทองน้อย
11. นางสาววรพร  พูลสวัสดิ์
12. นายสราวุฒิ  บุญน้อย
13. เด็กหญิงสุธิมา  วัฒนะรุ่ง
14. นางสาวสุพิชชา  เจริญโพธิ์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญสิงห์
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
2. นายเกรียงไกร  คงกรุด
3. นายสุชาติ  ศิริชู
4. นางมาลินี  มูระวงษ์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤษฎ์  คำภาเมือง
2. เด็กชายกีรติ  คงคาสวรรค์
3. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
4. เด็กหญิงทิพาพรรณ  เป้กลาง
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. นางสาวธีร์จุฑา  ดีฉนวน
7. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
8. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
9. เด็กหญิงพิชญ์พักตร์  แม้นสุรินทร์
10. นายวิทวัส  ศรีพุทธ
11. นางสาวศวรรยา  ศรีจุลฮาต
12. นางสาวศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
13. เด็กหญิงศิริขวัญ  เทศเขียว
14. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
15. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายดนัย  เชื้อสกุล
3. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
4. นางเบญจมาศ  ทวนไกรพล
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  พลายเพ็ชร
3. เด็กชายบรรเจิด  วงษ์สวัสดิ์
4. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
5. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
6. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
7. เด็กชายวรรณชัย  แย้มทิพย์
8. เด็กชายวรากร  สัมปชัญญสถิตย์
9. เด็กชายวีรชิต  ยะเขตต์กรณ์
10. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
11. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
2. นายเกษม  สารีพันธ์
3. นายชลอ  เฉียดแหลม
4. นายวีระ  เดชครุฑ
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ทา
2. นางสาวชนาภา  สีหาบุตร
3. เด็กชายธีรภัทร  ฟักทอง
4. เด็กชายนรินศักดิ์  พิลึก
5. นางสาวปนัดดา  รัตน์น้อย
6. เด็กหญิงประไพพรรณ  ฉลองภูมิ
7. เด็กชายศักดินนท์  เหมือนงาม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุ่มน้อย
9. นางสาวสายชล  ภูมิภักดี
10. นางสาวสิริยากร  กิตติพงษ์
11. เด็กชายเยาวภา  สีขาว
12. เด็กชายแสงชัย  เขม้นกิจ
 
1. นายพรวิศิษฐ์  บุญสด
2. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
3. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
4. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กชายณัฐพล  เสืออุดม
3. เด็กหญิงดวงกมล  บุรานนท์
4. เด็กชายธนธรณ์  เสืออุดม
5. เด็กชายธนวัฒน์  อาจวงษ์
6. นายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
7. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงศรี
8. เด็กชายธีรภัทร  พลายเพชร
9. เด็กชายบรรเจิด  วงษ์สวัสดิ์
10. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
11. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
12. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
13. เด็กชายวรรณชัย  แย้มทิพย์
14. เด็กชายวรากร  สัมปชัญญสถิตย์
15. เด็กชายวิเชษฐ์  เมืองสวรรค์
16. เด็กชายวีรชิต  ยะเขตต์กรณ์
17. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
18. เด็กหญิงสิรินดา  พวงสมบัติ
19. เด็กหญิงสุริวิภา  พงกลาง
20. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นายสังวร  ยมรัตน์
2. นายสมบัติ  ศรีวงษา
3. นายวีระ  เดชครุฑ
4. นายเกษม  สารีพันธ์
5. นางลำดวน  เพชรเย็น
6. นางสาววันดี  ศรีเรือง
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์เที่ยง
2. เด็กชายติณณภพ  แตงหอม
3. เด็กชายธนากร  เข็มศรี
4. เด็กหญิงรุ้งเพชร  ชัยมงคล
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  เพ็ญสูตร
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล   อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายปวริศร  เบ็งทอง
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชพร  สุขใจ
2. เด็กหญิงกุลพัชร  อรุณทิพย์
3. เด็กหญิงฐิตาพร   นนทะนำ
4. เด็กหญิงทิพย์ลดาวรรณ  ใจยะวงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงศศิภา  ทับทิมศรี
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายรชต  พวงน้อย
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  กล้ากสิกิจ
2. เด็กชายปรนันท์  สรรศรี
3. เด็กชายพงศกร  เหล่ารอด
4. เด็กชายวศิน  พันธยัก
5. เด็กหญิงศิรินภา  บัวผา
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
2. นายสมบัติ  งามเลิศ
3. นายเพียรเวช  สระทอง
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. นางสาวจริญญา  ทองคำ
3. นายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
4. นายวรวุฒิ  ดวงอักษร
5. นางสาวสิริณัฏฐ์  หนูเมืองธำรง
6. นายอิสรา  บึงไกร
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
3. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจันทวรรณ  นิลบรรหาญ
2. นายนรวิชญ์  ปั้นนาค
3. นายปริญญา  หนุนทรัพย์
4. นายปัญญาวุธ  เจริญทรัพย์
5. นางสาวสุปวีณ  อิ่มอุระ
6. นายอรรถพล  บุญคง
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายรชต  พวงน้อย
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายกิตติพร  น้ำส้ม
2. นายณัฐพงษ์  เกษอางค์
3. นายธีรวัฒน์  พันเทศ
4. นายปฏิภาณ  เสือดอนกลอย
5. นายพีระพงษ์  รัตนนิตย์
6. นางสาวรัตติกาล  เตียสรรเสริญ
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
2. นายณัฐกานต์  เทียมตา
3. นายเพียรเวช  สระทอง
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อยู่สุข
2. เด็กชายจิรศักดิ์  เชื้อนุ่น
3. เด็กชายชญานนท์  ศรีวรรณา
4. เด็กชายชยาธิป  โพธิ์ทอง
5. นายณัฐพล  กระตุดเงิน
6. เด็กชายณัฐพล  วรพุฒิ
7. เด็กชายณิชกานต์  จาดประทุม
8. นายธนาธิป  ธรรมชาติ
9. เด็กชายธนาวัฒน์  อินทร์อิ่ม
10. นายธีรภัทร  บานบัวค่ำ
11. นายธีรยุทธ  วงศ์บุตร
12. เด็กชายนครินทร์  รุ่งแจ้ง
13. นายนพคุณ  แช่มเมือง
14. นายนพฤทธิ์  แช่มเมือง
15. เด็กหญิงนราศรีทิพย์  พลบุตร
16. เด็กหญิงบุษกร  ตั้งเจริญ
17. นางสาวประภัสสร  ภู่สงค์
18. เด็กชายปริญญา  พัฒนเหม
19. เด็กหญิงปิตินัดดา  เผ่าทองไทย
20. นายภัทรกันต์  กลิ่นนารายณ์
21. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุขเกษม
22. เด็กชายมนัสนันท์  พรมโพธิ์
23. นางสาวรจนา  เหมือนนึก
24. เด็กหญิงวรัญญา  ประทุมอ่อน
25. เด็กชายสมพล  ฟักผล
26. เด็กหญิงสิรภัทร  ฟุ้งสุข
27. นางสาวสุพรรษา  คลังนิล
28. เด็กชายอนุสรณ์  เสือนิล
29. นายอภิวัฒน์  กุนที
30. เด็กหญิงอัญชลี  ใจเฉื่อย
31. นางสาวอารยา  ยอดนิล
32. เด็กหญิงเกศสิริ  ตินะมาศ
33. นายเอกราช  สุขสำราญ
 
1. นางพนิดา  พิมพ์หนู
2. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
3. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
4. นางสาววนิสสา  สายทอง
5. นางพัชรี  ทองธานี
6. นางเฉลิมศรี  ภู่จรูญ
7. นางสาวสุธิดา  จงดี
8. นางสาวอาทิตยา  แดงทองดี
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวกชนิภา  พูนผล
2. นางสาวจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
3. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
4. เด็กชายชากร  วรรณนาค
5. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญมี
6. เด็กชายต้นตระการ  ดิษสาคร
7. นายทัศนชัย  คำศรี
8. เด็กชายนนท์ตระการ  ดิษสาคร
9. นายนันทพงษ์  ศรีพัฒน์
10. เด็กหญิงปนัดดา  นาคสมบูรณ์
11. นายปิยพัทธ์  ติยานันทิ
12. เด็กหญิงพนิดา  ศรีแก่น
13. นายพูลศิล  บัวตูม
14. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองแท้
15. นายภานุพงษ์  จันทร์แย้ม
16. เด็กชายภูชิต  สนหอม
17. นางสาวมนต์นภา  เกิดผล
18. นางสาวมินตรา  รอดภู่
19. เด็กชายวรพงษ์  อิทธิไกรวัฒนา
20. เด็กชายวรภพ  วิสิทธิเขต
21. นางสาววลัยกร  เอี่ยมวงษ์
22. นายวีรภัทร  เจริญสาริกัณฑ์
23. นายศิวกร  สุขขวัญ
24. นายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
25. นายอนุชา  ยิ้มละมัย
26. นางสาวเข็มอัปสร  ชีพธรรม
27. นายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
28. เด็กชายเจษฎา  มิ่งขวัญ
29. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
3. นายศิริชัย  ก้อนจันเทศ
4. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
5. นายชาญชัย  ชนิดสะ
6. นายภาคินัย  ชัยดี
7. นางโสภา  พิมพ์สิน
8. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายศักดา  สุสดี
 
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายปัญจพล  พิกุลทอง
 
1. นายวิรุฬห์  โสภาเจริญ
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กชายธนานันท์  ปักไคหัง
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายวีรพล  บุญเพ็ชร
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายชลธี  มัณทัศน์
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
 
1. นายประดิษฐ์  เลิศนอก
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวพัณณิณ  มะแม้น
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  กล่อมปาน
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวแคทรียา  โพธิ์อินทร์
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กชายนิกร  พัดฉา
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาวสุจิรา  กันเกตุ
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  พูลทอง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นายโชคชัย  แสงเงิน
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  เล็กขำ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คุ้มนวล
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวเพ็ญนภา  กล้าการขาย
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวธัญสิริ  ยาวงค์
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กชายภูวดล  ทองดี
 
1. นางสาวเรียงศิลป์  สหัสสรังสี
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากร  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายสุวสันต์  จันทระ
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกานต์ชนก  ปานทรัพย์
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายอนุภัทร  นงเนตร
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โทศรี
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกัญญาพัชร   มาลินันท์
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวฉัตรชนก  จิตรชื่น
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  รวมใหม่
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาวสุจิรา  กันเกตุ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กชายภูวดล  ทองดี
 
1. นางสาวเรียงศิลป์  สหัสสรังสี
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายนัฐชนัญ  จีนเจ๊ก
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปัณภัทร์  รอทอง
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายเกษมชัย  เชี่ยวชาญ
 
1. นายจิรายุฐกานต์  บุญคำ
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  ยันยง
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ทรัพย์สิน
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญธิพร  รอดปันนา
 
1. นายศิริชัย  ก้อนจันทร์เทศ
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวพัณณิณ  มะแม้น
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ภูมรินทร์
2. เด็กชายณรงค์  เพ็ชรทอง
3. เด็กชายณัฐนันท์  คันทะทรัพย์
4. เด็กชายติณณภพ  แตงหอม
5. เด็กชายธนากร  เข็มศรี
6. เด็กหญิงปนัดดา  สงสกุล
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  แป้นโต
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
9. เด็กหญิงศศิธร  มนุญโญ
10. เด็กชายสุวพัชร  มีมั่งคั่ง
11. เด็กชายอนพัทย์  อินยิ้ม
12. เด็กหญิงเขมจิรา  สายอุดมสิน
 
1. นางสาวฐนธร   บุญประเทือง
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
4. นายปวริศร  เบ็งทอง
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณตะวัน  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสุวรรณ
3. เด็กชายธนพงษ์  มากบุญ
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภักดี
5. เด็กชายธัญวรัตน์  บัวแก้ว
6. เด็กชายนิรุตต์  พันธหชาติ
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมศรี
8. เด็กชายสิงหภูมิ  หนูพุ่ม
9. เด็กชายอภิรักษ์   ชมประเสริฐ
10. เด็กชายอัครชัย  ไพรสิงห์
11. เด็กชายเจษฏาภรณ์  พูลสุข
12. เด็กชายเยี่ยมยุทธ  ศรีรอด
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฐาพร  สิทธิไกร
2. เด็กหญิงชวรินทร์  สติปัญญา
3. เด็กชายณัฐพันธุ์  ตรีสุทธิ
4. เด็กชายณัฐศักดิ์  สุวรรณพงษ์
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองกรม
6. เด็กชายติณณ์  ทรัพย์ศรี
7. เด็กชายทัศนัย  เพ็ญสุข
8. เด็กชายธนพล  ชลาสินธุ์
9. เด็กชายธนวัฒน์  คงยุทธ
10. เด็กชายธาราดล  ควรกาญจน์
11. เด็กชายปฏิภาน  พุ่มกล่อม
12. เด็กชายปฏิภาน  คงคุ้ม
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
2. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
3. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
4. นายดุริยา  พุมานนท์
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. นางสาวจิตตินันท์  โสธรจิตต์
2. นายจิรภัทร  วังประภา
3. นางสาวฐิติมา  ศรีสุข
4. นายธวัชชัย  ศิริรึก
5. นายพลกฤษณ์  คุณเจริญ
6. นายฤทธิเดช  รักกลิ่น
7. นายวุฒิพงษ์  วัตติ
8. นางสาวสกุลณา  บุญประจวบ
9. นายสุธิราช  รอดขาว
10. นางสาวอรอุษา  เกเจริญ
11. นางสาวเกตุวดี  ฝอยทองสุข
 
1. นายวิรุฬห์  โสภาเจริญ
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ข่มอารมณ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  บุรานนท์
3. เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  เล็กสิงห์โต
5. เด็กหญิงฐิติพร  รอดสการ
6. เด็กหญิงณัฎฐ์ฌา  ประครองใจ
7. เด็กหญิงนัชยานันต์  แทนเกษม
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ศรี
9. เด็กหญิงปริชตา  เพ็ชรกระต่าย
10. เด็กหญิงปรียาพัศ  คีรีวรรณ
11. เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมทอง
12. เด็กหญิงปุณย์จรีย์  ราชวงศ์
13. เด็กหญิงพรยมล  เหมือนเงา
14. เด็กหญิงพิชชาภา  นาคคล้าย
15. เด็กหญิงพิรยากร  พงษ์ประเสริฐ
16. เด็กหญิงภัคนันทร์  แป้นห้วยไผ่
17. เด็กหญิงภัทราวรรณ  แสงดอกไม้
18. เด็กหญิงรสิกา  รัตนวิฬาร์
19. เด็กหญิงวรัญญา  อุดมวรวุฒิ
20. เด็กหญิงศิริภัสสร  มีกรสม
21. เด็กหญิงสุชัญสินี  โหมรันต์สุขศกุณ
22. เด็กหญิงสุธรรมมา  โพธิ์ปฐม
23. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดุมคำ
24. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มสมบัติ
25. เด็กหญิงอัครณี  สุหร่ายมาตร์
26. เด็กหญิงอังคณา  ตระกูลดี
27. เด็กหญิงอัจฉราพร  จุงวงศ์สุข
28. เด็กหญิงเชษสุดา  เขียวสด
29. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุดเขตร์
30. เด็กหญิงโชตินภา  พุ่มจงกล
 
1. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
2. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
3. นางสาววรรณดี  บังเพลิง
4. นายกมล  ชูเฉลิม
5. นางชุลี  ไพรสันต์
6. นางปราณีต  คูณหอม
7. นางสาวสุกัญญา  สุนามะ
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
2. นายกานต์ธิดา  อินทร์หอม
3. นายขจรศักดิ์  เลพล
4. นางสาวจริญญา  ทองคำ
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  แป้นโต
6. นายจาตุพงษ์  เสือโฮก
7. เด็กชายจิรายุทธ  แจ่มจิตร
8. นางสาวฉัทชนาภา  เสถียรบุณย์
9. นางสาวณัฐวดี  ศิริปากร
10. นางสาวณิชกานต์  ประโยชน์สุข
11. นายธนากร  กะโห้เหม
12. เด็กชายธนโชติ  พวงมาลัย
13. นางสาวธัญจิรา  จินตะเกษกรณ์
14. นายนัทธพงศ์  ภู่ทองคำ
15. นายนิธิพัฒน์  ไกสสรรัตน์
16. นางสาวปิยธิดา  อินทร์อ่อน
17. นายพชร  มงคล
18. นายพรพงษ์  ชัยสมบูรณ์รชตะ
19. นายพรรณพิธร   ทรัพย์เหมือน
20. นางสาวพิมพ์พร   พีรศักดิ์โสภณ
21. นางสาวภัทรนันท์  อินทะสิงห์
22. เด็กชายรัชนชัย  เดชศรชัยสิทธิ์
23. นางสาวรุ่งทิวา  แพงผา
24. นายวรวุฒิ  ดวงอักษร
25. นางสาวศรุตา  บุญเกิด
26. เด็กหญิงศศิธร  มนุญโญ
27. นางสาวสิริณัฏฐ์  หนูเมืองธำรง
28. นางสาวสุรภาพร  คงสนิท
29. นายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
30. นางสาวอัสมาร์  เจนการ
31. นายเกษมสันต์  บุญเพ็ง
32. เด็กหญิงเขมจิรา  สายอุดมสิน
33. เด็กชายเจ้านาย  วิเสส
34. นางสาวไพลิน  อัมระนันท์
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
3. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
4. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
5. นายปวริศร  เบ็งทอง
6. นางสาวจิรปรียา   ชูยอด
7. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวกรรวี  ปั้นนาค
2. นายกัณตพล  ราชกิจ
3. นางสาวจุฑามาศ   โตทับ
4. นางสาวญาดา  ปัสตัน
5. นางสาวณัชฑิรา  เก่งธัญญกิจ
6. นางสาวณัฐชยาน์  เชยกลิ่น
7. นายณัฐพงศ์  ปัญญาบุญ
8. นางสาวณัฐสุภา  วิริยะกุลสิทธิ์
9. นางสาวธมลวรรณ  ศักดิ์บูรณาเพพชร
10. นายธีรภาพ  อานามวัฒน์
11. นางสาวนฤมาศ  ชื่นกระมล
12. นายบุญชัย  แซ่ย่าง
13. นายบุญชู  คงกิตติเกษม
14. นางสาวปาริชาติ  วานิชยานนท์
15. นางสาวปุณช์กนก  ศาสตร์สาระ
16. นางสาวพรพรรณ  อินพิทักษ์
17. นายพัชระพงศ์  เซอร์
18. นายพิเชษฐ์  แผ่นสุวรรณ์
19. นายภูริ  มนัสวิภาวี
20. นายรัชภัทร  รุ่งเรือง
21. นายวัชรากร  สิงห์เพ็ชร
22. นายศตวรรษ  ขอมีกลาง
23. นายศรายุทธ์  พัวสุวรรณ์
24. นางสาวศรีหัทยา  เอี่ยววุฑฒะจินดา
25. นางสาวศิริวิมล  รอดทุกข์
26. นายสมภพ  ราชกิจ
27. นายสิริมงคล  รัตนวนิช
28. นายสุพจน์  ทองแก้วกันทร
29. นางสาวอองฟองต์  ศรีสุขศุภพิพัฒน์
30. นางสาวอุษา  เดชด่าน
31. นายเจษฎากร  กมลสาร
32. นางสาวเพชรดา  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  จันทรัตน์
2. นายประภาศ  ศรีเจริญ
3. นางสอางค์  สุรพัฒน์
4. นางเมสสิยาห์  จันทร์สว่างอรุณ
5. นางสาวลัดดา  กล่ำชัย
6. นายมณี  ทองคำบุปผา
7. นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ
8. นางสาวทัศนีย์  กรรณิกา
 
320 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสำโรง
2. เด็กหญิงชลดา  ชูศรีทอง
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  สองสี
4. เด็กชายธนภัทร  เหล็กบุญเพชร
5. เด็กชายธีระศักดิ์  คนเที่ยง
6. เด็กหญิงพรพรรณ  เทพพิทักษ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉวีจันทร์
8. เด็กชายพีระพัฒน์  อรุณน้อย
9. เด็กหญิงภัชนภา  ยุ้งศิริ
10. เด็กหญิงอาทิตติยา  สายบุตร์
 
1. นางอรนุช  ชาติพันจัน
2. นางกำไร  โสภาพ
 
321 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายกรดนัย  คุณนา
2. เด็กหญิงกัลยา  มะเริงสิทธิ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์อิ่ม
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดาบแก้ว
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรทอง
6. เด็กชายบัญญัติ  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายพีรวิทญ์  พันกลั่น
8. เด็กชายภาคภูม  เพชรสัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงมินทรา  คงเพชรศักดิ์
10. เด็กหญิงศศิกาญน์  สีลา
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
2. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
 
322 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงชาลิสา  โวหาญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล
5. เด็กชายณัฐวัตร  หมีไข่
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนเวียง
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยดา
9. เด็กหญิงสุนิตา  สุคำวัน
10. เด็กชายอิษฎา  อ้วนพรมมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวนุจนาฏ  เชาว์ไว
3. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
 
323 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชรินรัตน์  เทศโป๋
2. นางสาวณัฎฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
3. นายดนัย  สังข์หรณ์
4. นางสาวดาราณี  เฮงทรัพย์
5. นางสาวดิษฎี  แสงแก้ว
6. นางสาวมาริสา  หอมหวาน
7. นายรณภรณ์  เนตรดี
8. นางสาววรุณยุพา  แสงแก้ว
9. นายวีระภัทร  กลิ่นสอน
10. นายสมศักดิ์  เสือคง
 
1. นางรัศมี   ธรรมวงศ์
2. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวฐิตินันท์  ผึ่งดิบ
2. นางสาวฑิตฐิตา  ภู่ทิพย์
3. เด็กหญิงธีรดา  พันวัน
4. นายธีรเดช  เอี่ยมน้อย
5. นายบรรพต  ภู่ฉัตร
6. นางสาวปาลิตา  จันที
7. นายภานุวัตน์  อังคะสุวรรณ์
8. นายยศพัทร์  ใจเด็ด
9. นายสิทธิวรชัย  ทวิชัย
10. เด็กหญิงสุวนันท์  คำสุข
 
1. นางกำไร  โสภาพ
2. นางอรนุช  ชาติพันจัน
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
2. นางสาวพรอารักษ์  โกมล
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  จบศรี
4. นายภิญโญ  มั่นกสิกรรม
5. นายวรมินท์  คำสุข
6. นายศุภชัย  ลำทา
7. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
8. นายอดิสรณ์  สุธรรมา
9. นายอภิเดช  จันทะวงค์คำมี
10. นางสาวเบญจรัตน์  เปี่ยมสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง
3. นายศักรินทร์  พันธุ์ไกร
 
326 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์ฑามาศ  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทรัพย์สำรวย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ท้าวแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพิกา  จูงรัมย์
5. เด็กหญิงวัชรมน  เจริญโพธิ์
6. เด็กหญิงสุทธฺิดา  บุญไหล
7. เด็กหญิงอมรภัณฑ์  เด่นทวีวาณิช
8. เด็กหญิงเพชรลดา  เพชรรัตน์
 
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
2. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
3. นางสาวปัทมา  แนบเนียน
4. นางสาวภัทรวดี  โสรัจวงษ์เจริญ
 
327 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ชู
2. เด็กหญิงณัฐชญานันต์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
5. เด็กหญิงนรัญญณัฎฐ์  พิมมล
6. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
7. เด็กหญิงปัทมา  ทัพทวี
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงนภา
9. เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งกล้า
10. เด็กหญิงสุทัศณี  อุ่นตาดี
11. เด็กหญิงอัจฉรา  พุ่มเพ็ชร
12. เด็กหญิงแพรวา  พรมแตง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายไพศาล  กันทะษา
4. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
328 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำพุก
3. เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินกลม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  บางเภา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  เงินกลม
6. เด็กหญิงอริสา  เกตุเนต
 
1. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
2. นางสาวนาถยา  บัวงาม
3. นางปรางทิพย์  แป้นวงษ์
4. ว่าที่ร้อยตรีไกรวี  พันธ์วิชัย
 
329 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ชู
2. นางสาวตวิษา  ชำนาญศิลป์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
4. นางสาวธันยนิษฐ์  ทับทอง
5. นางสาวนริศรา  วีระเดชะ
6. นางสาวปรายฟ้า  เตห่าน
7. นางสาวพัชราภรณ์  คงเพ็ชร
8. นางสาวมุกดา  อึ่งขวัญ
9. นางสาววัลลภา  แป้นแก้ว
10. นางสาวศศิธร  ทับทิมศรี
11. นางสาวสุภาพร  เอี่ยมละออ
12. นางสาวอินทร์ชูรักษ์  อินทร์ชูเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายไพศาล  กันทะษา
4. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
330 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำพุก
2. นางสาวธิดาวรรณ  นุ่มนวล
3. นางสาวปวิชญา  บุญแนะ
4. นางสาวศิรประภา  พรมโชติ
5. เด็กหญิงอริสา  เกตุเนต
6. นางสาวอินอร  เอี่ยมละออ
 
1. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
2. นางสาวนาถยา  บัวงาม
3. นางปรางทิพย์  แป้นวงษ์
4. ว่าที่ร้อยตรีไกรวี  พันธ์วิชัย
 
331 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองสีพันธ์
2. นางสาวธนิดา  บุษดี
3. นางสาวบุษราภรณ์  แสนกล้า
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  ยิ้มละมัย
5. นางสาวมัณฑนา  ทองน้อย
6. นางสาวอนุดาวรรณ  จันทวงศ์
7. เด็กหญิงอังคณา  กลิ่นขจร
8. นางสาวเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นายจรูญ  ตาวงค์
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
332 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  คงวิริยะกิจ
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  จูสิงห์
4. เด็กหญิงพรนภา  สุภาษิต
5. เด็กหญิงรสริน  แจ้งใจ
6. เด็กหญิงศุภานัน  เอี่ยมพรม
7. เด็กหญิงอนุสรา  ทองไทย
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
2. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
 
333 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ครุฑจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิริยา  พรมทอง
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  สีโรจน์
4. เด็กหญิงรักศิฏาพร  มีมุข
5. เด็กหญิงวรรณภา  คล้ายอินทร์
6. เด็กหญิงวริศรา  หลวงวังโพธิ์
7. เด็กหญิงสุจิตรา  กุลจันทร์
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทร์ชู
 
1. นางสาวหทัยกนก  ขลิบปั้น
 
334 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงชาลิสา  โวหาญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล
5. เด็กหญิงบุญฤทัย  รัตน์น้อย
6. เด็กหญิงพัชราพร  ภูคลัง
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนเวียง
8. เด็กหญิงสุนิตา  สุคำวัน
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวนุจนาฏ  เชาว์ไว
3. นายพรวิศิษฐ์  บุญสด
4. นางอาทิตยา  พิลึก
 
335 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชลธิชา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
3. นางสาวนิติยากรณ์  แสงชนินท์รัตน์
4. นางสาวประภาสิริ  ประสาททอง
5. นางสาวพลอยไพลิน  ส่อแสงแก้ว
6. นางสาวมุทิตา  ศรสุรินทร์
7. นางสาววรรณนิสา  น้อยสังวาลย์
8. นางสาวสุนิษา  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวปิยาพัชร  มัณฑการ
2. นางสาวเกตน์สิรี  บัวเขียว
3. นางสาวรัชนีกร  บัวเขียว
 
336 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชญานิษฐ์  ศรีเกษม
2. นางสาวตวิษา  ชำนาญศิลป์
3. นางสาวนริศรา  วีระเดชะ
4. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
5. นางสาวปรายฟ้า  เตห่าน
6. นางสาวพิชญา  บริจาค
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุ่มสับจีน
8. นางสาวมุกดา  อึ่งขวัญ
9. นางสาววัลลภา  แป้นแก้ว
10. นางสาวศศิธร  ทับทิมศรี
11. นางสาวสุภาพร  เอี่ยมละออ
12. เด็กหญิงอัจฉรา  พุ่มเพ็ชร
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
2. นายไพศาล  กันทะษา
3. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
4. นางสาวสุนทรี  สุขอร่าม
 
337 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. นางสาวขนิษฐา  หาป้อง
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
5. นางสาวปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
6. นางสาวปัณธิมา  สีไสลา
7. นางสาวพรอารักษ์  โกมล
8. นางสาววีรญา  หินพลาย
9. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
10. นางสาวสุกัญญา  สินประเสริฐ
11. นางสาวสุนันท์  จันทาฟ้าเหลื่อม
12. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นายกริชรุ่งโรจน์  ปารมีสี
3. นางอลิสา  วีระน้อย
4. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
 
338 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงศักดิ์
2. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมเพียร
4. เด็กชายดุษิต  หุ่นจันทน
5. เด็กหญิงธัญรดา  อาชีวะ
6. เด็กชายพชรพล  จันทร์ศิริ
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  ยิ้มละมัย
8. เด็กหญิงมาริษา  แก้วจันทร์
9. เด็กชายยสินทร  ทัพเกษตร
10. เด็กชายราชัน  คำดี
11. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เกตุรัตน์
12. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองสุข
13. เด็กชายสหรัฐ  ปั้นแก้ว
14. เด็กหญิงอังคณา  กลิ่นขจร
15. เด็กชายเจนณรงค์  มะเอียง
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลัดปรี
 
1. นายจรูญ  ตาวงค์
2. นายกิตติพงษ์  คงโต
3. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
4. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
5. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
 
339 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกนกพร  เกิดผล
2. เด็กหญิงกมลพร  กอบุตร
3. เด็กหญิงฐิติมา  สิงห์พรม
4. เด็กหญิงธนาพร  สงเคราะห์
5. เด็กหญิงนภาพร   ราชกิจ
6. เด็กหญิงนิชา  บุญช่วย
7. เด็กหญิงสุนิสา  มีมาก
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เสือเอี่ยม
 
1. นางสาวอรณี  แสงศรี
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นายภาณุพงษ์   จิตรเอื้อตระกูล
4. นายสถิตย์  ภูมิแสนโคตร
5. นางขวัญลดา  ภูมิแสนโคตร
 
340 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  นามอาญา
2. นางสาวนาฏอนงค์  กรีประดับ
3. เด็กหญิงนิภาพร  สุขกัญญา
4. เด็กหญิงปาณิสรา  คงศัตรา
5. นางสาวปาณิสรา  ไกรนิตย์
6. เด็กหญิงมนฑกานต์  แสงผดุง
7. เด็กชายมนธิรา  สร้อยบรรดิษ
8. เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  ขำอ่อน
9. นางสาวลลิตา  ภู่อ่ำ
10. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ยืนยง
11. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรี
12. นางสาวอรอุมา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวสนิตา  ศรีนราสกุล
2. นายวรวุฒิ  ทองจันอับ
 
341 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจรัสศรี  แก้วรัมย์
2. นายชนาธิป  จันทรานุสรณ์
3. นางสาวธนิดา  บุษดี
4. นางสาวธิติมา  เจริญผล
5. นายนวพล  แก้วดี
6. นางสาวนันธิชา  เพิ่มหิรัญ
7. นางสาวบุษราภรณ์  แสนกล้า
8. นางสาวปาริชาติ  เงินยิ่ง
9. นางสาวมัณฑนา  ทองน้อย
10. นางสาววราภรณ์  อรรถวิล
11. นายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
12. นายสหัสวรรษ  จานพูม
13. นางสาวสุพรรษา  สุขจิตร
14. นางสาวเกศราพร  โม่งทอง
15. นายเสกสรรค์  วานิ่ม
16. นายเอกภพ  จายไธสงค์
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นายจรูญ  ตาวงค์
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นายกรกต  ชื่นอารมย์
5. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
 
342 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นางสาวกุลเนตร  ขุนเทพ
2. นายจิตรทิวัส  ยศสมบัติ
3. นายจิรัฏฐ์  ปั้นนาค
4. นางสาวณัฐณพร  เหมือนฤทธิ์
5. นางสาวณัฐพร  กันโต
6. นางสาวดารากร  คงถาวร
7. นายทักษิณ  มั่นเขตวิท
8. นางสาวนภัสวรรณ  จันทร์เชื้อ
9. นายปรีดี  ศรีรัตน์
10. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วภู
11. นางสาวภาณุมาศ  ช่างจ่าย
12. นางสาวศุภมาส  หมู่พยัคฆ์
13. นางสาวสโรชา  ฟาริก
14. นายอภิวิชญ์  อุดมการเกษตร
15. นางสาวอริสา  ละออ
16. นายอัศวิน  สุขสมศรี
 
1. นายมนตรี  เผือกจีน
2. นางสาวมลินดา  แรงกสิวิทย์
 
343 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญพอ
2. เด็กชายภัครพล  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  พรหมโชตฺิ
4. เด็กชายศักดา  สุสดี
5. เด็กชายอาคม  พ่วงแตง
 
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
2. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
 
344 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นายธนโชติ  คำบัวโครต
2. นายธีรภัทร  ทัพทอง
3. นายนพดล  กลิ่นหอม
4. นายนพรัตน์  อำนวยโรจน์โภคิน
5. นายวิทวัส  ขุนเทพ
 
1. นายกิตติพงษ์  ธงชัย
2. นางสาวสนิตา  ศรีนราสกุล
 
345 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  บัวโพช
2. นายชัยธนา  ลีลโรจน์วงศ์
3. นายปภาวิน  โอบอ้อม
4. นายพชรดนัย  แสงศรี
5. นายวุฒิชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
346 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายภานุพงษ์   ทาเอื้อ
2. เด็กชายอนุเดช  แนวอินทร์
 
1. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
2. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
 
347 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณัฐฐริณีย์  อินทร์ปอ
2. นายวิศวะ  รักนา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นารี
2. นางสาวปิยาพัชร  มัณทการ
 
348 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชาร์ลิซ  อินทัศน์
2. เด็กหญิงพลอยนารี  วัฒนดีเลิศ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายเด็กชายธนกฤต   บุศรากุล
 
1. นางรัชนี    บุญค้ำ
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวดมิสา  กฤตภาสพงศ์
 
1. นางสาวสุตาภัทร  เข็มวงษ์
 
351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวแอทน่า พรวิมล  วิลเลี่ยมด้อททีร์
 
1. MissDaisy  T.Macatuggal
 
352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงดิษยา  หะทะยัง
 
1. นางจรัสศรี  หะทะยัง
 
353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงฑิตยา  นิลสนธิ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  เรืองเดช
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวรัชนีกร  เพชรทอง
 
1. นางสาวณิชารีย์  เหลืองอร่าม
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายอนุชิต  แตงไทย
 
1. นางสาวสุปราณี  ทีลา
 
356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติพงษ์    ครุฑเผือก
 
1. นางปนิดา   นามโสวรรณ์
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฉัตริน    เอี่ยมสงคราม
 
1. นางนงลักษณ์    แพงเรือน
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายพอดี  พู่เจริญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อรพินปฏิพัทธิ์
 
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายวชิรกร   วิภาศรีนิมิต
 
1. นางสาวกฤษณา   บุญชื่น
 
360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกัญกวี  มีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  บำรุงจิตร
3. เด็กชายวรเวช  ทองอร่าม
4. เด็กชายศิวะ  แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงไอริณ  กลิ่นหอม
 
1. Mr.Rey  L Collantes
2. นายสุชาติ  มธุรสปรีชากุล
 
361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลญาพร  สาธร
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เกตุพิจิตร
3. เด็กหญิงภิญญดา  พรมศักดิ์
4. เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์
5. เด็กหญิงอนันตา  พงษ์พัฒ
 
1. นางสาวนพวรรณ  จันทรบาง
2. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน
 
362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดอนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิระศักดิ์โสภน
3. เด็กชายทินกฤต  รื่นฤทธิ์
4. เด็กหญิงพรหมรักษ์  สังข์ทิพย์
5. เด็กหญิงสุพิชา  พิสุทธิ์ศิริ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  กุ่มดวง
 
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปัณฑารีย์  ชูพินิจ
2. นางสาวภัทรนิดา  ม่วงมา
3. นายสหรัฐ  บุญเผือก
4. นางสาวสายชล  แก้วฉนวน
5. นางสาวอรปรียา  พนมสวย
 
1. นางสาวแสงทอง  ภู่ศรี
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายกฤษณะ  สมประสงค์
2. นายจีรพัฒน์  ชำเรือง
3. นายชัยวิชิต  เจริญสุข
4. นางสาวนฤดี  โพธิ์ทอง
5. นางสาวรัตนา  รื่นอารีย์
 
1. นางวัชรี  จันทนามล
 
365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายจักรินทร์   ยงเพชร
2. นายรณชัย  มุสิราช
3. นางสาวศิรินภา  ศรีวงษ์ผาง
4. นายเอกรัตน์  แสงจันทร์
5. นายแมนชัย  เปราเร
 
1. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
2. Ms.Lourdes  P.Aroco
 
366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงปัญญดา  กล่ำเดช
2. เด็กชายภูมิธาดา  สุวัฒนา
 
1. นางสาวปฏิชญา  ปะตังทะสา
2. นายอดิเรก  ทองศรี
 
367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ผาสุขขี
2. เด็กหญิงอริสา  ทองประสาน
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นคง
2. นางสาวภัทริดา  กาญจนะ
 
368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  ประการะโพธิ์
2. นางสาววรกานต์  น้อยทิพย์
 
1. Miss TING  ZHOU
2. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาวกิตติญากร  บุญรักษาสกุล
2. นายวิริยะ  โดรณ
 
1. นางสาววธิดา  พิทักษ์ทิม
2. Miss Guo  Lei
 
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวพัทธ์วิรา  บุญเขียว
2. นางสาวสุจิตรา  อินเฉลิม
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นคง
2. นางสาวภัทริดา  กาญจนะ
 
371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  เกตุละ
2. เด็กหญิงเมธาวี  โพธิ์หอม
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายธนพล  เจริญพร
2. นายพรภิรมย์  สอนเสียง
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปิยธิดา  ศรีเสนาะ
2. นางสาวปิยนุช  พงษ์วัฒนลิขิต
 
1. นางกุสุมา  ศิริ
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุระชาติ
2. นางสาวศิริพร  โจฤทธิโย
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุชานาถ  บัวนารถ
2. นางสาวอฐิตยา  อารีรอบ
 
1. Mrs.Chung   Sunhee
2. นายพลวิทย์   ชลธารอุดมลาภ
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวมณียา  สุจริตร์
2. นางสาวรัตนประภานันท์  อินทร์ทับ
 
1. นายศาศวัต  โมราสุข
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาววิลาสินี  เผือกจินะ
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปัณฑารีย์  มีมุข
 
1. นายสุรเศรษฐ์   บุญนก
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวปณิตา  สมหะ
 
1. นางสาวรัตนาพร  บุญตัน
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุธาสินี  ผิวอ่อน
 
1. Mrs.Chung  Sunhee
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา  สายทอง
 
1. นายศาศวัต  โมราสุข
 
382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวบุษบากร  เทพนม
2. นายสุรพงศ์  พุเพ่ง
3. นางสาวอริศรา  พูลเขตจิตร
4. นางสาวอังคณา  กลัดอยู่
5. นางสาวไพลิน  ขำขาว
 
1. นายสุรเศรษฐ์   บุญนก
2. Miss Chen Juan  He
 
383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกนกภรณ์  ยังเพ็ง
2. นางสาวจิตตา  ม่วงหวาน
3. นางสาวนารีรัตน์  โหะเวช
4. นางสาวพนัชกร  นิ่มฮง
5. นางสาวภาสินี  แสนอุ่น
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. Miss Liao  Xuan
 
384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวญาณิกา  บุญจีน
2. นางสาวดลยา  สุดใจ
3. นายดำรงเดช  พะวันทะ
4. นางสาวสโรชา  บรรพทา
5. นางสาวเยาวรี  ดำรุทัย
 
1. นางเสาวนา  นันทะ
2. นายอัครเดช  สอนอุ่น
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  สว่างยิ่ง
2. นายชนะพล  กรรขำ
3. นางสาวณิชาภัทร  บุบผา
4. นายสิทธิพล  พรมมา
5. นายอธิป  วันทัศน์
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวญาณกร  ยะสุกริม
2. นายฑณกรณ์  อุดมผล
3. นางสาวปวริศา  กิจวานิชรุ่งเรือง
4. นางสาวพิมพ์นิภา  อุทโยชาติ
5. นายอภิสิทธิ์  หาญสิทธานนท์
 
1. นางกุสุมา  ศิริ
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  รอดสร้อย
2. นายธวัชชัย  คำทอง
3. นางสาวภควดี  แจ่มดี
4. นางสาวศศิวิมล  อู๋เถื่อน
5. นางสาวเบญจวรรณ  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชื่นอารมย์
2. นายชัยภัทร  แย้มครวญ
 
388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกกฤตธี  ชาญธัญญกรรม
2. นางสาวฉัตรสุดา  คำภักดี
3. นายณัฐนันท์  สุขสำราญ
4. นางสาวณัฐนิการ์   อำพาพันธ์
5. นายเก้าศรัณย์  แก้วนิล
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราพร  กลิ่นรอง
2. นายทักษ์ดนัย  ชมภู่
3. นางสาวลักขณา  แก้วหินลาย
4. นางสาวอาธิตยา  สุพลจิต
5. นางสาวอาภาศิริ  คงพันธ์
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Chung  Sunhee
 
390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัณฐิกา  ธัญญเจริญ
2. นางสาวชิดชนก  พัดดำ
3. นางสาวพรวลัย  พันธ์หวยพงษ์
4. นางสาวพรสวรรค์  กุสุมาลย์
5. นายวัชรพงศ์  ศาสตร์สมัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ใสสีสูบ
2. Ms.Park   Ah Young
 
391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวมาธวี  อาชนะปาน
2. นางสาวอนัญญา  โตเขียว
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. Miss Liao  Xuan
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวศศีประภา  เนตรถาวร
2. นางสาวสิริวรีย์  ศรียิ้ม
 
1. Miss Tang  Yun Lu
2. นางสาวปฏิชญา  ปะตังทะสา
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวทัตพิชา  ภิรมย์ไกรภักดี
2. นางสาวรัชนีกร  บัวผา
 
1. นางณพิชญา  ปันทิพย์
2. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายคณิน  พรมมา
2. นางสาวฐิติกานต์   เฮงประเสริฐ
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรินทร์  ครพิรุณ
2. นางสาวเบญจมาศ  จุ้มอ้าย
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Chung  Sunhee
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์หอม
2. นางสาวพรธิดา  พวงทอง
 
1. นายศาศวัต  โมราสุข
 
397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายนิสิต  อินทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ธูปบูชา
 
1. นางพนิดา  พิมพ์หนู
 
398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์   อัดโดดดร
2. เด็กหญิงอรจิรา   รังสีโอภาส
 
1. นางอาทิตยา   พรหมแก้ว
2. นางสมพิศ  สะบายแท้
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญเมือง  อาจองค์
2. เด็กชายอธิคุณ  คำฟัก
 
1. นางปราณี  จันดำ
 
400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายภูชิต  เรืองโพธิ์
 
1. นางปราณี  จันดำ
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  จิ๋วสุข
 
1. นางวารุณี  ฉ่ำน้อย
 
402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐชา  ทองจั่น
 
1. นางสาวชมพูนุท   อ่อนเลิศ
 
403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  แหลมแก้ว
2. เด็กชายกิตติพศ  วงษ์มณี
3. เด็กชายจิรภัทร  บุตรเสน่ห์
4. เด็กชายตระการ  คณาเดิม
5. เด็กชายธีรพัฒน์  พุทฒสร
6. เด็กชายปรเมศร์  แสนสอาด
7. เด็กชายพีรวุฒิ  เปี่ยมส้ม
8. เด็กชายยศระวี  แจ่มดี
 
1. นายชรัมภ์  เณรยิ้ม
2. นายนภัสกรณ์  จิตรเกษม
3. นายเทพรักษ์  กลิ่นรุ่ง
 
404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายณัฐชนน  สมานสุข
2. เด็กชายณัฐพล  เนียมเพาะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญสงค์
4. เด็กชายบัญชา  มาลัย
5. เด็กชายพลวัต  แก้วชัง
6. เด็กชายภัครพล  ปลืงกระโทก
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญเต็ม
8. เด็กชายอณุกูล  แฮมเบอร์รี่
 
1. นายอนุชาติ  เอียนสี
2. นางสาวปัทมา  แนบเนียน
3. นางสาวปวีณา  แนบเนียน
 
405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายกันทรากร  บัวรอด
2. เด็กชายคุณากร  พูลสนธิ์
3. เด็กชายจิรโชติ  แรมไพร
4. เด็กชายธนกฤต  กียะสูตร์
5. เด็กชายนครินทร์  ดาราวงค์
6. เด็กชายปรเมศวร์  พรมส้มซ่า
7. เด็กชายปิยะวัฒน์  หอมมาลา
8. เด็กชายสุรศักดิ์  เงินเถื่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายบำรุง  อรุณประเสริฐ
3. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทะขึ้น
 
406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายชนินทร์  ฤทธิ์เอียม
2. นายพัทธดนย์  พุ่มทองดี
3. นายสุวัจน์  จวงเงิน
4. นายอนล  สุทธิธนกูล
5. นายอุปนัย  จันทนา
6. นายเจตน์สฤษฎิ์  อุตมะ
 
1. นางสมคิด  รัตนพิชิตสกุล
2. นางทัศนีย์  ยมนา
3. นายวรภพ  จันทร
 
407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกฤตนัย  นิลสนธิ
2. นายจิตรภณ  มากบุญ
3. นายจิรกิตติ์  คำเขียว
4. นายชินดนัย  ชะขุนทด
5. นายธนวัฒน์  กรตุ้ม
6. นายภาณุพงศ์  อยู่ป้อม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายบำรุง  อรุณประเสริฐ
3. นายสิทธิศักดิ์  พิลึก
 
408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายพงษ์ระพี  เหิมขุนทด
2. นายพิมพ์อักษร  โลเลิศ
3. นายรัฐศาสตร์  กลมเกลียว
4. นายสกุลชาติ  สุขสำราญ
5. นายสมพล  ชุ่มตะคุ
6. นายสิทธิศักดิ์  กระสังข์
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายชัยฤทธิ์  สงฉิม
3. นางสาวศุภมาส   จ้อยเชื้อ
 
409 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติมา  อินตะ
2. นายกิตติศักดิ์  กุลเกลี้ยง
3. นายคมสัน  สอาด
4. นายจักรพัทธิ์  โพธิ์สละ
5. นางสาวชุติมา  นามท้าว
6. นางสาวธาริณี  วงศาไทย
7. นางสาววรรณิศา  หิริพงษ์
8. นายโยธิน  ลิ้มวงษ์พัฒนา
9. นายไตรวิช  ศรีชามก
 
1. นายสยมภู  พิลึก
2. นางอาทิตยา  พิลึก
3. นายปริญญา  สุขุประการ
 
410 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวณัฏฐธิดา  คงเจริญ
2. นางสาวณัฏฐวรา  บุญชื่น
3. นางสาวทิชาภัทร์  กล่อมกุ้ย
4. นายพสิษฐ์  แฝงกระโทก
5. นางสาววรารักษ์  อ้นนาสา
6. นายวิรัช  ทับทิมชื่น
7. นางสาวศุจีภรณ์  สร้างการนอก
8. นางสาวสิริภัสสร  โกสูงเนิน
9. นางสาวสุวิชญา  มีเกิด
10. นางสาวหทัยรัตน์  เสือเถื่อน
 
1. นายนุกูล  บุญปาน
2. นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ
3. นางสาวชลธิชา  มั่นนวล
 
411 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐริกา  อาภรณ์รัตน์
2. นางสาวนิติญา  จิตรัก
3. นายพีรพัฒน์  จันทฤกษ์
4. นายภาณุวัฒน์  พรหมดี
5. นายรัชชานนท์  กระต่ายทอง
6. นายวีรพงษ์  คล้ายเเสง
7. นางสาวสุพิชญา  สมภาค
8. นางสาวหทัยภัทร  พุ่มซ่อนกลิ่น
9. นายอดิเทพ  ภูคา
10. นางสาวเจนจิรา  เเก้วสุวรรณ์
 
1. นายณคพศ  ปิยภัทรกุล
2. นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น
3. นายอดิศร  ชนะโลก
 
412 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ไกรแสง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แสนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสโรชา  เทพนวล
4. เด็กหญิงอภิญญา  เกิดศรี
5. เด็กหญิงเมย์  อินทร์ทอง
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวณัฐวดี  ไวกสิกรณ์
 
413 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกรรต์ธิรา  แสงจันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายคฑา  ฉ่ำรัศมี
3. เด็กชายนิธิศ  กองนึก
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  ท่วมแก้ว
5. เด็กหญิงอริยา  นิลรัตน์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สุขคลาย
2. นางสาวทิพวรรณ  อยู่พุ่ม
 
414 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวดุจฟ้า  เผ่นจันทึก
2. นางสาวบุศรา  สุขจิตร
3. นางสาวภัทราวรรณ  จุลมุสิ
4. นางสาวศิริพร  อินทะสิทธื์
5. นางสาวออชุดา  สาระไกร
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวณัฐวดี  ไวกสิกรณ์
 
415 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกนกพร  เหล็กทอง
2. นางสาวณิชภัทร  เรือนอินทร์
3. นางสาววริศรา  ทองรอด
4. นางสาวสวรส  เกิดชัย
5. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สุภายอง
2. นางสาวลัดดา  บุญนาค
 
416 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกรกนก  ศรสวรรค์
2. นายนำโชค  จันทร์อ้น
3. นางสาวบุญฑริกา  จั่นมา
4. นายพันธการ  สุขแก่น
5. นางสาวรุ่งนภา  ทองสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวสุนันทา  คชเถื่อน
2. นางสาวกมลทิพย์  สถิตย์พงษ์
 
417 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  รอดโย
2. เด็กหญิงภิมขวัญ  คำดวง
3. เด็กหญิงศิริญญา  สนามทอง
 
1. นายอาวรณ์   คล้ายเนียม
2. นางสาววรรณวิมล   ไกราม
 
418 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงปภัสสร  สันตนุด
2. เด็กหญิงสิริกร  น้อยเชียงคุณ
3. เด็กหญิงเกษสุดา  ธิมาศ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล
2. นางตติญา  เสมาทอง
 
419 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิภาวรรณ   บรรณวัฒน์
3. เด็กหญิงเกศกัญญา  โพธิ์สฤษดิ์
 
1. นางรัชนี  บุญค้ำ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
 
420 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายธนกฤทธิ์  ฉุยฉาย
2. นางสาวมาริษา  วงษ์คลัง
3. นางสาวสุธาทิพย์  เกิดโต
 
1. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ
2. นางนงคราญ  บูรพา
 
421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนากานต์  ขันทอง
2. นางสาวอรอุมา  โคกทอง
3. นางสาวเกษมณี  พิทักษิณ
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  ตั้งเชยวิไล
 
422 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  พรายเพลิด
2. นางสาวบุศรินทร์  โยตะนันท์
3. นางสาวเกวลิน  มีประสาตร์
 
1. นางดอกอ้อ  จุลพันธ์
2. นางภาวิณี  นุตเวช
 
423 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  อาภาพัชร์เจริญกุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เฟื่องจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันทะวงษ์
 
1. นางกรวิการ์  น่วมอินทร์
2. นายวัชระ  น่วมอินทร์
 
424 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  แก้วแสงทองเจริญ
2. เด็กหญิงปิยาพัชร   เพ็ชรสุกใส
3. เด็กหญิงลักษณารีย์  มีนาภา
 
1. นางรัชนี  บุญค้ำ
2. นางสาวสาวิตรี  นาคนาคา
 
425 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พิลึก
2. เด็กหญิงมนทกานต์  สามัญตระกูล
3. เด็กหญิงมนทรัตม์  เสี้ยวสกุล
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
2. นางสาวอุไร  นาคเสน
 
426 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์   แสงศรี
2. นางสาวชื่นกมล  อินทร์พิทักษ์
3. นางสาวธัญวีร์  มั่นทอง
 
1. นายอาวรณ์   คล้ายเนียม
2. นางสาววรรณวิมล   ไกราม
 
427 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวจริยา  มาเต็ง
2. นางสาวภัทริกา  เสี้ยวสกุล
3. นางสาววาสินี  นุ่มวาที
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
2. นางสาวอุไร  นาคเสน
 
428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวชามา  ธรรมชำเนียร
2. นางสาวณัชชา  วรวาท
3. นางสาวนภสร  อุบลอ่อน
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยะนาถ  ลุนอุบล
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุวพิชญ์  คำแหง
2. เด็กหญิงอทิตาพร  เสือป่า
 
1. นางสมมาศ  นิศานารถ
2. นายวชิร  วชิรวัฒก์
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ห่านเทศ
2. เด็กชายจีรนันท์  รอดเมือง
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  พงษ์พจนารถ
2. เด็กหญิงปภัสมน  วิไชยวงค์
 
1. นางสาวสายฝน  เชียงสา
2. นางสุภีร์  อ่วมงาม
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรัชยา  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสรเดช  คำอ้าย
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายนายบูรพา  พรมมารักษ์
2. เด็กชายเจษฎา  สุริยันต์
 
1. นางสาววารุณี   เรืองศรีไพร
2. นางนวพรรษ  เก่งกำลังพล
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  อู๋สูงเนิน
2. เด็กหญิงชนิษฐา  สุระมาตย์
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นายวสันต์  วิสิทธิ์
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์สวยดี
2. นางสาวนาตาชา  จันทร์อิ่ม
 
1. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายนครินทร์  เสนเสาร์
2. นายสุทธิภัทร  สุวรรณจันทร์
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายรักษ์สันติ  โนนหิน
2. นายสุเมธ  จันทร์คัด
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายธนชาติ  นรบุตร
2. เด็กชายไชยพัฒน์   อินทรานุสรณ์
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายสุรเกียรติ์  อินทร์ยิ้ม
2. เด็กชายอัศวเทพ  ปิ่นแก้ว
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายชนกันต์  ศิลป์อยู่
2. เด็กชายเป็นเอก  รอดแก้ว
 
1. นายมนัสพงศ์  ชัยเรือง
2. นายชลชัย  มีมุข
 
441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  แสงนวน
2. นายธีรการต์   ฤทธิ์เอี่ยม
 
1. นางนวพรรษ  เก่งกำลังพล
2. นางสาวศิริกุล  อินทสิทธิ์
 
442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายธนศาล  รอดวินิจ
2. นายยศธร  สนพรม
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นายธนากร  กลิ่นหอม
2. นายอรัญ  อรันถาวร
 
1. นายศศิกิจจ์  เขตวิทย์
2. นางสาวกัลย์ญาณินท์  ศรีเจริญ
 
444 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนันตะสุข
2. เด็กชายดิสกรณ์  สารบุตร
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  เอี่ยมสาหร่าย
2. นางสาวอัญชลี  เวียงนาค
 
445 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายติณภพ  อู่คงคา
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โกสีย์ไกรนิรมล
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
446 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงตุลยา   พรมศักดิ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  อุทกธาร
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาววริษา   ทรัพย์สำราญ
 
447 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  งาทิพย์
2. นางสาวโสภิดา  โตพัญญะ
 
1. นางสาวกิตติ์ชญาห์   เมธาวรารักษ์
2. นายศราวุธ  คงเจริญ
 
448 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แบบเหมือน
2. เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันทียะ
2. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
 
449 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  ก๊กบางยาง
2. เด็กชายธนโชติ  กะปุระ
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
450 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  สุทัศน์สันติ
2. เด็กชายเจษฎา  กิจธนทรัพย์
 
1. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
2. นางสาวรัชธิรส  หาทรัพย์
 
451 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐญา   พัสสร
2. เด็กหญิงนันทิกานต์   สกุลเนตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
2. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
 
452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตานันทิ์  บุตรพิพัฒน์กุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ภูบัวลี
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
453 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายปวเรศ  หลิ่มสุริยะ
2. นางสาวสุวิมล  เหลืองอร่าม
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุริยะ
2. นายวชิร  วชิรวัฒก์
 
454 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายธนาวินท์  ดาวศรี
2. นางสาวภัทรสุดา  เจนสาริกรณ์
 
1. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์   เมธาวรารักษ์
 
455 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ยมรัตน์
2. นางสาวเกสรา   กำไรทอง
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
456 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรพร  สัจสันตินุกูล
2. นางสาวสุธาสินี  ขุมทอง
 
1. นางนิพาภร  เตียฮง
2. นายสุรพงษ์  เส็งเอี่ยม
 
457 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกณวรรธน์  มะมุด
2. นายธเนศวร  อัครโชติวรรณ
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
 
458 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายชวกร  อิ่มวัด
2. นายยศพนธ์  กองแก้ว
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
459 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายชนภัทร  มาสรินทร์
2. นางสาวชุตาภรณ์  ทองเที่ยง
 
1. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
2. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
 
460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายวริศ  สุขเจริญ
2. นางสาวอุรชา   สิงห์ทอง
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นางสาวชนกานต์  ผานดอยแดน
 
461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายบุญภา  คงทรัพย์
2. นายศราวุฒิ  ศรีอำภัย
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
462 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตยา  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงสุภัควดี  บุญชิต
3. เด็กหญิงอริสา  โชคชัย
 
1. นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์
2. นางปิยะฐิฎาร์  ประภาชัยมงคล
 
463 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  มากมาย
2. เด็กหญิงฑณกาญ  อุดมผล
3. เด็กหญิงวัลย์วรี  คล้ายพงษ์
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
 
464 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุเทียน
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หุ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงอภิรดา   อินทร
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
465 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรรณพร   กุลฑลรัตน์
2. นางสาวสุชัญญา  อ่อนมี
3. นางสาวอรัชพร   อุ่นศรี
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
466 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชลันธร  จันทร์ขำ
2. นางสาวศิริกัญญา  แก้วขุนทศ
3. นางสาวสุดารัตน์  ร่มสุข
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
2. นางสาวบุษกร  ปนสันทียะ
 
467 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวยุภาวดี  ศรีตัณฑ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ปานสกุล
3. นางสาวสุพิชชา  เจริญศรี
 
1. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
2. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
 
468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวดวงแก้ว  แสนเมืองชิน
2. นางสาวเกศวลี  ใจเก่งดี
 
1. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
2. นายพีระพงษ์  พิมพ์พันธ์
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกาจพล  เทียนน้อย
2. นางสาวนริศรา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายนพดล   รักษาเคน
2. นายพัชรพล   ศรีแก้ว
 
1. นายบุญญรัตน์  ตั้งประเสริฐ
2. นางสาวชนิตา  หลวงอินทร์
 
471 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายนครินทร์  เหล่าอินทร์
2. เด็กชายพัทธนันท์    กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  แก้วคูณ
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
472 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนกฤต  ว่องสาริกิจ
2. เด็กชายนวพล  พุทธา
3. เด็กชายสรรพวิท  อ่องเภา
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
473 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชยานันท์  จันทะขิน
2. นายทินภัทร  ทิมโต
3. นายศุภประโชค  พลเดช
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
474 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฐาปนัท  สุรัตพิพิธ
2. นายพัทธนันท์  สกุลยืนยง
3. นายวันทการ  เสือส่าน
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นางจินตนา  สมศิลป์
 
475 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายภัทรพล  กระต่ายทอง
3. เด็กชายสุพพัต  แจ่มจำรัส
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค
 
476 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายจิรเดช  พรมอ่อน
2. เด็กชายอมรศักดิ์  สุขเเจ่ม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูตระกูล
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
477 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัทร  ม่วงแก้ว
2. เด็กชายวันชัย  เมฆคุ้ม
3. เด็กชายไชยวัฒน์  กลิ่นรอด
 
1. นางสาวสโรชา  พวงทอง
2. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น
 
478 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ประมูลสิน
2. นายธนชัย  บรรณพรรณ
3. นายภาณุพงศ์  บุบผา
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
479 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ทองหยิบ
2. นายวันชัย  ดอนไพวัติ
3. นายเอกพล  อินธิสาร
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
480 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจุฬารัตน์  ลือหาญ
2. นางสาวญาณิศา  เพ็งอิ่ม
3. นายเมธาสิทธิ์  เหล่าต้น
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
481 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายบุรินทร์  ยอดเกิด
2. เด็กชายภานุมาศ  ปรางโท้
3. เด็กชายอรรถพงษ์  สมานวงษ์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
482 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤตนัย  สหะชาติ
2. เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
3. เด็กชายนิคคอน  สีลาหอม
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
 
483 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ดินแดง
3. เด็กชายภัทรพล  ศักดิ์สนธ์
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
484 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  แก้วคำ
2. นายธีรพงศ์  สายชมจันทร์
3. นายรัตนะ  โนราช
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
485 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายพิทักษ์พงษ์  สุทธิศักดิ์
2. นายสุเมธ  ธารณะ
3. นายอฐพล  แสงซื่อ
 
1. นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
2. นายสุริโยทัย  เมืองมา
 
486 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินรทัศน์  ชัยรัตน์
2. นายยศชิฮิโร่  คำน้อย
3. นายสหรัฐ  ปฏิสนธิ์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
487 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายจตุพงศ์  คงภักดี
2. เด็กชายจักรพงศ์  บัวพันธ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  บางเหลือง
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางสาววิลาวัลย์  นาคภพ
 
488 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีตัณฑ์
2. เด็กหญิงวรรณษา  พิมพ์แพ
3. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีตัณฑ์
 
1. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
2. นางสาวสุนันทา  คชเถื่อน
 
489 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวยสูงเนิน
2. เด็กชายจีรพันธ์  วันดี
3. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีมาก
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
490 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวศราวณีย์  ขำสนิท
2. นางสาวศิรดา  ชัยวงษ์ษา
3. นายสิทธิพร  มูลไชยสอ
 
1. นางสาวช่อลดา  ทองธรรมชาติ
2. นายสิทธิพร  พุ่มเกิด
 
491 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกตวรรณ  บุญมี
2. นางสาวธนพร   สายทอง
3. นายวิศวะ  รักนา
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
492 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจตุพงศ์  อบอุ่น
2. นายณรรฐชนน  ทองอนันต์
3. นายปิยนนท์  เจริญพูนพาณิชย์
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นางจินตนา  สมศิลป์
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายนิรันดร์  บัวพันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  แก้วคำแสน
3. เด็กชายศักดิ์  เกตุภูษา
 
1. นายคมสันต์  กิ่งสายหยุด
2. นางนภาวรรณ  รื่นณรงค์
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  บัวผา
2. เด็กชายสุรพัฒน์  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงไพริน  แซ่ลอ
 
1. นางบุญช่วย  โดรณ
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นายชัชพล  ทองอ่ำ
2. นายนัทธพงศ์  พัดตาสิงห์
3. นายศักดิ์ดา  เสนนอก
 
1. นายทนงศักดิ์  ฟักเงิน
2. นางสาวอัญชลี  ระดมแสง
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายนพรัตน์  มีแสง
2. นายนันทกร  หล่ำสาย
3. นายวรัญญู  ห่างสูงเนิน
 
1. นายจักรภพ  บุญขาว
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  เขียวเรือง
2. นางสาวธนัชพร  อินทร์สำราญ
3. นางสาวสุกันยา  จันคุณ
 
1. นายปฐมรัฐ  ศรีตะลา
2. นายชุมพล  อินทร์ก่ำ
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายจักรกฤษณ์  บุญลือ
2. นายปัญญา  เอี่ยมอนันต์
3. นางสาวโชติกา  เกาะช้าง
 
1. นายเกษม  สารีพันธ์
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
499 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  ข่อยแก้ว
2. เด็กหญิงบุณยาพร  คล้ายแสง
3. นางสาวบุณยาพร  นาแซง
 
1. นางสาวนัฏฐา  อัครวงษ์
2. นายรุ่งทิวา  อ่ำอำไพ
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนันทิดา  เอี่ยมโต
2. เด็กหญิงวิภาดา  ปิยวัฒน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีบุญนาค
 
1. นางบุญช่วย  โดรณ
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนุจรินทร์  บัวรอด
2. นางสาวปิยฉัตร  คำสนิท
3. นางสาววรรณิสา  แน่นหนา
 
1. นายเจริญชัย  วงศ์สิริธารา
2. นายณัฐวุฒิ  ปกสุข
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  ช่อม่วง
2. นางสาวสุทธิกานต์  การะภักดี
3. นางสาวสุทธิดา  กลีบมังกร
 
1. นางสาวธุมวดี  บุรีวงศ์
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวนิศารัตน์  ศรีโชค
2. นางสาวประนอม  ม่วงเชียง
3. นายพีระยุทธ์  ไวทยานนท์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  บุญยัง
2. เด็กหญิงชญานิศ  เดชปาน
3. เด็กหญิงพิมลภัส  สุขแย้ม
4. เด็กชายวรวุธ  รอดใหญ่
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เชิงเอี่ยม
6. เด็กหญิงเพชรนภา  บัวมาก
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
3. นางสุรีย์มาศ  เกียรติวงค์กมล
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สว่างวงษ์
2. เด็กชายบดินทร์  พิมจอง
3. เด็กหญิงบุญยานุช  เขตนอก
4. เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ภิรมย์ชม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มาระปะทิ
6. เด็กหญิงอรสา  มาระปะทิ
 
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางสาวพรทิพย์  เขม้นกสิกรรม
3. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  ชำนาญไพร
2. เด็กหญิงนิฐิภาพร  สุราฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชำนาญไพร
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงมา
5. เด็กหญิงอินทิรา  พรมคำ
6. เด็กหญิงโยธิกา  มีสุวรรณ์
 
1. นางดาริสา   วงศ์นิสากร
2. นายทรงศักดิ์   คงสมศรี
3. นางสาวอาจารี   ครุฑจันทร์
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ยศสมบัติ
2. นางสาวนาตยา  มีนัด
3. นายพงศกร  เกตุทอง
4. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
5. นางสาวอนัญญา  พลสิงห์
6. นางสาวอุษา  ดีฉนวน
 
1. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
3. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
 
508 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นางสาวนภสร  หนูแสง
2. นายนวพล  นาวิชิตร์
3. นางสาวนันทวรรณ  เจียมศิริ
4. นางสาววรรณนิภา  สีสด
5. นางสาวสุนันท์  ชูตระกูล
6. นางสาวสุภัทรา  นกเทศ
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  พิชัยโชค
2. นางสมหญิง  เกียรติอริยะ
3. นางจารุนีย์  กานตานนท์
 
509 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นางสาวพสิกา   ถนอมเชื้อ
2. นางสาวรจนา  ทองอ่อน
3. นายวิทวัส   สุวรรณมาโจ
4. นางสาวเกษศิริ  ชำนิเกตกรณ์
5. นางสาวเพ็ญนภา   บุตรสาร
6. นางสาวโสภิตา   สาสีทา
 
1. นายทรงศักดิ์   นะลาคุณ
2. นางสาวปาวีณา  ทองดีเขียว
3. นางสาวศิริวรรณ  สุขมา
 
510 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปานา
2. เด็กหญิงจรรยา  ผาสุข
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงงาม
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุวรรณนา  มีเดช
 
511 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  ส้มอินทร์
2. เด็กหญิงปทิตตา  พรมเขียว
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  จูฑะพันธุ์
 
1. นางกุศล  กลั่นด้วง
2. นางสาวจิดาภา  สักกายะกรมงคล
 
512 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ผาริการ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  มินทยัก
3. เด็กชายศิลปกร  สิงห์สุวรรณ์
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
 
513 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกิติโชค  เทพประสิทธิ์
2. นางสาวมาริสา  พัดสาริกิจ
3. นางสาวศิริชวัญ  คำตะลุง
 
1. นางรมิตา  ป้อมยุคล
2. นางอนงทิพย์  สิงห์ศิริ
 
514 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวนิรัชพร  เรืองกสิจิต
2. นางสาวสีนวล  พรหมสะโร
3. นายไพรัตน์  วังประทุม
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวหนึ่งนุชนาถ  อ่อนนุ่ม
 
515 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวพงศ์พัชรา  เย็นจุระ
2. นางสาวพัชรี  แสงโต
3. นางสาวเกตน์นิภา  ชำนาญหมอ
 
1. นางสุวิมล  พิกุลทอง
2. นางทิตยา  มั่นมาตร
 
516 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณวงษ์
2. เด็กชายมนัญชัย  บุญเนตร
3. เด็กหญิงอัจริยา  บุปฝา
 
1. นายยงยุทธ  หมั่นเขตรกิจ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  หมีทอง
2. เด็กหญิงวาสิณี  พุ่มผึ้ง
3. เด็กหญิงเกศสิริ  สีเถื่อน
 
1. นายสนธยา  แสงแก้วสุด
2. นางพนิดา  พิมพ์หนู
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายลลิตา  สุวรรณ
3. เด็กชายไทโย  ซูซูกิ
 
1. นายสถิตย์  จันทร์เม้า
2. นางสาวปัทมา  ปิ่นเทพ
 
519 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิดาภา  วงศ์ผลบุญ
2. นางสาวทิพย์สิรินทร์  อินทร์เหมือน
3. นางสาวสุวิชาดา  ทิมศิลป์
 
1. นายจิระ  ประเสริฐลาภ
 
520 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวคำพลอย  โนนทะราช
2. นางสาวอภิญญา  บุญกุล
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศรีด้วง
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นายเกียรติกวิณ  กาพย์ไกรแก้ว
 
522 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญนำ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทองเหลืองสุข
3. เด็กชายเอกพงษ์  คำพา
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางจุฑามาศ  โตพงษ์
 
523 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กหญิงพิณญดา  เพชรท้วม
3. เด็กหญิงเกษมณี  เกตุเกษร
 
1. นางเสาวลักษณ์  มาลัยรักษ์
2. นายชนินทร์  กรีมิน
 
524 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  ชุนชำนิ
2. นางสาวสุนันทา  บัวบาน
3. นางสาวสุมาลี  บัวบาน
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุวรรณนา  มีเดช
 
525 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีสมัย
2. นางสาวณัฐวรรณ  ทองเหลืองสุข
3. นางสาวลฎาภา  ชมพูน้อย
 
1. นายชนินทร์  กรีมิน
2. นายพัทธนันท์  จิตต์อำไพ
 
526 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งโสภา  บุญรอด
2. นางสาวศศิวิมล  นิลสนธิ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่ทอง
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  นาคกราย
2. เด็กหญิงศรอนงค์  โคตรแสง
3. เด็กชายสุทธิกา  สิงห์โต
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  คลังฤทธิ์
2. นางสาวน้ำฝน  วงศ์ดวงดำ
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสือคุ้ม
2. เด็กหญิงดุษณียา  แย้มแก้ว
3. เด็กหญิงปรีชญา  เปี่ยมสุข
 
1. นางบุบผา  ดีเจริญ
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ทีฆะสุข
2. เด็กหญิงณัฐนิช  เขตกิจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ริมสันเที๊ยะ
 
1. นางวนาลี  บุตรสะ
2. นางฐิตานันท์  สิรินภสวัสดิ์
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวธนพร  น้ำใส
2. นางสาวสมิตา  สรสวรรค์
3. นางสาวอริสา  พวงสมบัติ
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางวิกานดา  บุญเอก
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายณัฐพล  พันธุ์อุดม
2. นางสาวสุกานดา  เพ็ญสุข
3. นางสาวสุชานาถ  ปานมณี
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์เจริญ
2. นางสาวศันสนีย์  กลิ่นเก้างิ้ว
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาววิรัลฐิตา  อินประสิทธิ์
2. นางสาววิวิศนา  กุลชา
3. นางสาวสวรรยา  เมืองจั่น
 
1. นางเสาวลักษณ์  มาลัยรักษ์
2. นายชนินทร์  กรีมิน
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  บัวดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายสำราญ
3. เด็กหญิงศิริพร  เชื้อวงค์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นายณัฐชา  ปั้นลายนาค
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฟักเงิน
2. เด็กหญิงสุภานัน  ตุงกระโทก
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แตงพรม
 
1. นางคนึงคิด  พานพิจิตร
2. นางสาวอัญชลี  ระดมแสง
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ทรง
2. เด็กหญิงนรินทร  คำหอม
3. เด็กชายอนุษร  ทองรักษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  วงศ์ดวงดำ
2. นายมรรคณา  คาระวะ
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แจ้งสัน
2. นางสาวนวินดา  ไต่เต้า
3. นางสาวปรียากุล  ไตรยงค์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  งามวิลัย
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวนัฐวรรณ  ศรีตระกูล
2. นางสาววศินี  พะเทพ
3. นางสาววิไลรัตน์  แพรสีนวล
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์เจริญ
2. นายอภิสิทธิ์  กองแก้ว
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวกัญญาภัทร   มั่นสติ
2. นางสาวกัญญารัตน์   แพรม้วน
3. นางสาวสิตานัน   พ่วงพี
 
1. นางสาวรัชนี  วุฒิศักดิ์
2. นายจิระพันธุ์   เกลี้ยงล่ำ
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงรติมา  ทองย้อย
2. เด็กหญิงสาริณี  สุภาวิมล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจธรรม
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  รื่นรวย
2. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสีงาม
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภู่ทรัพย์
 
1. นางจีรวรรณ  อ่อนสิงห์
2. นายปรีชา  อ่อนสิงห์
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พงษ์สาริการณ์
2. เด็กหญิงวิรดา  โสระฐี
3. เด็กหญิงสุจิภรณ์  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นายชัยยง  เครือภักดี
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายธีระ  วิเศษวงศ์ษา
2. นายภัชภูมิ  ศรีหา
3. นายมนตรี  บุญครอง
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เจริญดี
2. นางสาวชุติภา  วัฒนะ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  สิงหรัตน์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  เพ็งพรม
2. นางสาวลำดวน  ปัญญา
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวทักษิณา  สังชัย
2. นางสาวนุชนารถ  คชสิทธิ์
3. นายสมประสงค์  หอมแพงไว้
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
545 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงเมทินี  หิงษา
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
 
546 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงไอสวรรค์  พันธ์ยา
 
1. นางอัมพร  ปัสสา
 
547 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ศรี
 
548 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ไกรสมรส
 
1. นายเพียรเวช  สระทอง
 
549 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำสนธิ
2. เด็กหญิงประกายดาว  ทั่งนาค
3. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ภู่จรูญ
 
1. นางปวิศญา  ธนะจิตราโชค
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
550 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนิศา  พรมศรี
2. เด็กชายปัญญวัช  เริงรมย์
3. เด็กหญิงภารดี  ร่มโพธิ์รี
 
1. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
2. นายณรรฐพงษ์  ฉ่ำน้อย
 
551 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายทวัฒกร  ทิมวรดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  รุ่งรัตน์
3. เด็กหญิงสนธยา  ผาบสายยาน
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีอรุณ
2. นางปรานี  ชาญชัย
 
552 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นายพิชิตชัย  สุขเจริญ
2. นายศรัณย์  แสวงเจริญ
3. นายสุวัฒน์  รอดโฉม
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ทาระธรรม
2. นางสาวบุญน้อม  บุญส่ง
 
553 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
554 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วัฒนาเสรีวงศ์
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
555 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ม่วงช้าง
 
1. นายมาโนช  แสงศิริ
 
556 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรไชย
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
557 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายสุนทร  แวงวรรณ
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
558 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายธนพล  พลนาค
 
1. นางกาญจนณัฐ  อยู่สนิท
 
559 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฎิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
560 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุดาภา  ภักดีสุข
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
561 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวีนันท์  ไชยชิน
 
1. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
562 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงวริษา  พรหมมินทร์
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
 
563 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สร้อยสังวาลย์
 
1. นางสาวทัศวรรณ์  รอดแก้ว
 
564 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
565 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. นางสาววรรณฤดี  แช่มตา
 
1. นางสมภรณ์  องอาจ
 
566 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายรัฐนนท์  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงเขมิกา  มั่นพรม
 
1. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
 
567 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐทนันทร์  เมฆมะตูม
2. เด็กหญิงอนันตญา  สมบุญโภชน์
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
 
568 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทุ้ยศรี
2. นายสุรเสกข์  ธรรมชาติ
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
 
569 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เกศรี
2. เด็กชายธนภัทร  ทายงาม
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางปาณิศรา  จำปารัตน์
 
570 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายธัชพงษ์  ชำนาญกิจ
2. นายสุธีพงศ์  มนัญชัยวัฒน์
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
571 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  พิมพ์สอน
2. เด็กหญิงสุนันทา  แสงสุข
 
1. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
2. นายวันชัย  แย้มจันทร์ฉาย