เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.40 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสินชนา ยุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ พช. คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายบุญส่ง เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วน พช. คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายนิรัตน์ จันทร์เที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
15 เซอร์โยเซฟีนา คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย คณะกรรมการอำนวยการ
17 ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุวรรณ์ ฟักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
19 ดร.ธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางกชพร ควรประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางวิริยาวรรณ เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 พระพิศาลพัชรกิจ พระสังฆาธิการโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางละออง แสนยากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
24 จ่าสิบเอกสมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสุวรรณา วรทล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายสมชาย คำเมือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสาวประกาย บรรลัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
35 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
36 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
37 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
38 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
39 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
40 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
41 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนเพชรพิทยาคม
42 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
43 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
44 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
45 นายประสาร มูลเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
46 นางสาวชุลี ยุงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
47 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
48 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
49 นางสมบูรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
50 นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
51 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
52 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
53 นายศักดิ์ชัย ชูนาคา ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
54 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
55 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
56 นางพรทิพย์ พรมทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
57 นางสุภาพร ทองโทน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
58 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางสาวฉัตร์นภัส แพทย์สิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางอิสราภรณ์ ลิ้มสุข ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางนาตยา รัศมี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางรัชดา ผูกพยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นายวรเทพ วิญญูวิทวัส ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นางพัชรี ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นายเขษมชาติ อินทะสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นางถวัลย์จิต คำเมือง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
74 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นางเรียมศิริ สำเภา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นางจรรยา วัฒนศัพท์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม
81 นางกฤตติกา จันดาหงษ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม
82 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม
83 นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม
84 นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม
85 นางสาวมัลลิกา กันหา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนเพชรพิทยาคม
86 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
87 นางพรทิพา ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
88 นางพัชรี ประภาศิริ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
89 นางสาวนวลละออ สินเพียง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
90 นางเอื้อง พันธ์โสดา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
91 นางโสภา สกุลวงษ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
92 นางจุไรพร แสนสุรินทร์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
93 นางสาวจิรวรรณ แสนทน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
94 นางอำนวยพร ภาเข็ม ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
95 นางสาวพรปวีณ์ บุญเมฆ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
96 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
97 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
98 นางกุลชา ศีลกุล ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
99 นายสุรชัย พันธุ์นายม ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
100 นายมงคล อ่อนศรี ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
101 ว่าที่ ร.ต.หญิง สมร ธานีวรรณ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
102 นายทักษิณ ผลประเสริฐ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
103 นางถนอม สีนาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
104 นายจักรพงษ์ สีพาแก้ว ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
105 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
106 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
107 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
108 นายวินัย จงใจมั่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
109 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
110 นายประสาร สุดทำนอง ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นายฐนกร สีเสือ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นางสาวชลิดา ศุภสาร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 นายนาวี บุญทัน ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
117 นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
118 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
119 นางสายทอง ปัญญาพวก ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
120 นายสายัณห์ อ่อนตา ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
121 นายกำเชาว์ อารีรักษ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
122 นางสาวศิริรัตน์ สำโรงทอง ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
123 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
124 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
125 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
126 นางอมรรัตน์ วรรณา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
127 นางบุษบา กวางแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
128 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
129 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายศักดิ์ชัย ชูนาคา ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางวันวิสา คูไดค์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นายสุนันท์ กล่อมเกลี้ยง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นางสาวจุฑามาส บุศย์เมือง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นางพรทิพย์ พรมทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 งสุภาพร ทองโทน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
138 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
139 นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
140 นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
141 นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
142 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
143 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
144 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
145 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
146 นายประสาร มูลเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
147 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
148 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
149 นางสาวอภิญญา มุขสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
150 นางนาจรี รามศิริ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
151 นางวรรณนิภา บุญเรือน ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
152 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
153 นางสุพรณ์ นวลเชย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
154 นางกัญญาธร ยมยิ่ง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
155 นางสาวกนกลักษณ์ คำคูณ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
156 นางสาวอารายา ก่อกำลัง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
157 นายกิตติศักดิ์ ภูคันทา เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
158 นายนฤเบศ ก้านดอกไม้ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
159 ว่าที่ ร.ต.เทพพิทักษ์ ยิวคิม เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
160 นางสาวอัจฉรา คำยา เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
161 นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
162 นางสาวบุญยรัตน์ สีดี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
163 นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
164 นายพรชัย ปิ่นสี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
165 นายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.๔๐ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
166 นายสุชาติ กุนสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.๔๐ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
167 นายวันดี กุมภาพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
168 นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
169 นายสมชาย คำเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
170 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
171 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
172 นางรัชดา ผูกพยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
173 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
174 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
175 นายชายณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
176 นางสมบูรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
177 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
178 นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
179 นางพรทิพย์ พรมทอง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
180 นายกำเชาว์ อารีรักษ์ ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
181 นางสาวศิริรัตน์ สำโรงทอง ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
182 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
183 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
184 นายวันดี กุมภาพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ รองฯนิรุทธ์ แก้วนิคม Phone :081-6607989 email: niroot@sec40.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]