งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การเปลี่ยนตัวนักเรียน ผู้สอน
วันที่ 20-25 พ.ย. 2560 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560   ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 6 ธันวาคม 25ุ60
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัว นักเรียน/ครูผู้สอน
  การเปลี่ยนตัวนักเรียน ผู้สอน
วันที่ 20-25 พ.ย. 2560 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560   ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 6 ธันวาคม 25ุ60
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัว นักเรียน/ครูผู้สอน
 แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ  จ.กำแพงเพชรศูนย์การFงานอาชีพ(สพม.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแปรรูปอาหาร (สพม.)
กำหนดการส่งรายงาน "แปรรูปอาหาร"  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นายไพทูลย์ เถาตะมะ (084-6184325)
   โรงเรียนคลองลานวิทยา ม.18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:05 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สพม.)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางสุวิมล  กาแก้ว  (094-6363148)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
     อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:37 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สพม.)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางดวงดาว  บดีรัฐ  (081-9724329)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
    อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:36 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ (สพม.)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1) ส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 ชุด
2) ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3) ส่งไปรษณีย์ไปที่
    นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย  (095-6402474)
    โรงเรียนวัชรวิทยา  93  ถ.เทศบาล 2  ต.ในเมือง
    อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:35 น.
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (สพม.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันศูนย์คอมพิวเตอร์ (สพม.)
กำหนดการส่งรูปเล่มรายงาน "โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณา
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นางสาวบุญมา  ช้างทอง (084-5766484)
   โรงเรียนวชิรปราการ 99/5  ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:58 น.
  ศูนย์การงานอาชีพ(สพม.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานอาชีพ (สพม.)
กำหนดการส่งรายงาน "โครงงานอาชีพ"  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ไปที่
   นายไพทูลย์ เถาตะมะ (084-6184325)
   โรงเรียนคลองลานวิทยา ม.18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 12:15 น.
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลสู่ระดับภาค                                1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค           20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค                       20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค                      26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค                        6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร        13-15 ธ.ค. 2560
-----------------------------ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ                                            11-13 กุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 06 สิงหาคม 2560 เวลา 13:54 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 710
จำนวนนักเรียน 1,600
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,038
จำนวนกรรมการ 808
ครู+นักเรียน 2,638
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,446
ประกาศผลแล้ว 170/233 (72.96%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 93
สัปดาห์ที่แล้ว 170
เดือนนี้ 497
เดือนที่แล้ว 431
ปีนี้ 1,319
ทั้งหมด 80,191