งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2560   13 ก.ย. 2560   14 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 13 ก.ย. 2560 09.00
2 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 13 ก.ย. 2560 09.00
3 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 13 ก.ย. 2560 09.00
4 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216,218 13 ก.ย. 2560 09.00
5 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213,214 13 ก.ย. 2560 09.00
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 206 13 ก.ย. 2560 09.00
7 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 13 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 13 ก.ย. 2560 09.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 13 ก.ย. 2560 09.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2560 09.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2560 09.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 13 ก.ย. 2560 09.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 13 ก.ย. 2560 09.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด ชั้น3 ชคว. 13 ก.ย. 2560 09.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 131 ชคว. 13 ก.ย. 2560 09.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 13 ก.ย. 2560 09.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 13 ก.ย. 2560 13.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 13 ก.ย. 2560 09.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 13 ก.ย. 2560 09.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 127 13 ก.ย. 2560 09.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 13 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311 , 313 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 314 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 , 317 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมพละศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมพละศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
8 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามเครื่องบินเล็ก สนามกีฬากลาง อบจ.พะเยา 13 ก.ย. 2560 โรงยิมพละศึกษา ร.ร.พะเยาพิทยาคม , 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560
14 ก.ย. 2560
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 13 ก.ย. 2560 09.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2560 09.00
3 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2560 09.00
4 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ห้องดูหนัง ฟังเพลง 13 ก.ย. 2560 09.00
5 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ห้องดูหนัง ฟังเพลง 13 ก.ย. 2560 09.00
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 13 ก.ย. 2560 09.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 13 ก.ย. 2560 09.00
8 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 328 13 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 24 13 ก.ย. 2560 10.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 24 13 ก.ย. 2560 09.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 24 13 ก.ย. 2560 14.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2560 09.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 13 ก.ย. 2560 09.00
26 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารนาฎศิลป์ ห้อง ดนตรี 13 ก.ย. 2560 09.00
27 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารนาฎศิลป์ ห้อง ดนตรี 13 ก.ย. 2560 09.00
28 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม ปรัมพิธี(ข้างสนามฟุดบอล) 13 ก.ย. 2560 09.00
29 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม ปรัมพิธี(ข้างสนามฟุดบอล) 13 ก.ย. 2560 09.00
30 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารรับเสด็จ(ข้างสนามฟุตบอล) 13 ก.ย. 2560 09.00
31 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารรับเสด็จ(ข้างสนามฟุตบอล) 13 ก.ย. 2560 09.00
32 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป. พะเยา เขต 2 13 ก.ย. 2560 09.00
33 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป. พะเยา เขต 2 13 ก.ย. 2560 09.00
34 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 13 ก.ย. 2560 09.00
35 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 13 ก.ย. 2560 09.00
36 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 13 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 13 ก.ย. 2560 13.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 13 ก.ย. 2560 13.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 13 ก.ย. 2560 13.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 13 ก.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 13 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 13 ก.ย. 2560 13.00-16.00
6 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 13 ก.ย. 2560 10.30
9 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
10 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สนามกีฬา 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องแนะแนว 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องแนะแนว 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 13 ก.ย. 2560 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 ก.ย. 2560 09.00-14.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เฉลิมวิทย์ 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถยนต์หลังห้องอุตสาหกรรม 13 ก.ย. 2560 09.00-14.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 1 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม 2 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 2 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม ลานสวนปาล์ม 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 2 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
8 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถจักรยานยนต์นักเรียน 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถจักรยานยนต์นักเรียน 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม 1 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]