งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2560   13 ก.ย. 2560   14 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 14 ก.ย. 2560 09.00
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 14 ก.ย. 2560 09.00
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 14 ก.ย. 2560 09.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216,218 14 ก.ย. 2560 09.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213,214 14 ก.ย. 2560 09.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 206 14 ก.ย. 2560 09.00
7 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 14 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311 , 313 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 314 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 , 317 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคาร 3 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามเครื่องบินเล็ก สนามกีฬากลาง อบจ.พะเยา 13 ก.ย. 2560 โรงยิมพละศึกษา ร.ร.พะเยาพิทยาคม , 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560
14 ก.ย. 2560
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 14 ก.ย. 2560 09.00
2 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 14 ก.ย. 2560 09.00
3 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 14 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 24 14 ก.ย. 2560 14.30-16.00
2 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 24 14 ก.ย. 2560 09.00
3 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 24 14 ก.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 14 ก.ย. 2560 09.00
2 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 14 ก.ย. 2560 09.00
3 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 14 ก.ย. 2560 09.00
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารนาฎศิลป์ ห้อง ดนตรี 14 ก.ย. 2560 09.00
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารนาฎศิลป์ ห้อง ดนตรี 14 ก.ย. 2560 09.00
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม ปรัมพิธี(ข้างสนามฟุดบอล) 14 ก.ย. 2560 09.00
7 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม ปรัมพิธี(ข้างสนามฟุดบอล) 14 ก.ย. 2560 09.00
8 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารรับเสด็จ(ข้างสนามฟุตบอล) 14 ก.ย. 2560 09.00
9 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารรับเสด็จ(ข้างสนามฟุตบอล) 14 ก.ย. 2560 09.00
10 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 ห้องประชุม สพป. พะเยา เขต 2 14 ก.ย. 2560 09.00
11 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ห้องประชุม สพป. พะเยา เขต 2 14 ก.ย. 2560 09.00
12 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 14 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 09.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 09.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 09.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 09.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 09.00
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เวทีกลาง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 14 ก.ย. 2560 09.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 14 ก.ย. 2560 13.00
9 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
10 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
11 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 202 14 ก.ย. 2560 11.00-11.30
13 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
14 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
15 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
16 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
17 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
18 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 14 ก.ย. 2560 09.00-14.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 14 ก.ย. 2560 09.00-14.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เฉลิมวิทย์ 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 ก.ย. 2560 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถยนต์หลังห้องอุตสาหกรรม 14 ก.ย. 2560 08.30-12.30
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 1 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม 2 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคารอุตสาหกรรม 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 2 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถจักรยานยนต์นักเรียน 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถจักรยานยนต์นักเรียน 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม 1 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]