::sm-pyo36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายคนาสิทธิ์ สุระวงศ์ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายรงณ์ชัย สืบแสนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ผัดผายโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
5. นายฐาปนินทร์ ทานันท์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
7. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นางอรชพร อะทะเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอัมพร เพียรการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นางประภาวดี ปันมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนันทนา เรืองนภารัตน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริธร อุตโมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสวลี กันทาดงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาวดี ปันมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิณภรณ์ ปิงเมืองโปร่งสุยาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางกาญจนา สุปินะโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
9. นางสาวพัทยา อินต๊ะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนิชนันท์ สุกันทองโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสมพร บุตรศรีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาววรีรัตน์ เสธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวพัทยา อินต๊ะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิลัยวัลย์ วรรณคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางนฤมล พันธุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
8. นางจีรนันท์ พักนาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางวิภาวรรณ สุหิตานุเคราะห์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ไกรอ่ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางจริยาภรณ์ พุทธษรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิลัยวัลย์ วรรณคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางเบญจวรรรณ มงคลดีอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นางวินนา เทพคำโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเกศรินทร์ อิวกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
9. นางธนิดา ศรีภาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
10. นางสมพร บุตรศรีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสิริจันทร์ ปรังการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำเพย คำแดงดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางนงนุช ศิริธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางโสภณิศร์ เสือพิณโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางนวลนิตย์ พูลชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดาราวรรณ ขันธะรักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นางสาวอัชญานันท์ เจนใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
8. นายวิรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พงษ์ กาตาบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางอรชพร อะทะเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พงษ์ กาตาบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางวันธิดา ศรีสมบัติโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางนวภา กิตนวตระกูลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชลธิชา ชลฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
8. นายวิรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางมาลย์ ชินวัฒน์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางปทิตตา อนันต์กรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางวันธิดา ศรีสมบัติโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางนงค์ลักษณ์ ประมลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายปริญญา บุญปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
6. นายสุทธญาณ์ นามวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
8. นางรุจิรา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางจรรยา บุญปิงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางเรือนคำ คำโมนะโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัชรียา ทิศรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ บุญทาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางพยอม สุระวงศ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
5. นายปริญญา บุญปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิชญา เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัตนวลี อิ่นศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
8. นางพจนารถ อ่อนเขียวโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ บุญทาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางเฟื่องฟ้า วงศ์ไชยาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายวาที สมศรีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
6. นางชุติมา พู่ตระกูลโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวดวงเด่น บุญชุมโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
9. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่านโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพิมสิริ อ่อนนวลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางอัศนีย์พร มังคลาดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา บุญปิงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายวาที สมศรีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางฐิติญา ฐานันตะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสาวเกษร เสาร์เรือนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิณณ์ณิชา บุญวงศ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
8. นางสาวดวงเด่น บุญชุมโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสายฝน กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศรีวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยาประธานกรรมการ
3. นายพศิน สาดสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ หัวนาโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นายอ้วน ขันทะวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสนา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
7. นายมรุต ชลฤทธิ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางพยอม สุระวงศ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
9. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวตาณิกา เงินฝรั่งโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายคนาสิทธิ์ สุระวงศ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ หัวนาโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ โขนภูเขียวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสายฝน กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นายมรุต ชลฤทธิ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
8. นายเกษม ศรีวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
9. นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวณิชาภัทร ใจคำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางนงค์พรรณ สุคันธมาลาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวินนา เทพคำโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางพิชญา เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางชลธิชา ชลฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางกาญจนา สุปินะโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางสาวรุ่งรัตน์ พลนรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นางวราภรณ์ สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นางพจนารถ อ่อนเขียวโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางบานเย็น พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่านโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลีลา จำมะเทวีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นายรงณ์ชัย สืบแสนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางดาราวรรณ ขันทะรักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
9. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวธิดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ ชิตอินทร์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา สมควรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางวลัยพร ปิ่นแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายสายัญห์ ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนภัสญาณ์ ไก่งามโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิชญพงษ์ เพียรจริงโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นางณัฐชาภร วรรณทองโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายชาญชัย สมศรีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิชากร ต๊ะสมบัติโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
11. นางวรัญญา ศรีวงศ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
12. นายนาทธพงค์ แก้วสุขโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อยู่สุขโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ละคำมาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางนาตยา อินต๊ะสารโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุปรียา น้ำจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นายวสันต์ นาขยันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางโสภา ก้อคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นางอ้อยใจ ทองเอกโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นางวิภาพร สุจชารีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
11. นายสถาปัตย์ หงษ์ทองโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจุไรรัตน์ ปงเทพโรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการ
13. นางสาววรนุช มาตระกูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
14. นายธนดล พุทธสารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงศ์ไพศาลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อการย์ นาขยันโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยมโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดชโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางคีรีพร สนชาวไพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณรักษ์ มาสุขโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา พริบไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ปิ่นใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา กิ่งก้านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายนราวุธ สมศักดิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญญาภรณ์ ใจปันโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
6. นางสายใจ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางปิยะวรรณ์ กันณิกาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจา จันทนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24รองประธานกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ พรรณกุลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ โรยสูงเนินโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางปนิดา วรสามโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ กิติยศโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา นักกล้าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สารขัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขินโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิราวรรณ โพธิเลิศโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสำเริญ ปัญญาใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา พงศ์นภารักษ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ ไข่ทาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ เทียมทองโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤพันธ์ ยินดีโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางกานต์ธีรา วงเพ็ชรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวินัย ชาวน่านโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย นิติวรรัตน์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเทียน ช่างคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเจริญโรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการ
7. นายชมนาท สมศรีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นายพชรพล บุญประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงค์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจาระเนตร สองสมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
11. นางกรอบแก้ว ทักษิณโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
12. นายวรุตม์ อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
13. นางประภากรณ์ ชาวเมืองโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
14. นางอรพินท์ ยี่สิบแสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ จันธิมาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเทียน ช่างคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรุตม์ อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางอิศราภรณ์ มัลลิกะมาลย์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางตุลาพร แสนธิโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายปรัชญา สัมมาทรัพย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรารัตน์ รุมาคมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
8. นางสายสุดา สร้อยสวิงโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรพงษ์ ปันติโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
10. นางปิยวรรณ จันทร์วังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางศิริชร นันทชาติโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหิรัญญา แก้วสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา กองจันทร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุขโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ์ สุพรมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายยงค์ยุทธ์ เอกชัยพิทักษ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นางศิรินันท์ นุกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวดุษณี นราทองโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐิติกานต์ เชื้อทองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธราวุธ จันถนอมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายธนสกร นักกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ชื่นสว่างโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางบุญสิตา วิริยะพันธุ์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ เขื่อนแก้วโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางพรทิพย์ กันทวีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายบรรจบ พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
8. นางดวงจันทร์ หลายแห่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นางขวัญชีวา คนซื่อโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
10. นายประการ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวรชิต ฟูศรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภณิดา อุทธโยธาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชื้อทองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นายจิระพันธ์ จันจินะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอชิรญา ป้อเฮืยนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวงศพัทธ์ วังวลโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นางจีรพา กันทาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุณีย์ ก๋าวินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
6. นางสาวมาลิณี รักดีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา กาญจนีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรชร ถาคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายสังคม แก้วจินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงกิจ นิมิตรดีโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บุญเลิศโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชเนรินทร์ แสงงามโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นางขวัญกมล จางวิริยะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววนัชพร คำจิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสายรุ่ง มีหลายโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนา คำจ้อยโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา นาแพร่โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววนัชพร คำจิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นางสาวศศิธร ตันดีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตชนก ฤาชาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุวันดา ตาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางจามจุรี พรหมเผ่าโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ วงค์ชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ บุญชัยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญทวี กาวิระชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางลัดดาวรรณ นุ่มนวลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตชนก ฤาชาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
6. นางยุพิน พรหมพิทักษ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอำพา บุญเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิวา อินทญาติโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดรุณี อินต๊ะสารโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ สมเป็งโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
6. นางภัคจิรา สารทองโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจินดา เชื้อเมืองพานโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย จันทครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรพร ใจยืนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ ด้วงสงค์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธีราภรณ์ วงค์ฟูฟานโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรรณทิวา อินทญาติโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงค์งามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเย็นกิจ อุดมรักษ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ราชเนตรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางจิราพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์เกษร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณภัย พวงมะลิโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณิกา ริกากรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายฑีฆายุ วงค์ปัญญาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สบบงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็นโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชญานัท บัวหลวง โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหมาย ดูเหมาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เทพวงศ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ยะมาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาววรรณิกา ริกากรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายชัชวาล ประทันยะโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
6. นายกนก ใจกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ พวงลำใยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สุจชารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
5. นางพชร โหจินดารัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิวัชญา ไชยมงคล โรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยดา เมืองมูล โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวณัฐ ก๋าใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
5. นายมนตรี ศรีวิชัย โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ พรมเสนครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ขัติทะจักร์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญพงษ์ ถูกจิตรโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจรี วาระนังโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอมอร กาศสกุล โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทวัส วงษ์สิงห์แก้วโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา จันทนะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลิตา สุหล้าโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนัดดา โครงกาบโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชา ปินตาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ พันธุกิ่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา เรือนสอนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ แก้วสา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยาประธานกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ หลวงโย โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
3. นางจิรสุดา ปั๋นโตนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางวิวา ไชยลังกาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ยาวิไชยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายฤทธิชัย วัฒนาพร โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายสงกรานต์ แก้วสาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ จันธิมา โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย บัวภาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปญณต อินทการโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร ใจดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ วงศ์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วันติยาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบัณฑิตา เมืองวงค์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัชชณิช ทิพกุลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนชย์ มีมาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอังคาร ธรรมยศโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูมิสิงห์ มะลิกุลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรภัทร ปัทมาชัยวิวัฒน์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ อุทธวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวจิตราภรณ์ คำผาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพิมลพันธ์ ปันแปง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เผือคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายรัชพล กาญจวารินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิธร อินต๊ะปัญญาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมณฑา นนท์ศรีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนีย์ ศรีคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาริณี มิ่งขวัญโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำพา ไชยภาพโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายทอง แก้วนันทะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายมาโนชย์ มีมา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม ลาภยศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นายกิตติพันธุ์ กันทะวงค์ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลักษณาวดี คชเศียรโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรทิวา ชมคำโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายวิชาญ ปรังการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ สมวันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ บุญทาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวปิโยรส ใจเอื้อโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสันติ ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเมษา กันทราโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุเทน วงศ์พันธ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดมทรัพย์ บุญงามโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย วงศ์สุวคันธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายพร้อมเพรียง พูลผลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางเจนจิรา เดชวงศ์ษาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ปางพรหมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ เวียงคำ โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ อุตะโมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรชัย เสมานุสรณ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย กุสาวงศ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชชวุฒิ จินาใหม่ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย ปางพรหมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายธีรพงศ์ อุทวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายธีรชัย เสมานุสรณ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย กุสาวงศ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชชวุฒิ จินาใหม่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย ปางพรหมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายธีรพงศ์ อุทวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายธีรชัย เสมานุสรณ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ เสมอเชื้อโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายรณชัย บัวหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย วงศ์สุวคันธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายเปรมจิต ธุระงามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แก้วตาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงศ์กร หงษ์ระนัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรเดช สะอาดวิชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมมิตร แก้วปงสักโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นายพงษ์พัฒน์ เมืองมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
10. นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
11. นายศราวุธ เชียงแรงโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพรชัย วงศ์สุวคันธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนเรนทร์ ไชยมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายถนอม ปิ่นแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายอัปราชัย โพธิลังกาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นายพร้อมเพียง พูลผลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวิทย์ อวิรุตม์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นายกีฬาวุฒิ เผ่าเครื่องโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นายตนุภัทร ดิลกไพศาษสกุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววราพร ศูนย์กลางโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นายสุรพงศ์ ปานันท์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นายสุรพงศ์ ปานันท์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา สีทาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา สีทาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัล คำมูลโรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการ
4. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัล คำมูลโรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการ
4. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ไชยวุฒิโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางณิญดา เสนาบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดม ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางณิญดา เสนาบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมาลูน ศุภการกำจรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บุตรดีโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายอธิพรรณ อินต๊ะชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ทองสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอธิพรรณ อินต๊ะชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นายภาณุรัตน์ วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ ทองสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ บุตรดีโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางอุบลวดี พรหมสิงห์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายอเนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคามกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธฺิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นายดัสกร สุริหารโรงเรียนราชประชาฯ 24 กรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดัสกร สุริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
3. นายภานุพงษ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดัสกร สุริหารโรงเรียนราชประนุเคราะห์24กรรมการ
3. นายภานุพงษ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ผิลนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นายธีรพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นายธีรพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นายธีรพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายธีรพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางสาวชนิษฐา เต๋ติโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางสาวชนิษฐา เต๋ติโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางสาวชนิษฐา เต๋ติโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางสาวชนิษฐา เต๋ติโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชานนท์ ทองหล่อโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชานนท์ ทองหล่อโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฝากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
4. นายอัครเดช จิตศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. นายชานนท์ ทองหล่อโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
6. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
4. นายอัครเดช จิตศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นายชานนท์ ทองหล่อโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล แซ่โก โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนิดา วรรณาอรุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
4. นางสาวทัตพิชา เงินเย็น โรงเรียนสาธิต ม.พะเยากรรมการ
5. นางกรรณิการ์ คำถินโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการ
2. นางปวิตรา เทพโพธาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ คำถินโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุภา แซ่หาญโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นางทัตพิชา เงินเย็น โรงเรียนสาธิต ม.พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายมงคล ครุฑนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายมงคล ครุฑนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นางปวิตรา เทพโพธา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภา แซ่หาญโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภา แซ่หาญโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นายมงคล ครุฑนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปวิตรา เทพโพธา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ครุฑนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุภา แซ่หาญโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นางนิศาชล แซ่โกโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปวิตรา เทพโพธา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล แซ่โกโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภา แซ่หาญโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นายมงคล ครุฑนาค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
4. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการ
5. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการ
5. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา ยะสาดายันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
3. นางเอื้อมดาว กองแก้ว โรงเรียนเชีงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิกานต์ ขันทะวงศ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางพิมพา สารเร็วโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
6. Mr.Jonathan Kalmโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายอานุพันธ์ เทพรักษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรชยา ทาประสิทธิโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางธงชัย มีหลายโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. Mrs.Luisa Maria Colonโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. นางเดือนฉาย จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
6. นางอนงค์ ซุดดิกค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศศิภา ตาทิพย์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เวียงคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
3. นายชาญชัย เชียงแรงโรงเรียนปิยมิตรวิทยา กรรมการ
4. นางรัตติกาล ชำนาญยาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางอัญญรัตน์ สมศักดิ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.William Glaecerโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
7. นางพรวดี ศรีวิชัยแก้วโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายภีรภูมิ จินดาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
3. นายอภิญญา ศุภการกำจร โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นางนาฏสุคนธ์ กาตาสายโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางภัทราพร ภาธรธนฤตโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Mark Johnley R. Tanedoโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวยุพา มณีกรโรงเรียนราชประชาฯ 24 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปณิธี กองแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอางคณา รัศมีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
3. นางสาวพีระดา คนตรงโรงเรียนปิยมิตรวิทยา กรรมการ
4. นางประภัสสร เจนใจโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร มะโนรสโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Nicholas Edwardโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรชร ไชยมงคลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ลักษณ์ เสมอโรงเรียนเชีงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชมัยพร สุวรรณโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แสนมา โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา สุขสำราญโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Som Wolfโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
6. Mr.Brian A Ofimaโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางวราภรณ์ กำแพงเพชรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพา มุงคุณคำซาวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Christopher A. Cabidog โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Jemer S. Gayaoโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Medilyn Albaranโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวนัฐกานต์ ศิริอาภรณ์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์สินี ณ น่าน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรวิกานต์ ลือวงศ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. นางสุพัตรา หอมนานโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
4. MissAbigale Hoyโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. MissAnnalisa ardโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรชัย วรภูรีกุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์ ไชยชนะโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. Ms.Zhou Yingโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา คำคงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
4. Mr.Huang Lianโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวกัลยา สวยงามโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปิยะฉัตร กลางหมู่โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนภาลัย ใจดีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษบง เครืองวงค์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mrs.Shang Luluโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
3. MissLiu yu tingโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ภู่ปรางทองโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นายพัฒนา ฟ้าแลบโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวอุบลวรรณ จิตเกิดโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชนัดดา อุ่นจิตต์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
8. นายพินัย เมืองแก้วโรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา อริยคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Motomu Okadaโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. Mr.Undo Keikoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมัทนี คิดว่องโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Motomu Okadaโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. Mrs.Undo Keikoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวเกตุมณี ใจปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เครือพันธ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Julien SALESNEโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวโสภา สุกำปังโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางรัตนา เดชะบุญโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกลิกา นิกรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวนภา พาดีโรงเรียนเชีงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายคิณ ประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร เมืองแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. Mrs.Li fei yueโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
3. Mrs.Zhou yunโรงเรียนเชีงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนภสินธุ์ จิตรเจนจริยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
5. นางสาวกัณฐมณี แสนคำแพโรงเรียนเชีงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอังคณา ฉลาดโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางสาวศศิณัฎฐ์ อินต๊ะโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นายจิรพงศ์ สุนันต์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทนี คิดว่องโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Motomu Okadaโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. Mrs.Undo Keikoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางปนัดดา ไชยวังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ
2. Mrs.Jin Mengdanโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. Mrs.Song xialinโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายศุภเมธา ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. นางปรียานุช กันทะวงค์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
6. นางสาวธัญญารัตน์ สมศรีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชลณี ใจจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุริยาวดี มะโนวงศ์ โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนี คิดว่องโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Motomu Okadaโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. Mrs.Undo Keikoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
7. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวเกตุมณี ใจปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เครือพันธ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Julien SALESNEโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวโสภา สุกำปังโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางรัตนา เดชะบุญโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวกลิกา นิกรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวนภา พาดีโรงเรียนเชีงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายคิณ ประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล เกษมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mrs.Min Xianโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Xiong Niโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
4. นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ อรุณสว่างโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวเมษา กาติ๊บโรงเรียนราชประชาฯ 24 กรรมการ
7. นางสาวศิรินันท์ ปิ่นแก้วโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสติกมล ท้าวคำลือโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Motomu Okadaโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
5. Mrs.Undo Keikoโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมัทนี คิดว่องโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวเกตุมณี ใจปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เครือพันธ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Julien SALESNEโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวโสภา สุกำปังโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นางรัตนา เดชะบุญโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกลิกา นิกรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวนภา พาดีโรงเรียนเชีงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายคิณ ประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ทิมวิธรรมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
3. นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นางจิรัชญา เคร่งครัดโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางผกากรอง อินดำรงค์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
6. นางชัชฎาพร ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางดาววิภา ละอองเอี่ยมโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเดช รัชตาจ้ายโรงเรียนเชีงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนานันท์ เดชยาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวธนัชชา แก้วเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
5. นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ สุติบุตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพร เกตุพิชัย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตราภรณ์ วงค์ดุษฎีกาลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ สุติบุตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพร เกตุพิชัย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ ศรีธิ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตราภรณ์ วงค์ดุษฎีกาลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุริยาวดี มะโนวงศ์โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวศนิสา ศรีสว่างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร สุธรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ แก้วกันทะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
5. นางฐิฏิวรฎา เสาร์จันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปนัสยา แก่นพลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางรำพึง ศรชัยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สาลีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานท์ชญา อ่อนนวลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัณฑิรา นิเลปิยัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
5. นางจริญญาพร จิตตะโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
6. นางนรรท์ทวรรณ ยอดสาร โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกฤษณา ริมปิรังสีโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ ชุ่มใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนวลี อิ่นศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางเครือลัดดา กลมไล โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอัมพร เพียรการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ณ น่าน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุขประสานโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นางสุทธญาณ์ นามวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางนงนุช วันทิตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อานนท์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ ขันธะรักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายภิรพชน์ ปัทมาชัยวิวัฒน์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาววลัยพรรณ กันดีโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
6. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วันทิตย์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
4. นางอิสรา ทองรุ่งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
5. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด วงศ์ขัติโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางมยุรี ปนยะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยพร ธรรมโยธินโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายสารภี บุญชัยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรี สารงามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศศิร์อร ศักกิตติพงศาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายประพันธ์ ปนยะโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. นายภูมริน ยมหาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศศิร์อร ศักกิตติพงศาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ พิริยะสิทธิการโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรพนธ์ พลเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริขวัญ ท้าวล่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
7. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
8. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ พิริยะสิทธิการโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิทธิพล อินดำรงค์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริขวัญ ท้าวล่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
7. นายวีรพนธ์ พลเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
8. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ไชยวันดีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นางธัญธิติ เกตุอ๊อดโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรณ ขันใจโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอำพรรณ กันทวงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
7. นายประหยัด วงศ์ขัติโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางจิรปรียา ชัยทะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายรังสิต สิงห์มหาไชยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ปัฐวีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นายณฐกร ขุ่ยคำโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จันทร์วิลัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นายศริทธิ์ พร้อมเทพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
8. นางราตรี คำปันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร บังตาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัธนี วุฒินะเดชโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิรสุดา กุมาลีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัธนี วุฒินะเดชโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรสุดา กุมาลีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ยังมั่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายจรัล ฟังเร็วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางสาวทักษอร จอมมานพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
7. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ หมดสังข์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางธวัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายปัณณ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันต์ ก้อคำโรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนันต์ ก้อคำโรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันติสา โภคาภรณ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ดาปุกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายหาญ นันกาวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ พวงลำใยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายหาญ นันกาวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ดาปุกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายหาญ นันกาวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐดนัย คำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางมลธิลา สุริยะไชยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรศรี เวียงลอโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐดนัย คำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางมลธิลา สุริยะไชยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรศรี เวียงลอโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ดร.อรุณี เมืองมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ กันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
3. นางกรวิการ์ สมฤทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวนัย ไคร้ศรีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. ดร.อรุณี เมืองมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ กันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 รองประธานกรรมการ
3. นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรวิการ์ สมฤทธิ์โรงเรียนดอกคำใติวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวนัย ไคร้ศรีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมณฑยา ภูแสงศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ นาแพร่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณพร กาติ๊ปโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางมณฑยา ภูแสงศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ นาแพร่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณพร กาติ๊ปโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ พรมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัทธวัฒน์ พลเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์โรงเรียนเเม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์ จันทนะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเดือนนภา ยะมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัมพร ทิศสุกใส โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัทธวัฒน์ พลเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์โรงเรียนเเม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเดือนนภา ยะมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายประพันธ์ จันทนะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัมพร ทิศสุกใสโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รอดเสวกโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทองอุ่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปิติ โกฏยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ แสนพรมมาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายศัตยา ทรินทร์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอรุณ จำปาไหลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ เพียรจริงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอานันต์ อะภิวันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กาวินโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ รอดเสวกโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรสาย ศรีตระกูลโรงเรียนเเม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรา จันทร์ทิพย์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล ธรรมใจอุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางอนัญญา สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรสาย ศรีตระกูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรา จันทร์ทิพย์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล ธรรมใจอุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางอนัญญา สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิไล วัฒนาพรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ประวงศ์เทพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐานิตา ประวังโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ เถระโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนพรรณ ทวีโคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิไล วัฒนาพรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา ประวังโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา ประวงศ์เทพโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ เถระโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนพรรณ ทวีโคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุทิน จันทิมาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพิน กันทาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางสาวสุภา ตันใจเพชรโรงเรียนจุนวิทยาคมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสุทิน จันทิมาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพิน กันทาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางสาวสุภา ตันใจเพชรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ปรีชารัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุทารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปราณี ปรีชารัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนภรณ์ ภิญโญฤทธิ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกลมลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรรษา ปันต๊ะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นางจุฬามณี ฟ้าแลบโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอทิตตา เผ่ากันทะโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายมรุต ชลฤทธิ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญา วงค์ใหญ่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ อินทรวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
5. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ อินทรวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ อินทรวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
5. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ อินทรวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ อินทรวิชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนดร พิทักษ์วารีโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนดร พิทักษ์วารีโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนดร พิทักษ์วารีโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนดร พิทักษ์วารีโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนดร พิทักษ์วารีโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิการ์ ก๋าสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิการ์ ก๋าสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชกานต์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิการ์ ก๋าสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิชกานต์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]