เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖๗
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖๗
3 ว่าที่ ร.ต.ยศ สักลอ ผู้ถือลิขสิทธิ์ภาพถ่าย "พญานาคธุมะสิกขี ณ ลานพญานาค หน้าอนุสาวรีย์พญางำเมือง" ผู้ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖๗
4 นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 พ.ต.อ.ธรรมฤทธิ์ รัฐธนประยูร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจุน คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายกมล สุวรรณมาศ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
17 ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายคมน์สิทธ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 คณะกรรมการอำนวยการ
23 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชา ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายบรรจบ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาวภัทรา ไวทยกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสุเทพ วรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายไสว หาญหทัยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
34 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
35 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
36 นางวัชราภรณ์ สิทธวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
37 นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
38 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
39 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
40 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
41 นางสาวกัญชลิฏา กันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
42 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
43 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
44 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
45 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
46 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
47 นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
48 นายเจริญ บุญทา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
49 นางรุจิรา กองจันทร์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
50 นายอรุณ จำปาไหล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
51 นายสมพงษ์ สิทธิยุโณ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
52 นางเอมอร กาศสกุล ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
53 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
54 นางรำไพ ชุมชอบ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
55 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
56 นายศักดิพันธ์ มั่นคง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
57 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
58 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
59 นางวลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
60 นายพรชัย วงศ์สุวคันธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
61 นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
62 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
63 นางสมพร พิมลรัตน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
64 นายชินโชติ บุญสิงมา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
65 นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ
66 นายเชิง จันทะวงค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
67 นายภูวนัย ไคร้ศรี โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
68 นายจำนง คำมูล โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
69 นายพันธนิจ ฟองอินทร์ โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
70 นางสาวสุภา ตันใจเพชร โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
71 นางภคอร สมฤทธิ์ โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
72 นายวิรัตน์ สุนะพรม นักการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
73 นายเกียรติศักดิ์ หล้าตัน นักการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
74 นายจันทร์ ขะยะ นักการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
75 นางอำไพ พลังฤทธิ์ แม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
76 นางอรทัย ครอบครอง แม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
77 นางรุจิรา ไชยศิริ แม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
78 นางกุล ไชยมงคล แม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
79 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
80 นายวันเด็ก มณีมัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดสถานที่)
81 นายเชิง จันทะวงค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ)
82 นายจำนง คำมูล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ)
83 นางเสียงพิณ ฉิมสะอาด ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ)
84 นางวราภรณ์ กำแพงเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ)
85 นายภูวนัย ไคร้ศรี ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ)
86 นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ)
87 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ)
88 นางสาวสุพัตรา คำนะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ)
89 นายไพโรจน์ กาวิน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
90 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
91 นางอนงค์ ซูดดิกค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
92 นางภคอร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
93 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
94 นางวราภรณ์ กำแพงเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
95 นายชินโชติ บุญสิงมา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
96 นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นายยงยุทธ เดชะพงค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
98 นางสาวพรทิวา ชมคำ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
99 นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางอัมพร ทิศสุกใส ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นายพิทวัส วงษ์สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางสาวอัญชลี แสนอ้าย ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางสาวปณัสยา ใจกว้าง ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางรดา บัวระเพ็ชร เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
108 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
109 ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
110 นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
111 นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
112 นางสมพร พิมลรัตน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
113 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
114 นายชินโชติ บุญสิงมา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
115 นางภคอร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
116 นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
117 นายภูวนัย ไคร้ศรี ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
118 นางอุษา แสนพันธ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
119 นายพันธนิจ ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
120 นางอนงค์ ซูดดิกค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
121 นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
122 นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
123 นางจิตนา ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
124 นางดาววิภา ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
125 นายธนสกร นักกล้า ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
126 นางสาวกัลยา พริบไหว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
127 นางกัญญาภัค ศรีวิชัย ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
128 นางพิชญา เทพไหว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
129 นางอรพิน เมืองมูล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
130 นายทวีศักดิ์ ถือเงิน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
131 ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
132 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
133 นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
134 นางสาววิไลวรรณ ขันใจ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
135 นางสาวอรอุมา กาญจนี ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
136 นางสาววรนุช มาตระกูล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
137 นางอัมพร ทิศสุกใส ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
138 นางรดา บัวระเพ็ชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
139 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
140 นายกนก ใจกล้า ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
141 นายพันธนิจ ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
142 นายไพสนธ์ ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
143 นายยงยุทธ เตชะพงค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
144 นายมนตรี ศรีวิชัย ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
145 ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
146 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
147 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
148 นางอุษา แสนพันธ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
149 นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
150 นางอนงค์ ซูดิกค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
151 นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
152 นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
153 นายภูวนัย ไคร้ศรี ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
154 นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
155 นายพันธนิจ ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
156 นายชินโชติ บุญสิงมา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
157 นางวิไลวรรณ ขันใจ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
158 นางภคอร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
159 นางภคอร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์จุนวิทยาคม)
160 นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์จุนวิทยาคม)
161 นางรดา บัวระเพ็ชร เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์จุนวิทยาคม)
162 นางกัญญาภัค ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์จุนวิทยาคม)
163 นางสาวสุภัตรา คำนะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์จุนวิทยาคม)
164 นางพิชญา เทพไหว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์จุนวิทยาคม)
165 นางศิริขวัญ วงค์ชมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์เชียงคำวิทยาคม)
166 นายปริญญ์ พันธ์ดี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์เชียงคำวิทยาคม)
167 นายชินโชติ บุญสิงมา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์เชียงคำวิทยาคม)
168 นางสาววิไลวรรณ ขันใจ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์เชียงคำวิทยาคม)
169 นายธีรยุทธ บัวขาว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์ราชประชานุเคราะห์ 24)
170 นายวินัย ปางพรหม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์ราชประชานุเคราะห์ 24)
171 นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์ราชประชานุเคราะห์ 24)
172 นายธวัชชัย บัวระภา ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์พญาลอวิทยาคม)
173 นางสาวนาทลดา นันทะเสน ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์พญาลอวิทยาคม)
174 นายสุรชาติ ทองสุก ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์พญาลอวิทยาคม)
175 นางทิพย์วัลย์ จันธิมา ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์พญาลอวิทยาคม)
176 นางวิลัยพร ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน(ศูนย์พญาลอวิทยาคม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]