สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 127 8 2 0 137
2 เชียงคำวิทยาคม 118 5 2 2 125
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 74 27 12 0 113
4 ดอกคำใต้วิทยาคม 66 22 17 2 105
5 จุนวิทยาคม 65 16 3 2 84
6 ปงรัชดาภิเษก 62 14 12 2 88
7 ดงเจนวิทยาคม 55 23 9 3 87
8 ฝายกวางวิทยาคม 52 20 11 1 83
9 ราชประชานุเคราะห์ 24 51 29 11 0 91
10 ถ้ำปินวิทยาคม 51 17 8 4 76
11 ฟากกว๊านวิทยาคม 50 22 7 2 79
12 ปงพัฒนาวิทยาคม 49 17 10 0 76
13 แม่ใจวิทยาคม 42 25 11 2 78
14 เชียงม่วนวิทยาคม 42 14 9 4 65
15 งำเมืองวิทยาคม 40 14 18 1 72
16 ภูซางวิทยาคม 39 19 9 2 67
17 ขุนควรวิทยาคม 38 18 10 0 66
18 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 30 11 6 1 47
19 พญาลอวิทยาคม 25 21 18 1 64
20 พะเยาประสาธน์วิทย์ 24 13 8 2 45
21 ปิยมิตรวิทยา 15 10 8 2 33
22 ประชาบำรุง 6 11 7 2 24
23 วัดหย่วนวิทยา 5 12 5 3 22
24 พินิตประสาธน์ 4 3 4 3 11
25 ห้วยข้าวก่ำวิทยา 2 3 2 0 7
รวม 1,132 394 219 41 1,745