สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 77 33 13 123 126 8 2 0 136
2 เชียงคำวิทยาคม 76 25 8 109 117 5 2 2 124
3 ปงรัชดาภิเษก 24 14 11 49 62 14 12 2 88
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 21 25 11 57 73 27 12 0 112
5 ดอกคำใต้วิทยาคม 15 21 18 54 66 22 17 2 105
6 จุนวิทยาคม 15 20 13 48 64 16 3 2 83
7 ดงเจนวิทยาคม 14 13 13 40 55 23 9 3 87
8 ปงพัฒนาวิทยาคม 13 21 6 40 49 17 10 0 76
9 งำเมืองวิทยาคม 12 8 12 32 40 14 18 1 72
10 ราชประชานุเคราะห์ 24 11 21 15 47 51 29 11 0 91
11 ฟากกว๊านวิทยาคม 11 15 16 42 49 22 7 2 78
12 ถ้ำปินวิทยาคม 10 12 10 32 51 17 8 4 76
13 ภูซางวิทยาคม 9 14 9 32 39 19 9 2 67
14 แม่ใจวิทยาคม 9 11 23 43 42 25 11 2 78
15 ฝายกวางวิทยาคม 8 17 10 35 52 20 11 1 83
16 ขุนควรวิทยาคม 8 11 9 28 38 18 10 0 66
17 เชียงม่วนวิทยาคม 7 14 17 38 42 14 9 4 65
18 พญาลอวิทยาคม 7 6 9 22 25 21 18 1 64
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 7 3 7 17 24 13 8 2 45
20 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 4 14 8 26 30 11 6 1 47
21 ปิยมิตรวิทยา 3 1 2 6 15 10 8 2 33
22 ประชาบำรุง 0 1 2 3 6 11 7 2 24
23 ห้วยข้าวก่ำวิทยา 0 1 1 2 2 3 2 0 7
24 พินิตประสาธน์ 0 1 0 1 4 3 4 3 11
25 วัดหย่วนวิทยา 0 0 5 5 5 12 5 3 22
รวม 361 322 248 931 1,127 394 219 41 1,740