รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรฤทัย  นามวงศ์
 
1. นางสาวอัมพร  เพียรการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินณ์จุฑา  เสียงเย็น
 
1. นายฐาปนินทร์  ทานันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกิตติลักษณ์  ขยัน
 
1. นายจิตติภูมิ  เทพคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  บำรุงนา
 
1. นางศิริธร  อุตโม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพรรณ  กอบคำ
 
1. นางนฤมล  พันธุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลบุตร  ประทุมมลัย
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวภุมรีรัตน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวศิริวรรณ  ดวงทิพย์
 
1. นางนิชนันท์  สุกันทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงนราลี  วางที
 
1. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพียงรวี  วงค์ชัย
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาววรรณวิษา  สุวรรณนวล
 
1. นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพกา  ประชามิ่ง
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกา  สุขเสรี
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตุลภัทรา  เมืองมูล
 
1. นางรุจิรา  แสงศรีจันทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวพรรณผกา  อ่อนคำ
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำมูล
2. เด็กหญิงธิดาเทพ  คนอยู่
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ฟองการ
 
1. นางดวงเด่น  บุญชุม
2. นางสาวธิดารัตน์  พรหมศร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ใจประภา
2. เด็กชายจักรพงษ์  วงค์ปัญญา
3. เด็กหญิงนลิน  ดูเบย์
 
1. นางชุติมา  พู่ตระกูล
2. นางเบญจวรรณ  มงคลดีอนันต์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวกาญจนารี  โพธิ์สง่า
2. นางสาวปรียาภรณ์  อินเป็ง
3. นายศุภวิชญ์  ปินตากุล
 
1. นายคงอมร  เหมรัตน์รักษ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เงิน
2. นางสาวธิดารัตน์  ภิญโญ
3. นายนัทธวุฒิ  โสรินทร์
 
1. นางจิณณ์ณิชา  บุญวงศ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  บัวเขียว
2. เด็กหญิงอิษยา  แสงวรรณดี
 
1. นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์
2. นางกรรณิกา  พรหมเผ่า
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมภู
2. เด็กหญิงอลีนา  เกตุเอี่ยม
 
1. นางรุจิรา  แสงศรีจันทร์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์หลิน  ตั้งอิสราวุฒิกุล
2. นางสาววิชญาพร  ไทยทาน
 
1. นางสาวณิชาภัทร   ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  จินดาเมือง
2. นางสาวณฐอร  ไชยเมือง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
2. นายพศิน  สาดสาร
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  วงศ์ราษฎร์
2. เด็กชายยมก  ลอยสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พลนรัตน์
2. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  พนาไพศาลสกุล
2. เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา
 
1. นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายบูรพา  ลัดทอง
 
1. นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายภูเบศ  คำคง
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ใจดี
 
1. นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ถุงออน
 
1. นายนาทธพงค์  แก้วสุข
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธีรสิทธิ  วิไลลักษณ์
 
1. นายเสน่ห์  อยู่สุข
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายดรันภพ  รัตนไพศาลกิจ
 
1. นางวราภรณ์  จันธิมา
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ไชยมงคล
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ขันแก้ว
 
1. นายนราวุธ  สมศักดิ์
2. นางวริญา  มหาลาภก่อเกียรติ
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกุลปริยา  เทพนากิจ
2. เด็กหญิงภิญญดา  พันตา
3. เด็กหญิงรัญชิดา  มังคลาด
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีจันทร์
2. นายศักดิพันธุ์  มั่นคง
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  โภคินนันทกุล
2. นางสาวมุกดาวัลย์  ห่วงวงค์
3. นายวิชญกร  นาแพร่
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช
2. นางศิริชร  นันทชาติ
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  ณ ลำปาง
2. นางสาวพนิตชนก  เทพนากิจ
3. นายยศกร  ตีรณวิบูลย์
 
1. นางสุวรรณรักษ์  มาสุข
2. นางสาวเจนจิรา  หาญพีระพันธ์
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  คนยง
2. เด็กหญิงพรชนก  เข่งค้า
3. เด็กหญิงสุภาพร  ธิศรี
 
1. นางสาวณัฐชยา  ทองจำรูญ
2. นางเอื้อการย์  นาขยัน
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  วุฒิชัยยา
2. เด็กหญิงชนกานต์  ใจตรง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญหมั้น
 
1. นางสายใจ  สมจิต
2. นางสาวจารุวรรณ  พรมนิล
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  วงศ์ขัติย์
2. นางสาวภริดา  ฟองจำ
3. นายเกษมสันต์  ชัยชมภู
 
1. นางวันวิสาข์  พรรณกุล
2. นางสาวนิภาพร  นิลประภา
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวธนธรณ์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวนภเกตน์  ต้าวก๋า
3. นางสาวอังคณา  มาใจวงศ์
 
1. นางอรนุช  พิกุลทอง
2. นางวิลาวรรณ  ธะนะ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล
2. เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
2. นายสำเริญ   ปัญญาใจ
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายณัฐพนธ์  สุทธวงศ์
2. เด็กชายภัทรภณ  ตาคำ
 
1. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  ใจหมั้น
2. นายโสภณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  แซ่ตั้ง
2. นางสาวสุพรรณี  มั่นคง
 
1. นายยงยุทธ  ตนบุญ
2. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  เวียงลอ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา   กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายจิรกิตติ์  เกตุศรีพงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายมควัฒน์  เจริญศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ใจมา
2. นายณวรรธน์ปพนพรรษ  โชติจินดากุล
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
2. นางวลัยพร  ปิ่นแก้ว
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนารัฐ  ฐานะราช
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปัญจะจอม
 
1. นางดุษณี  นราทอง
2. นางอรพินท์  ยี่สิบแสน
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางดุษณี  นราทอง
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นายภูรินทร์  นาคเสวก
 
1. นายตระกูลพันธ์  ยุชมภู
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายทองกันธิชาติ  ทองกันทา
 
1. นางดวงจันทร์  หลายแห่ง
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ต๊ะโย
 
1. นางสาวญาณิชศา  ตุ้ยเอ้ย
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  กันทะเป็ง
 
1. นางสาวภณิดา  อุทธโยธา
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ประภา  พรมเทพ
 
1. นายวรชิต  ฟูศรี
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  จำรัส
2. เด็กชายเขมณัฐ  ใจเสาร์ดี
3. เด็กชายเสกข์  ภูสด
 
1. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
2. นางสาวเกศกนก  ใจวัง
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกรวีร์  บัวเย็น
2. เด็กหญิงชนากานต์  ยาวิชัย
3. เด็กชายธนากร  เพชรพัชรากุล
 
1. นางอชิรญา  ป้อเฮือน
2. นางจิราพร  บุญประเสริฐ
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนดล  แสงแก้ว
2. นายพิชญะ  เจริญราษฎร์
3. นายวริทธิ์ธร  อุตตะมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์
2. นางอรชร  ถาคำ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ปิงสุแสน
2. นางสาวชัญญานุช  ทองสุข
3. นางสาวปรัชญาภรณ์  คนการ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
2. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เมืองก้อน
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภชา  ลัมยศ
2. เด็กชายไอศูรย์  จันจองคำ
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ณ ลำพูน
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชการ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายจิรายุ  ดะนัย
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  ดำแดงดี
 
1. นางขวัญกมล  จางวิริยะ
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ผันอากาศ
2. นายณัฐพล  ศิริชุมพันธ์
3. นางสาวดิษยา  ท้าวงาน
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ณ ลำพูน
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  พระเดิม
2. นางสาวพาณิภัค  สุนทรดี
3. นางสาววราพร  ใจคำสุข
 
1. นางสายรุ่ง   มีหลาย
2. นายประหยัด  ปันแปง
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ลือชา
2. เด็กชายจุนชนวีร์  จันธิมา
3. นายศุภวิชญ์  กบคำ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เสาร์จันทร์
2. นายภัทรพล  เมืองก้อน
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรธ  ใสสม
2. เด็กหญิงดารากร  สร้อยเพชร
3. เด็กหญิงวิชชุภรณ์  ใหม่คำ
 
1. นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา
2. นางสาวอีสซา  เดสสิ
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวดารินทร์  นันต๊ะ
2. นางสาวสุนิตสา  สุขสมบัติ
3. นายอนุชา  ชอบจิต
 
1. นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย
2. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ประภา  พรมเทพ
2. นางสาวธัญญารัตน์  หลวงคา
3. นางสาวอภิชญา  เผ่าทรงฤทธิ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เสาร์จันทร์
2. นายภัทรพล  เมืองก้อน
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อนุมาวัฒนากุล
2. นางสาวศิบุญตรัตน์  พ่วงมาลี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษฐอัครเบญจา
 
1. นางดารากร  จางคพิเชียร
2. นางสาวสวรรยา  ขวานเพชร
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกาญจ์  คำมาปัน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญมี
3. เด็กหญิงศริณย์พร  เหมลักษะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
2. นางสาวธัญพิชชา  อุตสาห์
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกตัญญู  ไทยกุล
2. นายกฤติพงษ์  บุญปั๋น
3. นายอาทิตรัตน์  มณี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ด้วงสงค์
2. นางณัฐจิรา  หล้าธิ
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายณัฐโชค  นำทาน
2. นายธัชพล  สะสวย
3. นางสาวนิตยา  ใจดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
2. นายนิติพน  ทะกา
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรธร  ใจอยู่
2. เด็กชายสืบสกุล  โพนทอง
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
2. นางวิลัยพร  ชัยเมือง
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  อุทธิยา
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ลุนอาทิตย์
 
1. นางจิราพร  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวกานต์ธีรา  กุลชวาล
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวนวพร  ทรายเขียว
2. นางสาวอมรพรรณ  บุญยะวัตร
 
1. นายวิวัฒน์  ดาปุก
2. นางสาวอรสา  กาโนรักษ์
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนิรัตติยา  ไชโย
2. นางสาวสุภาวดี  วิชัยเนตร
 
1. นายสุรกิจ  ปัสตัน
2. นายประสิทธิ์  บุญประเสริฐ
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. นายกฤษกร  เทพจันที
2. นายธวัชชัย  แก้วยา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
2. นายฟ้าประทาน  เกตุสิงห์น้อย
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ใหม่ยศ
2. เด็กชายไท้ธนา  ัมั่งมา
 
1. นายวิทยา  สิทธิไพร
2. นางจงจิตร  สิทธิไพร
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนพณัฐ  อิ่นคำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กันทะสอน
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พณิช  ไกรลาศ
2. เด็กชายอลงกรณ์  อิ่นแก้ว
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
2. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายทิเนศวร  แสงจันทร์
2. นายภาณุพงษ์  เลิศคำ
3. นายวิชชากร  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายอาทิตย์  สุจชารี
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนายกฤษราวุฒิ  หอมนาน
2. นายวทัญญู  มูลศรี
3. นายอัษฎา  วัฒนา
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนา  พลหาร
2. นางสาวณัฐกฤตา  กาละพวก
3. นางสาวนงนพร  คะมณีวรรณ
4. เด็กหญิงมาริษา  แสงศรีจันทร์
5. นางสาววัฒวรรณ  ชื่นเมือง
 
1. นางปาริชาติ  ราษี
2. นางศุทธิรัตน์  ทองภูมิพันธ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร
2. เด็กชายธีรพงศ์  บุญตือ
3. เด็กหญิงพิมพิไล  ใจคำ
4. เด็กหญิงภคินีนาถ  สุเมธากร
5. เด็กชายเจษณ์พิพัฒต์  นันตาลิต
 
1. นางสาวณัชชณิช  ทิพกุล
2. นางสาวรุจิรา  กาจินา
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพรประภา  ขีดขิน
2. นางสาวภัทรภร   สถิตกาญจนวาณิช
3. นางสาววิรัญชนา  สุจันทร์
4. นางสาวสิรินาถ  พระยาชัย
5. นางสาวสุชัญญา  วงค์ปัน
 
1. นางเกษร  สิงห์โตนาท
2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เพ็ชรคง
2. นางสาวชนิตา  มงคล
3. นายพิธิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวลลิตา  อุดกันทา
5. นายศุภชีพ  พรหมทอง
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
2. นายณฉัตรมงคล  มูลศรี
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนพิน   คำเเสน
2. นางสาวณัฐรดี   ดีมาก
3. เด็กหญิงปนิดา  มาไกล
4. นางสาวพฤนท์ภิตา  บัวติ๊บ
5. นางสาวสกุลทิพย์  หาญสูงเนิน
 
1. นางสาวฤชุตา  จันต๊ะคาด
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราภร  ถุนาพันธ์
2. เด็กหญิงจิตราภา  ถุนาพันธ์
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุเปีย
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  คิดเคี่ยน
5. เด็กหญิงอมินตาร์  กุลวงษ์
 
1. นางเอมอร  กาศสกุล
2. นายสมบัติ  พรมเสน
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  จอมแปง
2. นางสาวพัชรินทร์  มิ่งขวัญ
3. นางสาวรัตติกาล  สายสุวรรณ
4. นางสาวศศิธร  ไชยลังกา
5. นางสาวอภิชญา  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ราษฎร์
2. นายธฤต  มีบุญล้ำ
3. นางสาวสุธาสินี  เมืองมูล
4. นางสาวเจียรไน  อ้วนใส
5. นายเพทาย  ภิญโญขวัญ
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายก้องกัมปนาท  กุลปัญญา
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐาปนี  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมูล
3. เด็กหญิงบุญญิศา  อิ่นคำ
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ดอนแก้ว
5. เด็กหญิงอินทิรา  ตั้งศิยานนท์
 
1. นายอนุุพันธ์  มุสิกะ
2. นางจิรสุดา  ปั๋นโตน
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานัน  สมศรี
2. เด็กชายภูผา  จำรัส
3. เด็กชายสรยุทธ  อินอร่าม
4. เด็กชายอนุสรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายตาลเดี่ยว  ไชยวุฒิ
2. นายวรปรัชญ์  หลวงโย
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เสนาธรรม
2. นายนิรวิทย์  สิบหมื่นอาด
3. นายพันโชค  ปวงคำ
4. นายศุภกฤต  ศุภภิญโญ
5. นายสุภิวัฒน์  ปัญญาแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกรกช  สริรัตน์
2. นายชโยดม  เจนใจ
3. นางสาวซะยะกะ  คะเนดะ
4. นายนครินทร์  แก้วเทพ
5. นายเพชรพงศ์  ไชยวัง
 
1. นายภุมริน  ยมหา
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  วังวล
2. นายกรวิชญ์  วงศ์วัง
3. นางสาวกานต์ธิดา  วันดี
4. นางสาวชนิตา  ไชยมงคล
5. นางสาวชลธิชา  ชะนะมา
6. นางสาวธนพร  ภู่บุบผา
7. นางสาวธนัชชา  ศักดิ์สูง
8. นางสาวธัญญารัตน์  นามวงศ์
9. นายธีรภัทร  พลอยงาม
10. นายนภสินธุ์  ใจมา
11. เด็กหญิงนภัสสร  เล้า
12. นายนิติธาดา  จุมปา
13. นายปริเยศ  สนั่นนอก
14. นางสาวปรียานันท์  อ่อนละมูล
15. เด็กหญิงปาลิตา  นวลเสน่ห์
16. นายพิษณุ  เหมะภูษิต
17. นายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ
18. นายสุกฤษฎิ์  สิงห์กา
19. นางสาวเจนิสา  แก้วเขียว
20. นายเนติรัฐ  บัวอินทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย
2. นางมาริษา  สิงห์กา
3. นายสมหวัง  ศรีธิเลิศ
4. นางสาวกิติยา  ชัยเลิศ
5. นางสาวศุภลักษณ์  บุญวงค์
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  หมายจริง
2. นางสาวกัญญาวีร์  พรมเสน
3. นางสาวชนิษฐา  อุ่นเรือน
4. นางสาวชัญญานุช  สิงชัย
5. นายชาญวิทย์  สายเนตร
6. นางสาวณัฐชยา  เจนใจ
7. นางสาวธัญชนก  สุวรรณเปิ้น
8. นายนัฐชนน  รัศมี
9. นางสาวพัชรพร   เวียงลอ
10. นางสาวพิมลวรรณ  บุญเติม
11. นายพีรพัฒน์   โฮมภูเขียว
12. นายภานุวัฒน์  มูลข้าว
13. นางสาวรัตติยากร  ใจพรม
14. นางสาวศิรภัสสร   มหาวรรณ์
15. นายศิวกร   ศรีแก้ว
16. นางสาวสุปรียา   เจิมเฉลิม
17. นายสุริยัน  วรรณการ
18. นางสาวอัจฉรา   ศิริภัทรากูร
19. นางสาวเฟื่องฟ้า  ไกลถิ่น
20. นางสาวโสระยา  แสนคำแสง
 
1. นางสาวสุพัตรา  วันติยา
2. นางจินตนา  ยศเรืองศักดิ์
3. นายมนตรี  ศรีวิชัย
4. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  ฟูคำ
5. นางสาวทิพวรรณ  จันทิมา
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกนกพันธ์  เครือสาร
2. นายกิตติพิชญ์  มาดูเหมา
3. นายกิตติภพ  นามบ้าน
4. นายจิรพงษ์  นางาม
5. นางสาวจุฑารัตน์  มูลวงศ์
6. นางสาวจุฬาภรณ์  สุยะ
7. นายชนะพล  อายุยืน
8. นางสาวฐิติพร  พรหมวิชัย
9. นายณัฐวุฒิ  ตุลา
10. นางสาวธนาภรณ์  เมืองชุม
11. นายธีรยุทธ  เครือคำ
12. นายนรเศรษฐ์  เรือนปง
13. นายนาเคนทร์  เยี่ยมชัยภูมิ
14. นายพงศกร  สอนใจ
15. นายพิพิธธน  จรรยา
16. นางสาวพิมพ์นภา  รูปสูง
17. นายวาทิตภูมิ  มาตมูล
18. นายเกษม  ปัญญาชื่น
19. นายเนติพงษ์  ปัญญาวงค์
20. นางสาวเบญจมาศ  วาวงศ์มูล
 
1. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
3. นายวิชยา  ทำดี
4. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายกิตติกร  เนตรบังอร
2. นางสาวชนกนารถ  คำภาษี
3. นางสาวชนัญชิดา  ปวงคำ
4. นางสาวชลิดา  จันทร์ปา
5. นายชินวัฒน์  จันธิมา
6. นายติณณภพ  อุ่งเกตุ
7. นายธนากร  ยามอย
8. นางสาวธัญญาลักษณ์  รวมสุข
9. นางสาวนภารัตน์  แก้วนันทะ
10. นายนฤชัย  แสงหล้า
11. นางสาวนารากร  มุ่งจูงกลาง
12. นางสาวนิทูพันธ์  ก๋าคำ
13. นางสาวนุชจรินทร์  ต๊ะอ้าย
14. เด็กชายภานุวัฒน์  สมนาม
15. นายวรากร  จันงาม
16. นางสาวศิริกัญญา  เบ็ญชา
17. นางสาวสุจิตตรา  รัตนเมธีรุ่งโรจน์
18. นายอภิศักดิ์  กุมใจ
19. นางสาวอัจฉรา  ทัศนพันธ์เพชร์
20. นางสาวเสาวนีย์  จันธิมา
 
1. นายปญณต  อินทการ
2. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
3. นางชลิดา  สุหล้า
4. นางสาวลักษณาวดี  คชเศียร
5. นางสาวปิยดา  เมืองมูล
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  คำขะ
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กันทะวงค์
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายณภัทร  อุบลรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  บรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุษกร  ธนากรกิตติสุข
 
1. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
2. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  นามวงศ์
2. เด็กชายศักดายุทธ  คำสีลา
 
1. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
2. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  เอื้องเพชร
2. นางสาวสุชาวดี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
2. นางชลิดา  สุหล้า
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายธนากร  สิทธิกรรม
2. นางสาวปิยนุช  อินเรือน
 
1. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์
2. นางพรรณี  อุทโยธา
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกนารา  ธาดาธนากร
2. นางสาวชลดา  เงินเย็น
3. นางสาวณัฐนรี  ดีรัก
4. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อบุญยืน
5. เด็กหญิงธัญรดา  รุ่งแสง
6. เด็กหญิงนริศรา  ปิติยาภิรมย์
7. เด็กหญิงปุญญาณินท์   ถิ่นลำปาง
8. เด็กหญิงปุณณภัสสร  เครือมา
9. นางสาววริศรา  ปู่จันทร์
10. เด็กหญิงเวทิกา  หงษ์สี่
 
1. นางสาวปิโยรส  ใจเอื้อ
2. นางดารุณี  ใหม่ตาจักร์
3. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ถาวรชาติ
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ฉลาด
4. เด็กหญิงจิระกานต์  วรรณธะสุข
5. เด็กหญิงชินณา  รวมสุข
6. เด็กหญิงมุทิตา  จิตตนา
7. เด็กหญิงยลรดี  วงศ์กำแหง
8. เด็กหญิงริโอ  วาตานาเบ้
9. เด็กหญิงวาสนา  หายทุกข์
10. เด็กหญิงโชติกา  แก้วเกิด
 
1. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
2. นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ำ
3. นางสาวชุมพร  บุญศรี
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชพร  สมศรี
2. เด็กชายกิตติชัย  เผ่ากันทะ
3. เด็กหญิงจิราพร  เมืองมา
4. เด็กชายชัยโยโดม  ใจผง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนทอง
6. เด็กหญิงดวงกมล  รื่นรมย์
7. เด็กหญิงธัญญเรศ  สุพร
8. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คำแจ้
9. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  สุวรรณกาศ
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุธรรม
 
1. นางระพีพรรณ  ฉิมอุปละ
2. นายอัฐสดา  อินทร์วิเศษ
3. นายธีรัช  สวนมะลิ
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  วิจารณ์
2. นางสาวฐิติชญา  บัญชา
3. นางสาวธนัชพร  อักษรณรงค์
4. นางสาวนัชชา  ปานพันธ์
5. นางสาวปวีณ์นุช  บรรจง
6. นางสาวพัชราภรณ์  หอมนาน
7. นางสาวฤทัยรัตน์  ประชุมพร
8. เด็กหญิงสิรินดา  แก้วหน่อ
9. นางสาวสุวรรณิษา  ปัญจจ๋อม
10. เด็กหญิงอชิรญา  สามัญแก้ว
 
1. นางเจนจิรา  เดชวงศ์ษา
2. นายวิชาญ   ไชยมงคล
3. นายสมยศ  พานทอง
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  เจริญสิงห์
2. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์เถื่อน
3. นางสาวชลธิชา  พวงมาลา
4. นางสาวชลธิชา  ศรวิเศษ
5. นางสาววรรณนภา  เย็นกาย
6. นางสาววรรณนิสา  สักแกแก้ว
7. นางสาวสุพรรษา  จิตรคำ
8. เด็กหญิงเนตรสกาว  ต๊ะอ้าย
9. เด็กหญิงเฟื่องกมล  กองมงคล
10. เด็กหญิงไพลิน  พรมโสฬส
 
1. นายสายันต์  เวียงคำ
2. นายประพันธ์  เดชสวัสดิ์
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ยศแผ่น
2. นางสาวเบญญาภา  ฝั้นจุมปู
 
1. นายธีรเดช  สองคำชุม
2. นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพนิตนันท์  สิงขร
2. เด็กหญิงพรสินี  แสงศรีจันทร์
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายอัครเดช  มัลลิกะมาลย์
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวจิ่ง  ละวรรณ
2. นางสาววิจิตรา  บุญนาดี
 
1. นายนพรัตน์  เสมอเชื้อ
2. นายไพศาล  ขัติวงศ์
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิราพร  เมืองขาว
2. นางสาววรรณพร  ศรีพรม
 
1. นางสาวโสภิตรา  ศรีวิชัย
2. นายถิรวิทย์  มหาวงศนันท์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรวรรณ  แปงณีวงศ์
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ประเทศ
 
1. นางระวีรรณ  ศรีพิเชียร
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายจรัสทวี  จันทสิงห์
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัมรา  ปัญญาเสน
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนิรา   เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายอธิพรรณ   อินต๊ะชัย
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงคุณากร   อินต๊ะฟู
 
1. นายอธิพงศ์  สัทธรรมนุวงศ์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศิวิมล  เทพรักษา
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกรณ์  มูลอินต๊ะ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  หัวนา
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  พนมเขต
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เขียวงาม
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  มหายศ
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉริยาวรรณ  หน่อแก้ว
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพร้อมบุญ  อินทร์มาตย์
 
1. นางสาวรักษิณา  ขันเมือง
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงศิราณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายอธิพรรณ   อินต๊ะชัย
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราพร  อัฐตาน
2. เด็กหญิงมรกต  เจนประชากร
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเดชะ
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เย็นใจ
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  ธนะจักร
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำเหมย
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  รำไพ
2. เด็กชายอนาวิน  แสนกรุณา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินต๊ะ
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
2. นางสาวปวริศา  วังผา
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกวีภัทร  วัฒนภาวงษ์
2. เด็กชายสหรัฐ  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงสุวิมล  ประวัง
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤษ  วนาเจริญธรรม
2. นายดิศวร  สิงหเดช
3. นายศรายุทธ  ศรีจันทร์
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายชนายุทธ  ยาวิเริง
2. นายศิรสิทธิ์  ใจป้อม
3. นายเกียรติศักดิ์  ช่างปัด
 
1. นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์
2. นางสาวปภาณิน  ดิษอ่ำ
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพรลภัส  ดอนลาว
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอื้ออารี  สุคำภีร์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
2. เด็กชายชาติกล้า  แสงศรีจันทร์
3. นายณัฐพล  มังคลาด
4. นางสาวณิชมน  ปั๋นป้อม
5. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
6. นายนรภัทร  วงค์ราษฎร์
7. นายนรากร  พรหมเจริญ
8. นางสาวนัชชา  ศิริขวา
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
10. นางสาวปภาวี  ต้นวงค์
11. นายพงค์พล  สนชาวไพร
12. นางสาวพรลภัส  ดอนลาว
13. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
14. นายอยู่ยงค์  ใจดี
15. นายเอกวัฒน์  หอมนาน
 
1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
4. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เครือสาร
2. เด็กชายนันณภัทร  ทิศสุกใส
3. เด็กชายวีรวร  คำโล
4. เด็กชายศักดินา  กระทาง
5. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
3. นางสาวปวริศา  วังผา
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายคเชนฤทธิ์  ลิพล
2. เด็กชายชยากร  กันทะสอน
3. เด็กชายนัทธพงศ์  บัวย้อย
4. เด็กหญิงภูริชญา  จอมคำ
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ทานันท์
6. เด็กชายสมภพ  ถาทอง
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
2. นายภานุพงษ์  รวมสุข
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกรฤทธิ์  ศรีสมบัติ
2. นายธนศักดิ์  สมศรี
3. นายนันทนัช  อ้อยบำรุง
4. นางสาววิสา  เผ่าก๋า
5. นายศุภโชค  ตุ้ยคำ
6. นายอวยพร  เก่งทอง
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
2. นายปวิชญา  วงค์เรือง
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายปัญญา  มัธยัสถ์วงศ์
2. นายพิธิวัต  สีท้าว
3. นายพิริยากร  แก้วไหล
4. นายภานุวัฒน์  มงคล
5. นายสุภนัย  บัวสระ
6. นางสาวอรไพลิน  นิลคง
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
2. นายภานุพงษ์  รวมสุข
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์    วรรณวิจิตร
2. นางสาวกรรณิการ์    อินทะ
3. นางสาวกรวรา   ใจบุญ
4. นายกอปรลาภ   ใจกล้า
5. นายกิตติภณ   อ่อนวงษ์
6. นายคุณากร   ทะดวงศร
7. นางสาวจารุพรรณ    ท้าวล่า
8. นางสาวจิรกานต์    สมปาน
9. นายจิรพัส    ธนะสังข์
10. นายชินวัตร    เผ่าแก้ว
11. นางสาวณัฏฐธิดา    เครือราษฎร์
12. นางสาวณัฐฐินันท์    สิทธิเวช
13. นางสาวณัฐมน    แสนใส
14. นายธนากร  จันทร์สา
15. เด็กชายธรรม์ปกรณ์    อุณวงศ์
16. เด็กชายธีราภัทร    ข่ายสุวรรณ
17. นางสาวนันยา    เชียงโส
18. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชุ่มใจ
19. นายปรัชญากร    ยะตา
20. นายพจน์   ทะอุด
21. เด็กหญิงพรนัชชา    ยะเกียง
22. นางสาวพัฒน์นรี   แท่งทอง
23. นางสาวพิมพ์ลภัส    สิงห์ชัย
24. นายภาณุวัฒน์    สพานแก้ว
25. นายภูมิรพี  สมหล่อ
26. นางสาวมัณฑณา  สิงห์แก้ว
27. นางสาวรัฐนันท์   แก้วงาม
28. เด็กหญิงวัศัลยา   ลิ้มพุทธานุภาพ
29. นางสาววิลาสินี    วงศ์ช่างเงิน
30. เด็กชายศิวนาถ   กาตาสาย
31. นางสาวสุกัญญากรณ์    แผ่จิต
32. นางสาวสุดานี   เรืองหุ่น
33. เด็กชายสุธิพงษ์    เจนใจ
34. นางสาวสุภาพิชญ์    ชลาลัย
35. เด็กหญิงสโรชา    เครือคำ
36. เด็กชายอภิวิชญ์    รัตนเคลือคำฝั้น
37. เด็กหญิงอัญชิสา   แก้วเทพ
38. เด็กหญิงอาทิตยา    เปรื่องวิชาธร
39. นายอายุวัฒณ์   เกิดสมบัติ
40. นางสาวโสภาวดี   ภูรักษา
 
1. นายเปรมฤทธิ์    อิ่นแต่ง
2. นายสิทธิโชค   หากิจ
3. นายกฤษณ์   วาเพชร
4. นายพรรณนันทน์   พงศ์กรวรรณ
5. นางสาวศุภลักษณ์   บุญวงค์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกลักษณ์  สงวนพงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  แก้วดำ
3. นางสาวกมลฉัตร  ไชยเพชร
4. นายกฤษดา  ไกลถิ่น
5. เด็กชายคชาณัฐ  ใจชื่น
6. นางสาวณัฐชา  บุญหอม
7. นางสาวณัฐณิชา  เดชรพีพากร
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิศรีใจ
9. เด็กหญิงทิตยาพร  ผิวงาม
10. นางสาวธัญมาศ  การถาว
11. นางสาวธารตรี  บุญประเสริฐ
12. นางสาวธาริณี  ศรีตระการ
13. นางสาวนพมาศ  อุ่นคำ
14. นางสาวนันทภัค  กันทะ
15. นายนันทิพัฒน์  เมืองงาม
16. เด็กชายนิธิกร  อุ่นคำ
17. นางสาวนิราภา  ทรงสรรเสริญ
18. นายปรเมศร์  มณีวงศ์
19. นายปิติพัฒน์  กวีรัตน์ภูผา
20. นางสาวพัชรธิดา  วงค์สวรรค์
21. นางสาวพัชรีภรณ์  พงษ์สุระ
22. นางสาวพิทยารัตน์  บัวหลวง
23. เด็กหญิงพิมพิมล  วงค์ราษฎร์
24. นางสาวพิมพ์พกานต์  อุทัยรัตน์
25. นางสาวยลดา  มาไกล
26. นางสาวยุภารัตน์  ทาทองหลาง
27. เด็กหญิงรินลนี  วงศ์ศิริ
28. นางสาววาสนา  ไกลถิ่น
29. นางสาวศิรประภา  ชูชีพ
30. เด็กหญิงศิรภัสสร  บรรจง
31. เด็กหญิงศุภิสรา  ชูไว
32. นายสรวิทญ์  พ่วงจาด
33. นางสาวสุกฤตา  ยงยศ
34. นางสาวสุนันทา  หอมนาน
35. เด็กชายอดิเทพ  หายทุกข์
36. เด็กชายเบญจพล  ถิ่นจันทร์
37. นางสาวเมธินี  แซ่ท่อ
 
1. นายอัครเดช  จิตศรัทธา
2. นางมาลูน  ศุภการกำจร
3. นายนคร  ผ่องใส
4. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
5. นายชานนท์  ทองหล่อ
6. นายกฤษณะ  เชียงแรง
7. นางสาวนิภาพร  ลาพิง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายถิรวุฒิ  รัตนะ
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  หมั่นทำ
 
1. นายชัยพร  ธรรมโยธิน
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนภูมิ  ฟองคำ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวสุสุกาญจน์  ศรีพล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวณภัทรสร  ถิ่นแสน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวนิสา  ใจรัตน์
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษกร  หงษ์ยะปานันท์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายนพรุจ  ทะนะวงค์
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ศิริคำน้อย
 
1. นายเปรมฤทธิ์   อิ่นแต่ง
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จินดาชัย
 
1. นายเปรมฤทธิ์   อิ่นแต่ง
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวอมรรัตน์  สิทธิวงษา
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางสุขศรี  ลาดอุ่น
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพัฒน์  แจ้งจีน
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ข่ายสุวรรณ
 
1. นายกฤษณ์  วาเพชร
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายปรัชญา  อบมา
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิศรุตา  จตุโชคอุดม
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัชญา  จตุเทน
 
1. นางสุขศรี  ลาดอุ่น
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาววิสา  เผ่าก๋า
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวเมธินี  แซ่ท่อ
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายศุดัชพงศ์  พินิจจอหอ
 
1. นายธีรพงศ์  ใจซื่อ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เภตรา
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายเฉลิมชัย  หลงอยู่เจริญ
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  กลมไล
 
1. นายเอนก  วันลับแล
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิระประภา  ดอนมูล
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุรัชดา  บุญมาสืบ
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  วุฒิ
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชัยแดง
2. เด็กชายถาวร  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายธนวัตร  แซ่ซู
4. เด็กชายนันณภัทร  ทิศสุกใส
5. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เพชรรัศมีไพร
6. เด็กหญิงภูนาง  ตันกูล
7. เด็กหญิงมัลลิกา  ดวงสว่าง
8. เด็กชายศักดินา  กะทาง
9. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว
10. เด็กหญิงสุพิชญา  หลักฐาน
11. เด็กชายอัครพล  เดชะบุญ
12. เด็กชายเอกมงคล  วงศ์ไชย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นายภาณุรัตน์  วังผา
3. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
4. นางสาวปวริศา  วังผา
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกนกพล  ขยันขาย
2. นางสาวปนัดดา  ทำดี
3. นายพจน์   ทะอุด
4. นางสาวพัฒน์นรี  แท่งทอง
5. นายภุชงค์  นุกูลรักษ์
6. นางสาวมัณฑนา  สิงห์แก้ว
7. นางสาววิลาสินี  วงศ์ช่างเงิน
8. นางสาวสุดานี  เรืองหุ่น
9. นายอายุวัฒณ์  เกิดสมบัติ
 
1. นายเปรมฤทธิ์   อิ่นแต่ง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง
3. เด็กหญิงกชวรรณ  จำลอย
4. เด็กหญิงกมลชนก  เผ่าเครื่อง
5. เด็กหญิงกรนันท์  งานดี
6. เด็กหญิงกัญจน์พิญช์  พูลจีน
7. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์
8. เด็กหญิงกันต์กมล  คำยอด
9. เด็กหญิงจิราพัชร  พิทักษ์เมธี
10. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
11. เด็กหญิงชุติมาภัสสร  วังศรี
12. นางสาวชุลีกร  จินะวัน
13. เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา
14. เด็กชายฐิติพงศ์  ติ๊บบุญเรือง
15. เด็กชายณภัทร  ดีตา
16. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เมืองวงศ์
17. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธะ
18. เด็กชายดวงชัย  ยอดพล
19. เด็กหญิงธมลวรรณ  กรเมธาวี
20. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
21. เด็กชายธีรโชติ  วัชรพนาพงศ์
22. เด็กหญิงปวีณา  นามโท
23. เด็กชายพฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ
24. เด็กชายพีรภาส  ขันคำ
25. เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์
26. เด็กชายภูบดินทร์  ลาวตุม
27. เด็กชายภูริฉัตร  เสมอเชื้อ
28. เด็กชายรัชพล  ศรีคำตัน
29. เด็กหญิงวิชิตา  วรภูรีกุล
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิื  เดชพิริพัฒน์
31. เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี
32. เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
33. เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย
34. เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงศ์สุชา
35. เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว
36. เด็กหญิงเรณุกา  อ่องคำ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกมลพัฒน์  สุนทรพงศ์
2. นางสาวกานต์พิชชา  นามเมือง
3. นางสาวจิณณพัต  อวดครอง
4. นางสาวชญานิษฐ์  ไชยวุฒิ
5. นางสาวชนาภา  ยังมั่ง
6. นายชูรัตน  ยศกาศ
7. นางสาวญาณิฐา  ธนะวงค์
8. นายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
9. นางสาวณหทัย  ภูศิริ
10. นางสาวณัฐกานต์  สิงห์ชัย
11. นายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
12. นายนนทวัฒน์  วิสัย
13. นายนพรัตน์  ทาทอง
14. นางสาวปาณิศา  พลพานิช
15. นางสาวปิยาอร  สุภาวะ
16. นางสาวพัณณ์ชิตา  บัวไชยา
17. นายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
18. นางสาวมาลิกา  อินต๊ะวิชา
19. นางสาวรพีพรรณ  สุรินทร์รังษี
20. นางสาวลลิตภัทร  เชี่ยวชาญ
21. นายวรายุทธ  เรือนสอน
22. นางสาววรินรำไพ  เทพทองคำ
23. นางสาววิรัญญา  ชำนาญหล่อ
24. นายศุภกร  ขำแนวนาค
25. นางสาวสุภาวรรณ  ทองธรรมชาติ
26. นางสาวอักษราภัค  เสมอเชื้อ
27. นางสาวเวียนนา  สุขเจริญ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้ววงศ์
2. เด็กชายฉัตรชัย  แสงบุญเรือง
3. เด็กชายปฏิพล  ตันกูล
4. เด็กหญิงพชรพร  คีรีวงศ์
5. เด็กหญิงพรรณษา  ปินตา
6. เด็กชายภรัณยู  จิตต์อารีลมัย
7. เด็กหญิงวรรนิภา  ลืมหลง
8. เด็กชายวิรชัช  คำพีระ
9. เด็กหญิงอชิรญา  บุญตัน
10. เด็กชายอานนท์  สุริยะศักดิ์
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
3. นายชินวัชร์  ปินตา
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  คนการ
2. เด็กหญิงกุลวดี  งามทวีกุล
3. เด็กชายธราธร  ศรีลา
4. เด็กหญิงนรัตน์สุดา  วงษาไชย
5. เด็กชายภูริณัฐ  เขียนทอง
6. เด็กหญิงสิริยากร  สีสัน
7. นายอนุสรณ์  บุญทา
8. เด็กชายอัศวิน  คำนนท์
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางสาวกนิษฐิกา  พรมวาทย์
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายบูรพา  อายุมั่น
2. นางสาวปริยากร  ศรีคำบุญลือ
3. นางสาวปริยากร  กันเดช
4. นายพสธร  วงค์บุตร
5. นางสาวภัคจิรา  แก้วภักดี
6. นายภูมิชนก  ชำนาญญา
7. นายรัฐภูมิ  อุปวรรณ์
8. นางสาววันดี  วิสุทธิแพทย์
9. นายวุฒิภัทร  รุ่งเจริญอารีจิตต์
10. นางสาวแคทรียา  ฮายามะ
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นายธนกฤต  เทพมงคล
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายกัมปนาท  คำนวล
2. นางสาวณัฐริกา  มานะ
3. นายณัฐศักดิ์  เข็มแก้ว
4. นางสาวบัณฑิตา  อุตสาห์
5. นางสาวพัชรินทร์  โฉมอินทรีย์
6. นายภาณุวัฒน์  อินต๊ะลาส
7. นายภานุวัฒน์  แข็งแรง
8. นางสาววราภรณ์  วงษ์วุฒิ
9. นายสุทธิวัฒน์  ดวงทิพย์
10. นางสาวเพชรรัตน์  มีผล
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางสาวกนิษฐิกา  พรหมวาทย์
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
4. เด็กหญิงณิชกานต์  อินยศ
5. เด็กหญิงนิชา  สอนวงค์
6. เด็กหญิงปฏิมา  ฉ่ำวิจิตร
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
8. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นายพิชิตชัย  คะเน
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ฟูเชื้อ
2. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
3. นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
4. นายธนกฤต  แปงแก้ว
5. นางสาวนริศรา  งามหน้า
6. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
7. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นายพิชิตชัย  คะเน
4. นายอริน  พูลเกษม
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวจนิสตา  ศิวะเสน
2. นายธนายุต  หวลอารมณ์
3. นายธราดล  ธะนะพิมพ์
4. นางสาวนิติยา  ไชยลังกา
5. นายปิยวัฒน์  จอมทอง
6. นางสาวเอื้องพร  เวียงลอ
 
1. นางเสียงพิณ  ฉิมสะอาด
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีสมพร
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
5. เด็กหญิงนิชา  สอนวงค์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
7. เด็กหญิงรังสิมา  ชีัยชนะ
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร
9. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นางสาวสามินี  มะโนใจ
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวจารุณี  มัธยัสถ์วงศ์
2. เด็กหญิงนัฐญาพร  อินปั๋น
3. เด็กหญิงบุญญาลักษ์  แซ่ลี
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวย้อย
5. เด็กหญิงมาริษา  อินทร์สุก
6. นางสาวอรณภัทร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวนิศาชล  แซ่โก
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ฟูเชื้อ
2. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
3. นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
4. นางสาวนริศรา  งามหน้า
5. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
6. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายพิชิตชัย  คะเน
3. นางกรรณิกา  คำถิน
4. นายอริน  พูลเกษม
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชญานี  ท้ายเรือคำ
2. นางสาวณิชกานต์  โพธิ์ธรรม
3. นางสาวปิยะธิดา  ปะนิทานะโต
4. นางสาวพิมพ์ประภา  ใจคำ
5. นางสาววริศรา  เมืองใจ
6. นางสาววีรภัทรา  สิงห์ทอง
7. นางสาวอภิภาวดี  เข็มเพชร
8. นางสาวอาริษา  ทาม้าดี
9. นางสาวอารียาพร  ปวงคำ
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
4. เด็กหญิงณิชกานต์  อินยศ
5. เด็กหญิงนิชา  สอนวงค์
6. เด็กหญิงปฏิมา  ฉ่ำวิจิตร
7. เด็กชายภควันต์  ฝันถึงภูมิ
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
9. เด็กหญิงรังสิมา  ชัยชนะ
10. เด็กชายรัฐภูมื  อ้อยลี
11. เด็กหญิงวชิรญา  ขรวงศ์
12. เด็กชายศรัณย์  จันทร์จิราภิวัฒน์
13. เด็กหญิงสุชาดา  ต๊ะวงค์
14. เด็กหญิงสุพิชญา  อุ้มเงิน
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร
16. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายอริน  พูลเกษม
3. นางกรรณิกา  คำถิน
4. นางอุบล  กุลศรี
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุกใส
2. เด็กหญิงจิรนันท์  บัญชา
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สถาน
4. เด็กหญิงชาลิสา  นาต๊ะ
5. เด็กหญิงชุติมา  รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  ค้าแก้ว
7. เด็กหญิงณิชานันทน์  ทวีเดช
8. เด็กชายธนุดล  ฟ้าเลิศ
9. เด็กชายธีรเดช  วงค์กว้าง
10. เด็กหญิงนามิดา  กลิ่นหอม
11. เด็กชายรณชัย  โล
12. เด็กหญิงสุภารัตน์  มงคลเกตุ
13. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ใหม่กันทะ
14. เด็กหญิงอาภัสสรา  อ่อนแก้ว
15. เด็กหญิงเกวลิน  หอมนาน
16. เด็กชายเอกประพันธ์  เผ่าปินตา
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ฟูเชื้อ
2. นายกิตติภณ  อ่อนวงษ์
3. นายชนพรรษ  ศรีวิชัย
4. นายชัชนันท์  ทองทา
5. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
6. นายชานนท์  ใจมูล
7. นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
8. นายณัฐพล  ปิงเมือง
9. นายธนกฤต  แปงแก้ว
10. นายธิติวุฒิ  พรมมูล
11. นางสาวนริศรา  งามหน้า
12. นางสาววนัชพร  ตั้งสุโชติรัตนกุล
13. นางสาววริศรา  ปัญญาวรรณ์
14. นางสาวสุชานาถ  กองจันทร์
15. นางสาวอรอนงค์  ทองเรือง
16. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายอริน  พูลเกษม
3. นายสุรชัย  คำสุ
4. นางกรรณิกา  คำถิน
5. นางอุบล  กุลศรี
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  จันทะวงค์
2. เด็กชายนฤเบศ  นามราชา
3. เด็กชายสหพัฒน์  ไชยยศ
4. นายสหรัฐ  ไชยมงคล
5. นางสาวสุปรียา  ยาวิละ
 
1. นายเชิง  จันทะวงค์
2. นางสาวสุพัตรา  วันติยา
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายกิจการ  ปัญญาฟู
2. นายจตุรงค์  ชวนคิด
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  เปียทิพย์
4. นางสาววารีรัตน์  บุญต๊ะสืบ
5. นางสาวสุชานาถ  อิงออน
 
1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
2. นายอิทธิกร  มาฟู
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนสิน
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีวงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  ประกาสิทธิ์
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากร  วังวิเศษ
 
1. นายราชนุชา  อินจันทร์
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  แอสมรัง
 
1. นางสาวอนงค์   ซูดดิกค์
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสุดาณิช  สอาด
 
1. นายอานุพันธ์  เทพรักษา
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางอเนรี  ใจวงศ์
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนมัชวรรณ  เกิดทองสุก
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดอนลาดลี
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกนารา  ธาดาธนากร
 
1. นายภีรภูมิ  จินดา
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  พุทธรุณ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เทศสิงห์
 
1. นายปวินท์  เบิกบาน
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนัท  พิสิษฐ์ชลกาญจน์
 
1. นางพรรณทิพย์  ศักดิ์ศร
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพิชามญช์ุ  แสงศรีจันทร์
 
1. นายโชติ  ขันทะบุตร
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายพลับพลา  สุพรรณ
 
1. นางรติรัตน์  ธิราช
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชพิมพ์  ผลขำ
2. เด็กชายธีระพล   ปรารมภ์
3. เด็กหญิงภิญญดา  พันตา
4. เด็กหญิงวิภาดี   ศิริมูลเครือ
5. เด็กชายเมธาทักษ์   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวชฎาพา  มุงคุณคำซาว
2. Mr.Christopher A.  Cabidog
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  นาปรัง
2. เด็กหญิงธุลีพร  ชาวริม
3. เด็กชายยาวาทิต  ดาแว่น
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันระวัง
5. เด็กหญิงสุรัมภา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์
2. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  กิตตินนทวัฒน์
2. นายนัฐวัฒน์  ปัญญากอง
3. นางสาวพรรษพร  ดอนลาว
4. นายพีรภพ  แก้วคำปา
5. นางสาวพีรยา  เกเย็น
 
1. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน
2. นางสุพัตรา  หอมนาน
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนิธิกันต์  โพธา
2. นางสาวภัททิยา  ตันติเวชรักษ์
3. นางสาวมีนา  คอนโด่ะ
4. นายสมิทธิ์  สุยะเพี้ยง
5. นางสาวแก้วเกล้า  ชัยศร
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
2. นางสาวชมัยพร  สุวรรณ
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   ศิริเพ็ชร
2. เด็กชายภราดล  ศรีธนะ
 
1. นายจิรพงศ์  สุนันต๊ะ
2. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายพรหมภัสสร  อินทร์พระรักษา
2. เด็กชายเปรมประชา  กาศคำสุข
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
2. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวภาวินี  ขันทะกิจ
2. นายอนันตพงษ์  ผลมาก
 
1. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
2. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกิรฐิกา  อินเต็ม
2. นางสาวอารีย์รัตน์  สวาทชาติ
 
1. MissHuang   Lian
2. นายศุภเมธา  ธาดาชลวัฒน์
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย
2. เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ปานทอง
 
1. นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ
2. Mr.Koichi  Oyama
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ณ น่าน
2. เด็กหญิงราตรี  เชอมือ
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. Mr.Okada  Motomu
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรวิน  ธิติธารวัฒน์
2. นางสาวณภัทรสร  เงินมูล
 
1. นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ
2. Mr.Koichi  Oyama
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนภาพรรณ  ต๊ะอ้าย
2. นางสาวพุทธรักษา  ดวงหาคลัง
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. Mr.Okada  Motomu
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวภัทรพรรณ  หอมนาน
2. นายรณกร  บัวติ๊บ
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายคมสันต์  คำวงค์
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาวงค์
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  ศรีคำมูล
 
1. นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิราพรรณ   วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวศิรินันท์  ปิ่นแก้ว
2. MissShang  Lulu
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายกลทีป์  วงศ์พิชญมณี
2. นางสาวจารุวัลย์  กันยะ
3. นางสาวนงนภัส  ปันนา
4. นายพรชัย  แซ่ลี
5. นางสาวอริศรา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสุริยาวดี  มะโนวงศ์
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  ส่องแสง
2. นายกิตติภูมิ  อริยะ
3. นายชนาธิป  เลิศรัตน์
4. นายชินวัตร  ธรรมปัญญา
5. นางสาวปริศนา  ทองน้อย
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
2. MissZhou  Ying
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  จุมปา
2. นายนิติ  ไชยมงคล
3. นายภัคภณ  พงศ์กฤตญา
4. นางสาวศศิกานต์  สว่างวงศ์
5. นางสาวเอรีน่า  โอคามุระ
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. นางสาวรุ่งนภา  ขาวแดง
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เทียมศร
2. นางสาวถวัลย์รัตน์  เอ็มปราดเทิ้ม
3. นางสาวปาริชาติ  วงค์แสนศรี
4. นางสาวสิมิลันญา  สวนแร่
5. นางสาวเกตุกัญญา  ภาระจำ
 
1. Mr.Koichi  Oyama
2. นางบุษบา  อริยะคำ
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สีดาแดง
2. นางสาวจิติพร  หลงฉิม
3. นางสาวญาณัจฉรา  วงค์ราษฎร์
4. นายภัทรพล  คุมพล
5. นายสิทธิโชค  งามเริง
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิตต์  ปัญญาวรกาญจน์
2. นายณัฏฐากร  ค้าไป
3. นางสาวณัฐณิชา  อินต๊ะสุวรรณ์
4. นางสาวทิพวรรณ  ก๋าใจ
5. นายสิกขชาติ  ณ น่าน
 
1. นางสาวโสภา  สุกำปัง
2. นางรุจิรา  เครือพันธ์
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวดรณี  คำงาม
2. นางสาวพรไพลิน  ใจราช
 
1. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
2. นายจิรพงศ์  สุนันต๊ะ
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาววรดา  มูลสถาน
2. นางสาวเจนอักษร  นันทชัย
 
1. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
2. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  สังขรักษา
2. เด็กชายสหัสวรรษ  วีระชัย
 
1. นายรณชัย  วรรณรัตน์
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธีรวิทย์  คำยั่งยืน
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีมูล
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสิรภัทร   คิดศรี
2. นางสาวสุชานาถ  สมิง
 
1. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา
2. นางสาวโสภา   สุกำปัง
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชนกันต์  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงไรวดา  อนุตรพงศ์
 
1. นายวิษณุ  ทิมวิธรรม
2. นางอัญชลี  พรหมเสน
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงปณิธิ  ปินใจ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบแจ้
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธิ์
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจีรภัทร  สุริยะ
 
1. นางอัญชลี  พรหมเสน
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นายพันธ์วริศ  ฤกษ์วัฒนอำไพ
 
1. นางสาวอุทุมพร  ศักดิ์โสภิน
 
248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพล   สุดใจ
2. เด็กชายชนาธิป   โพธิภา
3. นายนัทธพงศ์  โพธิลังกา
4. เด็กชายภัทรพล   พรมเส็น
5. เด็กชายลายไทย   นุนพนัสสัก
6. เด็กชายวชิรธาร  หวลคิด
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินต๊ะสาร
8. เด็กชายเตชภณ   พิลาวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน
2. นายอรุณ  จำปาไหล
3. นางวรวรรณ  ทิพย์รัตน์
 
249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนพล  คนดี
2. เด็กชายธรรมรัตน์  คงยิ้ม
3. เด็กชายพีรดนย์  ใหลทูล
4. นายพีรพล  อุปมา
5. เด็กชายศุภกิจ  มหาวงศ์
6. นายศุภชัย  ว่องไว
7. เด็กชายสมศักดิ์  มาประสงค์
8. เด็กชายสรวิชญ์  ขอดแก้ว
 
1. นายอนุชา  ปินตา
2. นายอดุลย์  คมขัน
3. นายธีระ  หล้าตัน
 
250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์   อินทร์จันทร์
2. เด็กชายกิตติภณ   แก้วโก
3. นายนวมินทร์   ภูกิ่งดาว
4. นายนันทพงศ์   บุรีนนท์
5. เด็กชายวิชานนท์   ดอกคำ
6. เด็กชายวิชานนท์   แสงศรีจันทร์
 
1. นายจำนง  คำมูล
2. นายพันธนิจ  ฟองอินทร์
3. นางสาวอัญชลี  แสนอ้าย
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ยารวง
2. นายนสิทธ  ฝ่ายเดช
3. นางสาวนุชราพร  โออิ
4. นางสาวปภาวี  สนม
5. นางสาวภูริชญา  ศรีคำตัน
6. นางสาวลักขณา  สุทธสม
7. นายวรภิมุข  อินต๊ะสาร
8. นางสาวศิกาล  ประชากลาง
9. นางสาวศิรทิพย์  เอกธราเตชะพันธ์
10. นางสาวสวรรยา  สอนเล็ก
 
1. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
2. นายสงกรานต์  แก้วสา
3. นายชยวีร์  กุ่นใจ
 
252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  จุฑาธนาศิลป์
2. นายกันตพัฒน์  คำแสน
3. นายจิรศาสตร์  เกษเกษร
4. นางสาวชลนิชา  บุญปลื้ม
5. นางสาวณัฐวรา  มหาวงศนันท์
6. นางสาวปาณิสรา  ปานพรม
7. นายภานุพงศ์  ก๋าไชย
8. นายภูษิต  ศิริพานกุล
9. นางสาวสิรภัทร   ขัติยศ
10. นางสาวเอมอรกานต์  ผลขำ
 
1. นางศนิสา  ศรีสว่าง
2. นายวิเชียร  ใจดี
3. นางสาวเมทินี  ทิตา
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญุตม์  บัวจ้อย
2. เด็กหญิงวรัญญา  สองสีใส
3. เด็กหญิงวาโกะ  ฟุรุฮาชิ
4. เด็กหญิงศิรดา  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตวงศนันท์
 
1. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
2. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  พรมมา
2. เด็กหญิงพนิดา  สุทธภักติ
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  ยาสมุทร
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ตารินทร์
5. เด็กชายอัษฎายุธ  ทุนกุล
 
1. นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล
2. นางสาวปนัสยา  แก่นพล
 
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวลักษณพร  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวสุภัสสรา  หอมนาน
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นางสาวอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
2. นางรำพึง  ศรชัย
 
256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์ชญาดา  ศิริปิยะภิญญากุล
2. นางสาวดวงกมล  ไชยโพธิ์
3. นางสาวปานชีวา  คำนวล
4. นางสาวศิรประภา  เงินงาม
5. นายเจตน์บดินทร์  มิ่งเมือง
 
1. นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรชยา  บุญธรรม
2. เด็กชายธนภัทร  งามตา
3. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนพงค์
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
2. นางนงนุช  วันทิตย์
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยกร  เป็กเครือ
2. เด็กหญิงประกายดาว  พลานามัย
3. เด็กหญิงภัทราจิตร  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวอัมพร  เพียรการ
2. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วงค์แพทย์
2. นายพงศกร  สมัคร
3. นางสาววรรณิศา  ดอนแก้ว
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายฐิติวัสส์  ส่องแสง
2. นางสาวอรปรียา  อินทร์วงศ์วรรณ
3. นางสาวเยาวพา  ฝังวาปี
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
2. นางรัตนา  อานนท์
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวธนัฐพร   หลวงประมูล
2. นางสาวธัญชนก   ท้าวแก่นจันทร์
3. นายอนุชิต  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวดาราวรรณ   ขันธะรัก
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกณิการ์  แสนมา
2. เด็กชายปิยณัฐ   เครือมา
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร์ศุภเสน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร์
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกุลธิดา   พานผ่องเจริญ
2. นายรัชพล   แซ่หาญ
3. นางสาวเพ็ญศรี   หาญวิริยะกิจ
 
1. นางสาวดาราวรรณ   ขันธะรัก
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวศิริพร  วางท่า
3. นางสาวศิริภัสสร  ฟองจำ
 
1. นายธีระชาติ  พงษ์นฤมิตร
2. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศุภณัฐ  อะทะเทพ
2. เด็กชายอนุชา  สอนใจ
 
1. นายประหยัด  วงค์ขัติย์
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวณรี  ไชยคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กองกุนะ
 
1. นางพัชรี  สารงาม
2. นางราตรี  คำปัน
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพัลลภ  จันทร์ปัญญา
2. เด็กชายเอกราช  แซ่ซื้อ
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาตาฆัมค์  ชยรัฐสิริมงคล
2. เด็กหญิงธิญาดา  เฉลียว
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายพงศธร  ขุนกิจ
2. นายสรวิศ  อินอร่าม
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวทัศนวรรณ   ปันอินทอง
2. นายธวัชชัย  สุนันต๊ะ
 
1. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
2. นางวนิดา   อุทธวัง
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์
2. เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ
 
1. นายยศ  กันทายวง
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาทิพย์  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ
 
1. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวญาณนารี  กองสิน
2. นางสาวณัฐณิชา  คงกล่อม
 
1. นางสาวโสภา  มูลเทพ
2. นายชาญยุทธ  พิริยสิทธิการ
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจิตตพล  จันทร์คำ
2. นางสาวพรพิมล  ดีใจ
 
1. นายยศ  กันทายวง
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรชยา  เวียงลอ
2. เด็กหญิงปณิตา  โกฎิรัมย์
 
1. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ทาทอง
2. เด็กหญิงปาณิชา  ช่วยแก้ไข
 
1. นางธัญฐิติ  เกตุอ็อต
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรญาภา  บุญสวน
2. เด็กหญิงแคทลียา  อุดซิว
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวิชญา  คำมี
2. เด็กชายภูริณัฐ  ภาณุพงศ์สกุล
 
1. นางราตรี  คำปัน
2. นางพัชรี  สารงาม
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ทิศลูน
2. เด็กชายคมกริช  ชำนาญ
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทำทอง
2. เด็กชายศิวกร  สารเร็ว
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายทักษิณ  ไชยวุฒิ
2. นายอัจฉริยะ  ชาวน่าน
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพนิตสุภา   โครงกาบ
2. นายไกรวิชญ์   บุญทา
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า
2. นายศุภฤกษ์  ไชยสาร
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายกิตตินันท์   อุปมา
2. นายศุภวัฒน์   จำแน่
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
2. นายธีรสุวัตน์  ตั้งธนพนธ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชูฤกษ์  แต่บรรพกุล
2. นายรัชทร  วงศ์ไชย
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
287 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขอดแก้ว
2. เด็กชายณัฐวัตร  คงสถาน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำแน่
 
1. นายประหยัด  วงค์ขัติย์
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
288 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  บัวหลวง
2. เด็กชายพลภูมิ  การเร็ว
3. เด็กชายศุภณัฐ  เมืองชื่น
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
289 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า
2. นางสาวฐิตวันต์  อินทะนิล
3. นายพยุภัทร  คำมูล
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
290 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาภัทร   โกนซา
2. นางสาวนภัสกร   คำตื้อ
3. นายภาณุพงศ์   เชียงทา
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกรกช  สริรัตน์
2. นายเพชรพงศ์  ไชยวัง
 
1. นายภุมริน  ยมหา
2. นายชญานัท  บัวหลวง
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  แดงมณี
2. นายสุภกิจ  น่าชม
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงค์
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
293 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ  สร้อยเกียว
2. เด็กชายรณกฤต  เพียรการ
3. เด็กชายศุภโชติ  เบ้าชาลี
 
1. นางศิวาพร   เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
294 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพชรดนัย  สมฤทธิ์
2. เด็กชายภูชิต  ใจดี
3. เด็กชายวสุพล  ปวงคำมา
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงค์
 
295 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญชุม
2. นายชนายุทธ  แสงแก้ว
3. นายธีรภัทร์  คำเมืองใช
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
296 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพีรณัฐ  ควรบุบผา
2. นายอุดมศักดิ์  สัญญเขื่อน
3. นายเจษฎากร  อ้อยบำรุง
 
1. นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
297 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายญิชกุณ  ชุ่มลือ
2. เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ์
3. เด็กชายศุภกฤต  เอื้อหยิ่งศักดิ์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
298 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กาติ๊บ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองมูล
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นายปริญญ์  พันธ์ดี
 
299 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาธิณี  จักรแก้ว
2. นางสาวปามาลิน  คำมาเร็ว
3. นายพงศ์ภัค  ตาปวน
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
300 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายปรัชญาธร  บุญธรรม
2. นายพงค์พนิช  กาละพวก
3. นายเศรษฐวุฒิ  บุญชื่น
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
301 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์หิน
2. เด็กชายนันทกฤษ  เตชะยอด
3. เด็กชายสุจินดา  สมควร
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายปัณณ์  ปัญโญใหญ่
 
302 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายชินวัตร  พหรมเทพ
2. เด็กชายอุดม  อนุชิตวรการ
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย  คำคง
 
303 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายฐาณัจ  ใจดี
2. นายณัฐนันท์  ยะตา
3. นายภูริพัฒน์  แก้วคำ
 
1. นายวรันย์  ปัญญา
2. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ
 
304 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจักริน   อิ่นติ๊บ
2. นายณัฐพงศ์    ชมภู
3. นายสหรัฐ  พริบไหว
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
305 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จันธิมา
2. เด็กหญิงสุรัชญา  กองอิ่น
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  จันทิมา
 
1. นายพิภพ  ยอดอ้อย
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
306 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  มากสุข
2. เด็กหญิงปานทิพย์  ปิ่นศักดิ์
3. เด็กหญิงวรารวีย์  สมฤทธิ์
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางสาวกษิรา  ศศิภาศุภสิน
 
307 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวพันธิตรา  ลือชา
2. นางสาวภัทรวดี  ฟักแก้ว
3. นางสาวสิริภัทร  สมดวง
 
1. นายพิภพ  ยอดอ้อย
2. นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว
 
308 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาววพรรณษา   คำวิจิตร
2. นางสาววรางคณา   ทากาศ
3. นางสาวสุทธิพร   อุทธิยา
 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ
2. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  เผ่าเครือ
2. เด็กชายวสวัตติ์  ทะกัน
3. เด็กชายอรรถพล  เดือนแจ่ม
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายภุมริน  ยมหา
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายคมเดช   วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กชายสิทธิโชติ   แซ่จ่าง
3. เด็กชายหือ  แซ่ฟ้า
 
1. นายอภิลักษ์  กันคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  สมศรี
2. นายราชพงษ์  วงค์หาญ
3. นายลิขิต  คำจ่าง
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายคุณากร  คำเรือง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีกันชัย
3. นายวรัญชัย  ไชยมงคล
 
1. นายมณฑล  คำวังจันทร์
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณสา  วาริคิด
2. เด็กหญิงวราลี  ตั้งอิสราวุฒิกุล
3. เด็กหญิงเมธิยา  บุระคร
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายชาญเดช  อิทธิยา
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  สมศรี
2. เด็กหญิงรุจิราพร  เผ่าแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  กันทะหมื่น
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นางสาวอังคณา   กองพรม
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวจิระภา   แซ่ลี้
2. นางสาวบรรณารักษ์  ลีลาภยศ
3. นายหวังเน้ง   แซ่หาญ
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นางสาวดุษฎี  เย็นใจ
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  นามเมือง
2. นางสาววริศรา  นามวงศ์
3. นายโอบนิธิ  ธะรงค์
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นางสาวอังคณา   กองพรม
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะนุษิต
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ปิยะตา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเย็น
4. เด็กชายศักรินทร์  ทะลือ
5. เด็กหญิงศิริกาญจน์  นาลาด
6. เด็กหญิงศุกร์ศิริ   สถิตย์พงษ์ปภา
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  หมอนอรุณ
2. นางสาวจุฑามาศ  สมศรี
3. นางสาวธิดารัตน์  ม้าแก้ว
4. นางสาวพรทิพย์  ฮิรุตะ
5. นางสาววนิตา  ทะลือ
6. นางสาววรัญญา  วงค์หาญ
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายฐิติกร  คำเผ่า
2. นางสาวณัฐธิดา  ส่องศรี
3. นางสาวบัณฑิตา   ขัฒมาตย์
4. นางสาวพัชรี  ใจวังโลก
5. นายรัฐฒิพงศ์  คำเฟย
6. นางสาวสุวนันท์  คำมา
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางสาวอาทิตยา  ทรงอำพัน
 
320 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติการ์  ไชยแรง
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  รวมสุข
3. เด็กหญิงธนัชพร  มาไกล
 
1. นายนิวัติ  เชียงแรง
2. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
 
321 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิษฐา  คำมา
2. เด็กหญิงดวงกมล  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สอาดเอี่ยม
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายชาญเดช  อิทธิยา
 
322 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายธีระเดช   แซ่ย่าง
2. นางสาวบุษบา  ตาคำ
3. นางสาวพิชยา  แซ่ลี
 
1. นายนัทธวัฒน์   พลเมฆ
2. นายวีรพนธ์   พลเมฆ
 
323 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายจิรพงศ์  ภาระจริง
2. นายฐานันดร  นาครอง
3. นายวิศรุต  เต็มศิริ
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัชชา  ยะอุโมงค์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรียา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญทา
 
1. นายประสิทธิ์  ทองอุ่น
2. นางสาวพัฒนฉัตร  โยงยศ
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายธนัท  เดชพัชรโภคิน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เธียรเล็ก
3. เด็กชายวุฒิชัย  ประกอบศิลป์
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนกนันท์  อินทร์ธรรม
2. นางสาวทิพกฤตา  อินยม
3. นางสาววิชญาพร  หมอยาดี
 
1. นายประสิทธิ์  ทองอุ่น
2. นางสาวพัฒนฉัตร  โยงยศ
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวธัญญาศิริ  เชื้อดี
2. นางสาวศิริรัตน์  สายวงค์
3. นางสาวเพชรลดา  เข่งค้า
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
 
328 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปวงแปงปัน
2. เด็กหญิงกาญจนี  อำขำ
3. เด็กหญิงอุทุมพร  จันกิเสน
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
329 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวจริญญา  โซ่งชีวะพันธ์
2. นางสาวนุชนาถ   แซ่หาง
3. นางสาวรุจิดา   ยอดมณีกาญจน์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
2. นางเกศริน   ชุมภู
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จันตีะ
2. เด็กหญิงรวิพร  อินสมบัติ
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะลิทอง
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางสาวเรณุกา  ใจศรี
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตมา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุรินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  กรุดมินบุรี
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  หลักคำ
2. นางสาวพุทธรักษา  เบิกนา
3. นางสาวเจนจิรา  ทรงกุล
 
1. นางมณฑยา  ภูแสงศรี
2. นางสาวอัญญารัตน์  ฟูแสง
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัญญารักษ์   แซ่ย่าง
2. นางสาวรัชนี  จางศิริสกุลชัย
3. นางสาวอรพิน  แซ่ย่าง
 
1. นายนพดล  ธรรมใจอุด
2. นางสาวจิรสุตา   เมืองอินทร์
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัย  ยารังษี
2. เด็กหญิงอนัญตญา  จวบศรี
3. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วโน
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางสาวเรณุกา  ใจศรี
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงลฎาภา  สาพิกุล
2. เด็กหญิงสิรามล  ผลดี
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสาวสุณิสา  สมศรี
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  คนทา
2. นางสาวขวัญจิตร  จันทร์บาง
3. นางสาววริศรา  เหลืองรินอำไพ
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
2. นางสาวเรณุกา  ใจศรี
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  บุญลาภัง
2. นายธนกร  ทัดแก้ว
3. นางสาวรัชฏาพร  ฟองคำ
 
1. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
2. นางสายธาร  เลิศทอง
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนันท์  คงคำเปา
2. เด็กหญิงนัฏธิดา  กองพลนัน
3. เด็กหญิงอนันญตา  บุญสะอาด
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางสาวอาทิตยา  ทรงอำพัน
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนิภา  หัวนา
2. นางสาวพรซิตา  พนฤทธิ์
3. นางสาวมาริสา  แซ่ย่าง
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางสาวอาทิตยา  ทรงอำพัน
 
340 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เครือมา
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
341 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงเยาว์  ฟักแก้ว
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
342 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายบุญทัช  หิรัญพานิช
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
343 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิดา  กันตี
2. เด็กหญิงสริตา  คำบัวภา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  สิมมา
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
2. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
344 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลิตา  แซ่จาง
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ผัดค้า
3. เด็กชายสราวุฒิ  กาพุฒ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
2. นางสาวจรรยา  ทามัน
 
345 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายธิติวุฒิ  ทองสุวรรณ
2. นางสาววรรณิกา  อินต๊ะวิเศษ
3. นางสาวอริสา  มาตึง
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
2. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
346 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายนันท์ธนสาร  ประทุมทอง
2. นางสาวศิริวรรณ  หงษ์ยี่สิบสี่
3. นางสาวโยษิตา  คำบุญเรือง
 
1. นางกัญญา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจุฬามณี  ฟ้าแลบ
 
347 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญาดา  ศรีวิลัย
 
1. นายศักดา  สีทา
 
348 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายเจษฎา  เงินสัจจา
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ผัดผาย
 
349 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  แท่งเงิน
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
350 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงเย้ง  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
 
351 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  บัวผัด
 
1. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
352 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีเกตุ
 
1. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
 
353 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงภารวี  รอดศิริ
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
354 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชากร  กันทะ
 
1. นางสาวจุฬามณี  ฟ้าแลบ
 
355 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวอริศรา  อิ่นแก้ว
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
356 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายพิตตินันท์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางสาววันดา  วิลัย
 
357 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
358 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวพัชรี   มุดเขียว
2. นางสาวษบาทิพย์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
2. นางฐิติมา  สุริหาร
 
359 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนนธวัช  ฤทธิรงค์
2. นายสิทธิภาคย์  ระวังของ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
360 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  ปัญญาวงค์
2. นายบดินทร์  เคลือเนาวรัตน์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
361 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายพงศ์พล  คมแก้ว
2. นายพุฒิพงษ์  บุญชื่น
 
1. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
2. นางจริญญาพร  จิตตะ