สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอธิตยา  เงินทุ่ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  มาทุ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวสุวิภา  จิ๋วใด
 
1. นางสาวขนิษฐา  มาทุ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายสุทร  พรมชาติ
 
1. นางสาวขนิษฐา  มาทุ่ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล   รอดคง
 
1. นางสาวสิริพร  ภูมี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวอุบลวรรณ  บุญญา
 
1. นางสิริพร  ภูมี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายศราวุธ  แก้วบุรี
2. เด็กชายเมฆบูรพา  ไทยน้อย
 
1. นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายชัยพร  ดอกไธสง
 
1. นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พลอยมั่น
 
1. นางสิริพร  ภูมี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวยุวภา  ทับจ๊อก
 
1. นางสิริพร  ภูมี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมชาติ
2. เด็กชายรพีภัทร  จีนพุ่ม
 
1. นางสาวปิยมาศ  วงค์จันทร์ท้าว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 10 1. นายประสิทธิชัย  พูลลาภ
2. นางสาวปิยะนุช  กำลังมาก
 
1. นางสาวปิยมาศ  วงค์จันทร์ท้าว
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาวมุขสุดา  เสาร์แบน
2. นางสาวสุกัลยา  เพ็ชรประดับ
 
1. นายสุพจน์  เนียมพา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายธนภัทร  นาคชม
2. นางสาวปัทมา  แดงสี
 
1. นายสุพจน์  เนียมพา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงพราวดี  เขียวเมือง
 
1. นายธวัชชัย  พุทธโธ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรชนก  พูลลาภ
 
1. นายธวัชชัย  พุทธโธ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิจิตร
 
1. นายธวัชชัย  พุทธโธ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายพิชิต  แจ่มเกิด
 
1. นายธวัชชัย  พุทธโธ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงศรีเเพร  เทียนบุตร
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมาลา
 
1. นายธวัชชัย  พุทธโธ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวอรัญญา   เกตุขาว
 
1. นายธวัชชัย  พุทธโธ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ  รอดโรคา
2. เด็กชายณัทพงศ์  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายนรรถพงษ์  ท้วมพ้นพงษ์
4. เด็กชายนราทิพย์  หลวงนุช
5. เด็กหญิงบุษบา  ทองนาก
6. เด็กชายศภวิชญ์  ระเเสนพรหม
7. เด็กชายอภิรักดิ์  พุ่มกับ
8. เด็กชายอมรเทพ  เทียมพงษ์
 
1. นายสังวาลย์   พลอยดำ
2. นายสมชาย  บุญอินทร์
3. นายสุพจน์  เนียมพา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายพีรวัฒน์  ไทยแป้น
2. นายโชคชัย  สมมน
 
1. นางสาวศศิภรณ์  โตสุข