สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (ตาก 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรศักดิ์   สารกิจถาวร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  เทพอาวุธ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัญ   คีรีศักดิ์ศรีขจร
2. นายพาลาบึ   ไม่มีนามสกุล
3. นางสาววรรณา   จันทิพย์
4. นางสาววันเพ็ญ   วังลอยชาย
5. นางสาวสิริมา    วนาเฉลิมทิพย์
 
1. นายนัธทวัฒน์   สมภาร
2. นายยุทธศาสตร์   ทองสน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นิรันดรวงศ์คีรี
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวม่านฟ้า   รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุ้ยพอเซ    ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรชัย   คลองแสนนา
 
1. นางสาวจิรันธนิน   นาถพงศ์พันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน่อคือ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์    อินถา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิศากร   กล่ำเจริญ
 
1. นางสาวจิรันธนิน   นาถพงศ์พันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณา   ไกรบรรพต
 
1. นางสาวจิรันธนิน   นาถพงศ์พันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนันต์   อาศัยไพรพนา
 
1. นายจิรายุ    มหายศ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมเกียรติ   พนาอนันต์โชติ
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงอุษมา   รักษาไพรดี
 
1. นางสาวสุภัทรา    เปี่ยมงาม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสาธิน   ก่อสันติรักษ์
 
1. นายสุพจน์   อรุณแสงใส
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไตรภูมิ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ธิดา   สรรพคีรี
2. นางสาวจันทร์พร   วนาจรดล
3. นางสาวณิชกานต์   กรินีตระกูล
4. นางสาวนารีลักษ์.    ปัญญาเครือ
5. นางสาวพูลสุภา    จันทระ
6. นางสาวมณฑา   มานะประสงค์
7. นางสาววราพร   ศรีเสริมวนาไพร
8. นางสาวสิเรียม  สองยางเจริญสุข
9. นางสาวสุดารัตน์  มานะอากร
 
1. นางสาวรัชดาภร    อินจันทร์
2. นางสาวสุภัคณา    นามวงค์ศรี
3. นายอนุทัศน์   ปานศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายธวัชชัย   ดูสุดเนตร
2. นายสมบัติ   ไพรฟ้าพนาชล
 
1. นางสาวชุติภา   เที่ยงอยู่
2. นายยุทธศาสตร์   ทองสน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนัย   ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายหม่อเตลุย   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายอนุทัศน์   ปานศรี