งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

           .: ปฏิทินการดำเนินงานจัดการแข่งขัน:. 
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลตัวแทนสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร  > 11-15 ธ.ค. 2560
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 15 ธ.ค.2560  เป็นต้นไป
----------------------------..ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  การงานอาชีพ (สพป.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "แปรรูปอาหาร" (สพป.) ระดับ ป.4-6, ม.1-3
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่น CD-Rom จำนวน 1 แผ่น
2.ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณ๊ย์ไปที่ 
   นายปัญญา  ภาษาทอง (089-7037953)
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
   229 ม.10 ต.คลองขลุง  อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร 62120
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:01 น.
  การเปลี่ยนตัวนักเรียน ผู้สอน
วันที่ 20-25 พ.ย. 2560 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560   ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ ุ6 ธันวาคม 25ุ60
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22:23 น.
  กำหนดการรายงานตัว(สพป.)
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา,ขยายโอกาสทางการศึกษา (สพป.)
ใช้เวลาของนาฬิกากลางเป็นหลัก  ดังนี้
ลำดับการแข่งขันที่ 1-12  รายงานตัว เวลา 8.00-8.30 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 13-24  รายงานตัว เวลา 11.30-12.00 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 25-36  รายงานตัว เวลา 15.00-15.30 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 37-44  รายงานตัว เวลา 18.30-19.00 น.
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:55 น.
  ศูนย์การงานอาชีพ(สพป.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานอาชีพ (สพป.)
กำหนดการส่งรายงาน "โครงงานอาชีพ" ระดับ ป.4-6 , ม.1-3 (ขยายโอกาส)
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณา
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ ไปที่
   นายปัญญา  ภาษาทอง (ศึกษานิเทศก์)  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 
   ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
   โทรศัพท์  089-7037953
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:10 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์(สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” ระดับประถมศึกษา (ป.1- 6) และ(ม.1- ม. 3)
1.ส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2.จำนวน 7 เล่ม
3.ส่งทางไปรษณีย์ถึง 
    นางทิพวรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
    บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 62000  เบอร์โทรศัพท์  081-3799219
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:40 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์(สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร “การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)” ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) และ(ม.1-3)
1.ส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2.จำนวน 6 เล่ม
3.ส่งทางไปรษณีย์ถึง 
   นางทิพวรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
   บริเวณศูนย์ราชการ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 62000  เบอร์โทรศัพท์  081-3799219
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:39 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์(สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร “รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์” ระดับประถมศึกษา(ป.1 - 6) และ (ม.1- ม. 3) 
1.ส่งภายในวันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2.จำนวน 6 เล่ม
3.ส่งทางไปรษณีย์ถึง 
   นางทิพวรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
   บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 62000  เบอร์โทรศัพท์  081-3799219
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:38 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์(สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร “รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง” ระดับประถมศึกษา(ป.4-6) และ(ม.1- ม. 3)
1.ส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2.จำนวน 6 เล่ม
3.ส่งทางไปรษณีย์ถึง 
   นางทิพวรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
   บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 62000  เบอร์โทรศัพท์  081-3799219
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:38 น.
  ศูนย์สังคมศึกษาฯ (สพป.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สพป.)
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น " 
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น 
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  1  ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส ส่งทางไปรษณีย์ ถึง 
   นายคำรณ  แสนหาญ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 
   ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย   ตำบลหนองปลิง    
   อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร   62000
เบอร์โทรติดต่อ
นายคำรณ  แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1 โทร.086-9259179
นายสามารถ  กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2 โทร.083-6224111
วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 19:10 น.
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพป.)
กำหนดการส่ง เอกสาร "กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)"
1. ส่งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน 5 เล่ม
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวภัคจิรา  ทองแจ้ง  
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม  เลขที่ 7 หมู่่ 3 ตำบลไทรงาม
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
โทรศัพท์ติดต่อ
นายอุดม  ลีลา  ผอ.รร.บ้านโนนใหญ่  โทร.061-3657375
วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09:18 น.
ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สพป.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพป.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 3,024
จำนวนทีม 9,333
จำนวนนักเรียน 27,610
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 15,863
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 43,473
ครู+นักเรียน+กรรมการ 43,473

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 24,425
เมื่อวาน 29,152
สัปดาห์นี้ 69,151
สัปดาห์ที่แล้ว 30,864
เดือนนี้ 134,856
เดือนที่แล้ว 41,217
ปีนี้ 179,984
ทั้งหมด 179,984