เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษา    
2 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ที่ปรึกษา    
3 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ที่ปรึกษา    
4 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่ปรึกษา    
5 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ    
6 นายกฤษฏิ์อธืป ชุติธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ    
7 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ    
8 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ    
9 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ    
10 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการ    
11 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
12 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
13 นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
14 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
15 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
16 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
17 นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
18 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
19 นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
20 นางจิรพรรณ์ ไกรสรศิวเวท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
21 นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
22 นายสุวัฒน์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
23 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
24 นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
25 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
26 นายกฤษฏิ์อธิป ชุติธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
27 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
28 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง พจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
29 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
30 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
31 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
32 นางสาวอัชฌานันท์ ป้องพรมมา ธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
33 นางสาวสุวลี รอดพร้อม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
34 นายนครเรศ เครือเอี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
35 นายนเรศ สุดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
36 นายวัชรพันธ์ วัชรนันทวิศาล พนักงานราชการ สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
37 นางสาวปาริสา ขาวขำ ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
38 นายราชันย์ โนสปริง ครู โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
39 นายอรรถวิทย์ รอดพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
40 นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
41 นางสาววรรธนา บุญมี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
42 นางสาวศิริพร ศรีวิชา ครู โรงเรียนยอดประชาสรรค์ สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
43 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเหมชาติ ครู โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
44 นายฉัตรดนัย ใยญาติ ครู โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
45 นางสาวศิริวรรณ จันทะจร ครู โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
46 นายทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
47 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
48 นายพรพิชิต จิตสว่าง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
49 นางสาวศมนยพรรษ อุบลสว่างวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
50 นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กพ.1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน    
51 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)    
52 นางจันทร เพชรบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)    
53 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)    
54 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)    
55 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
56 นางนัททิกา แดงชาด ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
57 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
58 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
59 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
60 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
61 นายคำรณ แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
62 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
63 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
64 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
65 นางธัญย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
66 นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปฐมวัย    
67 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันปฐมวัย    
68 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "นักบินน้อย สพฐ."    
69 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "นักบินน้อย สพฐ."    
70 นายวีระ บัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
71 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
72 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
73 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม    
74 นางนริศรา เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม    
75 นายไพฑูรย์ มะณู ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์    
76 นางธรารัตน์ เย็นไจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์    
77 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการงานอาชีพ    
78 นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการงานอาชีพ    
79 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน "หุ่นยนต์"    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]