ศูนย์วิทยาศาสตร์(สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร “รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์” ระดับประถมศึกษา(ป.1 - 6) และ (ม.1- ม. 3) 
1.ส่งภายในวันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2.จำนวน 6 เล่ม
3.ส่งทางไปรษณีย์ถึง 
   นางทิพวรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
   บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 62000  เบอร์โทรศัพท์  081-3799219
ѹʺ 02 Ȩԡ¹ 2560 15:38 .