ศูนย์การงานอาชีพ(สพป.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานอาชีพ (สพป.)
กำหนดการส่งรายงาน "โครงงานอาชีพ" ระดับ ป.4-6 , ม.1-3 (ขยายโอกาส)
1.ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณา
2.ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
3.ส่งไปรษณีย์ ไปที่
   นายปัญญา  ภาษาทอง (ศึกษานิเทศก์)  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 
   ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
   โทรศัพท์  089-7037953
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:10 น.