ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
ประชาสัมพันธ์คณิตศาสตร์
กำหนดการส่ง  “โครงงาน คณิตศาสตร์” 
1. ส่งภายในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
2. จำนวน  6  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายขจรยศ  บุรุษศรี
โรงเรียนวัดคูยาง
ตำบลในเมือง   
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง   โทร. 061-7963454
นางนัยนา  นิลคล้าย   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.กำแพงเพชร โทร. 081-2819157
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10:38 น.