กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพป.)
กำหนดการส่ง  เอกสาร “กิจกรรมสภานักเรียน” 
1. ส่งภายในวันที่  25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน  5  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายวีระ  บัวผัน
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง  อำเภอไทรงาม 
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62150
เบอร์โทรติดต่อ 
นายวีระ  บัวผัน  ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว  โทร. 061-6845891, 081-9629631, 096-6611191
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10:51 น.