ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร"การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์" 1.ให้จัดส่งเล่มรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม 2.ส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการ ทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น 3.ส่งก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางไปรษณีย์...(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)..ส่งถึง นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร(หน้าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร) ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 เบอร์โทร.088-2747828 **หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม.
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 20:42 น.