กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพป.)
กำหนดการส่ง เอกสาร "กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)"
1. ส่งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน 5 เล่ม
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวภัคจิรา  ทองแจ้ง  
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม  เลขที่ 7 หมู่่ 3 ตำบลไทรงาม
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
โทรศัพท์ติดต่อ
นายอุดม  ลีลา  ผอ.รร.บ้านโนนใหญ่  โทร.061-3657375
วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09:18 น.