ศูนย์สังคมศึกษาฯ (สพป.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สพป.)
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น " 
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น 
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  1  ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส ส่งทางไปรษณีย์ ถึง 
   นายคำรณ  แสนหาญ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 
   ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย   ตำบลหนองปลิง    
   อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร   62000
เบอร์โทรติดต่อ
นายคำรณ  แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1 โทร.086-9259179
นายสามารถ  กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2 โทร.083-6224111
วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 19:10 น.