::sp-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางพัชรา ชัยเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปินประธานกรรมการ
2. นางพรรณิกา ใจภักดีโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
5. นางศศิธร ตันดีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางพัชรา ชัยเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปินประธานกรรมการ
2. นางสุทิตย์ ขันคำโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวพันธุ์ทิพา วีระจันทร์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางปาริชาติ จิน๊ะโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
5. นางสาวณัฐชาดา สุภามูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฐฐิกา โอมฤกโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา สุขใจโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวอทิตยา มังคลาดโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายวัลลภ เครือกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เงินปัญญาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางสายสวาท หัตถาโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางชณิตรา พรหมวังขวาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุนิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายโชติ ไพจิตรกุญชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือดประธานกรรมการ
2. นายฉัตรพงษ์ บ่อแก้วโรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีวิชิตโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายเสถียร ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
5. นางเพียรฤทัย จิรสินทรัพย์โรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา ธุวสิทธิพงศ์โรงเรียนบ้านป่าป้องประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิไล กัลยาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายประเทือง ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอกประธานกรรมการ
2. นายสุรพรรค์ กันทาเหมยโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
3. นางวิชญาพร มโนขันธ์โรงเรียนบ้านกอสะเลียมกรรมการ
4. นางสาวมาลัย ทัพหมีโรงเรียนท่าศาลากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางณัฐฐิกา โอมฤกโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา สุขใจโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวอทิตยา มังคลาดโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่นโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางอาภาภรณ์ วันดีโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา เก่งกล้าโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
4. นางประไพพิศ บุญหนักโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
5. นางศศิภัสสร์ คำดีโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสงวน อินทร์ไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เจริญวงศ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาววราพร คำปาโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นางพรพิมล ทามีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวเอมิกา แก้วแก้วโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลานกรรมการ
6. นางจันทร์ฉาย พันธุ์ทองโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญารัตน์ ชัยวงศ์โรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ สายสนิทโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ เงินปัญญาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางมณทิรา ตรีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา อินตามูลโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. จ.ส.ต.พงศ์อนันต์ แสงบุญโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
4. นางจิราภา ทั่งเชียงใหม่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางผนอม ศรีหลิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่มรองประธานกรรมการ
2. นางปรานอม ปรากฏวงค์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอินทุกร สิทธิวงค์โรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
4. นางละเมียด กันทอินทร์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
5. นางนันทิยา จินามาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญารัตน์ เป็งใจโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา เก่งกล้าโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นางเฉลียว อุฒาธรรมโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม สุภีระผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา สุขใจโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางหริณยาภรณ์ คิดชัยโรงเรียนบ้านป่าขุ่ยกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ศรีสมบัติโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษากรรมการ
5. นางพัชรี ปันทะโชติโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพวงผกา ขัดผาบโรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์สุดา สมนาโรงเรียนบ้านแม่หวานประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน เวียงแสนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายพงศกร บุญตันโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายพลภัทร คำภีระผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิวา พวงมาลัยโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางผ่องภาใย คำฝั้นโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางพรพิมล วงศ์แสงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
5. นายสุริยัน เวียงแสนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวลี ยารังษีโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางพรรณิกา ใจภักดีโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเจษฎา จันต๊ะนาเขตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างฯประธานกรรมการ
2. นายภีระพงษ์ ใจปัญญา โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา องค์เจริญกิจโรงเรียนป่าเสร้ากรรมการ
4. นางนภัสภรณ์ ทิมาสารโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
5. นางกรุณา จันทกูลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายถนัด ทองคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา จันต๊ะนาเขตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี แก้ววงค์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางไพสินทร์ สามต๋าโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางรัตนา จอมทันโรงเรียนบ้านกอสะเลียมกรรมการ
5. นางสาวยลดา หล้าเหลื้อมโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑาทิตย์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านดอนปินประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางสาวแสงระวี สิทธิโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปุญญิสา พรมจันทร์โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุภาพร พินิจพรพรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสังวาลย์ บุญมาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษพร อรัญญาโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
3. นางสาวเกศิณี ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
4. นางโสภา ศรีบางโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นายสมบัติ ยาแปงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสังวาลย์ บุญมาติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวกชกร จันต๊ะจายโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวพาวสันต์ วงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นางคณิตชนก คำเขียวโรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
5. นางสาววิไล กล้าหาญโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย นาคะเปรมินทร์โรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นางสาวพาวสันต์ วงค์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นางรัตนา พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ วงศ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาถ ใบแสงโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ สันติสกุลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สามารถโรงเรียนบ้านป่าป้องประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาพรรณ อินโปธาโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
3. นางสาวนันทนา เทพเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นางสาวเพียงใจ มะมาโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพัลลภ วิชญพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทองดี แซ่เฒ่าโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายจิระพงษ์ สุภามูลโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นางสาวนิภารัตน์ ผาบคำโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
5. นางสาวกนกภรณ์ ขอนคำโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอรอนงค์ ธิมาโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพัลลภ วิชญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ แก้วตาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ภาวะเดชโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
4. นางสวาท สำลีโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษากรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ ศักดาบูรณกุลโรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ วงค์สถานโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภร วงศ์แก้วโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ ไชยคำจันทร์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาวรรณ แก้วตาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางมนทิรา นันกาวงศ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี แก้ววงศ์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางอลิสา วะสีโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติยา แก้วตาติ๊บโรงเรียนหนองโค้งกรรมการ
4. นางสาวปวันรัตน์ กองเงินโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
5. นายปิยะพงศ์ ถิ่นสำโรงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุรี ใจปัญญาโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุรีย์ ใจปัญญาโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณณี ประกอบศรีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นายปิติพงศ์ ถิ่นสำโรงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวศุภกานต์ ศิริวิชญากุรโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นายกฤษตฤน ยะเรือนงามโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายอธิโชค ประสพโชควัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นายกฤษตฤณ ยะเรือนงามโรงเรียนป่าไม้แดงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุรีย์ ใจปัญญาโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นายณัฐวัตร แสงประสิทธิ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นางมนทิรา นันทาวงค์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุรีย์ ใจปัญญาโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณณี ประกอบศรีโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นายปิติพงศ์ ถิ่นสำโรงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวศุภกานต์ ศิริวิชญากุรโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
5. นางศุภสุตา ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร ปู่ย่าโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวพัชรี หินยมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
5. นางสาวปริญา นาวีโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี ลามูโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ สุริยะป้อโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นางสาวละออทิพย์ จินะมอยโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นายอนุกิตติ โตวิเวกโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ทะหล้าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
5. นางสาววริศรา เฉลยไกรโรงเรียนบ้านไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ ใจโฮ้งโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
7. นางสาวฐิติยา เมืองมูลโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้างประธานกรรมการ
2. นายอนุกิตติ โตวิเวกโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนงค์ บัวปายโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสุภาลักษณ์ ภูมิมณีโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี แก้วใจมาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวชมัยพร บริพันธกุลโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลงโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นางสาวมันลิกา กันชัยโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา โสนันโตโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
3. นางสุนทรี นวลศรีโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
4. นายวราวุฒิ สุริยะป้อโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ปันเปอร์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุพจน์ สุรีย์ติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
7. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลงโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กันชัยโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางจันทนา หน่อคำมาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุพิน ไชยนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันโค้งประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน เหลายาโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
3. นางอรชร ริยะกาศโรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
4. นางอังค์ริสา ปิงยองโรงเรียนวัดแม่ผาแหนกรรมการ
5. นายภิรมย์ ใจโหล้งโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี สุวรรณจักรโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเกษร คำฟูโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชัญ หงษ์หินโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวมัญชุสา มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ฟองนวลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องวัวแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี มะโนรสโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางธนิษฐา เทวาพิทักษ์โรงเรียนตลาดขี้เหล็กกรรมการ
4. นางกรกช ช่างสากลโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาววิลาณีย์ เวียงคำโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี มะโนรสโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางสาวเนตรรติกานต์ เทียนเลาแสนโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชรา ภิระกันทาโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนพรัตน์ ปันเมาผู้อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัรฎา หน่อแก้วโรงเรียนบ้านปางน้ำถุกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ขัติรัตน์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายดวงดี สินรังสรรค์โรงเรียนบริรักศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ เสมณีโรงเรียนวััดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมศักย์ ไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ศรีทาเกิดโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นายชัช หมอยาโรงเรียนวัดป่าตาลกรรมการ
4. นายวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณห์วรา ต๊ะวงค์รัตน์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เสมณีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
5. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นายสมบัติ ยาแปงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
7. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ หัตถาโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณห์วรา ต๊ะวงค์รัตน์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เสมณีโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
5. นายสุพจน์ สุรีติ๊บโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นายสมบัติ ยาแปงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
7. นายอำนาจ กิตติจริยาโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจตุรงค์ ศรีเมืองมาโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้งประธานกรรมการ
2. นางศรีพลอย อุทัยโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ บัวลอยลมโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์กรรมการ
4. นางสมหวัง อินทร์ไชยโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
5. นายประยูร กาวิชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจตุรงค์ ศรีเมืองมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้งประธานกรรมการ
2. นางชลิตดา สิทธิโชคโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางรสรินทร์ แสนคำดีโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
4. นายปวัสน์ศักดิ์ รินไชยาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกษิดิษฐ์ สล่าปันโรงเรียนแม่คือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรัมภา สิทธิเจริญโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางแพรวพรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์สุบรรณ คันธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศิริโชคชัยพันธ์โรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
3. นางปัณพร พรหมคำแดงโรงเรียนวัดบ้านโห้งกรรมการ
4. นายวัชระพงษ์ ปงใจโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
5. นางพิมพ์พิชชาพร สุนทรประภาโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สุบรรณ คันธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศิริโชคชัยพันธ์โรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
3. นางพิมพ์พิชชาพร สุนทรพรประภาโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายวัชระพงษ์ ปงใจโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
5. นางปัณพร พรหมคำแดงโรงเรียนวัดบ้านโห้งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด โอมฤกโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
2. นายเฉวก พญามงคลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายทองคำ ทองเจือโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร วรรณลังกาโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ เนียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สล่าปันโรงเรียนบ้านป่าสักงามกรรมการ
3. นางมาลีรัตน์ จันต๊ะนาเขตโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
4. นางเขมิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวมลิลา แก้วฟูโรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นายสิทธิ์ศักดิ์ บัวลอยลมโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจริญญา ศักดิ์ศิริโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นายภูมินทร์ ฟูมูลเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจรรยา พวงเงินมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางชวัลลักษณ์ อาทิตย์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางศศิธร สินลาโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)กรรมการ
4. นางสุวจี ปิมปาโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงกรรมการ
5. นางประพิมภร มณีกุลโรงเรียนวัดป่าตันกรรมการ
6. นางรัตนา สังข์ทองโรงเรียนแม่ตะไคร้กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวจรรยา พวงเงินมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ มิ่งเมืองนลโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสงโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นางพิมพร ชาวน่านโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวภัทรานิษฐ์ ดวงใจธรรมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ มิ่งเมืองนลโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายวัชระ เณรพรมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิมพา นามวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอสะเลียมประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ โชตินิสากรณ์โรงเรียนบ้านป่าป้องกรรมการ
3. นางบุษยา โล่ห์เพ็ชรโรงเรียนวััดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นางสาวจริญญา ศักดิ์ศิริโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิมพา นามวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอสะเลียมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ยะคำโรงเรียนวัดบ้านโห้งกรรมการ
3. นางกัลยา รักสัตย์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางชุลีพร ถาแปงโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร ถาแปงโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ แก้วอ้นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ภิรมย์วงษ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร วรรณลังกาโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ประมวลโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวจริญญา ศักดิ์ศิริโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายไมตรี ธินะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินประธานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางวนิดา ชัยมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นางสาวภานุมาศ ปัญโญโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นางผ่องศรี สุริยะป้อโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ แสนสำโรงผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนหลวยประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนุนแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นายภูมิศักดิ์ จอมธิโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางวารุณี สร้อยอินทร์โรงเรียนวััดเจ็ดยอดกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ บุญตันโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
7. นายเฉลิมพันธ์ อินทชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายประทีป ด้วงเขียวโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ จอมธิโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายธวัชชัย ขะยอมโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนูนแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ แสนสำโรงผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนหลวยประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนุนแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นายภูมิศักดิ์ จอมธิโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางวารุณี สร้อยอินทร์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ บุญตันโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
7. นายเฉลิมพันธ์ อินทชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ แสนสำโรงผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนหลวยประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติชญา หนูนแปงโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นายภูมิศักดิ์ จอมธิโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางวารุณี สร้อยอินทร์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ บุญตันโรงเรียนบ้านออนกลางกรรมการ
7. นายเฉลิมพันธ์ อินทชัยโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลางประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ วงศ์สร้อยโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ แก้ววรรณะโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางวารุณี สร้อยอินทร์โรงเรียนวััดเจ็ดยอดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ศรีธิโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายสราวุธ กระจ่างโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
4. นายวริศ คำยวงโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายทวี สุริยาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วารศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
4. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
5. นางทวีพร มาน้อยโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
6. นายณัฏฐ์ หน่อสุวรรณโรงเรียนสารสาส์นวิเทศล้านนากรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ อภิวงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายทวี สุริยาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วารศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
4. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
5. นางทวีพร มาน้อยโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
6. นายณัฏฐ์ หน่อสุวรรณโรงเรียนสารสาส์นวิเทศล้านนากรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ อภิวงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ หมื่นยอดโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
3. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
4. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายศิลา คำฟูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วารศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
4. นางสาวพาวณิภัค เพ็ชรวิจิตรโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
5. นายคมกฤช เม่นทองโรงเรียนบ้านแม่จ้องกรรมการ
6. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
7. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วารศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
4. นางจันทลักษณ์ ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนวัดเปาสามขากรรมการ
5. นางเพียงตะวัน วิทยาวิโรจน์โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
6. นายธเนตร ก๋องตาโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
7. นางสาวสุภาพร อภิวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางไพจิตรา วงศ์เรืองโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ชาติไธสงโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางพิสมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ชาติไธสงโรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
3. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
4. นางพิสมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวรเสฏฐ์ มาสกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอดประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วารศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ สุวรรณรินทร์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2กรรมการ
5. นายกานต์ชนิด บุญโคตรโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายทรงพล ปรีคำโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นางสาวกลสิริยา เจียรรัตน์ธาดาโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพงกรรมการ
8. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรเสฏฐ์ มาสกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอดประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วารศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
4. นางสาวสาวิกา สวนยศโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางเพ็ญพร ปัญญาดาโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
6. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
7. นางสาวนัสนันท์ ทาอิ่นคำโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพัชนี เสาวธีระโรงเรียนบ้านแม่ปูคาประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ หมื่นยอดโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
4. นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้ายโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตรา วงศ์เรืองโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายชนินทร์ เอื้องไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรจง จันทระผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วารศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา จองลันดีโรงเรียนบ้านโป่งกุ่มกรรมการ
5. นางณัฐพร บุญจันทร์โรงเรียนวัดสันโค้งกรรมการ
6. นางนภัทรภร แสนสุวรรณ์ปโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลานกรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายไชยยา สุทัศน์สันติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางน้ำถุประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ขาววิเศษศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วารศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมกรรมการ
4. นางพิศมัย เทวาพิทักษ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ประกอบของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
6. นางจันทร์ฉาย ปาระก้อนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ศรีวงศ์วรรณโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายมนู คำปวนโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นายมนตรี เสาวธีระโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางไพจิตรา วงศ์เรืองโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นายธน เทพปิตุพงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นายกิตติเดช อันภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนวัดท่าเดื่อกรรมการ
9. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
10. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษา โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
11. นายโสฬส ทิจจรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ขนมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นายกิตติเดช อันภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
9. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
10. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
11. นายโสฬส ทิจจรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ขนมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนายอุดม พันธุ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นายกิตติเดช อันภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
9. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
10. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษา โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
11. นายโสฬส ทิจจรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ขนมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นายกิตติเดช อันภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
9. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
10. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
11. นายโสฬส ทิจจรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ขนมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นายกิตติเดช อันภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
9. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
10. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
11. นายโสฬส ทิจจรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ขนมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นายกิตติเดช อันภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
9. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
10. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
11. นายโสฬส ทิจจรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ขนมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นายกิตติเดช อันภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
9. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
10. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
11. นายโสฬส ทิจจรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ขนมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
2. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
5. นายกิตติเดช อันภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช รัตนแสงโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
7. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
8. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
9. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
10. นายยงยุทธ ธรรมวงค์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
11. นายโสฬส ทิจจรัตน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ขนมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางสาวอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันบุญวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นายอดิศร ใจบ้านเอื้อมโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ธรรมวงศ์ษโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายประกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ขมหวานโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
2. นายยงยุุทธ ธรรมวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ศิริผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเนห์รูประธานกรรมการ
2. นายทยุตภัทร อินต๊ะมูลโรงเรียนบ้านออนหลวยกรรมการ
3. นายปกรณ์ ประกายแสงโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวพิกุล ตันดีโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพฤกษารักษ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีระวัฒน์ แสงปราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้องประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เฮงประดิษฐ์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ เมืองมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
4. นายสุเทพ วรรณศรีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนากรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ กล้าหาญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร เฮงประดิษฐ์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสันธาน สันกลกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวโรดม จันทร์ประภาโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่กรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ศรีเพ็ชรดีโรงเรียนบ้านป่งป่าเอื้องกรรมการ
4. นายจักรภพ สุริยะมงคลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอัณณ์ชญา บุญล้ำกิตติโรจน์โรงเรียนวัดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เฮงประดิษฐ์โรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ จันทร์บุญวงค์โรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิญา ปัญญาลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพฤกษารักษ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายจักรภพ สุริยะมงคลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย สูงติวงค์โรงเรียนบ้านดอนปินกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพฤกษารัตน์ เต๋จ๊ะโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวชลาลัย เทพวงศ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพร ใจคำปันผู้อำนวยการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นายยงยุทธ ธรรมวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ แสงคำโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้องประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร โหล่แก้วโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย ปินตาเลิศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
4. นายยงยุทธ ธรรมวงศ์ษา โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประคอง สุวรรณชื่นโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายไทย คำแก้วโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางสุพร พรหมใจโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสลิล สุภาวงศ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอังศุมาลิน วิญญาณโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางอัณณ์ชญา บุญล้ำกิตติโรจน์โรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประธานกรรมการ
2. นายไทย คำแก้วโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางสุพร พรหมใจโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสลิล สุภาวงศ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเชษฐ์ คำปิงชัยโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
2. นายสุรพงศ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ วงศ์สว่างโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปัญญา บุญมาคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่งประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ขอดศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายจีระ ถาวรโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายสุวิชชา เพ็ญโตวงศ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหินประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วลีเวชสุนทรโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
6. นางกุลนารี ณะรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
7. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
8. นางเมฑิกา วงศ์ธัญญาโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
4. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหินประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วลีเวชสุนทรโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
6. นางกุลนารี ณะรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
7. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
8. นางเมฑิกา วงศ์ธัญญาโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหินประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วลีเวชสุนทรโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
6. นางกุลนารี ณะรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
7. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
8. นางเมฑิกา วงศ์ธัญญาโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
3. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์์ สุวรรณรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหินประธานกรรมการ
2. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วลีเวชสุนทรโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
5. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
6. นางกุลนารี ณะรินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
7. นางศิริพร ไชยมงคลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
8. นางเมทิกา วงศ์ธัญญาโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
2. นางสาวชลินทรา จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางพิชชาภรณ์ คำยวงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี นามวงค์โรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางเกษแก้ว สายยาวโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
2. นางพิชชาภรณ์ คำยวงโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางอัมไพวรรณ เคหะลูนโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสิปปภาส ชุ่มมะโนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชญา สุรินทร์เปาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางสุทธิษา รัตนมงคลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. MissLiu Xiuโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. Mr.Wang Junweiโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ ัจันทร์ดีโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
2. MissChen yaoโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิชญา สุรินทร์เปาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรุณี บุญตันกันโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายสิปปภาส ชุ่มมะโนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา คำแสนใสโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
3. นางสาวศิริยาภรณ์ สุวรรณโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทรโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจิดาพันธุ์ ศรีเทศโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ รัชฎาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปาสามขาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ผิวชัยโรงเรียนบ้านลวงเหนือกรรมการ
3. นางบุญญาพร มงคลสิงห์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นายนพดล อ้ายเสาร์โรงเรียนวัดหนองป่าครั่งกรรมการ
5. นางปารณีย์ บาตรโพธิ์โรงเรียนดอนชัยกรรมการ
6. นายชีวัน อนัญญาวงค์โรงเรียนป่าแดดกรรมการ
7. นายชัยณรงค์ ชัยสารโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
8. นายวิบูลย์ บุตรน้ำคำโรงเรียนป่าเหมือดกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ประธานกรรมการ
2. นายทรงยศ หล้าสุขผู้อำนวยการโรงเรียนพระนอนรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นายสุเทน นันธิโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
5. นายคมกฤช ขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
6. นายกานต์นิธิ จอมแปงโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2กรรมการ
7. นายสราวุธ กระจ่างโรงเรียนป่าเสร้ากรรมการ
8. นายพบศาสตร์ มหาทิพย์โสภาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
9. นายรัตนพงษ์ ขันทองโรงเรียนแข่ช้างกรรมการ
10. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อินต๊ะแสนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ขัดผาบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจั่นรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จันดีโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ จักรยาโนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
5. นายศุภเดช เฟืองฟูกิจการโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
6. นายสุเทน นันธิโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
7. นายคมกฤช ขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
8. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
9. นายกวิน หยดย้อยโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
10. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
11. นายชัยณรงค์ ไชยสารโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
12. นายอดิศักดิ์ สักการะโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
13. นายประเวศน์ ศิรินิรันดร์กุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพิชัย ทาประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูพักตร์ นิลคงโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางพัชรี พงษ์รามัญโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
4. นางพัชรียา จำปาทองโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1กรรมการ
5. นางสาววราภัสร์ ใฝคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุริยน สุริโยดรโรงเรียนแม่คือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ อาษากิจโรงเรียนบ้านโป่งน้ยกรรมการ
3. นายณัฐพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นางสาวณัฐชาดา สุภามูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณทิวา พวกมาลัยโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
6. นางลไม พรหมพิจารณ์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
7. นายปณิธิ ทองคำโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
8. นางพรพิมล วงศ์แสงโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
9. นางจุไรรัตน์ อินต๊ะแสนโรงเรียนบ้านแม่ปูคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางทองเหรียญ แก้วนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตะไคร้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ปัญญา โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นางนภัสสร กิตติพงศ์ไพศาลโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
4. นางดรรชนี ประภัสรกุลโรงเรียนวัดหนองป่าครั่งกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศรีคราม ปิจมิตรโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ลิขิตตระกุลรุ่งโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ ใจจะดีโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ศีลาโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลานกรรมการ
5. นางสาวมนัฏชญา จีรวัฒนสกุลโรงเรียนวัดเมืองสาตรกรรมการ
6. นางพีระพร คิดร่วมโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
7. นายมาโนช นันทาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ สุวรรณโรงเรียนวัดห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายภูริเดช สุขนันท์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวิชชา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านหนองโค้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
3. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นางพัชรี หินยมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
5. นายกัมพล อิ่นคำโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศรีคราม ปิจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิการ์ ลิขิตตระกุลรุ่งโรงเรียนเทพเสด็จวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ ใจจะดีโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ศีลาโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลานกรรมการ
5. นางสาวมนัฏชญา จีรวัฒนสกุล โรงเรียนวัดเมืองสาตรกรรมการ
6. นางพีระพร คิดร่วมโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
7. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ใจจะดีโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นายศิธานนท์ ชัยวรัตถ์สุนทรโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนแม่โ่ป่งประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภูริเดช สุขนันท์โรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
2. นายธีรภัทร ทองบุญโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา กาตั้งโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นายธวัฒชัย ใบโสดโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หินยมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายสมพร มูลเมฆโรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ใจมาโรงเรียนแม่คีือวิทยากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ โตลำมะโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
5. นางไกรวรรณ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
7. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ประพันธ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนาโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ ธุระแสงโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
4. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
5. นายมาโนช นันทาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ สืบไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดงประธานกรรมการ
2. นายกัมพล อิ่นคำโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
4. นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนังโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวมนชยา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านดอนปินประธานกรรมการ
2. นางไกรวัลย์ ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ แก้ววิวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
4. นายเอกชัย กัญชนะโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนประธานกรรมการ
2. นายกัมพล อิ่นคำโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายศิธานนท์ ชัยวรัตถ์สุนทรโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นางดวงดี สุทธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนังโรงเรียนชลประทานผมแตกกรรมการ
4. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
6. นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
7. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
9. นายปรัชญา กานิล โรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายพัลลภ วิชญพันธ์โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ทาประเสริฐโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นางดวงดี สุทธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนังโรงเรียนชลประทานผมแตกกรรมการ
4. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
6. นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
7. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
9. นายปรัชญา กานิล โรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
2. นางดวงดี สุทธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนังโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
6. นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
7. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
9. นายปรัชญา กานิล โรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย ประธานกรรมการ
2. นางดวงดี สุทธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพกรรมการ
6. นางสาวรัตนา แหล่งหล้าโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
8. นายปรัชญา กานิล โรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต วงค์คีรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาวประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย เพียรประกอบโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นายเอกพงษ์ อุ่นอุโมงค์ โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
4. นางกฤษณี วงษ์ศรียาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางนิ่มอนงค์ รังษีโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
6. นางสมพร ติยะไพรัชโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
7. นางสาวจตุพร ธนันไชยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ลำเนาว์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เสนาทานโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต วงค์คีรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาวประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย เพียรประกอบโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณี วงษ์ศรียาโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางนิ่มอนงค์ รังษีโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสมพร ติยะไพรัชโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ธนันไชยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายรัฐพล ดู่มณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขุยประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา นิธิวนันท์โรงเรียนบ้านปางน้ำถุกรรมการ
4. นายสำราญ ชาวศรีโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
5. นายทองธวัช พรหมคำแดงโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร ติยะไพรัชโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
7. นางสาววิลาวรรณ เดชะดำรงค์วิเศษโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิชากร ธาตุุอินจันทร์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิวาภรณ์ วรรณภพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตนประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เสนาทานโรงเรียนวัดห้วยทรายกรรมการ
3. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางอรวรรณ แพถนอมโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรมณ เดชะธนโภคินโรงเรียนวััดดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นางชวัลลักษณ์ อาทิตย์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
3. นายสมยศ ลำเนาว์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรัฐพล ดู่มณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขุยประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา นิธิวนันท์โรงเรียนบ้านปางน้ำถุกรรมการ
4. นายสำราญ ชาวศรีโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกรรมการ
5. นายทองธวัช พรหมคำแดงโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์ ขุนทองโรงเรียนวัดวังสิงห์คำกรรมการ
7. นางสาววิลาวรรณ เดชะดำรงค์วิเศษโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนบน้อม ขัดปินโรงเรียนบ้านโป่งน้อยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา แสงสรทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นายเอกชัย เพียรประกอบโรงเรียนทาเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอดิศร ชนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ เสาร์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้าประธานกรรมการ
2. นางรัตนภัณฑ์ เลิศคำฟูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านบวกค้างกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ อุ่นอุโมงค์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ โชติชาติโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางชวัลลักษณ์ อาทิตย์โรงเรียนบ้านป่าเสร้ากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ สืบไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดงประธานกรรมการ
2. นางรัตนภัณฑ์ เลิศคำฟูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางพิกุล ปันทาโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
4. นางพรรณี ปัญโญโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
6. นางเพ็ญทิวา อินทวงศ์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิชากร ธาตุุอินจันทร์โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
3. นางพีระพร คิดร่วมโรงเรียนบ้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ สืบไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดงประธานกรรมการ
2. นางรัตนภัณฑ์ เลิศคำฟูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นางพิกุล ปันทาโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องกรรมการ
4. นางพรรณี ปัญโญโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
6. นางเพ็ญทิวา อินทวงศ์โรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางโสภิษ จะวะนะโรงเรียนวัดล้านตองประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ โชติชาติโรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
3. นางพีระพร คิดร่วมโรงเรียนบ้้านแม่หวานกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายอุดม ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทรายประธานกรรมการ
2. นางเกษรา นาคทองโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ พลหาญโรงเรียนวัดล้านตองกรรมการ
4. นางรัตนา ประชากุลโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
5. นางราตรี น้อยวรรณาโรงเรียนพุทธิโศภนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายชนัฐ กาญจน์กนกพรโรงเรียนชลประทานผาแตกประธานกรรมการ
2. นางยุพินภรณ์ แสงปราชโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอุไร คนแคล้วผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลดวงแก้วประธานกรรมการ
2. นางสมผิน กำแพงแก้วโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2กรรมการ
3. นางรำพึง วรางกูรโรงเรียนชลประทานผาแตกกรรมการ
4. นางนิรมล แสงศรีโรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
5. นางสาวสกาพรรณ์ ฟูจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโค้งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวชลันธร เลี้ยงประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกมล ปิ่นแก้วโรงเรียนวัดดอนชัยกรรมการ
3. นางโสภิณ ไพจิตรกุญชรโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางพิมพ์พันธุ์ ชุมภูชัยโรงเรียนวัดสันกลางเหนือกรรมการ
5. นางมยุเรศ ชัยชนะโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสิปปภาส ชุ่มมะโนโรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ กีติสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ วงศ์ศรีโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิปปภาส ชุ่มมะโนโรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ กีติสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ วงศ์ศรีโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิปปภาส ชุ่มมะโนโรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ กีติสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ วงศ์ศรีโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสิปปภาส ชุ่มมะโนโรงเรียนวัดเมืองสาตรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ กีติสิทธิ์โรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ เป็งอินตาโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ วงศ์ศรีโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นางเกศริน เลิศกุศลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางเกสินี ปาลีตาโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
4. นางจิรัฐติกาล ปริตาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นางเกศริน เลิศกุศลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางเกสินี ปาลีตาโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
4. นางจิรัฐติกาล ปริตาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอุดม พันธุ์ทองโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นางเกศริน เลิศกุศลโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
3. นางเกสินี ปาลีตาโรงเรียนศิริมังคลาจารย์กรรมการ
4. นางจิรัฐติกาล ปริตาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสงวน อินทร์ไชยโรงเรียนบ้านแม่หวานประธานกรรมการ
2. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นางลินลดา เชาว์มนัสโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวสิริกุล อนันตการณ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ดิษฐ์ชลอโรงเรียนวัดป่าเสร้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสงวน อินทร์ไชยโรงเรียนบ้านแม่หวานประธานกรรมการ
2. นางมลชญา หินศรีสุวรรณโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นางลินลดา เชาว์มนัสโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวสิริกุล อนันตการณ์โรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ดิษฐ์ชลอโรงเรียนวัดป่าเสร้ากรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์โรงเรียนวัดเสาหินประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางณัฏฐ์วรัตน์ ปินตาธรรมโรงเรียนวัดข่วงสิิงห์กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ทะหล้าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์โรงเรียนวัดเสาหินประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี หล้าอูปโรงเรียนแม่คือวิทยากรรมการ
3. นางณัฏฐ์วรัตน์ ปินตาธรรมโรงเรียนวัดข่วงสิิงห์กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ทะหล้าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางภัครฐา แก้วจาโรงเรียนวัดห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ธนะมีโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
4. นายนรินทร์ โพธิสมบัติโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
5. นายวสุพงษ์ อิวางโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
6. นายอำนาจ บัวลอยโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนศรีเนห์รูประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงศ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายอธิป เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
4. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนศรีเนห์รูประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงษ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายอธิป เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดข่วงสิิงห์กรรมการ
4. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนศรีเนห์รูประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงษ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายอธิป เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
4. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ศิริโรงเรียนศรีเนห์รูประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ธรรมะวงษ์ษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
3. นายอธิป เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ
4. นางอรสา กุณาเงินโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ วงศ์คีรีโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒนโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางสาวชาริณี เชียงตาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังกรรมการ
4. นางเมทิกา วงค์อัญญาโรงเรียนวัดข่วงสิงห์กรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แสนสุขโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ใจงามโรงเรียนวัดร้องอ้อกรรมการ
3. นางพิสมัย วงศ์ชูเวชโรงเรียนเจ็ดยอดกรรมการ
4. นางวินิจ คำยันต์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ขอดศิริโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางละเอียด กันทอินทร์โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนุกูล)กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ คงวุฒิโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้กรรมการ
4. นางสาวระติวัลย์ ทองกูลโรงเรียนโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศักดา ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ธนันไชยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางสุภิต มูลเมืองโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ สุขนิยมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดา ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ธนันไชยโรงเรียนวัดขะจาวกรรมการ
3. นางสุภิต มูลเมืองโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ สุขนิยมโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรเสฏฐ์ มาสกลางโรงเรียนวัดเจ็ดยอดประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา เสียงแจ่มโรงเรียนวัดสวนดอกกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ตุ้ยดีโรงเรียนศรีเนห์รูกรรมการ
4. นายโยธิน วีระคำโรงเรียนวัดเจ็ดยอดกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร สล่าปันจินะนาโรงเรียนแม่โป่งประชาสมัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร ศรีธิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อกรรมการ
3. นางชลธิชา ดอยลอมโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนุกูล)กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิ่่นแก้วโรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ แสงคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ แสงคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ แสงคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ แสงทองโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
2. นางสาววรรณทนี กองคำโรงเรียนวัดดอนจั่นกรรมการ
3. นายธนัชชนม์ มาตระออโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์กรรมการ
4. นายสุภาพ บริบูรณ์โรงเรียนโป่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ แสงคำโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
6. นางสาวพัณณิตา คงวุฒิโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กกรรมการ
7. นายสรรค์ธร ปาทาโรงเรียนวัดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ บัวเย็นโรงเรียนบ้านบ่อหินประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ เดชะดำรงวิเศษโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายอุทัย หวัังพัฒนากุลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ บัวเย็นโรงเรียนบ้านบ่อหินประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ ตุมพสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ เดชะดำรงวิเศษโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายอุทัย หวัังพัฒนากุลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง อีเมล : nattapong_com@hotmail.com โทร. 0831547465
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]