สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 23 110 51
2 006 โรงเรียนชลประทานผาแตก 51 139 69
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 25 39 30
4 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 32 63 38
5 013 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 13 27 17
6 012 โรงเรียนท่าศาลา 11 24 17
7 022 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 5 12 10
8 026 โรงเรียนบ้านดอนปิน 28 67 43
9 027 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 12 27 15
10 028 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 7 12 9
11 029 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 9 27 12
12 030 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 16 54 30
13 031 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 5 3
14 032 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 0 0 0
15 035 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 4 11 6
16 034 โรงเรียนบ้านปางแดง 5 12 5
17 033 โรงเรียนบ้านป่าขุย 0 0 0
18 036 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 3 2
19 037 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว 0 0 0
20 038 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 4 6 4
21 041 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 0 0 0
22 042 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 37 99 51
23 043 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 16 31 21
24 039 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 0 0 0
25 040 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 23 51 28
26 047 โรงเรียนบ้านมอญ 0 0 0
27 046 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 4 4 4
28 054 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 19 37 26
29 055 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 1 1
30 056 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 60 125 86
31 057 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0
32 058 โรงเรียนบ้านสันทราย 2 3 2
33 059 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 35 114 47
34 060 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 7 6
35 061 โรงเรียนบ้านออนกลาง 8 11 8
36 062 โรงเรียนบ้านออนหลวย 10 13 10
37 023 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 69 148 92
38 024 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 5 8 7
39 025 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 26 63 42
40 048 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 2 3 2
41 049 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 3 3 3
42 050 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 18 29 22
43 051 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 15 22 15
44 053 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 11 17 12
45 052 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 6 9 9
46 044 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 2 2 2
47 045 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 25 112 39
48 066 โรงเรียนพุทธิโศภน 21 55 34
49 076 โรงเรียนวัดขะจาว 5 10 7
50 075 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 6 33 14
51 078 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 30 49 36
52 079 โรงเรียนวัดดอนจั่น 19 58 28
53 080 โรงเรียนวัดดอนชัย 12 20 12
54 081 โรงเรียนวัดทรายมูล 4 8 4
55 082 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 3 9 3
56 083 โรงเรียนวัดบ้านม่อน 0 0 0
57 084 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 3 2
58 085 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 11 19 16
59 087 โรงเรียนวัดป่าตัน 2 3 3
60 088 โรงเรียนวัดป่าตาล 1 2 1
61 086 โรงเรียนวัดป่าแดด 5 9 8
62 092 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 2 6 4
63 093 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 12 25 13
64 094 โรงเรียนวัดล้านตอง 25 32 30
65 095 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 21 41 26
66 096 โรงเรียนวัดสวนดอก 11 27 14
67 097 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 9 23 15
68 099 โรงเรียนวัดสันป่าค่า 0 0 0
69 100 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 8 15 14
70 098 โรงเรียนวัดสันโค้ง 0 0 0
71 102 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 2 23 3
72 104 โรงเรียนวัดห้วยทราย 32 68 39
73 103 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 29 61 34
74 077 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 3 11 5
75 089 โรงเรียนวัดเปาสามขา 12 28 13
76 090 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 2 4 2
77 101 โรงเรียนวัดเสาหิน 1 2 2
78 091 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 0 0 0
79 107 โรงเรียนศรีเนห์รู 0 0 0
80 108 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 3 8 6
81 110 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 3 9 5
82 111 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 17 40 27
83 114 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 21 47 30
84 116 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 5 16 8
85 115 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 42 101 65
86 005 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 2 4 4
87 015 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 18 29 18
88 069 โรงเรียนแม่คือวิทยา 19 38 24
89 070 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 4 6 5
90 071 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 26 65 34
91 064 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0
92 002 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 3 12 4
93 004 โรงเรียนจิตราวิทยา 0 0 0
94 011 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 33 107 39
95 020 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 0 0 0
96 021 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 5 10 9
97 063 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 13 27 19
98 065 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 0 0 0
99 067 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 0 0 0
100 068 โรงเรียนมาร์มาร่า แม่บัวคลี่ 0 0 0
101 074 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 0 0
102 073 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 7 11 7
103 105 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
104 106 โรงเรียนวิชัยวิทยา 0 0 0
105 109 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 5 6 5
106 112 โรงเรียนสันติศึกษา 0 0 0
107 119 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 9 14 11
108 113 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 1 1
109 118 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 1 3 2
110 117 โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว 0 0 0
111 010 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 12 31 19
112 014 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 10 2
113 072 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 6 10 6
114 001 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 11 28 12
115 007 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 0 0
116 016 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 0 0 0
117 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 0 0 0
118 018 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 0 0 0
119 019 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 0 0
120 120 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 1 5 1
รวม 1206 2832 1641
4473

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง อีเมล : nattapong_com@hotmail.com โทร. 0831547465
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]