เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 1

ระหว่าง วันที่ 5-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิพล เมืองชมภู ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางเกสร โพธิ์ศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายนิพล เมืองชมพู ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
9 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
10 นายวิชาติ ปาลีตา รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
11 นายโอภาส อินต๊ะแสน รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
12 นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
13 นายสังวาลย์ บุญมาติ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
14 นายยงยุทธ วงศ์ชัย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
15 นายพัลลภ วิชญพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
16 นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
17 ส.ต.อธิโชค ประสพโชควัฒนา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
18 นายสุรสิทธิ์ แสนสุข กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
19 นางสุพิน ไชยนา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
20 นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
21 นายสมบูรณ์ ฟองนวล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
22 นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
23 นางอังคริสา ปิงยอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
24 นางพิกุล ปันทา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
25 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
26 นายชูศักดิ์ เนียมทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
27 นางสาวจรรยา พวงเงินมาก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
28 นางพิมพา นามวงค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
29 นายสมพงษ์ แสนสำโรง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
30 นายธงชัย ประมวล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
31 นายเรวัฒน์ โมจรินทร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
32 นายเสน่ห์ รัชฎา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
33 นายทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
34 นางทองเหรียญ แก้วนา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
35 นายพิชัย ทาประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
36 นายสุขสันต์ จันลาวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
37 นางภัครฐา แก้วจา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
38 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
39 นายชูศักดิ์ ทองนาค กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
40 นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน คณะกรรมการดำเนินการ
41 นายวัลลภ เครือกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ คณะกรรมการดำเนินการ
42 นายประเทือง ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก คณะกรรมการดำเนินการ
43 นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะกรรมการดำเนินการ
44 นางมณทิรา ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการดำเนินการ
45 นายเฉลิม สุภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 คณะกรรมการดำเนินการ
46 นายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
47 นายเกรียงไกร ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเนห์รู คณะกรรมการดำเนินการ
48 นายศิลา คำฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการดำเนินการ
49 นายวรเสฏฐ์ มาสกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดยอด คณะกรรมการดำเนินการ
50 นายบรรจง จันทระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ คณะกรรมการดำเนินการ
51 นายอุดม พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดด คณะกรรมการดำเนินการ
52 นายทวี สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสิงห์คำ คณะกรรมการดำเนินการ
53 นายสันธาน สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการ
54 นายสมพร ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ คณะกรรมการดำเนินการ
55 ว่าที่ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการดำเนินการ
56 นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ
57 นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา คณะกรรมการดำเนินการ
58 นายปัญญา บุญมาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง คณะกรรมการดำเนินการ
59 นางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน คณะกรรมการดำเนินการ
60 นายประพาท ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร คณะกรรมการดำเนินการ
61 นายศรีคราม ปิจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตัน คณะกรรมการดำเนินการ
62 นายไกรลาศ คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่อเมืองลัง คณะกรรมการดำเนินการ
63 นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ คณะกรรมการดำเนินการ
64 นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ คณะกรรมการดำเนินการ
65 นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ คณะกรรมการดำเนินการ
66 นายอภิชาต วงค์คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว คณะกรรมการดำเนินการ
67 นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย คณะกรรมการดำเนินการ
68 นายรัฐพล ดู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขุย คณะกรรมการดำเนินการ
69 นายณรงค์ เสาร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้า คณะกรรมการดำเนินการ
70 นายอลงกต เขียนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง คณะกรรมการดำเนินการ
71 นางดวงดี สุทธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ
72 นายโชติ ไพจิตรกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด คณะกรรมการดำเนินการ
73 นายไชยยา สุทัศน์สันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ คณะกรรมการดำเนินการ
74 นายสงวน อินทร์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน คณะกรรมการดำเนินการ
75 นางผนอม ศรีลิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม คณะกรรมการดำเนินการ
76 นายนพรัตน์ ปันเมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
77 นายทรงวุฒิ สืบไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง คณะกรรมการดำเนินการ
78 นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการดำเนินการ
79 นายอลงกต เขียนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง คณะกรรมการดำเนินการ
80 นายสมศักย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ คณะกรรมการดำเนินการ
81 นายอุดม ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย คณะกรรมการดำเนินการ
82 นายสรพงศ์ บุญธรรม อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยฯ คณะกรรมการดำเนินการ
83 นางณัฏฐ์ณิชชา ไชยวัณณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ
84 นายสุริยน สุริโยดร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
85 นายนิวาส ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง คณะกรรมการดำเนินการ
86 นายธีรวัฒน์ แสงปราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง คณะกรรมการดำเนินการ
87 นายประสิทธิญา ปัญญาลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว คณะกรรมการดำเนินการ
88 นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง คณะกรรมการดำเนินการ
89 นายวสันต์ ขอดศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ
90 นางศิริพร สล่าปัน จินะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไผ่ คณะกรรมการดำเนินการ
91 นางศิริพร สล่าปัน จินะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการ
92 นางประคอง สุวรรณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน คณะกรรมการดำเนินการ
93 นางศิวาภรณ์ วรรณภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน คณะกรรมการดำเนินการ
94 นายวรวิทย์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม คณะกรรมการดำเนินการ
95 นายสวงษ์ ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อำเภอเมือง 1 คณะกรรมการดำเนินการ
96 นายยงยุทธ ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อำเภอเมือง 2 คณะกรรมการดำเนินการ
97 นายวิชาติ ปาลีตา ประธานเครือข่ายฯ อำเภอสันกำแพง คณะกรรมการดำเนินการ
98 นายสุทัศน์ บัวเย็น ประธานเครือข่ายฯ อำเภอดอยสะเก็ด คณะกรรมการดำเนินการ
99 นายโอภาส อินต๊ะแสน ประธานเครือข่ายฯ อำเภอแม่ออน คณะกรรมการดำเนินการ
100 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง คณะกรรมการดำเนินการ
101 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ
102 นายธนาวุฒิ โตลำมะ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) คณะกรรมการดำเนินการ
103 นายชูศักดิ์ ทองนาค ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายพัลลภ วิชญพันธ์ รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายธวัช ทนันชัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายเทวินทร์ ณ สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายประชา รุ่งศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายอุเทน แก้วคำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายปิติพงษ์ วิญญาณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายวันชัย ทวีเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายวิชาติ ปาลีตา ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
113 นายชูศักดิ์ ทองนาค รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
114 นางสุพิน ไชยนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
115 นางพิมพา นามวงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
116 นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
117 นางประคอง สุวรรณชื่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
118 นางพิกุล ปันทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
119 นางอังคริสา ปิงยอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
120 นางสาวจรรยา พวงเงินมาก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
121 นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
122 นางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
123 นายเทวินทร์ ณ สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
124 นายประชา รุ่งศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
125 นายอุเทน แก้วคำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
126 นางมะลิวัลย์ หล่อสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
127 นายนิพล เมืองชมพู ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
128 นายโอภาส อินต๊ะแสน กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
129 นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
130 นายสมพงษ์ แสนสำโรง กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
131 นางเกสร โพธิ์ศรี กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
132 นายวิชาติ ปาลีตา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
133 นางกนกเรขา บุญยรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
134 นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
135 นายสวงษ์ ไชยยา ประธานเครือข่ายฯ อำเภอเมือง 2 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
136 นายยงยุทธ ขัดผาบ ประธานเครือข่ายฯ อำเภอเมือง 1 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
137 นายสุทัศน์ บัวเย็น ประธานเครือข่ายฯ อำเภอดอยสะเก็ด คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
138 ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
139 นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
140 นายวชิระ พรหมเมือง นิติกร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน
141 นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
142 นายสรพงศ์ บุญธรรม รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
143 ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ สายสุภา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
144 นางสาวสุวิชชา ไชยเมืองชื่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
145 นายสรรค์ธร ปาทา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
146 นางสาวขนิษฐา กาตั้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
147 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
148 นายธนัชชนม์ มาตระออ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
149 นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
150 นายสมศัก บุญลูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
151 นายณรงค์ เทพศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
152 นายมาโนช นันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
153 นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
154 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
155 นายธวัฒชัย ใบโสด ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
156 นายโอภาส อินต๊ะแสน ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
157 นายสมพงษ์ แสนสำโรง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
158 นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
159 นายอลงกรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
160 นางสาวเมษยา มะโนรา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
161 นางภัครฐา แก้วจา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
162 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
163 นางทองเหรียญ แก้วนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
164 นายวิชาติ ปาลีตา ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
165 นายชูศักดิ์ ทองนาค รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
166 นางอังศนา กันธิยะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
167 นางสาวนันทนา เทพเที่ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
168 นายนิพล เมืองชมพู ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
169 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
170 นายโอภาส อินต๊ะแสน รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
171 นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
172 นายชูศักดิ์ ทองนาค กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
173 นางเกสร โพธิ์ศรี กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
174 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
175 นางวิริน วันสมสกุล กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
176 นางสุภา วิริยะภาพ กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
177 นายอุทัย ปัญญาโกญ กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
178 นางสาวจรัสโฉม ชมพูมิ่ง กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
179 นายนัถฏสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
180 นางสาวมนฑาทิพย์ ขันแก้ว กรรมการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
181 นายวิชาติ ปาลีตา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
182 นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
183 นายคุณธน จันทร์ธีระโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้ง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
184 นางศิวาภรณ์ วรรณภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
185 นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
186 นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
187 นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายมูลฯ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
188 นางศิริพร สล่าปัน จินะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
189 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
190 นางสุชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
191 นายวินิจ มธุรสาธิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
192 นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
193 นายสมบูรณ์ เดชยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
194 นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนหลวย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
195 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
196 นายเฉลิม สุภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
197 นายสมศักดิ์ ปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
198 นายสุริยน สุริโยดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
199 นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
200 นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
201 นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
202 นายวัลลภ เครือกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
203 นายปัญญา บุญมาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
204 นายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
205 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
206 นายประเทือง ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนดอก คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
207 นายพัลลภ วิชญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
208 นายสงวน อินทร์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
209 นายพิชัย ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
210 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
211 นายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
212 นายธนสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
213 นายถนัด คำก้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันโค้ง คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
214 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
215 นายธงชัย ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนหลวย คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
216 ว่าที่ พ.ต.กรณัฐ รัตนยรรยงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและกำกับการแข่งขันสนามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
217 นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
218 นางสาววรรณทนี กองคำ ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น เจ้าหน้าดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเครือข่าย และระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง อีเมล : nattapong_com@hotmail.com โทร. 0831547465
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]