ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเครือข่าย

1. เครือข่ายเมือง
     นางสาววรรณทนี กองคำ โรงเรียนวัดดอนจั่น 086-9134343
     นายธนัชชนม์ มาตระออ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 096-8507379
2. เครือข่ายสันกำแพง 
     ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 089-2626422
3. เครือข่ายดอยสะเก็ด 
     นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง โรงเรียนชลประทานผาแตก 083-1547465
4. เครือข่ายแม่ออน 
     นายสรรค์ธร ปาทา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 063-6395851
     นางสาวสุวิชชา ไชยเมืองชื่น โรงเรียนวัดห้วยทราย 084-3781329
5. เครือข่ายโรงเรียนเอกชน
 
   นางพรสวรรค์  เอี่ยมบุญ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 089-7007740
6. การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
     
นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 091-8519800
วันศุกร์ ที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 23:06 น.