งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา  2560
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
************
 
  ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์(สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร"การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ (สพป.)
1.ให้จัดส่งเล่มรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม
2.ส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการ ทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
3.ส่งก่อนวันที่ 1ธันวาคม 2560 ทางไปรษณีย์...(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)..ส่งถึง นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร(หน้าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร) ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 เบอร์โทร.088-2747828 **หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม.
ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่ง  “โครงงาน คณิตศาสตร์” 
1. ส่งภายในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน  6  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายขจรยศ  บุรุษศรี
โรงเรียนวัดคูยาง
ตำบลในเมือง   
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง   โทร. 061-7963454
นางนัยนา  นิลคล้าย   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.กำแพงเพชร โทร. 081-2819157
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพป.)
กำหนดการส่ง  เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน“กิจกรรมสภานักเรียน” 
1. ส่งภายในวันที่  25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
2. จำนวน  4  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายวีระ  บัวผัน
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
ตำบลพานทอง  อำเภอไทรงาม
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายวีระ  บัวผัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว  โทร. 061-6845891, 081-9629631, 096-6611191
-2-
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สพป.)
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น " 
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น 
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  1  ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส ส่งทางไปรษณีย์ ถึง 
   นายคำรณ  แสนหาญ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 
   ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย 
   ตำบลหนองปลิง    อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
   จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์   62000
เบอร์โทรติดต่อ
นายคำรณ  แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1 โทร.086-9259179
นายสามารถ  กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2 โทร.083-6224111 
หัวข้อจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67                  ปีการศึกษา  2560 
"นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน"
ระดับภาค  ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม  2560                 ณ  จังหวัดกำแพงเพชร
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์  2561                     ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสติ จังหวัดปทุมธานี และสถานศึกษาใน กทม.และปริมณฑล 
หัวข้อ ประชุมกรรมการตัดสินตามคำสั่ง 280/2560    ลงวันที่ /24  สิงหาคม 2560
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 (ภาคเช้า และภาคบ่าย)
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 (ภาคบ่าย)
รายละเอียดตามตารางแจ้งโรงเรียนในระบบ e-office
 
ร่างการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่
>>>>


 
 
 แจ้งกลุ่มเครือข่ายอำเภอ และโรงเรียนขยายโอกาสฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและ
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่าย/โรงเรียนฯ ละ 1 คน
 ในวันที่  11 สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง (สพป.ชม.4)
  ร่างการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
ร่างการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

<<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>>
 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 15:41 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 11– 18 ส.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  18 ส.ค. 2560 (24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 19-20 ส.ค. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  1 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 7-8 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งกลุ่มเครือข่ายอำเภอ และโรงเรียนขยายโอกาสฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน                     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่าย/โรงเรียนฯ ละ 1 คน
 ในวันที่  11 สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง (สพป.ชม.4)

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 114
จำนวนทีม 1,330
จำนวนนักเรียน 2,843
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,796
จำนวนกรรมการ 843
ครู+นักเรียน 4,639
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,482
ประกาศผลแล้ว 201/273 (73.63%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 31
สัปดาห์นี้ 116
สัปดาห์ที่แล้ว 180
เดือนนี้ 527
เดือนที่แล้ว 1,698
ปีนี้ 7,963
ทั้งหมด 116,145