งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ระดับช่วงชั้นที่ ๓)
วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนแต่ละโรงต้องเตรียมเข้าแข่งขัน
มีรายการดังต่อไปนี้
 1. บีกเกอร์ขนาดกลาง    จำนวน  4  .ใบ
 2. หลอดทดลองขนาดกลาง  จำนวน   4  อัน
 3. เครื่องชั่งสปริง  จำนวน   1   อัน
 4. ช้อนตักสารเบอร์ 2จำนวน   1   อัน
 5. กระบอกฉีดยา    จำนวน   1   อัน
 6. ที่ตั้งหลอดทดลอง
 7. แท่งแก้วคนสารจำนวน   1   อัน
 8.  กรวยกรองจำนวน   1   อัน
 9.  ดินร่วน    500  กรัม
 10.   ดินทราย   500  กรัม
 11. ดินเหนียว    500  กรัม
...................................................................................................................

หนังสือขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน / ครู คลิกที่นี่  

หนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวนักเรียน คลิกที่นี่  
   1.กรณีป่วย (ต้องมีใบรับรองแพทย์)
   2.กรณีเปลี่ยนตัว (ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผล ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน)

หมายเหตุ  หากโรงเรียนมีความจำเป็น ในการเปลี่ยนตัวนักเรียน/แก้ไขรายชื่อ นร. และครู ให้นำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน
ทั้งนี้ต้องให้ประธานเครือข่าย/หรือ ผอ.โรงเรียน เป็นผู้ลงนามเห็นชอบด้วย

.............................................................................................................

หัวข้อการแข่งขัน
1.การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (ช่วงชั้นที่ 2)
   - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ล้านนา)
   - ไทยแลนด์ 4.0
   - ในหลวงราชการที่ 9 ในความทรงจำ
2.การวาดภาพ Paint
    - ในหลวงรัชกาลที่ 9
3.E-book (ช่วงชั้นที่ 2, ช่วงชั้นที่ 3) จับฉลากวันแข่งขัน
    - ไทยแลนด์ 4.0
    - สถานที่ท่องเที่ยว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ใน อ.ฮอด, อ.อมก๋อย, อ.ดอยเต่า
    - เศรษฐกิจพอเพียง
4.แกะสลักผลไม้ (ช่วงชั้น 2-3)
    - เราเกิดในราชการที่ 9 

5.สร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ช่วงชั้น 2-3)
    - รักสิ่งแวดล้อม
6.บทอ่านอาขยาน (ช่วงชั้นที่ 1)
    บทหลัก
       - แมวเอ๋ยแมวเหมียว
       - กาดำ
       - เด็กน้อย
    บทรอง
        - รักเมืองไทย
        - ไก่แจ้
        - ความดี ความชั่ว

7.บทอ่านอาขยาน (ช่วงชั้นที่ 2)
        - พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก
        - สยามนุสติ
        - วิชาเหมือนสินค้า
        - สังข์ทอง
        - โคลงโลกนิติ
        - ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม

8.บทอ่านอาขยาน (ช่วงชั้นที่ 3)
    บทหลัก
        - โคลงโลกนิติ
        - อิศริญาณภาษิต
        - บทพากย์เอราวัณ
    บทรอง
        - พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
        - พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
        - เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

.....................................................................................
สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร 
คลิกที่นี่ เพื่อดาวโหลดใบสั่งจองและตัวอย่างเสื้อ
โรงเรียนใดที่มีความประสงค์สั่งจองเสื้อ ให้นำส่งใบสั่งจองพร้อมชำระเงินสด
ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 29 ก.ย.2560 


.................................................................................................................
แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560
1. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม  คลิกที่นี่  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 12 ก.ย.2560
2. โรงเรียนบ้านวังลุง คลิกที่นี่ ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 15 ก.ย.2560
3. โรงเรียนบ้านกองหิน คลิกที่นี่
4. สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าข้าม คลิกที่นี่
5. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คลิกที่นี่
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด คลิกที่นี่
7. โรงรับซื้อลำไย ซินฮั๊ว คลิกที่นี่


.......................................................................................
การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
.......................................................................................................................
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับกลุ่มเครือข่าย
ให้โรงเรียนใช้รหัสโรงเรียน ลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มโรงเรียน เท่านั้น!!
คลิกลิงค์ http://groups.sillapa.net/sp-cnx5/
ในช่องเข้าสู่ระบบ 
............................................................................................................................
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  (ประกาศจาก สพฐ.)
   1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
   2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
   3. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ดังนี้
        1) ทีม 2 - 3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
        2) ทีม 4 - 6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
        3) ทีม 7 - 10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
        4) ทีม 11 - 20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
        5) ทีม 20 คน ขึ้นไป   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
......................................................................................................................................
เข้าระบบกลุ่มเครือข่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
คลิกลิงค์  http://groups.sillapa.net/sp-cnx5/

............................................................................................................................ ประกาศ!! รับสมัครกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 
(โดยเข้าระบบโรงเรียน ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน)

...............................................................................................................................
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1– 7 ก.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  8 ก.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 9 - 12 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  13 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 21 - 22 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 25 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
............................................................................................................................
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 100
จำนวนทีม 1,162
จำนวนนักเรียน 2,620
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,678
จำนวนกรรมการ 895
ครู+นักเรียน 4,298
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,193
ประกาศผลแล้ว 212/214 (99.07%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 103
สัปดาห์ที่แล้ว 96
เดือนนี้ 337
เดือนที่แล้ว 1,254
ปีนี้ 8,928
ทั้งหมด 82,515