::sp-cri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวาสนา เทพทองปันโรงเรียนบ้านตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา เหลืองปัญญากิจโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
3. นางพิศมัย มั่นเหมาะโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
4. นางฐิตาพร แจ้งภูเขียวโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอรุณี แก้วเทพโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวพริ้มเพรา อะทะไชยโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
3. นางรัตติกรณ์ วิรัตน์เกษมโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
4. นางนิภา สุรวงค์โรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
5. นางวีณา จีราพันธ์ุโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางธมนต์พร เทพบำรุงโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ถานะกองโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
3. นางิปิยะธิดา ทุ่งเก้าโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางประคองจิต ศิริบุญธรรมโรงเรียนสันสะลีกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร กากูลโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
3. นางสาวอนินทิตา บุญนะโรงเรียนผาแลกรรมการ
4. นางสาวกานดา ศรีดีโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางลำภู จอมอาจโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางปรียา เขื่อนเชียงสาโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บัวแสงโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
3. นางจินดา แก้ววงศ์โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
4. นางยุภาดี ไชยบาลโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
5. นางสาววาสนา ชุมภูโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางทับทิม กันทะจักร์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพร ชุมมินทะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ อวรรณาโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ก๋าแก้วโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา อินเรืองโรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางประทุม วรรณะโรงเรียนบ้านปางค่ากรรมการ
3. นางสาวณัชนันท์ ริจนาโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวธิดาพร คำตาโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสมัย กองชาโรงเรียนบ้านป่าตึงงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสา บุญเสงี่ยมโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพร มณีชัยโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางบุรัสกร ศรีคำจักร์โรงเรียนเวียงเทิงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ฉาย หมื่นจินะโรงเรียนชุมชนสถานฯประธานกรรมการ
2. นางสุกัณนา ทวีสุขโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางสาวมาลินี พรหมศรีโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
4. นายปราโมช ถาหมีโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อหันตะโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ สุทธิโรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
3. นางปรียาพร นนท์ธนาวิชญ์โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
4. นางหทัยกาญจน์ เทียมสระคูโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ กรรมการ
5. ส.ต.ต.นิรันดร นันต๊ะโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรินทิพย์ ธนะวดีโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นายธนาธิป ราชลำโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ปัญญายิ่ง โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
4. นายอนุชา เชื้อเมืองพานโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ลือชาโรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาทินี หนองไชยโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางสาวบานอุบล บำรุงชาติโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ อิ่นคำโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพวงผการ์ กวงแหวนโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการ
3. นางสาวดวงมณี นันติโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสายสมร สุทธศิลป์โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา สมวรรณ์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
3. นางสาวนฤพร คำศรีแก้วโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายรุ่ง ใจมาโรงเรียนบ้านต้านาล้อมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ นิลเนตรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วหลวงโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นายจักร์พงษ์ เกทารังโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
5. นายเดชา พันดาโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายรุ่งธรรม บุญสุระโรงเรียนบ้านทุ่งโห้งประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ปัทมะเสวีโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
3. นางจิราพรรณ นิลเนตรโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ เทพละโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสารภี อาภรณ์แก้วโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
2. นางพิสมัย นามนายโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จอมสว่างโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา กาวีโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวบุญโฮม พิมพ์หอมโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการ
2. นางรัตนา สุวรรณผูกโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวศิริธร การเก็บโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประพาพร เทพวงษ์โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลจิรา ฝุ่นวังโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
3. นายจักรินทร์ รวมจิตโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายแมงค์ แซ่ฟ้าโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริกาญจน์ ดวงสุขโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ นันท์โภคินวงษ์โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
4. นางปิยะวรรณ พันธ์ดีโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
5. นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ พรรคนาโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จินะราชโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวตินันภรณ์ ทนันชัยโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภา รังษีโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ พรรคนาโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จินะราชโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวตินันภรณ์ ทนันชัยโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวโสภา รังษีโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นายอิสระ เป็กธนูโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ สมควรโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐธิกา ลิ้มพรเสมานนท์โรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นายอิสระ เป็กธนูโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ สมควรโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐธิกา ลิ้มพรเสมานนท์โรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวนพรัตน์ รุ่งรุจีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)ประธานกรรมการ
2. นางกิรัณ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาติ วงศ์ชัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิดา จุ้ยกระโทกโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวินัย เวียงนาคโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายกรวิชญ์ สถานเดิมโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ อินทรสิทธิ์โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ชัยวงศ์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ จินะไชยโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวินัย เงินสลึงโรงเรียนเพียงหลวง 16ประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ใจแปงโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
3. นางรำไพ นันต๊ะโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
4. นายณรงค์ ยะตั๋นโรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการ
5. นางสาวจีรภา บุญหนักโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายกรุง ทาโนโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางประธานกรรมการ
2. นางศรีเวียง สุขทัยโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
3. นางนัชมาภรณ์ มีปานโรงเรียนบ้านสันทรายมูลกรรมการ
4. นางนันทิดา บุญเพียรโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรนภา แข่งขันโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางละเอียด คำหล้าโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงประธานกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ ต่างเพ็ชรโรงเรียนบ้านร่องแช่กรรมการ
3. นางอาภาภรณ์ วุฒิกรโรงเรียนบ้านปากอิงกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ใจ๋ใจโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ มาจักร์โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางเรือนแก้ว จันทราพูนโรงเรียนบ้านบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางชญานิตย์ เภารัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางกัลยาณี ฉายาโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ สาตรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
5. นายยุทธนา เกริกการัณย์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี สวนดอกโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางปิยธิดา กันทะสอนโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ มณีจันทร์สุขโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางปาณิสรา ศรีสงครามโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ บุญเจิงโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวภา คำมาโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวศิริพร เขื่อนเชียงสาโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
4. นางมาลัย บุญแสนไชยโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
5. นางสาวชนิดา ดั้นหมอกโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางชิตวรี เถาวัลยาโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ มาลัยโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ พิผ่วนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ จำปีพรมโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
5. นายนิรุท รุ่งรุจีโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางพรรวรรษา สภานนท์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายทวีพงษ์ ยศพิมสารโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพาณี เรืองวิลัยโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา จันธิมาโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"กรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ อุตมาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ แสงเพชร์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สอนจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ กาบขิงโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ แสงเพชร์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ สอนจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ กาบขิงโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายจำลอง เทพนิลโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางวลิดา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
3. นางยุพิน คำตันโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง เทพนิลโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางวลิดา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
3. นางยุพิน คำตันโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจิตรา จักรสมศักดิ์โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางสำราญ เอี่ยวเฮ็งโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววิจิตรา จักรสมศักดิ์โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางสำราญ เอี่ยวเฮ็งโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางมะลิวรรณ พงษ์เพียจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสร้อยสุนีย์ ธิโนชัยโรงเรียนบ้านดอนแยงกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุขใหญ่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ พงษ์เพียจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสร้อยสุนีย์ ธิโนชัยโรงเรียนบ้านดอนแยงกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุขใหญ่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสุวิต ชอบจิตโรงเรียนริมโขงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกนกนาฎ สุกใสโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายพิพรรธ์ หงษาคำโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายสุวิต ชอบจิตโรงเรียนริมโขงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกนกนาฎ สุกใสโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายพิพรรธ์ หงษาคำโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุวิต ชอบจิตโรงเรียนริมโขงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกนกนาฎ สุกใสโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายพิพรรธ์ หงษาคำโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวรนารถ สุวรรณศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ อินต๊ะอดทนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายนิโรธ ภูมิสายดรโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
4. นางบุญทริกา จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
5. นายมงคล พิผ่วนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวรนารถ สุวรรณศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
2. นายอดุลย์ อินต๊ะอดทนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายนิโรธ ภูมิสายดรโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการ
4. นางบุญทริกา จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
5. นายมงคล พิผ่วนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวาทิตย์ ศรีจะตะโรงเรียนเพียงหลวง 16ประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์โรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ก๋าใจโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
4. นางธิดา บัณฑิตชูสกุลโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสร้อยสุวรรณ คำศิริโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกันตพิชญ์ สีตนไชยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ธรรมราชโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางจินัดดา ชมภูเขาโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่กรรมการ
4. นางจินดา ผิวผ่องโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกันตพิชญ์ สีตนไชยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ธรรมราชโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางจินัดดา ชมภูเขาโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่กรรมการ
4. นางจินดา ผิวผ่องโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพรรณ์ ธะนะหมอกโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ปัญญาธิวุฒิโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางวิรัญญา สุเมธาลังการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางธนภรณ์ วิริยะกุลขจรโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลกรรมการ
5. นางอัมพิกา ลือชาโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลลีโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจโนโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ ชัยวงศ์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลลีโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจโนโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ ชัยวงศ์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกิตติคุณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ธนะแก้วโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นายสุรพงศ์ ตันต้าวโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ ขันทะโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติคุณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ธนะแก้วโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นายสุรพงศ์ ตันต้าวโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ ขันทะโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จิรกาลนุกุลโรงเรียนบ้านปล้องตลาดประธานกรรมการ
2. นายธนเดช แดงไฟโรงเรียนบ้านปากอิงกรรมการ
3. นางเตือนใจ นันโภคินวงษ์โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีกรรมการ
4. นางวราพรรณ์ ปันคำโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุชาดา ปานกลางโรงเรียนหนองแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภิมรพรรณ คุ้มพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
4. นางสาวฉัตรจรีญาธ์ แก้วมณีนพโชติโรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
5. นางราตรี สามีโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ โสไชยโรงเรียนบ้านตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุภาราษฎร์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ มูลพร้อมโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ วรรณพรมโรงเรียนวรรณศรวิทยากรรมการ
5. นางสาวพจนาพร อารีย์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา พิชัยยาโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ศรีติสารโรงเรียนบ้านศรีลานนากรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ บัวผัดโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
4. นายพีระพัฒน์ ผาแก้วโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
5. นางสาวอรรัมภา มาไกลโรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวมารยาท จุฬากุลโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พงษ์มณีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ใบยาโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
4. นางอัมพวัน โพธิโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
5. นางรุจิรา เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ ใจแปงโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา แข่งขันโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
3. นางวิจิตรา ภูติโสโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
4. นางสุรี จันทราภรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
5. นางธัญชนก สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชมภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางโสภา พรหมงามโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จิตตางกูรโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ ปินคำโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นางจินัดดา ชมภูเขาโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สีแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
3. นายดวงแก้ว มีความรักโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายอุเทน สุขทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
5. นางมานี ฉายอรุณโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม สีแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
3. นายดวงแก้ว มีความรักโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายอุเทน สุขทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
5. นางมานี ฉายอรุณโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายศรัณย์ สมณาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ อินต๊ะราชโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวศรัญญา นันต๊ะภาลัยโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ สมณาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ อินต๊ะราชโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวศรัญญา นันต๊ะภาลัยโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม ยาวิลาศโรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสากล เพชรใจศักดิ์โรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นายบัญญัติ ชอบจิตต์โรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพิพิธ ตั๊งวิบูลย์ชัยโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นายภูวไนย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
3. นางสาวรินทร์ลภัส พชรศักดิ์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายรักษิต วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ สีมาตย์โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ บุลยเลิศโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายชูศักดิ์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการ
5. นางนภาไพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางจิตตานันท์ สีมาตย์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นายเรืองศักดื์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการ
5. นางนภาไพร ผาบไชยโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย กาวินโรงเรียนบ้านกระแลประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ สุระพรโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปภาดา เปี่ยมประสงค์โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
5. นางอัญชลี ชินะข่ายโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ปัญญาดีโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ กมลสารโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นางสาวรังสิยา บุญประสพโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
5. นางสาวศศิทร แวงวันโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนิตย์ อินต๊ะวิยะโรงเรียนบ้านตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นายชัย ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
3. นางนงเยาว์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งกรรมการ
4. นางสาวดรุณี อุ่นกองโรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
5. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ แก้วเทพโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เครือทองศรีโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)กรรมการ
3. นางศิริพร ภูษณะวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
5. นางนัทธิณี โสภาพรมโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วมาตย์โรงเรียนบ้านร่องแช่ประธานกรรมการ
2. นางสนธยา วงค์ษาพานโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
3. นายอมรพงศ์ ไชยชยะโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการ
4. นายอนันต์ จินะโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านห้วยเอียนประธานกรรมการ
2. นายทนง ตายันโรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)กรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ช่างหัตถ์โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นายพีระ ยาปะโลหิตโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางคนึงนิจ ตันเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จารุพันธ์โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)กรรมการ
3. นางรัจดา ศรีคำแซงโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
4. นายบพิษ วรรณชัยโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชชัยกรณ์ อาดนนท์ลาโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสายสุณี กิตติประพันธ์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ทาโนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
3. นางวิชชุดา รักษาศิลป์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
4. นางธมนภัทร ไชยอิ่นคำโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
5. นางลักษินา วงศ์ดาวโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางภคพร สันธิโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายนพดล ทวีสุขโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ ขอนดอกโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ พูลทจักรโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นางสาววไฬญา แปงถายะโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ สุดชาติโรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการ
3. นางกัลยา สังข์รุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
4. นางจนันพร ปัญญายมโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางรดา แสวงธรรมโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายปวรกฤษฎ์ จันระวังโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายโพธิ์ทอง ปริมิตรโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราวดี ธิจันทร์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอำนวย ยศคำโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี จารุภคนิธิโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการ
3. นางเกวรินทร์ จันต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวกัญญา ธนะแก้วโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายหนูชม เนตรโสภาโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. นางธมนภัทร ไชยอิ่นคำโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยน์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายสุกิจ กันใจโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
4. นายฐณัฐชพล ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นายนิยม ธรรมขุนทดโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นายนิยม ธรรมขุนทดโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา มหาโชคสกุลโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง สุทธศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
4. นางสาวดวงมณี พรมอินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นางประภัสสร ช่างปัดโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายศุภพิชฐ์ กันตาโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แข่งขันโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา มหาโชคสกุลโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง สุทธศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
4. นางสาวดวงมณี พรมอินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นางประภัสสร ช่างปัดโรงเรียนบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายศุภพิชฐ์ กันตาโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แข่งขันโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
5. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางราตรี ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นางศิริพรรณ ยะป๊อกโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมณ มุงเมืองโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่กรรมการ
3. นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางราตรี ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นางศิริพรรณ ยะป๊อกโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมณ มุงเมืองโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่กรรมการ
3. นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางดวงงา บาร์นโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา หมอยาโรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
3. นายกรณ์ทิพัช ลิบไพรวัลย์โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
4. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการ
3. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
5. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางดวงงา บาร์นโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา หมอยาโรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยากรรมการ
3. นายกรณ์ทิพัช ลิบไพรวัลย์โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
4. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการ
3. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
4. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
5. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธิคุณโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎ์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์โรงเรียนหนองแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ชิดชมโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
4. นางเพลิน คำปันโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัสนี สันติวรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
4. นางจิรภาณ์ เครือจันทร์โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาตรี ราชบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์โรงเรียนหนองแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ คัญทัพโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ชิดชมโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
4. นางเพลิน คำปันโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัสนี สันติวรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
4. นางจิรภรณ์ เครือจันทร์โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาตรี ราชบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นายนิยม ธรรมขุนทดโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงศ์แยโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้กรรมการ
3. นายนิยม ธรรมขุนทดโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผากรรมการ
4. นางสาววรัญญา จันทร์ตะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผากรรมการ
4. นางสาววรัญญา จันทร์ตะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผากรรมการ
4. นางสาววรัญญา จันทร์ตะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผากรรมการ
4. นางสาววรัญญา จันทร์ตะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผากรรมการ
4. นางสาววรัญญา จันทร์ตะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางภูษิตา กิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Brendon Mcalirceโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
8. Miss Mar Gayle Callangan Baccayโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
9. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางภูษิตา กิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Brendon Mcalirceโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
8. Miss Mar Gayle Callangan Baccayโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
9. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางภูษิตา กิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Brendon Mcalirceโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
8. Miss Mar Gayle Callangan Baccayโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
9. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางภูษิตา กิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.ฺBrendon Mcalirceโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
8. Miss Mar Gayle Callangan Baccayโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
9. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางภูษิตา กิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.ฺBrendon Mcalirceโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
8. Miss Mar Gayle Callangan Baccayโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
9. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางภูษิตา กิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Brendon Mcalieceโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
8. Miss Mar Gayle Callangan Baccayโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
9. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางภูษิตา กิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Brendon Mcalieceโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
8. Miss Mar Gayle Callangan Baccayโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
9. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางภูษิตา กิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
4. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
5. นางสาวสายสุดา สุภาพโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางโสพิน ไชยะโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Brendon Mcalieceโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
8. Miss Mar Gayle Callangan Baccayโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
9. นางพัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ของทิพย์โรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นางพร แซ่เฉินโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการ
4. นางสาววัชรี อ้ายไชยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ของทิพย์โรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
3. นางพร แซ่เฉินโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการ
4. นางสาววัชรี อ้ายไชยโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายเจนนุวัตร นิติวิทยากุลโรงเรียนบ้านผาแลประธานกรรมการ
2. นางวาสนา รัตนจางวางโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
3. นายอุเทน สุขทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายยุติธรรม ธรรมโมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางชนกนันท์ ทองมาลาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ สุรวงศ์โรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นายบุญตรง มูลพร้อมโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
3. นายสงกรานต์ ผาคำโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
4. นายสัจจา ประชันกิจพัฒนาโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลี วุฒิโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายภัทรพล ปาละโรจนกุลโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงประธานกรรมการ
2. นายรัฐวิชญ์ สารเทพโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นายฉลาด สาทองโรงเรียนบ้านร่องแช่กรรมการ
4. นายณัฐฏวัฒน์ วงศ์สว่างสพป.เชียงราย เขต 4กรรมการ
5. นายณรงค์ พละดรโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สยามโรงเรียนพญาพิภักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายศิวกรณ์ คำปาโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางศรีวรรณ สยามโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
4. นายยงยุทธ วุฒิโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
5. นายยศธศักดิ์ อ้นน้อยโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎ์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเกษียร มะโนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ค้าแก้วโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นายประวิตร มูลย่องโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายเกษียร มะโนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ค้าแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นายประวิตร มูลย่องโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางกฤษกร ถาวงศ์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางสุดารัช เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ฉายาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุริยะโชติโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
3. นางประภัสสร เลือดสงครามโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชวนชม วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางนิภา สุขเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางวิลาสินี วรรณสอนโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา ภูติโสโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นางดารุณี วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ เขื่อนวังโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา ภูติโสโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นางดารุณี วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ เขื่อนวังโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศักดา อะทะจาโรงเรียนบ้านแก่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการ
3. นางบุษบาภรณ์ วังสมบัติโรงเรียนหนองแรดวิทยากรรมการ
4. นางภิญญาพัชญ์ สัตคมโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการ
5. นางสาวสายฝน อุดมพลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ส่องแสงโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอินทัศน์ ชุมภูสมโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ กาวิชาโรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นายสายัณห์ ขิใสยาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
4. นางสาวยลดา อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
5. นางสุมิตรา ไชยลังการโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสายันห์ ขิใสยาโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จันทวิมลโรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)กรรมการ
4. นางอัญชลี แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการ
5. นางสาวฐิรญา ทะนันชัยโรงเรียนบ้านปากอิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรัก กาญจนกัญโหโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายนราธิป หงษ์คำโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)กรรมการ
3. นายศุภกร อะสะนิธิโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายทัศนัย คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา ลาพิงโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน ซ้อนพุฒโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีไกรรสโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางพันทิพา หมั่นทวีโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ รักเมืองโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายชูเกียรติ เฉียบแหลมโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
4. นายอัครพล ทองสุขโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
5. นางสาวธิดา ฝั้นก๋าโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศราวุฒิ เมืองมาหล้าโรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ เทศสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยานันตาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางสุคำ อินทร์ต๊ะโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
5. นายชาญเดช ศิริเทพโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ เฉียบแหลมโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นายธัชชัย นาระถีโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาวนฤมล หาญกันโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
5. นางสาวพิจิตรา เหมะธุรินทร์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเอกพงษ์ ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณพัฒน์ ธนเดโวเดชโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
3. นางสาววัชราำร เมฆสินธุ์โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์กรรมการ
4. นายกฤษณพงศ์ เสาสารโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสุนทร เหลี่ยมใสโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพูนผล พิลาจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายจำรัส สมควรโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปินคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
4. นางรติกานต์ คักกันหาโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายจิราวุฒิ เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านผาแลประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สุโพธิณะโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการ
3. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายจิราวุฒิ เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านผาแลประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สุโพธิณะโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการ
3. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมสิทธิ์ ทะลิโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ วงค์วัฒนะโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นายสินชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
4. นายสุภาพ คำจันทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นายรัตน์ สุทธศิลป์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมสิทธิ์ ทะลิโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ วงค์วัฒนะโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นายสินชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
4. นายสุภาพ คำจันทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นายรัตน์ สุทธศิลป์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ แก้วแพร่โรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย วรรณสารโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นายสถิตย์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ แก้วแพร่โรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย วรรณสารโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นายสถิตย์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวลัยพรรณ ธราพรโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา จันวิลัยโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา บุตรดีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีย์ จินะราชโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อินเทพโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางพิมพ์จันทร์ นันต๊ะแขมโรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย ทิเลาโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมรัก รวงทองโรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
3. นางสาวณัฐรดี สิทธิกันโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ทิเลาโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมรัก รวงทองโรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
3. นางสาวณัฐรดี สิทธิกันโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจรัญ ไมตรีนฤมลโรงเรียนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายหิรัญคุปต์ บุญเทพโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาววันณี สำเนียงเย็นโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
4. นายพิรุณ โท่นขัดโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
5. นายไพฑุรย์ วงศ์ฮาดโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ไมตรีนฤมลโรงเรียนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายหิรัญคุปต์ บุญเทพโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาววันณี สำเนียงเย็นโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
4. นายพิรุณ โท่นขัดโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
5. นายไพฑุรย์ วงศ์ฮาดโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการ
3. นางสาววิลิม รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ ยอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ทองสุขโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการ
3. นางสาววิลิม รู้ทำนองโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ ยอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สมินทรปัญญาโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
3. นางกนิกนันต์ รักแม่โรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ อุทธิยาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางผกาแก้ว คำเรืองโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สมินทรปัญญาโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายกรรมการ
3. นางกนิกนันต์ รักแม่โรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ อุทธิยาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี รู้ธรรมโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168ประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร กระภูฤทธิ์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางวิไล เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสุภัควดี จันทร์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี รู้ธรรมโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168ประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร กระภูฤทธิ์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นางวิไล เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสุภัควดี จันทร์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาคร ไชยชนะโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ อินทะมาโรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวราตรี วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
4. นางศรีลา เมืองก้อนกาศโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
5. นางสาวมัทนา ชุ่มเรือนโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาคร ไชยชนะโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ อินทะมาโรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวราตรี วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
4. นางศรีลา เมืองก้อนกาศโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการ
5. นางสาวมัทนา ชุ่มเรือนโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิไลวรรณ เขียวอ้ายโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา มหาภาสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางจันทร์ดี วรรณชัยโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)กรรมการ
4. นางสายพิมพ์ หมุดปินโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านแจมป๋องกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจรินยา แสงคำมาโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางเทียนทอง คันชิงโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
3. นางทิพย์วิภา มายังโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ กองแก้วโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วิเศษโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางรัตนา ไชยปันดิโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วิเศษโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางรัตนา ไชยปันดิโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วิเศษโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางรัตนา ไชยปันดิโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วิเศษโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
3. นางรัตนา ไชยปันดิโรงเรียนสันสะลีกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางรติกานต์ คักกันหาโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมศรี รุ้งดีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางรติกานต์ คักกันหาโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมศรี รุ้งดีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางรติกานต์ คักกันหาโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมศรี รุ้งดีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายบุญลพ ปันทะยมโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันทนา ยงยืนโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายบุญลพ ปันทะยมโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ยศคำโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ คำเหลืองโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา ณ น่านโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นางศิรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
3. นางกัลยา สังข์รุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา ณ น่านโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นางศิรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
3. นางกัลยา สังข์รุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา ณ น่านโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นางศิรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
3. นางกัลยา สังข์รุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา ณ น่านโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นางศิรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
3. นางกัลยา สังข์รุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา ณ น่านโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นางศิรินภรณ์ หล่อพิเชียรโรงเรียนบ้านปล้องใต้กรรมการ
3. นางกัลยา สังข์รุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฐิตินันท์ สนิทดีโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฐิตินันท์ สนิทดีโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายฐิตินันท์ สนิทดีโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางดวงงา บาร์นโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางดวงงา บาร์นโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางดวงงา บาร์นโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางดวงงา บาร์นโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางดวงงา บาร์นโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางดวงงา บาร์นโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกอบกูล ตระกูลสันติไมตรีโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมขนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผากรรมการ
4. นางสาววรัญญา จันทร์ตระกูลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
5. นางยุพา ธนะศิริวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงกลนี ท้าวราชโรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง วงค์เรือนโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญกรรมการ
3. นางกุลนันท์ คำบุญส่งโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงกลนี ท้าวราชโรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง วงค์เรือนโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญกรรมการ
3. นางกุลนันท์ คำบุญส่งโรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ ม่วงคุณโรงเรียนทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายจักธราวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางมยุรี สุภาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ ม่วงคุณโรงเรียนทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายจักธราวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางมยุรี สุภาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวลัยพรรณ ธราพรโรงเรียนทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางอุบล เงินแท้โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)กรรมการ
3. นางยุพเรศ อุดมทอสกุลโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัตน์ สุทธศิลป์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นายประมวล แสงแก้วโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
3. นายธีรวุธ เพ็ชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัตน์ สุทธศิลป์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นายประมวล แสงแก้วโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
3. นายธีรวุธ เพ็ชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณฉัตรชฎา อำนา โทร 086-1949247,คุณจันทรา บุญเที่ยง โทร 087-1794135
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]