สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 0 0 0
2 005 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 27 0 0
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 0 0 0
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 0 0 0
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 0 0 0
6 009 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 0 0 0
7 011 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0
8 015 โรงเรียนบรรพตวิทยา 0 0 0
9 016 โรงเรียนบ้านกระแล 0 0 0
10 017 โรงเรียนบ้านก๊อ 0 0 0
11 022 โรงเรียนบ้านขอนซุง 15 0 0
12 023 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 0
13 025 โรงเรียนบ้านครึ่ง 0 0 0
14 026 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 0 0 0
15 027 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 0 0 0
16 028 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 25 0 0
17 030 โรงเรียนบ้านชมภู 0 0 0
18 158 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 11 0 0
19 034 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 0 0 0
20 035 โรงเรียนบ้านดอนแยง 0 0 0
21 033 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
22 038 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 0 0 0
23 041 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 0 0 0
24 042 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 3 0 0
25 037 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 50 0 0
26 036 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 0 0
27 039 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 0 0 0
28 040 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 0 0 0
29 043 โรงเรียนบ้านทรายทอง 0 0 0
30 046 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 0 0 0
31 047 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 0 0 0
32 049 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 0 0 0
33 050 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 0 0 0
34 051 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 0 0
35 053 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 0 0 0
36 048 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 0 0 0
37 052 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 0 0 0
38 045 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
39 044 โรงเรียนบ้านท่าข้าม (เทิง) 0 0 0
40 055 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 0 0 0
41 057 โรงเรียนบ้านบุญนาค 0 0 0
42 058 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 2 8 4
43 056 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 0 0 0
44 059 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 25 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 0 0 0
46 060 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 0 0 0
47 062 โรงเรียนบ้านปากอิง 1 0 0
48 063 โรงเรียนบ้านปางค่า 0 0 0
49 069 โรงเรียนบ้านปี้ 0 0 0
50 160 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 0 0 0
51 064 โรงเรียนบ้านป่าซาง 0 0 0
52 066 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 0 0 0
53 067 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0 0 0
54 068 โรงเรียนบ้านป่ารวก 11 0 0
55 065 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 0 0
56 070 โรงเรียนบ้านผาแล 0 0 0
57 072 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 0 0 0
58 077 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 4 1 1
59 078 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 25 0 0
60 088 โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย 0 0 0
61 089 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 0 0 0
62 090 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 2 0 0
63 085 โรงเรียนบ้านร่องกอก 0 0 0
64 086 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 0
65 087 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 0 0 0
66 091 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0
67 095 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 0 0 0
68 161 โรงเรียนบ้านศรีสะอาด 0 0 0
69 096 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 0 0 0
70 097 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 0
71 098 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 0 0 0
72 101 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0
73 099 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 0 0 0
74 100 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
75 102 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 0 0 0
76 103 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
77 104 โรงเรียนบ้านหก 0 0 0
78 159 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
79 106 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 0 0 0
80 105 โรงเรียนบ้านหนองเตา 0 0 0
81 107 โรงเรียนบ้านหนองเสา 0 0 0
82 108 โรงเรียนบ้านหลวง 0 0 0
83 109 โรงเรียนบ้านหลู้ 0 0 0
84 123 โรงเรียนบ้านหวาย 0 0 0
85 124 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 0
86 110 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 0 0
87 111 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 0 0 0
88 113 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 0 0 0
89 115 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 0
90 118 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 0 0 0
91 119 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 0
92 121 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 0 0 0
93 120 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
94 114 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0
95 117 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 0 0 0
96 122 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 0 0 0
97 116 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
98 112 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 0 0 0
99 019 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 0 0 0
100 018 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0
101 020 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 26 24 21
102 024 โรงเรียนบ้านเขียะ 0 0 0
103 031 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0
104 032 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 0
105 076 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 0 0 0
106 073 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0
107 074 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 0 0 0
108 075 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0
109 079 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 0 0 0
110 093 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 0 0 0
111 094 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 0 0 0
112 128 โรงเรียนบ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 0
113 021 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 0 0 0
114 029 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 0 0 0
115 071 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 0 0 0
116 081 โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย 0 0 0
117 080 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 0
118 162 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย 0 0 0
119 083 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 0 0 0
120 082 โรงเรียนบ้านแม่เปา 0 0 0
121 092 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 0 0 0
122 127 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
123 126 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 0
124 125 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 0 0 0
125 054 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 0 0 0
126 084 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 0 0
127 129 โรงเรียนปอวิทยา 0 0 0
128 130 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 0 0 0
129 133 โรงเรียนริมโขงวิทยา 0 0 0
130 136 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 0 0 0
131 138 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 0 0 0
132 139 โรงเรียนศรีสว่าง 5 0 0
133 140 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 0 0 0
134 141 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 0 0 0
135 142 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 0 0 0
136 143 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 1 1
137 144 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 30 0 0
138 145 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 0 0
139 146 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 0 0 0
140 148 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 0 0 0
141 149 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 0 0 0
142 150 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 0 0 0
143 151 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 0 0 0
144 153 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 0 0 0
145 147 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 0 0 0
146 154 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 0 0 0
147 156 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 0 0 0
148 157 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 0 0 0
149 137 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 0 0 0
150 132 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 0 0
151 012 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 0 0 0
152 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 39 54 42
153 002 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 36 63 55
154 004 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 22 0 0
155 131 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 27 0 0
156 134 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 50 0 0
157 135 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 26 38 34
158 152 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 32 0 0
159 155 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 10 0 0
160 010 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 0 0 0
161 013 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 0
162 014 โรงเรียนเทศบาลตำเวียงเทิง 0 0 0
รวม 505 189 158
347

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณฉัตรชฎา อำนา โทร 086-1949247,คุณจันทรา บุญเที่ยง โทร 087-1794135
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]