สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 29 80 50
2 005 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 12 22 13
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 22 39 26
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 18 26 24
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 25 43 38
6 009 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 6 17 10
7 011 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 2 2
8 015 โรงเรียนบรรพตวิทยา 5 14 9
9 016 โรงเรียนบ้านกระแล 10 24 15
10 017 โรงเรียนบ้านก๊อ 3 7 5
11 022 โรงเรียนบ้านขอนซุง 3 5 3
12 023 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 2 5 4
13 025 โรงเรียนบ้านครึ่ง 0 0 0
14 026 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 2 2 2
15 027 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 7 19 13
16 028 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 4 5 5
17 030 โรงเรียนบ้านชมภู 7 12 10
18 164 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 0 0 0
19 034 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 3 4 4
20 035 โรงเรียนบ้านดอนแยง 0 0 0
21 033 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 1
22 038 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 4 4 4
23 041 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 9 13 10
24 042 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 12 28 19
25 037 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 9 36 15
26 036 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 2 2 2
27 039 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 7 24 14
28 040 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 15 32 23
29 043 โรงเรียนบ้านทรายทอง 5 25 13
30 046 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 0 0 0
31 047 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 2 3 2
32 049 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1 3 2
33 050 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 12 28 14
34 051 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 7 24 14
35 053 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 2 1 1
36 048 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 1 2 2
37 052 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 2 2
38 045 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 8 5
39 055 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 1 1 1
40 057 โรงเรียนบ้านบุญนาค 6 13 10
41 058 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 3 6 5
42 056 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 2 3 3
43 059 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 3 9 6
44 061 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 1 3 2
45 060 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 3 5 4
46 062 โรงเรียนบ้านปากอิง 9 20 13
47 063 โรงเรียนบ้านปางค่า 0 0 0
48 069 โรงเรียนบ้านปี้ 0 0 0
49 064 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1 2 2
50 066 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 2 3 3
51 067 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 3 2
52 068 โรงเรียนบ้านป่ารวก 0 0 0
53 065 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 9 21 15
54 070 โรงเรียนบ้านผาแล 3 16 7
55 072 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 10 27 17
56 077 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 6 9 6
57 078 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 4 25 10
58 089 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 10 22 16
59 090 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 19 56 38
60 085 โรงเรียนบ้านร่องกอก 0 0 0
61 086 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 0
62 087 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 16 19 16
63 091 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 2 3 3
64 095 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 3 13 5
65 096 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 1 1
66 097 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 8 7
67 098 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 4 10 7
68 101 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0
69 099 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 0 0 0
70 100 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
71 102 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 2 4 4
72 103 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
73 104 โรงเรียนบ้านหก 0 0 0
74 162 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
75 106 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 0 0 0
76 105 โรงเรียนบ้านหนองเตา 1 2 2
77 107 โรงเรียนบ้านหนองเสา 2 6 3
78 108 โรงเรียนบ้านหลวง 4 8 5
79 109 โรงเรียนบ้านหลู้ 5 17 8
80 123 โรงเรียนบ้านหวาย 5 11 8
81 124 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 3 4 4
82 110 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 6 8 7
83 111 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 6 10 8
84 113 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 3 4 4
85 115 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 1 1
86 118 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 4 4
87 119 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 6 17 7
88 121 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 15 39 27
89 120 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
90 114 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0
91 117 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 4 9 7
92 122 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 9 25 14
93 116 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 3 3
94 112 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 4 3
95 019 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 11 23 17
96 018 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 26 46 28
97 020 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 4 6 6
98 024 โรงเรียนบ้านเขียะ 0 0 0
99 031 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 5 2
100 032 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 1 1
101 079 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 41 111 70
102 093 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 23 68 43
103 094 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1 3 2
104 021 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 11 20 19
105 029 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 0 0 0
106 071 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 15 40 22
107 080 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 3 2
108 081 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย 0 0 0
109 083 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 2 4 4
110 082 โรงเรียนบ้านแม่เปา 3 7 4
111 092 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 1 1 1
112 127 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 5 3
113 126 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 1 3 2
114 125 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 6 21 12
115 054 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 5 13 9
116 084 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 21 44 34
117 129 โรงเรียนปอวิทยา 12 23 19
118 130 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 20 38 32
119 133 โรงเรียนริมโขงวิทยา 3 5 5
120 136 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 5 6 5
121 138 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 15 24 20
122 139 โรงเรียนศรีสว่าง 1 2 2
123 140 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 2 6 4
124 141 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 11 17 16
125 142 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 6 20 10
126 143 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 6 10 9
127 144 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 14 30 21
128 145 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 10 6
129 146 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 5 10 9
130 148 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 6 23 10
131 149 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 7 13 11
132 150 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 7 11 9
133 151 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 31 56 36
134 153 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1 1 1
135 147 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 68 157 107
136 154 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 14 38 24
137 076 โรงเรียนเพียงหลวง 16 10 27 19
138 073 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 2 6 4
139 074 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 1 1
140 161 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 0 0 0
141 075 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0
142 160 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 0 0 0
143 137 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 23 57 42
144 132 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 17 30 25
145 012 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 23 41 37
146 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 7 10 9
147 002 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 6 12 5
148 004 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 4 8 7
149 131 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 4 10 4
150 134 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 14 17 16
151 135 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 7 32 15
152 156 โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 0 0 0
153 152 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 9 18 16
154 155 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0
155 010 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 29 66 41
156 013 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 7 25 6
157 014 โรงเรียนเทศบาลตำเวียงเทิง 0 0 0
158 163 โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0
รวม 1033 2321 1579
3900

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณฉัตรชฎา อำนา โทร 086-1949247,คุณจันทรา บุญเที่ยง โทร 087-1794135
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]