เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา),โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม,โรงเรียนบ้านใหม่ และโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
2 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
3 นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
4 นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
5 นายบุญชม ยะแสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
6 นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
7 นางพระจิตต์ พลนรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
8 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
9 นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
10 นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
11 นายพีระพงษ์ ชมพูพิทักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
12 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
13 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
14 นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
15 นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
16 นายบุญมี ท่าดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
17 นางลำดวน วันวะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
18 นายปริญญา ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
19 นายเดชบดี เสาร์รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
20 นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
21 นางนิตยา อนุเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
22 นางบริมาส กัลยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
23 นายชุมพล วิเชียรพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
24 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
25 นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
26 นายจักรพงษ์ โนเมืองใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
27 นายบุญทัน แอ่นปัญญา เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
28 นายนิพบ วงศ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
29 นายสุทธิวัฒน์ ทิพย์โชติ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
30 นายพชร รู้ธรรม เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
31 นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
32 นายสรายุทธ์ เชื้อสะอาด เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
33 นางสาวเมตตา วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
34 นายมนัส สุปินธรรม ช่างปูน ช.๔ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
35 นายประมุข ศรีไกรรส ช่างสี ช.๔ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
36 นายพินิจ หินจันทร์ ช่างปูน ช.๔ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
37 นายสมบูรณ์ เสาร์จันทร์ นักการภารโรง สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
38 นายวัชรากรณ์ ทำการ พนักงานธุรการ ๔ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
39 นายสยาม เชียงแรง ยามรักษาการณ์ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
40 นายไพฑูรย์ เครือทองศรี ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
41 นางสาวปภาดา เปี่ยมประสงค์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
42 นายชนพัฒน์ พวงมาลา ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
43 นางกุหลาบ การเก็บ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
44 นางคันธรัตน์ วงค์วุฒิ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
45 นายทรงศักดิ์ ทาคำวงค์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
46 นางสาวนพรัตน์ รุ่งรุจี ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
47 นายสรัด กิติมา ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
48 นางอรุณวดี กันทะสิงห์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
49 นางธัญญาพร พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
50 นางปวริศา ณ น่าน ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
51 นางกัณชพร อินตั๋น ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
52 นางพิมพาภรณ์ ลอมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
53 นายนัทธพงศ์ บัวผัด ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
54 นางสาวชนัญชิดา วิชา ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
55 นางสาวปิยดา เขื่อนเชียงสา ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
56 นางจิราพร ตันติ๊บ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
57 นายสุขุ ผูกอ้น นักการภารโรง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
58 นายสิทธิชัย บุญชุม ครู โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
59 นายอิสระ เป็กธนู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
60 นายสุรสิทธิ์ ธนะสมบัติ ช่างไฟฟ้า ช.๔ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
61 นายอภิชาต อินทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
62 นายพิพิธ ตั๊งวิบูลย์ชัย ครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
63 นายพิพรรธน์ หงษาคำ ครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
64 นายสุริยนต์ สุเดชมารค อพปร.ประจำสนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
65 นายเทียนชัย กองวงค์ อพปร.ประจำสนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
66 นายวิเศษ ปัญญาเสริฐ อพปร.ประจำสนามแข่งขัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
67 นายอำนวย พรมบัว อพปร.ประจำสนามแข่งขัน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
68 นายสยาม เชียงแรง อพปร.ประจำสนามแข่งขัน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
69 นายอินโพธิ์ อินสาม ชรบ. ประจำสนามแข่งขัน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
70 นายสุเทพ มหาวงศนันท์ ชรบ. ประจำสนามแข่งขัน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
71 นายวินัย ใจคำ ช่างปูน โรงเรียนบ้านใหม่ ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
72 นายทนงค์ศักดิ์ ราชลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่ ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
73 นายนันทฤทธิ์ กิตติเมธากุล เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
74 นายศักดิ์ดา ทะลง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
75 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
76 นายบุญชม ยะแสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
77 นายบุญมี ท่าดีสม ผอ.ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
78 นายไพฑูรย์ เครือทองศรี ครู ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
79 นางยุพา ตินารี ครู ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
80 นายกอบกิจ เมืองอินทร์ ครู ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
81 นางวศินี จันทาพูน ครู ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
82 นางดัชนี สิทธิโสภา ครู ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
83 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
84 นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
85 นายชูชาติ มีแหวน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
86 นายจักรพงษ์ โนเมืองใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (คุรุสภาเขตฯ) กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
87 นายนิพบ วงศ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
88 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
89 นายชุมพล วิเชียรพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
90 นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
91 นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
92 นางฉันทนา กองมงคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
93 นายวิทยา ไชยปันดิ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
94 นายปริญญา วงศ์ขัติย์ นิติกรชำนาญการ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
95 นางเบญจพร จิตมะโนวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
96 นางปริญญา หงส์กันทะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
97 นางจิราภรณ์ การดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
98 นายศุภชัย กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
99 นายนิพบ วงศ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
100 นายสุทฺธิวัฒน์ ทิพย์โชติ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
101 นายพชร รู้ธรรม เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
102 นางศิริพร เผ่าคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
103 นางสาวบุญยนุช บุตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนแยง กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
104 นางสาวเมชญาพร คำจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
105 นายรชานนท์ อินทภูติ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
106 นางสาวรัตนา มาบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปล้องใต้ กรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
107 นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
108 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
109 นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
110 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
111 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
112 นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
113 นายสุรพงษ์ สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
114 นางสาววราลี ประวัง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
115 นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
116 นายนรินทร์ จนใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
117 นางสาววิไลวรรณ ธะขัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
118 นางสาววิภาวดี ใจโลกา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุญนาค กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
119 นางวิไลวรรณ ค้ากำยาน ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
120 นางวิไลวรรณ ค้ากำยาน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
121 นางสาวอัมรา นันท์โภคินวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
122 นายวุฒิพงษ์ สุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนศรีสว่าง กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
123 นางสาวศิริพร สุทธลูน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องแช่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
124 นางสาววิภาวดี ใจโลกา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบุญนาค กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
125 นายนรินทร์ จนใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
126 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน
127 นางพระจิตต์ พลนรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
128 นางดารณี ติยานันท์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
129 นางโสภิตา ทิพยมณฑล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
130 นางเรณู นามประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
131 นางณัฐธิณี แสนถา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
132 นางสาวศรีพันธ์ พงษ์มณี ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
133 นางวารุณี บุญมา ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
134 นางทิพย์วรรณ ไชยชมพู ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
135 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจโน ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
136 นางปวริศา ณ น่าน ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
137 นางสมศรี ปริญญา ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
138 นางสาวจีระภา ค้าแก้ว ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
139 นางสาวกฤตยา ปัญญะติ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
140 นางสาวถิราภรณ์ ลือชัย ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
141 นางสาวปิยธิดา สมนาม ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
142 นางสาวกุลจิรา ฝุ่นวัง ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
143 นางสาวกัญตวีธ์ เมืองอินทร์ ครู โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
144 นางพรรวรรษา สภานนท์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
145 นางรุจิราภา กองวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
146 นางสาวจำเนียร ไชยวงศ์ทอน ครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
147 นางสุภาพร กำจัด ครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
148 นางสาวชิดชนก จันทร์สุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
149 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์ใหญ่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
150 นางสาวชลิตา ฉัตรหิรัญพงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
151 นางสาวจิราพร ปัญญาหล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
152 นางสาวชนิภรณ์ อินต๊ะโน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
153 นางสาวชลธิชา สุยะราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
154 นางสาวประณิตา ฟ้าตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
155 นางสาวณิชรีย์ มหาวงศนันท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
156 นางสาวรุ่งนภา ไกลถิ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
157 นางสาวลภัสรดา ถาริยะ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
158 นางนฤมล คำเทพ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
159 จารุวรรณ์ ชุ่มใจ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม เครื่องดื่ม และรักษาพยาบาล
160 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
161 นางผุสดี เมฆอากาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
162 นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
163 นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
164 นางสาวพิกุล ธนูชิต เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
165 นายไพฑูรย์ ยอดคำวัง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
166 นางสาวศจีพร ผันผาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
167 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
168 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานกรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
169 นางจันทรา บุญเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รองประธานกรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
170 นายบุญเสริม ยาวิลาศ ครู โรงเรียนอนุบาลตับเต่า กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
171 นางวิจิตรา ภูติโส ครู โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
172 นางดัชนี สิทธิโสภา ครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
173 นางฐิติรัตน์ คำเหลือง ครู โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
174 นางสิริกาญจน์ ดวงสุข ครู โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
175 นางสาววราภรณ์ จอมป้อ ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
176 นายทองลี ศรีเตชะ ครู โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
177 นายขจรศักดิ์ พวงกุหลาบ ครู โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
178 นายเอกชัย ของทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านสันสะลีกวิทยา กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
179 นายอินสม ศรีคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
180 นางพรรณพา ธินะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
181 นางนิตยา ใจคำ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
182 นางประพาพร เทพวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
183 นายชาญเดช ศิริเทพ ธุรการโรงเรียนอนุบาลขุนตาล กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
184 นายพูนผล พิลาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านม่วงยาย กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
185 นางสุภาพร ศรีไกรรส ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
186 นายสมคิด วรรณสอน ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
187 น.ส.วัชรากร เมฆสิน ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ กรรมการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
188 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์
189 นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
190 นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
191 นางพรสวรรค์ ฐานะกอง ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
192 นางอัญชลี ท้วมจันทร์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
193 นางจตุพร คำฝั้น ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
194 นางบุรัสกร ศรีคำจักร์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
195 น.ส.อัญชลี วงค์สว่าง ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
196 นายณัฎฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
197 นายศักดิ์ดา ทะลง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
198 เด็กหญิงอภิชญา กิปลกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
199 เด็กหญิงณชิรยา มาลัย นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
200 เด็กหญิงพศิกา นันทะ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
201 เด็กหญิงชนกนันท์ หล่อแหลม นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
202 เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
203 เด็กหญิงณิฐินันท์ จันจี๋ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
204 เด็กหญิงศรัญญา อริยา นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
205 เด็กหญิงณัฐกฤตา ธนัญชญานนท์ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
206 เด็กหญิงวิชญาดา ภูมิพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
207 เด็กหญิงโชติกา กองอินทร์ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
208 เด็กหญิงเปรมสินีย์ ใจมั่น นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
209 เด็กหญิงวริศรา อวรรณา นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
210 เด็กหญิงพัชริยา นันตาชัยวุฒิ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
211 เด็กหญิงธนันภรณ์ วงศ์ใหญ่ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
212 เด็กหญิงไปรยา ชูสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
213 เด็กหญิงรัญชิดา กองธรรม นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
214 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ เขียวใหญ่ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
215 เด็กหญิงวรารัตน์ สุอำ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
216 เด็กหญิงวรัญญา สุอำ นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
217 เด็กหญิงขวัญชีวา คำแดง นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
218 นางพรสวรรค์ ฐานะกอง ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
219 นางอัญชลี ท้วมจันทร์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
220 นางบุรัสกร ศรีคำจักร์ ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
221 นางอัญชลี วงศ์สว่าง ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
222 นางจตุพร คำฝั้น ครู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
223 นางสาวศศิกานต์ นามนาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
224 นางสาวเกศราภรณ์ ก่อเกิดวนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
225 นายภาสกร สุเมธาลังกา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) กรรมการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
226 นางสาวสุภาวดี ตันใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
227 นายนันทฤทธิ์ กิตติเมธากุล เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต ๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณฉัตรชฎา อำนา โทร 086-1949247,คุณจันทรา บุญเที่ยง โทร 087-1794135
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]