สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 52 13 2 0 67
2 บ้านเมืองกาญจน์ 34 1 1 0 36
3 ขุนขวากพิทยา 23 3 2 0 28
4 ไตรมิตรวิทยา 19 2 1 1 22
5 บ้านเวียงหมอก 19 2 1 0 22
6 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 18 4 2 0 24
7 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 18 4 1 0 23
8 เด็กดีพิทยาคม 17 10 1 0 28
9 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 15 11 2 1 28
10 ชุมชนบ้านสบเปา 14 5 4 2 23
11 บ้านราษฎร์ภักดี 14 3 1 0 18
12 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 13 8 0 0 21
13 ปางหัดสหศาสตร์ 13 5 2 0 20
14 บ้านร่องแช่ 12 2 1 0 15
15 บ้านห้วยหาน 12 1 0 1 13
16 ชุมชนบ้านต้าตลาด 11 9 1 0 21
17 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 11 3 1 0 15
18 บ้านแผ่นดินทอง 10 4 0 1 14
19 หนองแรดวิทยา 10 1 0 1 11
20 ศรีดอนไชยวิทยา 9 4 1 0 14
21 จำไฮบ้านเหล่า 9 3 0 0 12
22 บ้านกระแล 9 0 1 0 10
23 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 8 7 1 1 16
24 บ้านทุ่งนาน้อย 8 4 0 0 12
25 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 8 2 0 1 10
26 บ้านพญาพิภักดิ์ 8 2 0 0 10
27 เพียงหลวง 16 8 2 0 0 10
28 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 7 5 3 3 15
29 อนุบาลเวียงแก่น 7 4 2 1 13
30 บ้านเกี๋ยง 7 4 0 0 11
31 ลูกรักเชียงของ 7 3 3 0 13
32 ปอวิทยา 7 3 2 0 12
33 บ้านตุ้มเหนือ 6 3 2 0 11
34 บ้านรักแผ่นดิน 6 3 1 0 10
35 บ้านตีนเป็ด 6 2 1 0 9
36 บ้านห้วยเอียน 6 2 0 0 8
37 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 6 0 1 0 7
38 บ้านบุญนาค 6 0 0 0 6
39 บ้านแก่นวิทยา 5 5 1 0 11
40 อนุบาลพญาเม็งราย 5 3 0 1 8
41 บ้านปากอิง 5 3 0 1 8
42 วรรณศรวิทยา 5 2 0 0 7
43 บ้านต้านาล้อม 5 2 0 0 7
44 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 5 1 0 0 6
45 บ้านใหม่โชคชัย 5 1 0 0 6
46 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 5 1 0 0 6
47 บ้านชมภู 5 0 2 0 7
48 บ้านห้วยคุ 5 0 0 1 5
49 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 5 0 0 1 5
50 บรรพตวิทยา 5 0 0 0 5
51 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 4 4 1 0 9
52 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 4 2 0 0 6
53 สันสะลีกวิทยา 4 2 0 0 6
54 สันทรายงามวิทยา 4 1 1 0 6
55 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 4 1 0 0 5
56 บ้านไทยสมบูรณ์ 4 1 0 0 5
57 บ้านทรายทอง 4 0 0 0 4
58 บ้านตองม่วงชุม 4 0 0 0 4
59 บ้านม่อนป่ายาง 4 0 0 0 4
60 บ้านเกี๋ยงใต้ 4 0 0 0 4
61 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 3 3 3 0 9
62 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 3 3 0 0 6
63 กฤษณาทวีวิทย์ 3 2 1 1 6
64 บ้านม่วงยาย 3 2 0 0 5
65 บ้านหลู้ 3 1 1 0 5
66 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 3 1 0 0 4
67 บ้านงิ้วใหม่ 3 1 0 0 4
68 เทศบาลตำบลป่าตาล 3 1 0 0 4
69 คริสเตียนแสงประทีป 3 0 1 0 4
70 บ้านสันทรายมูล 3 0 1 0 4
71 บ้านปล้องใต้ 3 0 0 0 3
72 บ้านท่าข้าม 3 0 0 0 3
73 กิตติคุณเทิงวิทยา 3 0 0 0 3
74 บ้านปล้องตลาด 3 0 0 0 3
75 ริมโขงวิทยา 3 0 0 0 3
76 อนุบาลตาดควัน 2 3 1 1 6
77 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 2 3 0 0 5
78 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 2 2 1 1 5
79 บ้านหวาย 2 2 1 0 5
80 บ้านบุญเรือง 2 1 0 0 3
81 บ้านผาแล 2 1 0 0 3
82 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 2 1 0 0 3
83 บ้านศรีลานนา 2 1 0 0 3
84 บ้านดอนมหาวัน 2 0 1 0 3
85 บ้านห้วยลึก 2 0 0 1 2
86 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 2 0 0 0 2
87 บ้านสันหลวงสามัคคี 2 0 0 0 2
88 บ้านแม่ลอยไร่ 2 0 0 0 2
89 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 2 0 0 0 2
90 บ้านขุนห้วยไคร้ 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองเสา 2 0 0 0 2
92 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 2 0 0 0 2
93 บ้านหลวง 1 2 1 0 4
94 พระกุมารเยซูเชียงของ 1 2 1 0 4
95 บ้านแม่เปา 1 2 0 0 3
96 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 2 0 0 3
97 วัดพระเกิดคงคาราม 1 1 1 1 3
98 บ้านก๊อ 1 1 1 0 3
99 บ้านขอนซุง 1 1 1 0 3
100 บ้านใหม่ 1 1 0 0 2
101 บ้านป่าตึงงาม 1 1 0 0 2
102 บ้านครึ่งใต้ 1 1 0 0 2
103 บ้านบ่อแสง 1 1 0 0 2
104 บ้านลุงท่าเจริญ 1 1 0 0 2
105 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 0 1 0 2
106 บ้านดอนไชย 1 0 0 0 1
107 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 0 1
108 บ้านโล๊ะวังผา 1 0 0 0 1
109 อนุบาลยางฮอม 1 0 0 0 1
110 บ้านทุ่งอ่าง 1 0 0 0 1
111 บ้านทุ่งซางดงหลวง 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองเตา 1 0 0 0 1
114 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
115 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 0 0 0 1
116 บ้านทุ่งเจ้า 1 0 0 0 1
117 บ้านปล้องส้าน 1 0 0 0 1
118 บ้านป่าซาง 1 0 0 0 1
119 บ้านป่าม่วง 1 0 0 0 1
120 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 0 0 0 1
121 บ้านเวียงหวาย 1 0 0 0 1
122 บ้านใหม่สุขสันต์ 1 0 0 0 1
123 ศรีสว่าง 1 0 0 0 1
124 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 0 1
125 บ้านห้วยซ้อ 0 3 0 0 3
126 บ้านห้วยไคร้ 0 2 0 0 2
127 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 1 1
128 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 1 0 0 1
129 บ้านน้ำม้า 0 1 0 0 1
130 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 1 0 1
131 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0
รวม 684 225 64 23 996