สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 51 13 2 0 66
2 บ้านเมืองกาญจน์ 25 1 1 0 27
3 ขุนขวากพิทยา 21 3 2 0 26
4 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 18 4 1 0 23
5 บ้านเวียงหมอก 18 2 1 0 21
6 เด็กดีพิทยาคม 17 10 1 0 28
7 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 17 4 2 0 23
8 ไตรมิตรวิทยา 16 1 1 1 18
9 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 14 11 2 1 27
10 ชุมชนบ้านสบเปา 14 5 4 2 23
11 บ้านราษฎร์ภักดี 14 3 1 0 18
12 ปางหัดสหศาสตร์ 12 5 2 0 19
13 บ้านร่องแช่ 10 2 1 0 13
14 บ้านห้วยหาน 10 1 0 1 11
15 หนองแรดวิทยา 10 1 0 1 11
16 ชุมชนบ้านต้าตลาด 9 8 1 0 18
17 บ้านกระแล 9 0 1 0 10
18 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 8 7 0 0 15
19 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 8 6 1 1 15
20 ศรีดอนไชยวิทยา 8 4 1 0 13
21 บ้านแผ่นดินทอง 8 4 0 1 12
22 บ้านเกี๋ยง 7 4 0 0 11
23 ลูกรักเชียงของ 7 3 3 0 13
24 อนุบาลเวียงแก่น 7 3 2 1 12
25 จำไฮบ้านเหล่า 7 3 0 0 10
26 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 7 2 0 1 9
27 เพียงหลวง 16 7 2 0 0 9
28 บ้านทุ่งนาน้อย 6 4 0 0 10
29 บ้านตีนเป็ด 6 2 1 0 9
30 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 6 2 1 0 9
31 บ้านพญาพิภักดิ์ 6 2 0 0 8
32 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 6 0 1 0 7
33 บ้านบุญนาค 6 0 0 0 6
34 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 5 4 3 3 12
35 บ้านแก่นวิทยา 5 4 1 0 10
36 ปอวิทยา 5 3 2 0 10
37 อนุบาลพญาเม็งราย 5 3 0 1 8
38 วรรณศรวิทยา 5 2 0 0 7
39 บ้านใหม่โชคชัย 5 1 0 0 6
40 บ้านชมภู 5 0 2 0 7
41 บ้านห้วยคุ 5 0 0 1 5
42 บรรพตวิทยา 5 0 0 0 5
43 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 4 3 1 0 8
44 บ้านปากอิง 4 3 0 1 7
45 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 4 2 0 0 6
46 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 4 1 0 0 5
47 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 4 1 0 0 5
48 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 4 0 0 1 4
49 บ้านม่อนป่ายาง 4 0 0 0 4
50 บ้านเกี๋ยงใต้ 4 0 0 0 4
51 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 3 3 3 0 9
52 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 3 3 0 0 6
53 กฤษณาทวีวิทย์ 3 2 1 1 6
54 บ้านต้านาล้อม 3 2 0 0 5
55 บ้านม่วงยาย 3 2 0 0 5
56 สันทรายงามวิทยา 3 1 1 0 5
57 บ้านหลู้ 3 1 1 0 5
58 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 3 1 0 0 4
59 เทศบาลตำบลป่าตาล 3 1 0 0 4
60 คริสเตียนแสงประทีป 3 0 1 0 4
61 บ้านสันทรายมูล 3 0 1 0 4
62 บ้านท่าข้าม 3 0 0 0 3
63 บ้านไทยสมบูรณ์ 3 0 0 0 3
64 กิตติคุณเทิงวิทยา 3 0 0 0 3
65 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 3 0 0 0 3
66 บ้านตุ้มเหนือ 2 3 2 0 7
67 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 2 3 0 0 5
68 บ้านรักแผ่นดิน 2 2 1 0 5
69 สันสะลีกวิทยา 2 2 0 0 4
70 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 2 1 1 1 4
71 บ้านหวาย 2 1 1 0 4
72 บ้านงิ้วใหม่ 2 1 0 0 3
73 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 2 1 0 0 3
74 บ้านศรีลานนา 2 1 0 0 3
75 บ้านดอนมหาวัน 2 0 1 0 3
76 บ้านทรายทอง 2 0 0 0 2
77 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 2 0 0 0 2
78 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 2 0 0 0 2
79 บ้านผาแล 2 0 0 0 2
80 บ้านปล้องตลาด 2 0 0 0 2
81 ริมโขงวิทยา 2 0 0 0 2
82 อนุบาลตาดควัน 1 3 1 1 5
83 พระกุมารเยซูเชียงของ 1 2 1 0 4
84 บ้านหลวง 1 1 1 0 3
85 บ้านก๊อ 1 1 1 0 3
86 บ้านขอนซุง 1 1 1 0 3
87 บ้านห้วยเอียน 1 1 0 0 2
88 บ้านป่าตึงงาม 1 1 0 0 2
89 บ้านแม่เปา 1 1 0 0 2
90 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 1 0 0 2
91 บ้านครึ่งใต้ 1 1 0 0 2
92 บ้านบ่อแสง 1 1 0 0 2
93 บ้านลุงท่าเจริญ 1 1 0 0 2
94 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 0 1 0 2
95 บ้านห้วยลึก 1 0 0 1 1
96 บ้านดอนไชย 1 0 0 0 1
97 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 0 1
98 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 0 0 0 1
99 บ้านโล๊ะวังผา 1 0 0 0 1
100 อนุบาลยางฮอม 1 0 0 0 1
101 บ้านทุ่งอ่าง 1 0 0 0 1
102 บ้านทุ่งซางดงหลวง 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองเตา 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองเสา 1 0 0 0 1
106 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
107 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 0 0 0 1
108 บ้านทุ่งเจ้า 1 0 0 0 1
109 บ้านปล้องส้าน 1 0 0 0 1
110 บ้านปล้องใต้ 1 0 0 0 1
111 บ้านป่าซาง 1 0 0 0 1
112 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 0 0 0 1
113 บ้านเวียงหวาย 1 0 0 0 1
114 บ้านแม่ลอยไร่ 1 0 0 0 1
115 ศรีสว่าง 1 0 0 0 1
116 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 1 0 0 0 1
117 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 0 1
118 บ้านห้วยซ้อ 0 3 0 0 3
119 บ้านห้วยไคร้ 0 2 0 0 2
120 วัดพระเกิดคงคาราม 0 1 1 1 2
121 บ้านห้วยโป่ง 0 1 0 1 1
122 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 1 0 0 1
123 บ้านน้ำม้า 0 1 0 0 1
124 บ้านบุญเรือง 0 1 0 0 1
125 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 1 0 1
รวม 585 205 64 23 877