สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 26 22 6 54 52 13 2 0 67
2 บ้านเมืองกาญจน์ 22 7 3 32 34 1 1 0 36
3 ขุนขวากพิทยา 11 7 1 19 23 3 2 0 28
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 4 2 15 18 4 2 0 24
5 ปางหัดสหศาสตร์ 7 6 1 14 13 5 2 0 20
6 บ้านห้วยหาน 7 2 0 9 12 1 0 1 13
7 บ้านเวียงหมอก 6 3 5 14 19 2 1 0 22
8 ไตรมิตรวิทยา 6 2 5 13 19 2 1 1 22
9 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 5 6 4 15 18 4 1 0 23
10 ชุมชนบ้านต้าตลาด 4 5 5 14 11 9 1 0 21
11 ชุมชนบ้านสบเปา 4 5 3 12 14 5 4 2 23
12 บ้านราษฎร์ภักดี 4 4 2 10 14 3 1 0 18
13 หนองแรดวิทยา 4 3 1 8 10 1 0 1 11
14 เด็กดีพิทยาคม 4 2 6 12 17 10 1 0 28
15 บ้านกระแล 4 2 2 8 9 0 1 0 10
16 จำไฮบ้านเหล่า 4 2 0 6 9 3 0 0 12
17 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 4 1 0 5 5 1 0 0 6
18 ลูกรักเชียงของ 3 6 1 10 7 3 3 0 13
19 อนุบาลเวียงแก่น 3 5 1 9 7 4 2 1 13
20 บ้านห้วยเอียน 3 5 0 8 6 2 0 0 8
21 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 3 2 2 7 8 2 0 1 10
22 บ้านทุ่งนาน้อย 3 2 1 6 8 4 0 0 12
23 บ้านตุ้มเหนือ 3 1 3 7 6 3 2 0 11
24 บ้านพญาพิภักดิ์ 3 1 2 6 8 2 0 0 10
25 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 3 0 2 5 11 3 1 0 15
26 บ้านบุญนาค 3 0 2 5 6 0 0 0 6
27 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 2 3 4 9 15 11 2 1 28
28 กฤษณาทวีวิทย์ 2 3 1 6 3 2 1 1 6
29 บ้านตีนเป็ด 2 3 0 5 6 2 1 0 9
30 ศรีดอนไชยวิทยา 2 2 3 7 9 4 1 0 14
31 ปอวิทยา 2 2 2 6 7 3 2 0 12
32 บ้านรักแผ่นดิน 2 2 2 6 6 3 1 0 10
33 บ้านทรายทอง 2 2 0 4 4 0 0 0 4
34 บ้านแผ่นดินทอง 2 1 6 9 10 4 0 1 14
35 วรรณศรวิทยา 2 1 2 5 5 2 0 0 7
36 บ้านตองม่วงชุม 2 1 1 4 4 0 0 0 4
37 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 1 0 3 3 3 0 0 6
38 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 2 1 0 3 3 1 0 0 4
39 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 0 0 2 4 2 0 0 6
40 บ้านงิ้วใหม่ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
41 บ้านห้วยลึก 2 0 0 2 2 0 0 1 2
42 บ้านร่องแช่ 1 5 2 8 12 2 1 0 15
43 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 2 2 5 8 7 1 1 16
44 บรรพตวิทยา 1 2 2 5 5 0 0 0 5
45 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 2 1 4 7 5 3 3 15
46 บ้านต้านาล้อม 1 2 0 3 5 2 0 0 7
47 บ้านแก่นวิทยา 1 1 3 5 5 5 1 0 11
48 อนุบาลพญาเม็งราย 1 1 2 4 5 3 0 1 8
49 บ้านใหม่โชคชัย 1 1 2 4 5 1 0 0 6
50 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 1 2 4 4 4 1 0 9
51 สันสะลีกวิทยา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
52 บ้านปล้องใต้ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 บ้านห้วยคุ 1 0 3 4 5 0 0 1 5
54 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 2 3 6 0 1 0 7
55 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1 0 2 3 4 1 0 0 5
56 บ้านม่อนป่ายาง 1 0 2 3 4 0 0 0 4
57 เทศบาลตำบลป่าตาล 1 0 1 2 3 1 0 0 4
58 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 บ้านใหม่ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
60 บ้านชมภู 1 0 0 1 5 0 2 0 7
61 คริสเตียนแสงประทีป 1 0 0 1 3 0 1 0 4
62 บ้านท่าข้าม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
63 บ้านบุญเรือง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
64 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านแม่ลอยไร่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านหลวง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
68 วัดพระเกิดคงคาราม 1 0 0 1 1 1 1 1 3
69 บ้านดอนไชย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านโล๊ะวังผา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 อนุบาลยางฮอม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 เพียงหลวง 16 0 5 2 7 8 2 0 0 10
74 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 3 5 8 13 8 0 0 21
75 สันทรายงามวิทยา 0 3 1 4 4 1 1 0 6
76 บ้านปากอิง 0 2 1 3 5 3 0 1 8
77 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 2 0 2 5 1 0 0 6
78 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
79 บ้านผาแล 0 2 0 2 2 1 0 0 3
80 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 0 1 2 3 5 0 0 1 5
81 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
82 บ้านสันทรายมูล 0 1 1 2 3 0 1 0 4
83 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
84 บ้านก๊อ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
85 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
86 บ้านปล้องตลาด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
87 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
88 บ้านหนองเสา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
91 บ้านทุ่งอ่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองเตา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านเกี๋ยง 0 0 2 2 7 4 0 0 11
96 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 0 2 2 3 3 3 0 9
97 ริมโขงวิทยา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
98 บ้านแม่เปา 0 0 2 2 1 2 0 0 3
99 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 1 2 0 0 3
100 บ้านหลู้ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
101 อนุบาลตาดควัน 0 0 1 1 2 3 1 1 6
102 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 3 0 0 5
103 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
104 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 พระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
106 บ้านขอนซุง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
107 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
109 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
110 บ้านม่วงยาย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
111 บ้านหวาย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
112 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
113 บ้านดอนมหาวัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
114 บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านบ่อแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านทุ่งเจ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านป่าซาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านเวียงหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 ศรีสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านห้วยซ้อ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
128 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 180 146 545 684 225 64 23 973