สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 26 22 5 53 51 13 2 0 66
2 บ้านเมืองกาญจน์ 17 4 3 24 25 1 1 0 27
3 ขุนขวากพิทยา 10 7 1 18 21 3 2 0 26
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 3 2 14 17 4 2 0 23
5 ปางหัดสหศาสตร์ 6 6 1 13 12 5 2 0 19
6 บ้านเวียงหมอก 6 2 5 13 18 2 1 0 21
7 บ้านห้วยหาน 6 2 0 8 10 1 0 1 11
8 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 5 6 4 15 18 4 1 0 23
9 ไตรมิตรวิทยา 5 2 4 11 16 1 1 1 18
10 ชุมชนบ้านสบเปา 4 5 3 12 14 5 4 2 23
11 บ้านราษฎร์ภักดี 4 4 2 10 14 3 1 0 18
12 หนองแรดวิทยา 4 3 1 8 10 1 0 1 11
13 เด็กดีพิทยาคม 4 2 6 12 17 10 1 0 28
14 บ้านกระแล 4 2 2 8 9 0 1 0 10
15 ลูกรักเชียงของ 3 6 1 10 7 3 3 0 13
16 ชุมชนบ้านต้าตลาด 3 4 4 11 9 8 1 0 18
17 อนุบาลเวียงแก่น 3 4 1 8 7 3 2 1 12
18 จำไฮบ้านเหล่า 3 1 0 4 7 3 0 0 10
19 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 3 1 0 4 4 1 0 0 5
20 บ้านบุญนาค 3 0 2 5 6 0 0 0 6
21 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 2 3 3 8 14 11 2 1 27
22 กฤษณาทวีวิทย์ 2 3 1 6 3 2 1 1 6
23 บ้านตีนเป็ด 2 3 0 5 6 2 1 0 9
24 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 2 2 2 6 7 2 0 1 9
25 บ้านทุ่งนาน้อย 2 2 1 5 6 4 0 0 10
26 บ้านพญาพิภักดิ์ 2 1 2 5 6 2 0 0 8
27 วรรณศรวิทยา 2 1 2 5 5 2 0 0 7
28 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 1 0 3 3 3 0 0 6
29 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 2 1 0 3 3 1 0 0 4
30 บ้านแผ่นดินทอง 2 0 5 7 8 4 0 1 12
31 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 0 0 2 4 2 0 0 6
32 บ้านร่องแช่ 1 4 1 6 10 2 1 0 13
33 ศรีดอนไชยวิทยา 1 2 3 6 8 4 1 0 13
34 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 1 2 2 5 8 6 1 1 15
35 บรรพตวิทยา 1 2 2 5 5 0 0 0 5
36 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 2 1 4 5 4 3 3 12
37 ปอวิทยา 1 2 1 4 5 3 2 0 10
38 บ้านแก่นวิทยา 1 1 3 5 5 4 1 0 10
39 อนุบาลพญาเม็งราย 1 1 2 4 5 3 0 1 8
40 บ้านใหม่โชคชัย 1 1 2 4 5 1 0 0 6
41 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 1 2 4 4 3 1 0 8
42 บ้านต้านาล้อม 1 1 0 2 3 2 0 0 5
43 บ้านทรายทอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านห้วยเอียน 1 1 0 2 1 1 0 0 2
45 บ้านห้วยคุ 1 0 3 4 5 0 0 1 5
46 บ้านตุ้มเหนือ 1 0 3 4 2 3 2 0 7
47 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 2 3 6 0 1 0 7
48 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1 0 2 3 4 1 0 0 5
49 บ้านม่อนป่ายาง 1 0 2 3 4 0 0 0 4
50 เทศบาลตำบลป่าตาล 1 0 1 2 3 1 0 0 4
51 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
52 บ้านชมภู 1 0 0 1 5 0 2 0 7
53 คริสเตียนแสงประทีป 1 0 0 1 3 0 1 0 4
54 บ้านท่าข้าม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านงิ้วใหม่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านหลวง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 บ้านห้วยลึก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านดอนไชย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านโล๊ะวังผา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 อนุบาลยางฮอม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 เพียงหลวง 16 0 5 1 6 7 2 0 0 9
65 สันทรายงามวิทยา 0 2 1 3 3 1 1 0 5
66 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
67 บ้านผาแล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
68 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 1 4 5 8 7 0 0 15
69 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
70 บ้านปากอิง 0 1 1 2 4 3 0 1 7
71 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 0 1 1 2 4 0 0 1 4
72 บ้านสันทรายมูล 0 1 1 2 3 0 1 0 4
73 บ้านรักแผ่นดิน 0 1 1 2 2 2 1 0 5
74 บ้านก๊อ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
75 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
77 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
78 บ้านปล้องตลาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
81 บ้านทุ่งอ่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านทุ่งซางดงหลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองเตา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองเสา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านเกี๋ยง 0 0 2 2 7 4 0 0 11
87 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 0 2 2 3 3 3 0 9
88 ริมโขงวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
89 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 0 0 1 1 6 2 1 0 9
90 บ้านหลู้ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
91 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 3 0 0 5
92 สันสะลีกวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
93 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
94 พระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
95 บ้านขอนซุง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
96 บ้านแม่เปา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
97 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
98 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
100 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
101 บ้านม่วงยาย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
102 บ้านหวาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
103 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 บ้านดอนมหาวัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
105 อนุบาลตาดควัน 0 0 0 0 1 3 1 1 5
106 บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 บ้านบ่อแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านทุ่งเจ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านปล้องใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านป่าซาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านเวียงหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 ศรีสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านห้วยซ้อ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
121 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 วัดพระเกิดคงคาราม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
123 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 182 153 127 462 585 205 64 23 854