ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับกลุ่มโซนอำเภอ
1.โซนอำเภอเทิง 1
นายบุญเสริม  ยาวิลาส        ครู รร.อนุบาลตับเต่า               โทร.089-9557591
นางวิจิตรา     ภูติโส           ครู รร.บ้านรักแผ่นดิน               โทร.087-9927105
2.โซนอำเภอเทิง 2
นางดัชนี        สิทธิโสภา     ครู รร.บ้านตุ้มเหนือ                 โทร.081-3873612
นางฐิติรัตน์     คำเหลือง      ครู รร.บ้านตุ้มเหนือ                 โทร.084-4890923
3.โซนอำเภอเชียงของ 1
นางสิริกาญจน์  ดวงสุข        ครู รร.บ้านต้นปล้องแดนเมือง     โทร.081-3873612
น.ส.วราภรณ์    จอมป้อ       ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม รร.บ้านต้นปล้องแดนเมือง
                                     โทร.081-4660256
4.โซนอำเภอเชียงของ 2
นายทองลี       ศรีเตชะ        ครู รร.บ้านเมืองกาญจน์           โทร.093-2323045
นายขจรศักดิ์    พวงกุหลาบ   ครู รร.บ้านเมืองกาญจน์           โทร.081-9506953
5.โซนอำเภอพญาเม็งราย
นายเอกชัย      ของทิพย์      ครู รร.บ้านสันสะลีกวิทยา         โทร.090-6537624
นายอินสม       ศรีคำ           ครู รร.ชุมชนบ้านสบเปา           โทร.089-9550913
6.โซนอำเภอขุนตาล
นางพรรณพา    ธินะ            ครู รร.ชุมชนบ้านต้าตลาด         โทร.090-4755635
นางนิตยา        ใจคำ           ครู รร.บ้านป่าแดงห้วยหลวง     โทร.094-6361155
นางประพาพร   เทพวงษ์       ครู รร.บ้านร่องขุ่นป่าข่า           โทร.088-2525818
นายชาญเดช    ศิริเทพ         ธุรการ รร.อนุบาลขุนตาล         โทร.085-8422555
7.โซนอำเภอเวียงแก่น
นายพูนผล       พิลาจันทร์    ครู รร.บ้านม่วงยาย                 โทร.084-8056321
นางสุภาพร      ศรีไกรรส      ครู รร.บ้านห้วยลึก                  โทร.093-2458628
8.โซนโรงเรียนเอกชน
นายสมคิด       วรรณสอน     ครู รร.กฤษณาทวีวิทย์            โทร.053-657194
น.ส.วัชรากร    เมฆสิน         ครู รร.กฤษณาทวีวิทย์             โทร.087-210300
 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 11:27 น.