คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

 คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)
วันศุกร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:19 น.