งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   15 ก.ย. 2560   16 ก.ย. 2560   17 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 12.00 นฺ
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 12.00 นฺ
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 - 1/4 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 12.00 นฺ
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 12.00 นฺ
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 (อาคารมุทิตา) ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.30 นฺ
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 (อาคารเมตตา) ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.30 นฺ
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อาคารอุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อาคารอุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อาคารอุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารเก่า 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 16.30 นฺ
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารเก่า 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 16.30 นฺ
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 (อาคารมุทิตา) ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 16.30 นฺ
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 (อาคารมุทิตา) ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 16.30 นฺ

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคารอุเบกขา ชั้น 1 ห้อง ห้องพุทธรักษา 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง โดมเขียว 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง โรงอาหารใหม่ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 2 ห้อง ป.6 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 2 ห้อง ป.6 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 ห้อง ป.1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 1 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 ห้อง ป.3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 ห้อง ป.5/1 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ลานธรรม 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก หอประชุม 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้อง ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3204 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3204 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3204 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3204 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3203 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3203 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3203 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3203 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3301 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3302 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3302 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
12 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 3404 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
13 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 3404 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3201 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3202 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3304 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
17 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3303 15 ก.ย. 2560
15 ก.ย. 2560
08.30-12.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 3401 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
19 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 3401 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
20 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3305 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
21 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3205 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
22 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3205 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
23 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
24 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
26 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ใต้ถุนอาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 1 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
27 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
28 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย ห้องประชุม ชั้น 1 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
30 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 13.00 - 16.30
31 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ใต้ถุนอาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 1 15 ก.ย. 2560 13.00 - 16.30
32 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 13.00 - 16.30
33 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย ห้องประชุม ชั้น 1 15 ก.ย. 2560 13.00 - 16.30
34 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
35 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
36 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย อาคารอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ห้องประชุม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร สนาม 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา 15 ก.ย. 2560 09.00-16.00
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 15 ก.ย. 2560 13.00-17.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 15 ก.ย. 2560 13.00-17.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 15 ก.ย. 2560 13.00-17.00
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องสมุด ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องสมุด ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องสมุด ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 9.00-12.00
4 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องสมุด ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องสมุด ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
6 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องสมุด ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ห้องอนุบาล ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ห้องอนุบาล ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ห้องอนุบาล ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ห้องอนุบาล ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้อง ม.3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.3 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
8 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อาคารไม้ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1-3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา หอประชุมใหญ่ ชั้น ชั้น 1 ห้อง หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา หอประชุมใหญ่ ชั้น ชั้น 1 ห้อง หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา หอประชุมใหญ่ ชั้น ชั้น 1 ห้อง หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา หอประชุมใหญ่ ชั้น ชั้น 1 ห้อง หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา หอประชุมใหญ่ ชั้น ชั้น 1 ห้อง หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา หอประชุมใหญ่ ชั้น ชั้น 1 ห้อง หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา โรงอาหาร ชั้น ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา โรงอาหาร ชั้น ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา โรงอาหาร ชั้น ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา โรงอาหาร ชั้น ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา โรงอาหาร ชั้น ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
10 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา โรงอาหาร ชั้น ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา โรงอาหาร ชั้น ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]