::sp-kpt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางนิชยา ศรีเริงหล้าโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายเอกรัฐ ราชบุรีโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางอุบล โตนาคโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา รักพ่วงโรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางทัศนา กาเชียงรายโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางอนงค์ ชัยแสวงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน เกิดสว่างโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ อ้นเกษโรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคีกรรมการ
3. นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสายฝน ทับยาโรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
2. นางสรารักษ์ แปลกไปโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางประเนียน แก้วมาลากุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวขนิษฐา โภควัตโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางสิรินุช ชูชื่นโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางปาริชาติ เชาวลิตโรจน์โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางณัฐนิชา อึ้งธีรกุลโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางสาวพรรณกมล สังคงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์โรงเรียนหนองหลวงราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวกนิษฐา โฉมโย้โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฎร์โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางศิริวรรณภา ฉิมสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางณัฐิกานต์ บุนนาคโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางวิชชุดา บุญส่งเสริมโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา เคยอาษาโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางระเบียบ พรมมีโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
2. นางสาวณัฐฐากร สอนทะโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองกรรมการ
3. นายประยุทธ ทองพูนโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวลมัย มีขันหมากโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณภา ฉิมสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นายเศรษฐชัย ปานศรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ ภูมิสวัสด์โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นางณันท์ขจร กันชาติโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายประจักษ์ สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางณัฐนิชา อึ้งธีรกุลโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางปารชาติ เชาวลิตโรจน์โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางรวงทอง กวางวิเศษโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวขนิษฐา โภควัตโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางสาวพรรณกมล สังคงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางปวีณา บังควรโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางศริพร จุลมุสิโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ มุสิกปานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศิริพร จุลมุสิกโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นางนพวรรณ สุขศรีโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางรวงทอง แสงสว่างโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางปวีณา บังควรโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางรวงทอง กวางวิเศษโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นางกาญจนา ชิชากรณ์โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางยุวนุช สมศรีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางรวงทอง แสงสว่างโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางนพวรรณ สุขศรีโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางยุวนุช สมศรีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางรวงทอง แสงสว่างโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางนพวรรณ สุขศรีโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางดวงชีวัน เฉยปัญญาโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นางสาวชนัญญา ชัยต๊ะโรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยงกรรมการ
3. นางสาวดลยา ยอดเพชรโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสำราญ แสงนวกิจโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางอัญชัน ขอนทองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางรัชนีย์ พลเชี่ยวโรงเรียนบ้านคุยประดู่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบำเพ็ญ ยอดมาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
2. นางอรชา เฉวียงหงษ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายสมรจน์ พิลาลีโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา ศรสาลีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางฐิติพร จินดาพง์โรงเรียนสาธิตกรรมการ
3. นางสาวรัตนา บุญใจโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางลัดดา ดีพาโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นางทองสิน สุขทรัพย์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางวาสนา จ้อนแจงโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางทองสิน สุขทรัพย์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จุลมุสิกโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางวาสนา จ้อนแจงโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
3. นางทองสิน สุขทรัพย์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ พันธุลีโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
2. นางโชติรส อึ้งชัยพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางอัคราวรรณ บุญประกอบโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสายรุ้ง คลังวงษ์โรงเรียนบ้านลานช้างท่าวกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา สัปทนโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางสาวทาริกา ฟักนาคโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชุติมา จันทร์อ่อนโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายสุชาติ รอดกำเหนิดโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางฐิติมา ธีระกุลโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
4. นางสาวพิชญ์พิมล จินดาวงค์โรงเรียนลานตาบัวกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ พันธ์ยิ้มโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกฤตพร เดชาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายวรพล พละทรัพย์โรงเรียนบ้านไร่ลำปางกรรมการ
3. นางอุบล สิงห์ทองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เอมแย้มโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ ถาวรโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชศรา วรรณศรีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางวิปัทมา จันทร์พุฒโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ปินตาโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
5. นางดลนภา มิ่งใยโรงเรียนสาธิตกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวพรวดี เยายวนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ โปทาเมืองโรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
3. นางอุบล สิงห์ทองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายฐากูร จีนเพชรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
5. นางสาวผกามาศ รักงามโรงเรียนบ้านบึงทับแรดกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางเพียงตะวัน เครือยาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ขันเปี้ยโรงเรียนบ้านคุยป่ายางกรรมการ
3. นายนพพล ปิ่นมณีโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ อินเมฆโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
5. นางพรพรรณ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านโนนจั่ั่นกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสุรีพร กิติโยธีโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางจินดา ฟักแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสาวจุุฑารัตน์ ยมรัตน์โรงเรียนบ้านธำมรงค์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์โรงเรียนสาธิตกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา สัปทนโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางนนทยา สุดไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ภูมิการโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางกัญญนันท์ พิมขาลีโรงเรียนนิคมฯ 1(ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
4. นางจันทิมา สุขศิริโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ดโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางปิ่นรัตน์ คล้ายประเสริฐโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายภราดร นาคพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ ฝั้นกาศโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์โรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
2. นางสมบัติ สุภาสูรย์โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นางสาววิสากุล กองทองนอกโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เรืองศิรรักษ์โรงเรียนลานสะเดากรรมการ
2. นางสมบัติ สุภาสูรย์โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นางสาววิสากุล กองทองนอกโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเนาวรัตน์ ผลาภิรมย์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางรัตนาพร นาคพงษ์โรงเรียนสาธิตกรรมการ
3. นางนุชนารถ หอมยกโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเนาวรัตน์ ผลาภิรมย์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายสุริเยนทร์ ภูมิการโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางจันทิมา สุขศิริโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทองหล่อ ทองสุขโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย นาคพงษ์โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวนีย์ บดีรัฐโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทองหล่อ ทองสุขโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย นาคพงษ์โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวนีย์ บดีรัฐโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสมพร สุจจะชารีโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ เฉิดเจิมโรงเรียนบ้านหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร สุจจะชารีโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทะวงศ์โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ เฉิดเจิมโรงเรียนบ้านหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์โรงเรียนบ้านบึงลูกนกกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
5. นายคุณาพจน์ คำบรรลือโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
6. นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
7. นายประกิต บูชาบุญโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
8. นายวิโรจน์ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
9. นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
10. นายวรากร น้ำเงินสกุลณีโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายประกิต บูชาบุญโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
5. นายชานนท์ สุขสอาดโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
6. จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์โรงเรียนบ้านบึงลูกนกกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา กังพิศดารโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
8. นางกอบกุล พิพรรธนจินดาโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคุณาพจน์ คำบรรลือโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
2. นายสกรรจ์ มณีเขียวโรงเรียนบ้านดิบมะพร้าวกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
4. นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
5. นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
6. นางนิศานาถ ทัพวงษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
7. นางสาวอนันตญา ทองธรรมชาติโรงเรียนจำรูญชัยราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นายวรากร น้ำเงินสกุลณีโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายประกิต บูชาบุญโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายคุณาพจน์ คำบรรลือโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
5. จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์โรงเรียนบ้านบึงลูกนกกรรมการ
6. นางนิศานาถ ทัพวงษ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
7. นางกอบกุล พิพรรธนจินดาโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
8. นายวรากร น้ำเงินสกุลณีโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นายชานนท์ สุขสอาดโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นายสกรรจ์ มณีเขียวโรงเรียนบ้านดิบมะพร้าวกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา กังพิศดารโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
6. นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่มโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
7. นางสาวอนันตญา ทองธรรมชาติโรงเรียนจำรูญชัยราษฎร์วิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรกานต์ แก้วมีชัยโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายอนันต์ สามงามยาโรงเรียนทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ สามงามยาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
2. นายธนวัต สมานมิตรโรงเรียนอ่อนวิมลราชฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษร สังคงโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สามงามยาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
2. นางสาวชาคริยา ปฏิภาคสิริโรงเรียนอ่อนวิมลราชฎร์วิทยากรรมการ
3. นางวัญเพ็ญ ม่วงจันทร์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุดารักษ์ พลวิเศษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
2. นายกัณฐ์พิพัฒน์ พุทธสารโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
3. นางอำนวย แสนหาญโรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกัณฐ์พิพัฒน์ พุทธสารโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ พลวิเศษโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางมณธการ เทียนสันต์โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ เฉลิมลักษณ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นางชลธิภา วัชรภัทรโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
3. นางสาวชาคริยา ปฏิภาคสิริโรงเรียนอ่อนวิมลราชฎร์วิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ พรเวียงโรงเรียนบ้านโน่นม่วงกรรมการ
2. นายคมสัน พันธ์โนราชโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ มะลิลาโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ พรเวียงโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
2. นายคมสัน พันธ์โนราชโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ มะลิลาโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางมาลี โต๊ะถมโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
2. นางทิวา เมืองหลวงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายทศพร สว่างอารมณ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางมาลี โต๊ะถมโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
2. นางทิวา เมืองหลวงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายทศพร สว่างอารมณ์โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเชาวลิตร มากดีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร เชิดนอกโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
3. นางภวาสุ แพงสีโรงเรียนบ้านไทยทวีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ คัชพงษ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ จันทรานุสรณ์โรงเรียนบ้านธำมรงค์กรรมการ
3. นางสาวเกษร สังคงโรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรังกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ มะโนชัยโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางเสาวภา แดงศรีโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นายปริญญา นุตจรัสโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางทิวา เมืองหลวงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ มะโนชัยโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางเฉลิม สรฤทธิ์โรงเรียนบ้านแคทองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวงศกร แก้วเครือคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)กรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ มิ่งมณีโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางศิรินันท์ เมฆจันทึกโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาพร เชิดนอกโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
2. นางสันทนา กิวิพันธ์โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
3. นางจินตนา ยศปัญญาโรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ จิตชัยพรโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
2. สิบเอกจิรโชติ คุ้มเณรโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
3. นางนงนุช อินยังโรงเรียนบ้านแคทองกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางภวาสุ แพงสีโรงเรียนบ้านไทยทวีกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ จีนมหันต์โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นางพเยาว์ แก้วนิคมโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ คัชพงษ์โรงเรียนอบุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายสิงชัย ขอนทองโรงเรียนโพธารามกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา ทองสนโรงเรียนลานหินกรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ กัลปพฤกษ์โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ สีม่วงโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ คัชพงษ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายสิงชัย ขอนทองโรงเรียนวัดโพธารามกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา ทองสนโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ กัลปพฤกษ์โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ สีม่วงโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ เย็นศรีโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
2. นายณรงค์ ราชทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายวันชัย ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เย็นศรีโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
2. นายณรงค์ ราชทรัพย์โรงเรียนหนองโสนกรรมการ
3. นายวันชัย ภู่สุวรรณโรงเรียนโขมงหักกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ เกิดสว่างโรงเรียนวัดกัลพฤกษ์กรรมการ
2. นายสายยันต์ บังควรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางชุติมา สามงามยาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์รงค์ พรหมรักษาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางสมพร สุจจะชารีโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นายสมัย สุนุรัตน์โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นายประเสริฐ เงินทองโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองกรรมการ
3. นายภูริ กลัดล้อมโรงเรียนบ้านหนองหัววัวดำกรรมการ
4. นางธนาภรณ์ เทพสกุลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
5. นางทาริกา งามประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นายประเสริฐ เงินทองโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองกรรมการ
3. นายภูริ กลัดล้อมโรงเรียนบ้านหนองหัววัวดำกรรมการ
4. นางธนาภรณ์ เทพสกุลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
5. นางทาริกา งามประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นายประเสริฐ เงินทองโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองกรรมการ
3. นายภูริ กลัดล้อมโรงเรียนบ้านหนองหัววัวดำกรรมการ
4. นางธนาภรณ์ เทพสกุลโรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
5. นางทาริกา งามประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนิตินัฐ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นางจันทรัตน์ อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงกรรมการ
3. นางพะเยาว์ ทองคำโรงเรียนบ้านคุยประดู่กรรมการ
4. นางสาววัชรี บุญอยู่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
6. นายสมควร อ่อนฉายโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนิตินัฐ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นางจันทรรัตน์ อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงกรรมการ
3. นางพะเยาว์ ทองคำโรงเรียนบ้านคุยประดู่กรรมการ
4. นางสาววัชรี บุญอยู่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
6. นายสมควร อ่อนฉายโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนิตินัฐ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นางจันทรรัตน์ อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงกรรมการ
3. นางพะเยาว์ ทองคำโรงเรียนบ้านคุยประดู่กรรมการ
4. นางสาววัชรี บุญอยู่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
6. นายสมควร อ่อนฉายโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แก้วมาลากุลโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางปณิตา ทิพย์หทัยโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
2. นางสนทนา บุญประสานโรงเรียนวังน้ำขาวกรรมการ
3. นายกวีพจน์ บรรจงโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
4. นายปริพนธ์ กรรณิกาโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ เงินทองโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองกรรมการ
2. นางสมบุญ ตาวุ่นโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายศิริพงษ์ นาคประเสริฐโรงเรียนห้วยใหญ่ยางงามกรรมการ
4. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
5. นายขวัญชัย นิ่มคำโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ เงินทองโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองกรรมการ
2. นางสมบุญ ตาวุ่นโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายศิริพงษ์ นาคประเสริฐโรงเรียนห้วยใหญ่ยางงามกรรมการ
4. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
5. นายขวัญชัย นิ่มคำโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เงินทองโรงเรียนบ้านคุยบ้านโองกรรมการ
2. นางสมบุญ ตาวุ่นโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายศิริพงษ์ นาคประเสริฐโรงเรียนห้วยใหญ่ยางงามกรรมการ
4. นายจำลอง วัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
5. นายขวัญชัย นิ่มคำโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เพชรคงโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้วโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายอรรณพ พุ่มปานโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำกรรมการ
4. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้วโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายอรรณพ พุ่มปานโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำกรรมการ
4. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้วโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายอรรณพ พุ่มปานโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำกรรมการ
4. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
5. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทั่งหิรัณโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทั่งหิรัณโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทั่งหิรัณโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทั่งหิรัณโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
2. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
2. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นายจักรกริช กลัดลัด โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
2. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิจจา ศุภดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
2. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นายจักรกริช กลัดลัด โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายเพชร ชมพูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายเพชร ชมพูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ รามันพงษ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชูศิลษ์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดาจันทร์กรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธร สันติกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ธร สันติกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
2. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสมเจตน์ รามันพงษ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมเจตน์ รามันพงษ์ โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ รามันพงษ์ โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชูศิลษ์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายมนูญ จีระดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชูศิลษ์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายมนูญ จีระดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายชูศิลษ์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายมนูญ จีระดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจรัญ ทองเขียวโรงเรียนผินสหราษฎ์สามัคคีกรรมการ
2. นายชูศิลษ์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
3. นางกาญจนา อนุเพชรโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ทองเขียวโรงเรียนผินสหราษฎ์สามัคคีกรรมการ
2. นายพงษ์ธร สันติกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้บ้านเมืองพานกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายพิชิต เอมศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
4. นายศาศวัต อินทรเกษมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายปฏิพล เทพยุหะโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง กรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายภูตี อิทรเกษมโรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
4. นายศาศวัต เกตุเกล้าโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ รามันพงษ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวกรรมการ
3. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
4. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกุลปิยาภรณ์ สายคำโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงกรรมการ
2. นายสำเนียง ศิริบุตรโรงเรียนบ้านจิกคันซ้อนกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ครองสุขศิริชัยโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคมสัน สุวรรณนุชโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ โอสาโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
4. นายพัทธดนย์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านคุยประดู่กรรมการ
5. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายปรีชา ภู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นายสุพจน์ ลูกอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชรจ ขำชาติโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
2. นายวัชรพล กังวาลโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ครองสุขศิริชัยโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ บุญเกิดโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นายมนูญ จีระดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทั่งหิรัณโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
2. นางสุนันทา ชินวงษ์โรงเรียนบ้านเสากระโดงกรรมการ
3. นายสมมาตร พรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายบุญส่ง พิมพาโรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิพล เทพยุหะโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายพิชิต เอมศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขครูโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย โตนาคโรงเรียนบ้านหนองทองกรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายจรัญ ทองเขียวโรงเรียนผินสหราษฎ์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่นโรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
2. นายเพชร ชมพูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเพชร ชมพูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายคมสัน สุวรรณนุชโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
3. นายวัชรพล กังวาลโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชูศิลษ์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายทัศน์พล สีม่วงโรงเรียนเทศบาลลานกระบือกรรมการ
3. นายประจักษ์ ทรงธรรม โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายสมมาตร พรมมาโรงเรียนชมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ทั่งหิรัณโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากดง กรรมการ
2. นายศาศวัต เกตุเกล้าโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ โอสาโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
2. นายพิชิต เอมศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นายปฏิพล เทพยุหะโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสายฝน ทับยาโรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
2. นายวีระ สุพรรณชาติโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ลิ้มตระกูลโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสายฝน ทับยาโรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
2. นายวีระ สุพรรณชาติโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ลิ้มตระกูลโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายโสภณ แสงอะโนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางเกษร ธงทองโรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
4. นางนวลนาฎ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
5. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมดาว ลูกอินทร์โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกรรมการ
2. นางบุศรา สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
3. นางลำพูน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางเกษร ธงทองโรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนวลนาฎ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางสาวอานุช เหล่าเขตกิจโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นางรักชนก รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ โลหะการกโรงเรียนบ้านวังตาเคียนกรรมการ
5. นางขวัญชนก อ่ำดอยกรอยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนวลนาฎ หนองเอี่ยนโรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางสาวอานุช เหล่าเขตกิจโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ โลหะการกโรงเรียนบ้านวังตาเคียนกรรมการ
4. นางรักชนก รอดเกตุโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นางขวัญชนก อ่ำดอยกรอยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวอานุช เหล่าเขตกิจโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา พรหมอินทร์โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ โลหะการกโรงเรียนบ้านวังตาเคียนกรรมการ
4. นางขวัญชนก อ่ำดอยกรอยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ โลหะการกโรงเรียนบ้านวังตาเคียนกรรมการ
2. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางรตวรรณ ทองไมตรีโรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก อ่ำดอยกรอยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นายโสภณ แสงอะโนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวขวัญชกร อ่ำดอยกรอยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
2. นางรตวรรณ ทองไมตรีโรงเรียนประชาสันติภาพกรรมการ
3. นางวิลาสินี เงินเส็งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ โลหะการกโรงเรียนบ้านวังตาเคียนกรรมการ
5. นางลำพูน แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา ปุญปันโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. Mrs.Vivian D.Abapoโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรหมศิริ วงศ์ธนบัตรโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี คงเมืองโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
5. นางสินีนาฎ หอมมาลาโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้าโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางสาวศาวพา บัวศรีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นางสาวศศิภา เวชสูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิภาษาจีนกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายเพ็ง สอนสกุลโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
2. นางปริวรดา สิทธิศาตร์โรงเรียนบ้านบึงทับแรดกรรมการ
3. นางจิรา แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
4. นางสาวปราณี ต่อกรโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา ภูมิเมืองโรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายเพ็ง สอนสกุลโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
2. นางปริวรดา สิทธิศาตร์โรงเรียนบ้านบึงทับแรดกรรมการ
3. นางจิรา แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
4. นางสาวปราณี ต่อกรโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา ภูมิเมืองโรงเรียนบ้านลานสะเดากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชาญกรณ์ พันธ์ุจันทร์ดีโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายจุมพล น้ำสังข์โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
4. นางพรทิพา พันธ์ุจันทร์ดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
6. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
7. นายสิริวัฒน์ แก้ววิเชียรชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือกำแพงเพชรกรรมการ
8. นางเกศกาญจน์ จันปอภารโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (นครชุม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ เทพสกุลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ แก้วแต้มโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
3. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายชรินทร์ ศรีทับทิมโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
5. นางวิไล หม่องมะลิต๊ะโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
6. นางพรทิพา พันธ์ุจันทร์ดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชาญกรณ์ พันธ์ุจันทร์ดีโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายจุุมพล น้ำสังข์โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นางรุ่งแสง กลิ่นบัวโรงเรียนบ้านคุยป่างยางกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
6. นางเกศกาญจน์ จันปอภารโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (นครชุม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวัชรชัย อรรคราชโรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
2. นายอนิรุต ถาวรรุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางศรีสุลักษณ์ พละทรัพย์โรงเรียนบ้านไทยทวีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ รัตนแก่นจันทร์โรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
2. นายธีระ ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายสวงค์ ทองทาโรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศิริวัลย์ สอนแก้วโรงเรียนบ้านวังประดากรรมการ
2. นายมานิตย์ รัตนแก่นจันทร์โรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
3. นายธีระชาติ ปะตังทะเสาโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ สุธนะดิลกโรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
2. นายวิเชียร จันทร์ครุฑโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
3. นางพจนีย์ อ่อนน่วมโรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพรกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุระพันธ์ มาน้อยโรงเรียนบ้านคุยแขวนกรรมการ
2. นายทวี หนองหลวงโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นายอนันต์ สามงามยาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย บางฉนวนโรงเรียนบ้านใหญ่ยางงามกรรมการ
2. นายอำนวย พรหมินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ สมจิโนโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววิภาดารัตน์ จุลกลับโรงเรียนบ้านลานตาบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวปริชาติ ประเทศโรงเรียนบ้านหนองละมั่งทองกรรมการ
3. นางปานทิพย์ มหบุญพาชัยโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวฐานิดา พลกล้าธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ รอไธสงค์โรงเรียนประชาสันติภาพประธานกรรมการ
2. นายนพดล อินทฉิมโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญกรรมการ
3. นางสาวทิวาห์ น้อยรุ่งโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
4. นางสาวเกษริน เกษนาคธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทับทองหลางโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏอนงค์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายปรัชญา แก่งศิริโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ สิทธิราชธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา เย็นชุ่มโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ทวีรัตน์โรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
3. นายสถาพร จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวธาฬินี โยชนะธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ รอไธสงโรงเรียนประชาสันติภาพประธานกรรมการ
2. นายนพดล อินทฉิมโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญกรรมการ
3. นางปานทิพย์ มหบุญพาชัยโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มากธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววรรธนา ทองมีโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิดา เทียมเมฆโรงเรียนบ้านโกสัมพีกรรมการ
3. นางสาวปฏิรักษ์ กาญจนาพิพัฒน์โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นางสาวเกษริน เกษนาคธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรนภา อยู่แก้วโรงเรียนบ้านหัวยางประธานกรรมการ
2. นายตรีเพชร มีศิลป์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมวิหารโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่มกรรมการ
4. นางสาวฐานิดา พลกล้าธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายราชัน โนสปริงโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นายอายุวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ เสือคำรณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ5กรรมการ
4. นางสาวธาฬินี โยชนะธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกรพิน วัฒนศิริโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หาบุญพาดโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีวิชาโรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวฐานิดา พลกล้าธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาววรรธนา ทองมีโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยประธานกรรมการ
2. นายราชัน โนสปริงโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวกรรมการ
3. นางสาวนาฏอนงค์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ สิทธิราชธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ศรีวิชาโรงเรียนยอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา หาบุญพาดโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางสาวกรพิน วัฒนศิริโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มากธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพิน วัฒนศิริโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นายปภินย์วิชฐ์ พ่วงวงษ์โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มากธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ กุลมิ่งศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1กรรมการ
2. นางสาวทิพย์ ล้ำเลิศประเสริิฐกาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ ทองตะนุงามโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริขวัญ อือนอกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายจเด็จ ห้อยพรมราชโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ ทองตะนุงามโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นางรุ่งราวัลย์ พุ่มริ้วโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวเจณจิตร ดีเพียรโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
3. นายจเด็จ ห้อยพรมราชโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ สีเขียวโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายจเด็จ ห้อยพรมราชโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ ทองตะนุงามโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ สีเขียวโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ อือนอกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธนกมล บัวแย้มโรงเรียนบ้านแคทองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งราวัลย์ พุ่มริ้วโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวทิพย์ ล้ำเลิศประเสริฐการโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุรพล มาดหมายโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นางรุ่งราวัลย์ พุ่มริ้วโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวทิพย์ ล้ำเลิศประเสริฐการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเจนจิตร ดีเพียรโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางรุ่งราวัลย์ พุ่มริ้วโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวทิพย์ ล้ำเลิศประเสริฐการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวเจนจิตร ดีเพียรโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ทองคำโรงเรียนบ้านลานดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางประจวบ ลาอาภัยโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
3. นางนนทยา สุดไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นางยุวดี แว่นทองธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ทันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนจั่นประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ เกิดศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสายสนธ์ ทองอรุณสุขโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวสายฝน มิชพลธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายธงชัย นาคพงษ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นายทิวา ลาอาภัยโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายฐิติมา แก้วกำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายสมคิ แม้นพยัคฆ์ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสิรินัฎฐ์ ชลิตมงคลกุลโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดประธานกรรมการ
2. นายธงชัย นาคพงษ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นายสายันต์ บังควรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายวิศรุต เขาค่ายธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจำรัส คำบรรลือโรงเรียนบ้านลานดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เชยเล็กโรงเรียนบ้านวังตะแบกกรรมการ
3. นางพัชรี เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุวลี กิตติขจรธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนประชารัฐพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี วรขะจีโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ เณรมณีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาวรัตติญา สอิ้งธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนประชารัฐพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวราภา ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
3. นางพรทิพ รักกสิกรรมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวิศรุต เขาค่ายธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำอางค์ คันทาโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นางอรนันต์ กลิ่นสวรรค์โรงเรียนบ้านวังตะแบกกรรมการ
3. นางวราภา ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
4. นางสาวสายฝน มิชพลธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางทิวา ลาอาภัยโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย นาคพงษ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ***โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวสายฝน มิชพลธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ รุ่งน้อยโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นางทิวา ลาอาภัยโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวอริสรา การภักดีธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมปอง กมลวิบูลย์โรงเรียนบ้านโขมงหักประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางวารุณี แรมไธสงค์โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
4. นางสาวสุวลี กิตติขจรธุาการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวารุณี แรมไธสงค์โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางสุภา วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
3. นายนันธนา อยู่ครอบโรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
4. นางสาวศิริญาภรณ์ สิทธิสงครามธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจงกล คำสุขโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีประธานกรรมการ
2. นางขวัญยืน เรืองอุไรโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
3. นางประพันธ์ สุขหมื่นโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา แก้วกำเนิดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมปอง กมลวิบูลย์โรงเรียนโขมงหักประธานกรรมการ
2. นางสุทิน เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ เณรมณีโรงเรียนขุมชนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายอริสรา การภักดีธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพ รักกสิกรรมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางภาศิมาส ยอดวันดีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางพันทิพา พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์กรรมการ
4. นางยุวดี แว่นทองธุรการ รร.บ้านวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายมงคล คำส่งโรงเรียนบ้านหนองวัวดำประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บัวพันธ์โรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
3. นางวีรยา หลวงเครือโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุวลี กิตติขจรธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางฐิติมา พุทธวงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5ประธานกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนประชารัฐพัฒนากรรมการ
3. นางจำรัส คำบรรลือโรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
4. นางสาวอริสรา การภักดีธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฐิติมา พุทธวงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5ประธานกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนประชารัฐพัฒนากรรมการ
3. นางจำรัส คำบรรลือโรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
4. นางสาวรัตติญา สอิ้ง ธุรการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปัทมา ราชทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
2. นางสุพาพร อินทาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางวาสนา เกิดสุขโรงเรียนบ้านธำมรงค์กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอัจฉรา ถนอมศักดิ์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์กรรมการ
2. นางสันทัศน์ ภู่สงค์โรงเรียนบ้านประชาสันติภาพฯกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถวิล ศิริสุนทรโรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางอำไร อินหาดกรวดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์โรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
2. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนากรรมการ
3. นางอำไร อินหาดกรวดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนากรรมการ
2. นางอำไร อินหาดกรวดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
4. นางปาริชาติ ดำนาดีโรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนากรรมการ
2. นางอำไร อินหาดกรวดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนากรรมการ
2. นางอำไร อินหาดกรวดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนากรรมการ
2. นางอำไร อินหาดกรวดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาระถีโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางจิราพร พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีฯกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางจิราพร พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีฯกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางจิราพร พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีฯกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา สีกล่อมโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางจิราพร พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านปางเรือกรรมการ
2. นางณรินทร์ เขม้นกิจโรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวิภา ดำริห์โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพันทิพา ปัญญาเสนโรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
2. นางสาวลำพรวน บัวเผียนโรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นางจันทร แพงแก้วโรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
3. นางมณิตา โพธิ์พุทธโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
3. นางมณิตา โพธิ์พุทธโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา แก่นบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
3. นางมณิตา โพธิ์พุทธโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนสร้างตนเอง 5กรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา แก่นบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)กรรมการ
4. นางสาวศิวพร ทองแจ่มโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาโรงเรียนนิคม2(บ้านบ่อทอง)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวภัททิยา แก่นบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางสายชล กุไธสงค์โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ ยามาโรงเรียนนิคม2(บ้านบ่อทอง)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดี คล้ายเดชโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดี คล้ายเดชโรงเรียนเกศกาสรกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดี คล้ายเดชโรงเรียนเกศกาสรกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดี คล้ายเดชโรงเรียนเกศกาสรกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดี คล้ายเดชโรงเรียนเกศกาสรกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดี คล้ายเดชโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชโรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรฤทัย ธมพลอาจโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ธิวา ระถาพลโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ผลบุญโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรฤทัย ธมพลอาจโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ธิวา ระถาพลโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ผลบุญโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาพลโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ์ มูลลอนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางเกสร กสิการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาพลโรงเรียนวังชะโอนกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ์ มูลลอนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางเกสร กสิการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรฤทัย ธมพลอาจโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ธิวา ระถาพลโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ผลบุญโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสาทพร อัคคพันธ์โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หลงฉิมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นางจันรอน ช่างน้อยโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางพัชริยา เมฆวันโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญโรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นางจันรอน ช่างน้อยโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางพัชริยา เมฆวันโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาทพร อัคคพันธ์โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
2. นายประสูติ ชูจิ๋วโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หลงฉิมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมนึก ภัทรรังษีโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางสวาท จีนเพชรโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นางกันต์กษิษฐ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมนึก ภัทรรังษีโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางสวาท จีนเพชรโรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นางกันต์กษิษฐ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี อุดสุรินทร์โรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]