สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 3 10 7
2 002 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 7 12 10
3 004 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 8 24 14
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 3 5 3
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 25 57 38
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 17 53 29
7 010 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 3 7 6
8 018 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 21 44 35
9 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 34 64 53
10 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 19 32 25
11 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 8 25 15
12 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 13 32 24
13 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 5 11 8
14 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 11 22 16
15 025 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 4 8 8
16 042 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 2 2 2
17 043 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 0 0 0
18 044 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 2 2 2
19 040 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 9 15 11
20 041 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 1 6 2
21 045 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 8 8 8
22 047 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 4 8 4
23 048 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 7 10 8
24 049 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 9 13 12
25 050 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 5 5 5
26 051 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 4 9 7
27 046 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 6 12 8
28 053 โรงเรียนบ้านจันทิมา 15 31 23
29 054 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 3 7 5
30 055 โรงเรียนบ้านจิกลาด 1 1 1
31 057 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 21 45 32
32 056 โรงเรียนบ้านช่องลม 2 3 2
33 058 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 22 72 39
34 059 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 11 18 17
35 060 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 8 12 11
36 062 โรงเรียนบ้านตลุกงาม 0 0 0
37 063 โรงเรียนบ้านตอรัง 19 34 25
38 065 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 30 48 37
39 066 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 5 4
40 072 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 21 38 32
41 073 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 6 21 11
42 074 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 15 29 24
43 075 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 9 28 18
44 076 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 5 16 10
45 078 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 8 14 11
46 077 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2 11 4
47 067 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 6 15 9
48 068 โรงเรียนบ้านท่านา 1 6 3
49 070 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 6 6 6
50 071 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 4 6 6
51 069 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 27 50 44
52 083 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 17 27 22
53 084 โรงเรียนบ้านนานอก 4 9 6
54 085 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 5 14 9
55 086 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 4 6 4
56 087 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 5 23 11
57 088 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 8 27 16
58 089 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 0 0 0
59 101 โรงเรียนบ้านบางลาด 20 40 34
60 102 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 4 4 4
61 103 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 23 40 38
62 104 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 14 28 21
63 105 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 6 29 12
64 106 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 5 10 10
65 099 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 3 4 4
66 100 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 18 40 29
67 098 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 18 31 26
68 107 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 10 20 14
69 108 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 22 40 34
70 109 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 2 3 3
71 110 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 9 35 17
72 111 โรงเรียนบ้านปางขนุน 11 32 22
73 112 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 6 29 13
74 113 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 5 11 8
75 115 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 26 48 35
76 116 โรงเรียนบ้านพานทอง 3 5 5
77 119 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 10 27 15
78 120 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 7 17 12
79 126 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 11 30 19
80 127 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 7 32 15
81 128 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 7 16 8
82 129 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 23 38 29
83 130 โรงเรียนบ้านลานทอง 2 4 3
84 132 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 14 21 19
85 133 โรงเรียนบ้านลานหิน 17 62 30
86 131 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 54 105 85
87 134 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 26 67 43
88 137 โรงเรียนบ้านวังชมภู 7 19 12
89 138 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 21 38 34
90 139 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 14 49 27
91 140 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 6 12 9
92 141 โรงเรียนบ้านวังทอง 20 37 31
93 142 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 7 19 11
94 144 โรงเรียนบ้านวังประดา 12 25 18
95 145 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 4 5 4
96 136 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 1 1 1
97 135 โรงเรียนบ้านวังโขน 6 9 8
98 143 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2 4 4
99 146 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 4 12 8
100 147 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 3 16 7
101 148 โรงเรียนบ้านสมอโคน 3 8 6
102 149 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 11 21 16
103 150 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 3 4 4
104 151 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 1 3 2
105 152 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 39 98 65
106 153 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 9 20 11
107 154 โรงเรียนบ้านหนองกรด 1 2 2
108 155 โรงเรียนบ้านหนองขาม 12 37 21
109 157 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 6 5
110 158 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 12 7
111 161 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 2 2
112 163 โรงเรียนบ้านหนองทราย 5 11 8
113 164 โรงเรียนบ้านหนองทอง 3 6 5
114 165 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 7 28 14
115 166 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 7 19 13
116 169 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 4 4
117 170 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 1 1 1
118 171 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 5 12 7
119 172 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 3 2
120 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 9 34 17
121 175 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 51 104 75
122 176 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 5 16 9
123 177 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 11 46 22
124 162 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 3 3 3
125 156 โรงเรียนบ้านหนองแขม 5 13 10
126 160 โรงเรียนบ้านหนองแดน 12 23 17
127 159 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 3 8 6
128 167 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 29 71 45
129 173 โรงเรียนบ้านหนองโสน 18 33 27
130 178 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 30 81 52
131 168 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 10 20 16
132 179 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 3 5 5
133 182 โรงเรียนบ้านหัวยาง 5 17 10
134 180 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 7 15 10
135 188 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 3 4 4
136 189 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 2 3 3
137 027 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 25 58 43
138 028 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 17 30 22
139 029 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 8 20 12
140 030 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 23 41 33
141 031 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 4 7 6
142 032 โรงเรียนบ้านเก่า 5 8 7
143 035 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 5 13 7
144 036 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 5 12 9
145 037 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 7 19 12
146 038 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 13 25 19
147 061 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 5 15 9
148 079 โรงเรียนบ้านเทพนคร 24 45 37
149 080 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 1 1 1
150 090 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 10 15 14
151 091 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 0 0 0
152 121 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 3 22 8
153 033 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 4 8 6
154 052 โรงเรียนบ้านแคทอง 0 0 0
155 122 โรงเรียนบ้านแม่บัว 1 1 1
156 034 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 5 7 7
157 039 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 21 37 31
158 093 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 39 78 53
159 094 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 15 8
160 095 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 13 26 18
161 096 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 5 18 10
162 092 โรงเรียนบ้านโนนโก 9 15 14
163 097 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 24 62 44
164 117 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 26 46 39
165 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 3 13 7
166 184 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 12 16 15
167 187 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 25 52 38
168 186 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 1 2 2
169 185 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 1 3 2
170 183 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 7 13 11
171 064 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 5 11 8
172 081 โรงเรียนบ้านไทยทวี 2 2 2
173 082 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 3 5 3
174 114 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 3 7 6
175 125 โรงเรียนบ้านไร่ 6 7 7
176 123 โรงเรียนบ้านไร่ดง 6 25 10
177 124 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 3 6 6
178 190 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 5 31 12
179 191 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 21 38 31
180 192 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 14 25 19
181 193 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 14 52 17
182 194 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 25 57 38
183 196 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 3 5 5
184 197 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 1 1
185 198 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 0 0 0
186 199 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 10 22 17
187 200 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 22 50 27
188 202 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 25 50 39
189 203 โรงเรียนวัดคูยาง 49 152 83
190 205 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 7 12 12
191 206 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 3 13 6
192 204 โรงเรียนวัดโพธาราม 2 3 3
193 207 โรงเรียนสหวิทยาคม 32 58 43
194 208 โรงเรียนสาธิต 34 69 54
195 209 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 3 5 5
196 210 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 16 34 22
197 212 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 8 24 14
198 213 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 10 18 15
199 211 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 4 12 6
200 181 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 4 5 5
201 215 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 26 79 42
202 218 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 38 100 65
203 220 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 31 61 48
204 221 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 13 37 22
205 224 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 16 32 25
206 225 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 0 0 0
207 223 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 4 9 6
208 216 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 15 30 23
209 219 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 28 51 40
210 227 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 16 45 29
211 228 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 21 34 31
212 222 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 2 2
213 195 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 6 16 10
214 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 3 5 4
215 011 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 11 42 17
216 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 7 17 12
217 201 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 11 31 18
218 217 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล 0 0 0
219 226 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2 6 4
220 005 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 0 0 0
221 006 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 0 0 0
222 214 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0
223 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 14 41 20
224 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 21 58 30
225 015 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
226 229 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1 3 2
227 016 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 19 40 29
รวม 2341 5306 3649
8955

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]