เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประมาณผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายนกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวจิรพรรณ์ ไกรสรศิวเวท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกษธีรกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นางวาสนา อินทรสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประมาณผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นายไพฑูรย์ มะณู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นายเกชา เดชา ผอ.โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
14 นายขจรยศ บุรุษศรี ผอ.โรงเรียนวัดคูยาง ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
15 นายชูรัตน์ สุขทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
16 นายวีระ ถาวร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
17 นายชัยวุธ ศรีอุตวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
18 นายวิลสันติ์ ฝั้นกาศ ผอ.โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
19 นายแก่นกาญจน์ ธรรมสอน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
20 นายถวิล ศิริสุนทร ผอ.โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
21 นายวุฒิชัย ธรรมสอน ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
22 นายอุดม อินทา ผอ.โรงเรียนประชาสันติภาพ ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
23 นายชุติมัน บัวแย้ม ผอ.โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
24 นายประจักษ์ ศรสาลี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ (สนามการประกวดและแข่งขัน)
25 นางนัททิกา แดงชาติ ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 หัวหน้าผู้ประสานงานการจัดประกวดและแข่งขัน
26 นายคณาพงษ์ ศรีสุข ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 หัวหน้าผู้ประสานงานการจัดประกวดและแข่งขัน
27 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 หัวหน้าผู้ประสานงานการจัดประกวดและแข่งขัน
28 นางวีระวรรณ หัดไทย ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 หัวหน้าผู้ประสานงานการจัดประกวดและแข่งขัน
29 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 หัวหน้าผู้ประสานงานการจัดประกวดและแข่งขัน
30 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 หัวหน้าผู้ประสานงานการจัดประกวดและแข่งขัน
31 นายไพฑูรย์ มะณู ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 หัวหน้าผู้ประสานงานการจัดประกวดและแข่งขัน
32 นายคำรณ แสนหาญ ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 หัวหน้าผู้ประสานงานการจัดประกวดและแข่งขัน
33 นายฉวี แก้วกล้า ผอ.โรงเรียนบ้านทรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
34 นายชูศิลป์ แย้มโกเมน ผอ.โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
35 นายชูรัช สุขทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
36 นายขจรยศ บุรุษศรี ผอ.โรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
37 นายสนิท ประหา ผอ.โรงเรียนสหวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
38 นายสมควร อ่อนฉาย ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
39 นายวีรวัฒน์ ปิ่นขอจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
40 นางสาวอนุศรา เงินฉลาด ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
41 นางสาวพิชญาภา วงษ์สกุลพิน ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
42 นายวิลสันติ์ ฝั้นกาศ ผอ.โรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
43 นายอริชัย สุขุมพานิช ครูโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
44 นางสุชัญญา บัวผัน ครู โรงเรียนบ้านเนินกรอย กรรมการดูแลระบบข้อมูลกิจกรรมปฐมวัย
45 นางสาวนภาพร ศรสุรินทร์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการอำนวยการกิจกรรมปฐมวัย
46 นางสกาวเดือน แก้วแท้ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการอำนวยการกิจกรรมปฐมวัย
47 นางสาวศุภิษรา วัฒนศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการอำนวยการกิจกรรมปฐมวัย
48 นางสาวชุติกาญจน์ บดีรัฐ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการอำนวยการกิจกรรมปฐมวัย
49 นางทิพวรรณ รอดเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการอำนวยการกิจกรรมปฐมวัย
50 นางสาวฉวีวรรณ แจ้งจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการอำนวยการกิจกรรมปฐมวัย
51 นางสมหมาย แย้มโกเมน ครู โรงเรียนวัดคูยาง กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมปฐมวัย
52 นางวราภรณ์ แสงเมือง ครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกร กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมปฐมวัย
53 นางสาววันวิสา หมุดเขียว ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมปฐมวัย
54 นางลำพึง พุ่มเพชร ครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมปฐมวัย
55 นางสาวสุภารัตน์ ช่วงบัญญัติ ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม กรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมปฐมวัย
56 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ขวัญเมือง ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางสาวภัชรา กาบบัวน้อย ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแเพงเพชร กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางดวงเดือน มีขันหมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 ว่าที่ ร.ต. อดิศักดิ์ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางสาวภัชรา กาบบัวน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นายชวรัฐ สุทธะมุสิก ครูธุรการโรงเรียนบ้านทรงธรรม กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
62 นางสาวสิริรภรณ์ ไชยภักดิ์ ครูธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) กรรมการดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
63 นางอุไรวรรณ อินทรศรี ครูธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) กรรมการดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
64 นางสาวธาฬินี โยชนะ ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
65 นางสาวเกษริน เกษนาค ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโขมงหัก กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
66 นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มาก ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสมอ กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
67 นางสาวฐานิดา พลกล้า ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเทพนคร กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
68 นางสาวอัจฉราพรรณ สิทธิราช ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
69 นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึก ครูโรงเรียนบ้านโขมงหัก กรรมการอำนวยการกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
70 นางวริญญา นันทะโกมล ครูโรงเรียนบ้านชัยภูมิ กรรมการอำนวยการกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
71 นางนารีรัตน์ เผ่าฟู ครูโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า กรรมการอำนวยการกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
72 นายพีรชัย เกณเกตุกรณ์ ครูธุรกา่รโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
73 ว่าที่ร้อยตรีเกมส์ ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
74 นายกิตติศักดิ์ ผลไพบูลย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนยอดประชาสรรค์ กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นายปกรณ์ กระบวนศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านลานหิน กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นางสาวเกศริน พูลสมบัติ ครูธุการโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
77 นายธัญญาฤทธิ์ แดงใจ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
78 นายวรากร น้ำเงินสกุลณี ธุรการโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
79 นางจันทร์แรม เข็มนาจิตร ครูโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
80 นางสาววัชรี บุญอยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
81 นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้ว ครูโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์บ้านลำมะโกรก คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
82 นางจันทรรัตน์ อ่อนฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
83 จิฬาพร ยศสาย ธุรการโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
84 นางสาวชุดาพันธ์ เพ็ชรนิล ครูธุรการโรงเรียนบ้านเกาะพิมูล กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
85 นายบรรณวิชญ์ โยมป้อม ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการดูแลสนามการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
86 นายสมควร ชูชีพ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการดูแลสนามการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
87 นายภาณุกร อิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการดูแลสนามการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
88 นายเอกชัย ก๋าวงค์วิน ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการดูแลสนามการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
89 นายกิตติศักดิ์ กระต่ายทอง ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการดูแลสนามการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
90 นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการดูแลสนามการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
91 นางพรพิมล ประหา โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ กรรมการดูแลสนามการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ กรรมการดูแลสนามการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม ธุรการโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
94 นางสุภาณี แสงแก้ว ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
95 นางนิศารัตน์ น้อยบัวทิพย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
96 นางบุษกร วรศรีหิรัญ ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
97 นางสมทรง กงสวุรรณ ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
98 นางพัสสน์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุล ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
99 นางกฤตพร เดชา ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
100 นางมาลี เพชรพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
101 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ก.พ. เขต 1 คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
102 นายคณาพงษ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ก.พ. เขต 1 คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
103 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ก.พ. เขต 1 คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
104 นายเช่นชนก สิ้วอินทร์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดูแลสนามการแข่งขัน
105 นางสาวรจเรข คำสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูยาง กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)
106 นางสาววนิดา ทับทิม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูยาง กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)
107 นายชาติชาย มั่นแก้ว ครูโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง คณะกรรมการออกแบบทดสอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
108 นางเกษร พรหมรักษา ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน คณะกรรมการออกแบบทดสอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
109 นายกฤษณพงษ์ มาน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการออกแบบทดสอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
110 นายรุ่งอรุณ บุตย์ศรีเจริญ ครูโรงเรียนสหวิทยาคม คณะกรรมการออกแบบทดสอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
111 นางสาวนงลักษณ์ สุขสม ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการออกแบบทดสอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
112 นายเอกพงษ์ คอประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านคุยมะม่วง คณะกรรมการออกแบบทดสอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
113 นางวนิดา สีเพชร ธุรการโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ คณะกรรมการประมวลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
114 นางสาวสุนันทา พลาพล ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย คณะกรรมการประมวลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
115 นายชุติพงษ์ กระต่ายทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโพธาราม คณะกรรมการประมวลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
116 นางสาวสมหมาย พรหมทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการประมวลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
117 น.ส.ศมนยพรรษ อุบลสว่างวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย คณะกรรมการประมวลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
118 นางปริยา ภู่ภีโญ ครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย คณะกรรมการประมวลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
119 นายวันรุ่ง พาสุทธิ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
120 นางสาวชุติมา เชื้อกสิกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
121 นางสาวชุภาดา น้อยผล โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
122 นางสาวจิรวรรณ เหมราช โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
123 นางสาวศิวพร ทองแจ่ม ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) กรรมการดูแลระบบข้อมูล การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
124 นางสาวปาริชาติ ดำนาดี ธุรการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา กรรมการดูแลระบบข้อมูล การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
125 นายบัลลังก์ ฉิมพาลี โรงเรียนบ้านเทพนคร กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
126 จ.ส.อ.ไพโรจน์ พงษ์สิงห์ โรงเรียนบ้านบึงลูกนก กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
127 นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมด โรงเรียนบ้านลานกระทิง กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
128 นายคุณาพจน์ คำบรรลือ โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
129 นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตร โรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
130 นายประกิต บูชาบุญ โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
131 นายวิโรจน์ ไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านประดาเจ้ดรัง กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
132 นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่ม โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
133 นายชานนท์ สุขสอาด โรงเรียนบ้านลานไผ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
134 นางสาวกาญจนา กังพิศดาร โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
135 นางกอบกุล พิพรรธนจินดา โรงเรียนบ้านทรงธรรม กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
136 นายสกรรจ์ มณีเขียว โรงเรียนบ้านดิบมะพร้าว กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
137 นางนิศานาถ ทัพวงษ์ โรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
138 นางสาวอนันตญา ทองธรรมชาติ โรงเรียนจำรูญชัยราษฎร์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
139 นายคณาพงศ์ ศรีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
140 นายวรากร น้ำเงินสกุลณี โรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) กรรมการดูแลระบบข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
141 นางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
142 นางทับทิม สังคง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
143 นางวันนา ขอนทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
144 นายชุติมันท บัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
145 นางสาวสุนิสา วชิรบรรจง ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
146 นางสาวแววดาว ตันสิงห์ ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
147 นางสาวมาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
148 นางวราลักษณ์ บรรดาศักดิ์ ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
149 นางสาวจีรภา สง่า ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]