สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 35 2 3 5 40
2 วัดคูยาง 29 11 3 1 43
3 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 27 7 4 0 38
4 สาธิต 27 6 0 1 33
5 บ้านสุวรรณภูมิ 24 7 7 0 38
6 บ้านลานไผ่ 21 8 14 5 43
7 บ้านโนนจั่น 17 9 8 2 34
8 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 17 3 2 1 22
9 อนุบาลกำแพงเพชร 15 4 5 2 24
10 บ้านพรานกระต่าย 14 4 3 3 21
11 บ้านประดาเจ็ดรัง 14 4 1 2 19
12 อนุบาลธรรมรัตน์ 13 13 3 2 29
13 บ้านบางลาด 12 5 1 0 18
14 บ้านหนองใหญ่ 12 4 9 3 25
15 อนุบาลไทรงาม 11 7 6 1 24
16 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 11 4 6 3 21
17 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 11 3 5 2 19
18 สหวิทยาคม 10 15 3 2 28
19 บ้านทรงธรรม 10 12 3 2 25
20 บ้านลำมะโกรก 10 7 5 0 22
21 เทศบาลลานกระบือ 10 7 1 0 18
22 บ้านดงซ่อม 10 6 2 1 18
23 บ้านตอรัง 10 4 4 0 18
24 บ้านท่าไม้ 9 9 5 0 23
25 วัดกัลปพฤกษ์ 9 8 3 2 20
26 บ้านโพธิ์พัฒนา 9 5 4 7 18
27 บ้านชัยภูมิ 9 5 3 1 17
28 บ้านโนนใหญ่ 9 4 4 4 17
29 บ้านจันทิมา 9 3 2 1 14
30 ปัทมดรุณวิทย์ 9 3 2 0 14
31 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 8 7 1 0 16
32 บ้านบ่อแก้ว 8 4 2 3 14
33 บ้านลานหิน 8 3 1 0 12
34 บ้านวังชะโอน 8 2 5 2 15
35 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 8 2 4 2 14
36 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 7 9 5 7 21
37 นารีราษฎร์สามัคคี 7 5 5 2 17
38 บ้านหนองโสน 7 5 4 2 16
39 อนุบาลลานกระบือ 7 3 3 2 13
40 บ้านบึงพิไกร 7 3 2 2 12
41 บ้านหนองแดน 7 3 0 2 10
42 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 7 1 4 1 12
43 บ้านเกาะรากเสียด 6 7 9 0 22
44 บ้านบึงทับแรต 6 4 3 4 13
45 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 6 4 0 2 10
46 บ้านวังตะเคียน 6 2 4 2 12
47 วัฒนศิริวิทยา 6 2 2 0 10
48 บ้านใหม่สามัคคี 5 8 5 5 18
49 บ้านเกศกาสร 5 7 1 3 13
50 วัฒนราษฎร์ศึกษา 5 6 7 1 18
51 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 5 6 6 0 17
52 บ้านเกาะน้ำโจน 5 4 6 2 15
53 อนุบาลพรานกระต่าย 5 4 1 3 10
54 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 5 4 1 2 10
55 บ้านหนองมะเกาะ 5 1 1 0 7
56 อ่างทองพัฒนา 4 9 2 0 15
57 บ้านลานตาบัว 4 8 6 2 18
58 ผินสหราษฎร์พัฒนา 4 7 5 3 16
59 บ้านวังทอง 4 5 3 5 12
60 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 4 4 0 12
61 บ้านทุ่งมหาชัย 4 2 5 3 11
62 บ้านหนองไม้กอง 4 2 4 0 10
63 บ้านหนองหัววัว 4 2 1 2 7
64 บ้านคลองเมือง 4 2 1 1 7
65 บ้านบึงมาลย์ 4 2 0 0 6
66 บ้านหนองปากดง 4 1 2 0 7
67 บ้านไร่ 4 1 1 0 6
68 บ้านคลองใหญ่ใต้ 4 1 0 1 5
69 ประชารัฐพัฒนา 4 1 0 0 5
70 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 4 1 0 0 5
71 สิริแก้วเจริญ 3 9 2 0 14
72 บ้านบ่อสามแสน 3 9 1 3 13
73 บ้านลานสะเดา 3 5 5 1 13
74 บ้านเกาะพิมูล 3 5 0 0 8
75 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 3 4 7 3 14
76 บ้านหงษ์ทอง 3 4 2 0 9
77 บ้านวังน้ำขาว 3 4 0 0 7
78 ปราสาทอนุสรณ์ 3 3 6 2 12
79 บ้านปลักไม้ดำ 3 3 1 2 7
80 บ้านคุยป่ายาง 3 3 1 1 7
81 บ้านวังโขน 3 3 0 0 6
82 บ้านหนองขาม 3 2 2 4 7
83 เพ็ชระศึกษา 3 2 1 0 6
84 บ้านทุ่งรวงทอง 3 2 0 0 5
85 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 3 1 6 1 10
86 บ้านลานช้างท่าว 3 1 1 2 5
87 บ้านหนองแขม 3 1 1 0 5
88 บ้านเขาน้ำเพชร 3 1 0 0 4
89 บ้านไตรตรึงษ์ 3 1 0 0 4
90 บ้านเด่นพระ 3 0 2 0 5
91 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 3 0 0 1 3
92 บ้านศรีไกรลาศ 3 0 0 0 3
93 บ้านโขมงหัก 2 9 6 0 17
94 บ้านทุ่งตาพุก 2 8 7 2 17
95 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 2 5 3 3 10
96 บ้านทุ่งสวน 2 5 0 0 7
97 บ้านปางขนุน 2 4 5 0 11
98 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 2 4 3 1 9
99 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 2 4 1 0 7
100 บ้านเทพนคร 2 3 5 2 10
101 บ้านห้วยน้ำใส 2 3 1 0 6
102 ตรีจุฬาศึกษา 2 2 7 0 11
103 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 2 2 3 1 7
104 บ้านเนินกรอย 2 2 0 1 4
105 บ้านนานอก 2 2 0 0 4
106 คลองใหญ่วิทยา 2 1 2 2 5
107 บ้านทุ่งน้ำตก 2 1 2 1 5
108 บ้านวังตะแบก 2 1 2 1 5
109 บ้านมอสมบัติ 2 1 1 2 4
110 บ้านใหม่เขานิยม 2 1 1 1 4
111 บ้านวังไม้แดง 2 1 1 0 4
112 บ้านเมืองพาน 2 1 0 0 3
113 บ้านหนองจิก 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองหัวควาย 2 0 3 0 5
115 บ้านบึงกระดาน 2 0 1 1 3
116 บ้านลานกระทิง 2 0 1 0 3
117 บ้านไร่ลำปาง 2 0 1 0 3
118 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 2 0 0 1 2
119 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 6 0 3 7
120 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 5 3 3 9
121 บ้านไร่ดง 1 5 0 0 6
122 บ้านใหม่พัฒนา 1 4 5 1 10
123 บ้านประชาสุขสันต์ 1 4 3 2 8
124 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 1 4 3 0 8
125 บ้านดาดทองเจริญ 1 3 3 1 7
126 บ้านวังประดา 1 3 2 3 6
127 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 3 2 1 6
128 ห้วยใหญ่ยางงาม 1 3 0 0 4
129 บ้านมะเดื่อชุมพร 1 2 1 2 4
130 บ้านหนองวัวดำ 1 2 1 1 4
131 บ้านโนนม่วง 1 2 1 0 4
132 บ้านหนองทราย 1 2 1 0 4
133 บ้านวังมะค่า 1 2 1 0 4
134 บ้านท่าตะคร้อ 1 2 0 3 3
135 บ้านป่าถั่ว 1 2 0 2 3
136 บ้านคุยบ้านโอง 1 2 0 1 3
137 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 1 2 0 0 3
138 บ้านโนนโก 1 1 3 4 5
139 บ้านคุยประดู่ 1 1 3 1 5
140 บ้านหัวยาง 1 1 2 1 4
141 บ้านเขาคีริส 1 1 1 2 3
142 บ้านคุยมะม่วง 1 1 1 1 3
143 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 1 1 0 3
144 บ้านไผ่ตาสุ่ม 1 1 1 0 3
145 บ้านท่าเสากระโดง 1 1 1 0 3
146 บ้านนาบ่อคำ 1 1 1 0 3
147 บ้านสมอโคน 1 1 1 0 3
148 บ้านไทรย้อย 1 1 0 1 2
149 บ้านคุยแขวน 1 0 5 0 6
150 บ้านเขาวังเยี่ยม 1 0 3 1 4
151 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1 0 2 0 3
152 บ้านหนองทอง 1 0 2 0 3
153 บ้านคุยป่ารัง 1 0 1 2 2
154 บ้านนาป่าแดง 1 0 1 2 2
155 บ้านจิกคันช้อน 1 0 1 1 2
156 บ้านหนองรี 1 0 1 0 2
157 บ้านอินทรานุสรณ์ 1 0 1 0 2
158 วัดโพธาราม 1 0 1 0 2
159 อนุบาลอุทิศศึกษา 1 0 1 0 2
160 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 1 0 0 2 1
161 บ้านพานทอง 1 0 0 1 1
162 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 0 0 1 1
163 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 0 0 0 1
164 บ้านจิกลาด 1 0 0 0 1
165 บ้านท่านา 1 0 0 0 1
166 บ้านสุรเดชสามัคคี 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองกรด 1 0 0 0 1
168 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1 0 0 0 1
169 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 7 1 0 8
170 บ้านสระสิงห์โต 0 5 3 3 8
171 บ้านดงตาจันทร์ 0 4 4 1 8
172 บ้านโนนสมอ 0 4 0 1 4
173 บ้านลานดอกไม้ 0 3 2 2 5
174 บ้านอาชานุสรณ์ 0 3 0 0 3
175 วัดราษฎร์เจริญพร 0 2 3 2 5
176 บ้านวังชมภู 0 2 2 2 4
177 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 0 2 2 0 4
178 บ้านท่าเสลี่ยง 0 2 1 1 3
179 นิยมราษฎร์วิทยา 0 2 1 1 3
180 บ้านหนองคล้า 0 2 1 1 3
181 กาญจนะศึกษา 0 2 1 0 3
182 บ้านหร่ายการ้อง 0 2 1 0 3
183 หนองแขมประชาสรรค์ 0 2 0 2 2
184 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 2 0 1 2
185 บ้านวังโบสถ์ 0 2 0 0 2
186 บ้านไทยทวี 0 2 0 0 2
187 บ้านบึงลูกนก 0 1 4 0 5
188 บ้านทุ่งมหาศาล 0 1 3 1 4
189 บ้านเกาะสะบ้า 0 1 2 1 3
190 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 1 2 0 3
191 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 1 2 0 3
192 บ้านทรายทอง 0 1 1 1 2
193 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 1 1 0 2
194 บ้านปรือพันไถ 0 1 1 0 2
195 บ้านลานทอง 0 1 1 0 2
196 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 1 0 1 1
197 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 1 0 0 1
198 บ้านคลองเรือ 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองตากล้า 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองละมั่งทอง 0 1 0 0 1
201 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 1 0 0 1
202 เทศบาลช่องลม 0 1 0 0 1
203 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 3 0 3
204 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 2 2 2
205 ยอดประชาสรรค์ 0 0 2 1 2
206 บ้านช่องลม 0 0 1 0 1
207 บ้านคลองสีนวล 0 0 1 0 1
208 บ้านหนองสะแก 0 0 1 0 1
209 บ้านเทียมเจริญ 0 0 1 0 1
210 บ้านแม่บัว 0 0 1 0 1
211 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 1 0 1
212 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 1 0 1
213 บ้านเก่า 0 0 0 3 0
214 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 1 0
215 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0 1 0
รวม 820 602 444 230 2,096