สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 15 12 6 33 39 2 3 5 44
2 บ้านสุวรรณภูมิ 15 5 2 22 24 7 7 0 38
3 สาธิต 11 7 5 23 27 6 0 1 33
4 วัดคูยาง 10 8 4 22 29 11 3 2 43
5 บ้านลำมะโกรก 8 3 1 12 13 7 5 1 25
6 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 7 4 3 14 18 4 2 1 24
7 อนุบาลกำแพงเพชร 7 4 1 12 15 4 5 2 24
8 บ้านดงซ่อม 6 1 1 8 13 6 2 1 21
9 บ้านเทพนคร 5 6 3 14 12 3 5 3 20
10 บ้านลานไผ่ 5 4 4 13 21 8 14 5 43
11 บ้านวังชะโอน 5 3 1 9 9 2 5 2 16
12 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 5 2 4 11 11 3 5 2 19
13 บ้านพรานกระต่าย 5 2 1 8 15 4 3 3 22
14 บ้านประดาเจ็ดรัง 4 6 2 12 14 5 1 2 20
15 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 4 5 7 16 27 7 4 0 38
16 บ้านโนนจั่น 4 2 3 9 17 9 8 2 34
17 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 4 1 3 8 8 2 4 2 14
18 บ้านหนองแดน 4 0 2 6 7 3 0 2 10
19 บ้านบางลาด 3 4 1 8 12 5 1 0 18
20 บ้านโนนใหญ่ 3 3 3 9 9 4 4 4 17
21 บ้านบึงทับแรต 3 3 2 8 11 5 3 4 19
22 บ้านท่าไม้ 3 3 1 7 9 9 5 0 23
23 บ้านลานหิน 3 2 2 7 9 5 1 2 15
24 บ้านบ่อแก้ว 3 2 1 6 9 4 2 3 15
25 บ้านวังตะเคียน 3 2 0 5 6 2 4 2 12
26 อนุบาลไทรงาม 3 0 5 8 11 7 6 1 24
27 อนุบาลลานกระบือ 3 0 1 4 7 3 3 2 13
28 อนุบาลธรรมรัตน์ 2 3 2 7 13 13 3 2 29
29 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 2 3 0 5 8 7 1 0 16
30 บ้านชัยภูมิ 2 2 2 6 10 7 3 1 20
31 บ้านโพธิ์พัฒนา 2 2 2 6 9 5 4 7 18
32 วัดกัลปพฤกษ์ 2 2 0 4 11 8 3 2 22
33 ปัทมดรุณวิทย์ 2 1 5 8 9 3 2 0 14
34 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 2 1 3 6 11 4 6 3 21
35 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 1 4 6 8 5 5 19
36 บ้านจันทิมา 2 1 0 3 9 3 2 1 14
37 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 2 1 0 3 6 5 1 2 12
38 บ้านคลองเมือง 2 1 0 3 4 2 1 2 7
39 บ้านหนองปากดง 2 1 0 3 4 1 2 0 7
40 ผินสหราษฎร์พัฒนา 2 0 2 4 8 7 5 4 20
41 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 2 4 4 4 4 1 12
42 วัฒนศิริวิทยา 2 0 1 3 6 2 2 0 10
43 บ้านเกาะน้ำโจน 2 0 0 2 5 4 6 2 15
44 บ้านหนองมะเกาะ 2 0 0 2 5 1 1 0 7
45 บ้านทุ่งมหาชัย 2 0 0 2 4 2 5 3 11
46 ประชารัฐพัฒนา 2 0 0 2 4 1 0 0 5
47 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 2 0 0 2 3 1 0 0 4
48 บ้านเก่า 2 0 0 2 2 0 0 3 2
49 เทศบาลลานกระบือ 1 3 3 7 10 7 1 0 18
50 บ้านตอรัง 1 3 1 5 10 4 4 0 18
51 บ้านวังทอง 1 3 1 5 6 6 3 5 15
52 วัฒนราษฎร์ศึกษา 1 3 0 4 6 6 7 3 19
53 บ้านบึงมาลย์ 1 3 0 4 4 2 0 0 6
54 สหวิทยาคม 1 2 3 6 11 16 3 2 30
55 บ้านเกาะรากเสียด 1 2 2 5 6 7 9 0 22
56 บ้านหนองโสน 1 2 1 4 7 5 4 2 16
57 บ้านหนองหัววัว 1 2 1 4 4 2 1 2 7
58 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 2 0 3 3 2 2 0 7
59 บ้านหนองใหญ่ 1 1 5 7 12 4 9 3 25
60 บ้านทรงธรรม 1 1 4 6 10 14 3 3 27
61 อ่างทองพัฒนา 1 1 2 4 8 10 2 0 20
62 บ้านหนองขาม 1 1 2 4 4 2 2 4 8
63 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 1 1 3 4 6 3 5 13
64 บ้านทุ่งตาพุก 1 1 1 3 3 8 7 2 18
65 บ้านหนองแขม 1 1 1 3 3 1 1 0 5
66 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 1 6 0 3 7
67 บ้านทุ่งรวงทอง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
68 บ้านใหม่เขานิยม 1 1 0 2 3 1 1 1 5
69 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 0 0 1 3
70 บ้านบึงกระดาน 1 1 0 2 2 0 1 1 3
71 บ้านบึงพิไกร 1 0 2 3 7 3 2 2 12
72 บ้านเกศกาสร 1 0 1 2 6 8 1 4 15
73 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1 0 1 2 6 4 0 2 10
74 บ้านปางขนุน 1 0 1 2 2 4 5 0 11
75 บ้านไร่ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
76 บ้านเขาน้ำเพชร 1 0 0 1 4 1 0 0 5
77 บ้านเกาะพิมูล 1 0 0 1 3 5 0 0 8
78 บ้านวังน้ำขาว 1 0 0 1 3 4 0 0 7
79 บ้านคุยป่ายาง 1 0 0 1 3 3 1 1 7
80 ตรีจุฬาศึกษา 1 0 0 1 2 2 7 0 11
81 บ้านเมืองพาน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านทุ่งมหาศาล 1 0 0 1 1 1 3 1 5
83 บ้านหนองเต่าสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 1 2
84 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านลานกระทิง 0 3 2 5 6 2 1 0 9
86 นารีราษฎร์สามัคคี 0 2 1 3 8 5 6 2 19
87 อนุบาลพรานกระต่าย 0 2 1 3 5 4 1 3 10
88 สิริแก้วเจริญ 0 2 1 3 3 9 2 0 14
89 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 2 0 2 2 2 3 1 7
90 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 0 1 2 3 7 1 4 1 12
91 บ้านลานตาบัว 0 1 2 3 6 9 6 2 21
92 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 2 3 4 1 0 1 5
93 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 0 1 1 2 7 9 5 8 21
94 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 1 1 2 4 1 0 0 5
95 บ้านทุ่งสวน 0 1 1 2 3 5 0 0 8
96 บ้านคุยประดู่ 0 1 1 2 2 1 3 1 6
97 คลองใหญ่วิทยา 0 1 1 2 2 1 2 2 5
98 บ้านวังไม้แดง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
99 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 0 7 1 0 8
100 บ้านลานสะเดา 0 1 0 1 3 5 5 1 13
101 ปราสาทอนุสรณ์ 0 1 0 1 3 3 6 2 12
102 บ้านลานช้างท่าว 0 1 0 1 3 1 1 2 5
103 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 1 0 1 3 0 2 0 5
104 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 0 1 0 1 3 0 0 1 3
105 บ้านเนินกรอย 0 1 0 1 2 2 0 1 4
106 บ้านทุ่งน้ำตก 0 1 0 1 2 1 2 1 5
107 บ้านวังตะแบก 0 1 0 1 2 1 2 1 5
108 บ้านมอสมบัติ 0 1 0 1 2 1 1 2 4
109 บ้านไร่ลำปาง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
110 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 1 0 1 1 3 2 1 6
111 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
112 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
113 บ้านหนองรี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
114 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 0 0 3 3 2 5 3 3 10
115 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 0 0 2 2 3 4 7 3 14
116 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 0 2 2 3 1 6 1 10
117 บ้านนาบ่อคำ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
118 บ้านเด่นพระ 0 0 2 2 3 0 2 0 5
119 บ้านโขมงหัก 0 0 2 2 2 9 6 0 17
120 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 0 0 1 1 5 6 6 0 17
121 บ้านหงษ์ทอง 0 0 1 1 3 4 2 0 9
122 บ้านวังโขน 0 0 1 1 3 3 0 0 6
123 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 1 1 2 3 1 0 6
124 บ้านเขาวังเยี่ยม 0 0 1 1 2 0 3 1 5
125 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 1 1 1 2 0 3 3
126 บ้านคุยมะม่วง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
127 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
128 บ้านจิกคันช้อน 0 0 1 1 1 0 1 1 2
129 บ้านพานทอง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
130 บ้านเกาะสะบ้า 0 0 1 1 0 1 2 1 3
131 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 4 2 4 0 10
132 บ้านบ่อสามแสน 0 0 0 0 3 10 2 3 15
133 บ้านปลักไม้ดำ 0 0 0 0 3 3 1 2 7
134 เพ็ชระศึกษา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
135 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
136 บ้านศรีไกรลาศ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 0 0 0 2 4 3 1 9
138 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
139 บ้านนานอก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 2 0 3 0 5
142 บ้านไร่ดง 0 0 0 0 1 5 0 0 6
143 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 4 6 1 11
144 บ้านประชาสุขสันต์ 0 0 0 0 1 4 3 2 8
145 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 0 0 0 1 4 3 0 8
146 บ้านดาดทองเจริญ 0 0 0 0 1 3 3 1 7
147 บ้านวังประดา 0 0 0 0 1 3 2 3 6
148 ห้วยใหญ่ยางงาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
149 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
150 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
151 บ้านหนองทราย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
152 บ้านวังมะค่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
153 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0 1 2 0 2 3
154 บ้านคุยบ้านโอง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
155 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
156 บ้านโนนโก 0 0 0 0 1 1 3 4 5
157 บ้านหัวยาง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
158 บ้านเขาคีริส 0 0 0 0 1 1 1 2 3
159 บ้านท่าเสากระโดง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
160 บ้านสมอโคน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
161 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
162 บ้านคุยแขวน 0 0 0 0 1 0 5 0 6
163 บ้านหนองทอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
164 บ้านคุยป่ารัง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
165 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
166 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
167 วัดโพธาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
168 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
170 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 บ้านจิกลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านท่านา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองกรด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านสระสิงห์โต 0 0 0 0 0 5 3 3 8
176 บ้านดงตาจันทร์ 0 0 0 0 0 4 4 1 8
177 บ้านโนนสมอ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
178 บ้านลานดอกไม้ 0 0 0 0 0 3 2 2 5
179 บ้านอาชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
180 วัดราษฎร์เจริญพร 0 0 0 0 0 2 3 2 5
181 บ้านวังชมภู 0 0 0 0 0 2 2 2 4
182 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
183 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
184 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 2 1 1 3
185 กาญจนะศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
186 บ้านหร่ายการ้อง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
187 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
188 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
189 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 บ้านไทยทวี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านบึงลูกนก 0 0 0 0 0 1 4 0 5
192 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
193 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
194 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
195 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 บ้านปรือพันไถ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
198 บ้านลานทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
199 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
200 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านคลองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 เทศบาลช่องลม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
207 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
208 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
209 บ้านช่องลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 บ้านเทียมเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 บ้านแม่บัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 229 185 165 579 899 624 447 246 1,970