สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุวรรณภูมิ 15 5 2 22 24 7 7 0 38
2 บ้านหนองหลวง 14 9 6 29 35 2 3 5 40
3 สาธิต 11 7 5 23 27 6 0 1 33
4 วัดคูยาง 10 8 4 22 29 11 3 1 43
5 อนุบาลกำแพงเพชร 7 4 1 12 15 4 5 2 24
6 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 7 3 3 13 17 3 2 1 22
7 บ้านลำมะโกรก 6 2 1 9 10 7 5 0 22
8 บ้านลานไผ่ 5 4 4 13 21 8 14 5 43
9 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 5 2 4 11 11 3 5 2 19
10 บ้านประดาเจ็ดรัง 4 6 2 12 14 4 1 2 19
11 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 4 5 7 16 27 7 4 0 38
12 บ้านวังชะโอน 4 3 1 8 8 2 5 2 15
13 บ้านโนนจั่น 4 2 3 9 17 9 8 2 34
14 บ้านพรานกระต่าย 4 2 1 7 14 4 3 3 21
15 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 4 1 3 8 8 2 4 2 14
16 บ้านดงซ่อม 4 1 1 6 10 6 2 1 18
17 บ้านหนองแดน 4 0 2 6 7 3 0 2 10
18 บ้านบางลาด 3 4 1 8 12 5 1 0 18
19 บ้านโนนใหญ่ 3 3 3 9 9 4 4 4 17
20 บ้านท่าไม้ 3 3 1 7 9 9 5 0 23
21 บ้านวังตะเคียน 3 2 0 5 6 2 4 2 12
22 อนุบาลไทรงาม 3 0 5 8 11 7 6 1 24
23 อนุบาลลานกระบือ 3 0 1 4 7 3 3 2 13
24 อนุบาลธรรมรัตน์ 2 3 2 7 13 13 3 2 29
25 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 2 3 0 5 8 7 1 0 16
26 บ้านโพธิ์พัฒนา 2 2 2 6 9 5 4 7 18
27 บ้านลานหิน 2 2 2 6 8 3 1 0 12
28 บ้านบ่อแก้ว 2 2 1 5 8 4 2 3 14
29 ปัทมดรุณวิทย์ 2 1 5 8 9 3 2 0 14
30 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 2 1 3 6 11 4 6 3 21
31 บ้านจันทิมา 2 1 0 3 9 3 2 1 14
32 บ้านคลองเมือง 2 1 0 3 4 2 1 1 7
33 บ้านหนองปากดง 2 1 0 3 4 1 2 0 7
34 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 2 4 4 4 4 0 12
35 วัฒนศิริวิทยา 2 0 1 3 6 2 2 0 10
36 บ้านเกาะน้ำโจน 2 0 0 2 5 4 6 2 15
37 บ้านหนองมะเกาะ 2 0 0 2 5 1 1 0 7
38 บ้านทุ่งมหาชัย 2 0 0 2 4 2 5 3 11
39 ประชารัฐพัฒนา 2 0 0 2 4 1 0 0 5
40 เทศบาลลานกระบือ 1 3 3 7 10 7 1 0 18
41 บ้านตอรัง 1 3 1 5 10 4 4 0 18
42 บ้านบึงมาลย์ 1 3 0 4 4 2 0 0 6
43 บ้านเกาะรากเสียด 1 2 2 5 6 7 9 0 22
44 บ้านหนองโสน 1 2 1 4 7 5 4 2 16
45 บ้านหนองหัววัว 1 2 1 4 4 2 1 2 7
46 บ้านเทพนคร 1 2 1 4 2 3 5 2 10
47 วัดกัลปพฤกษ์ 1 2 0 3 9 8 3 2 20
48 บ้านวังทอง 1 2 0 3 4 5 3 5 12
49 บ้านหนองใหญ่ 1 1 5 7 12 4 9 3 25
50 บ้านทรงธรรม 1 1 4 6 10 12 3 2 25
51 บ้านชัยภูมิ 1 1 2 4 9 5 3 1 17
52 บ้านบึงทับแรต 1 1 1 3 6 4 3 4 13
53 บ้านใหม่สามัคคี 1 1 1 3 5 8 5 5 18
54 บ้านหนองแขม 1 1 1 3 3 1 1 0 5
55 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 1 6 0 3 7
56 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1 1 0 2 5 4 1 2 10
57 บ้านทุ่งรวงทอง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
58 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 0 0 1 3
59 บ้านบึงกระดาน 1 1 0 2 2 0 1 1 3
60 บ้านบึงพิไกร 1 0 2 3 7 3 2 2 12
61 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1 0 1 2 6 4 0 2 10
62 บ้านทุ่งตาพุก 1 0 1 2 2 8 7 2 17
63 บ้านปางขนุน 1 0 1 2 2 4 5 0 11
64 บ้านเกศกาสร 1 0 0 1 5 7 1 3 13
65 บ้านไร่ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
66 บ้านเกาะพิมูล 1 0 0 1 3 5 0 0 8
67 บ้านวังน้ำขาว 1 0 0 1 3 4 0 0 7
68 บ้านคุยป่ายาง 1 0 0 1 3 3 1 1 7
69 บ้านเขาน้ำเพชร 1 0 0 1 3 1 0 0 4
70 ตรีจุฬาศึกษา 1 0 0 1 2 2 7 0 11
71 บ้านเมืองพาน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 วัฒนราษฎร์ศึกษา 0 3 0 3 5 6 7 1 18
74 สหวิทยาคม 0 2 3 5 10 15 3 2 28
75 นารีราษฎร์สามัคคี 0 2 1 3 7 5 5 2 17
76 อนุบาลพรานกระต่าย 0 2 1 3 5 4 1 3 10
77 สิริแก้วเจริญ 0 2 1 3 3 9 2 0 14
78 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 2 0 2 2 2 3 1 7
79 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 0 1 2 3 7 1 4 1 12
80 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 2 3 4 1 0 1 5
81 บ้านหนองขาม 0 1 2 3 3 2 2 4 7
82 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 0 1 1 2 7 9 5 7 21
83 บ้านลานตาบัว 0 1 1 2 4 8 6 2 18
84 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 1 1 2 4 1 0 0 5
85 คลองใหญ่วิทยา 0 1 1 2 2 1 2 2 5
86 บ้านวังไม้แดง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
87 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 0 7 1 0 8
88 บ้านลานสะเดา 0 1 0 1 3 5 5 1 13
89 ปราสาทอนุสรณ์ 0 1 0 1 3 3 6 2 12
90 บ้านลานช้างท่าว 0 1 0 1 3 1 1 2 5
91 บ้านเนินกรอย 0 1 0 1 2 2 0 1 4
92 บ้านทุ่งน้ำตก 0 1 0 1 2 1 2 1 5
93 บ้านวังตะแบก 0 1 0 1 2 1 2 1 5
94 บ้านมอสมบัติ 0 1 0 1 2 1 1 2 4
95 บ้านใหม่เขานิยม 0 1 0 1 2 1 1 1 4
96 บ้านลานกระทิง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
97 บ้านไร่ลำปาง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
98 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 1 0 1 1 3 2 1 6
99 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
100 บ้านคุยประดู่ 0 1 0 1 1 1 3 1 5
101 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
102 บ้านหนองรี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 0 0 3 3 2 5 3 3 10
104 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 0 0 2 2 3 4 7 3 14
105 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 0 2 2 3 1 6 1 10
106 บ้านเด่นพระ 0 0 2 2 3 0 2 0 5
107 บ้านโขมงหัก 0 0 2 2 2 9 6 0 17
108 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 0 0 1 1 5 6 6 0 17
109 อ่างทองพัฒนา 0 0 1 1 4 9 2 0 15
110 บ้านหงษ์ทอง 0 0 1 1 3 4 2 0 9
111 บ้านวังโขน 0 0 1 1 3 3 0 0 6
112 บ้านทุ่งสวน 0 0 1 1 2 5 0 0 7
113 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 1 1 2 3 1 0 6
114 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 1 1 1 2 0 3 3
115 บ้านคุยมะม่วง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
116 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
117 บ้านจิกคันช้อน 0 0 1 1 1 0 1 1 2
118 บ้านพานทอง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
119 บ้านเกาะสะบ้า 0 0 1 1 0 1 2 1 3
120 ผินสหราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 4 7 5 3 16
121 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 4 2 4 0 10
122 บ้านบ่อสามแสน 0 0 0 0 3 9 1 3 13
123 บ้านปลักไม้ดำ 0 0 0 0 3 3 1 2 7
124 เพ็ชระศึกษา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
125 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
126 บ้านศรีไกรลาศ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
127 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 0 0 0 2 4 3 1 9
128 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
129 บ้านนานอก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 2 0 3 0 5
132 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
133 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 0 0 0 1 5 3 3 9
134 บ้านไร่ดง 0 0 0 0 1 5 0 0 6
135 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 4 5 1 10
136 บ้านประชาสุขสันต์ 0 0 0 0 1 4 3 2 8
137 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 0 0 0 1 4 3 0 8
138 บ้านดาดทองเจริญ 0 0 0 0 1 3 3 1 7
139 บ้านวังประดา 0 0 0 0 1 3 2 3 6
140 ห้วยใหญ่ยางงาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
141 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
142 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
143 บ้านหนองทราย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
144 บ้านวังมะค่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0 1 2 0 2 3
146 บ้านคุยบ้านโอง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
147 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
148 บ้านโนนโก 0 0 0 0 1 1 3 4 5
149 บ้านหัวยาง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
150 บ้านเขาคีริส 0 0 0 0 1 1 1 2 3
151 บ้านท่าเสากระโดง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
152 บ้านนาบ่อคำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 บ้านสมอโคน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
155 บ้านคุยแขวน 0 0 0 0 1 0 5 0 6
156 บ้านเขาวังเยี่ยม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
157 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
158 บ้านหนองทอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
159 บ้านคุยป่ารัง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
160 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
161 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 วัดโพธาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
165 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
166 บ้านจิกลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านท่านา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองกรด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านสระสิงห์โต 0 0 0 0 0 5 3 3 8
172 บ้านดงตาจันทร์ 0 0 0 0 0 4 4 1 8
173 บ้านโนนสมอ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
174 บ้านลานดอกไม้ 0 0 0 0 0 3 2 2 5
175 บ้านอาชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
176 วัดราษฎร์เจริญพร 0 0 0 0 0 2 3 2 5
177 บ้านวังชมภู 0 0 0 0 0 2 2 2 4
178 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
179 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
180 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
181 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 2 1 1 3
182 กาญจนะศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
183 บ้านหร่ายการ้อง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
184 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
185 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
186 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านไทยทวี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
188 บ้านบึงลูกนก 0 0 0 0 0 1 4 0 5
189 บ้านทุ่งมหาศาล 0 0 0 0 0 1 3 1 4
190 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
191 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
192 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
193 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 บ้านปรือพันไถ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 บ้านลานทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
197 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านคลองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 เทศบาลช่องลม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
204 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
205 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
206 บ้านช่องลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 บ้านเทียมเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านแม่บัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านเก่า 0 0 0 0 0 0 0 3 0
214 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 195 162 149 506 820 602 444 230 1,866