สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 39 2 3 5 44
2 วัดคูยาง 29 11 3 2 43
3 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 27 7 4 0 38
4 สาธิต 27 6 0 1 33
5 บ้านสุวรรณภูมิ 24 7 7 0 38
6 บ้านลานไผ่ 21 8 14 5 43
7 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 18 4 2 1 24
8 บ้านโนนจั่น 17 9 8 2 34
9 อนุบาลกำแพงเพชร 15 4 5 2 24
10 บ้านพรานกระต่าย 15 4 3 3 22
11 บ้านประดาเจ็ดรัง 14 5 1 2 20
12 อนุบาลธรรมรัตน์ 13 13 3 2 29
13 บ้านลำมะโกรก 13 7 5 1 25
14 บ้านดงซ่อม 13 6 2 1 21
15 บ้านบางลาด 12 5 1 0 18
16 บ้านหนองใหญ่ 12 4 9 3 25
17 บ้านเทพนคร 12 3 5 3 20
18 สหวิทยาคม 11 16 3 2 30
19 วัดกัลปพฤกษ์ 11 8 3 2 22
20 อนุบาลไทรงาม 11 7 6 1 24
21 บ้านบึงทับแรต 11 5 3 4 19
22 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 11 4 6 3 21
23 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 11 3 5 2 19
24 บ้านทรงธรรม 10 14 3 3 27
25 บ้านชัยภูมิ 10 7 3 1 20
26 เทศบาลลานกระบือ 10 7 1 0 18
27 บ้านตอรัง 10 4 4 0 18
28 บ้านท่าไม้ 9 9 5 0 23
29 บ้านโพธิ์พัฒนา 9 5 4 7 18
30 บ้านลานหิน 9 5 1 2 15
31 บ้านโนนใหญ่ 9 4 4 4 17
32 บ้านบ่อแก้ว 9 4 2 3 15
33 บ้านจันทิมา 9 3 2 1 14
34 ปัทมดรุณวิทย์ 9 3 2 0 14
35 บ้านวังชะโอน 9 2 5 2 16
36 อ่างทองพัฒนา 8 10 2 0 20
37 ผินสหราษฎร์พัฒนา 8 7 5 4 20
38 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 8 7 1 0 16
39 นารีราษฎร์สามัคคี 8 5 6 2 19
40 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 8 2 4 2 14
41 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 7 9 5 8 21
42 บ้านหนองโสน 7 5 4 2 16
43 อนุบาลลานกระบือ 7 3 3 2 13
44 บ้านบึงพิไกร 7 3 2 2 12
45 บ้านหนองแดน 7 3 0 2 10
46 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 7 1 4 1 12
47 บ้านลานตาบัว 6 9 6 2 21
48 บ้านใหม่สามัคคี 6 8 5 5 19
49 บ้านเกศกาสร 6 8 1 4 15
50 บ้านเกาะรากเสียด 6 7 9 0 22
51 วัฒนราษฎร์ศึกษา 6 6 7 3 19
52 บ้านวังทอง 6 6 3 5 15
53 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 6 5 1 2 12
54 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 6 4 0 2 10
55 บ้านวังตะเคียน 6 2 4 2 12
56 วัฒนศิริวิทยา 6 2 2 0 10
57 บ้านลานกระทิง 6 2 1 0 9
58 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 5 6 6 0 17
59 บ้านเกาะน้ำโจน 5 4 6 2 15
60 อนุบาลพรานกระต่าย 5 4 1 3 10
61 บ้านหนองมะเกาะ 5 1 1 0 7
62 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 4 6 3 5 13
63 บ้านโนนสมบูรณ์ 4 4 4 1 12
64 บ้านทุ่งมหาชัย 4 2 5 3 11
65 บ้านหนองไม้กอง 4 2 4 0 10
66 บ้านหนองขาม 4 2 2 4 8
67 บ้านคลองเมือง 4 2 1 2 7
68 บ้านหนองหัววัว 4 2 1 2 7
69 บ้านบึงมาลย์ 4 2 0 0 6
70 บ้านหนองปากดง 4 1 2 0 7
71 บ้านไร่ 4 1 1 0 6
72 บ้านคลองใหญ่ใต้ 4 1 0 1 5
73 ประชารัฐพัฒนา 4 1 0 0 5
74 บ้านเขาน้ำเพชร 4 1 0 0 5
75 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 4 1 0 0 5
76 บ้านบ่อสามแสน 3 10 2 3 15
77 สิริแก้วเจริญ 3 9 2 0 14
78 บ้านทุ่งตาพุก 3 8 7 2 18
79 บ้านลานสะเดา 3 5 5 1 13
80 บ้านเกาะพิมูล 3 5 0 0 8
81 บ้านทุ่งสวน 3 5 0 0 8
82 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 3 4 7 3 14
83 บ้านหงษ์ทอง 3 4 2 0 9
84 บ้านวังน้ำขาว 3 4 0 0 7
85 ปราสาทอนุสรณ์ 3 3 6 2 12
86 บ้านปลักไม้ดำ 3 3 1 2 7
87 บ้านคุยป่ายาง 3 3 1 1 7
88 บ้านวังโขน 3 3 0 0 6
89 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 3 2 2 0 7
90 เพ็ชระศึกษา 3 2 1 0 6
91 บ้านทุ่งรวงทอง 3 2 0 0 5
92 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 3 1 6 1 10
93 บ้านลานช้างท่าว 3 1 1 2 5
94 บ้านใหม่เขานิยม 3 1 1 1 5
95 บ้านหนองแขม 3 1 1 0 5
96 บ้านนาบ่อคำ 3 1 1 0 5
97 บ้านไตรตรึงษ์ 3 1 0 1 4
98 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 3 1 0 0 4
99 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 3 0 2 0 5
100 บ้านเด่นพระ 3 0 2 0 5
101 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 3 0 0 1 3
102 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 3 0 0 1 3
103 บ้านศรีไกรลาศ 3 0 0 0 3
104 บ้านโขมงหัก 2 9 6 0 17
105 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 2 5 3 3 10
106 บ้านปางขนุน 2 4 5 0 11
107 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 2 4 3 1 9
108 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 2 4 1 0 7
109 บ้านห้วยน้ำใส 2 3 1 0 6
110 ตรีจุฬาศึกษา 2 2 7 0 11
111 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 2 2 3 1 7
112 บ้านเนินกรอย 2 2 0 1 4
113 บ้านนานอก 2 2 0 0 4
114 บ้านคุยประดู่ 2 1 3 1 6
115 คลองใหญ่วิทยา 2 1 2 2 5
116 บ้านทุ่งน้ำตก 2 1 2 1 5
117 บ้านวังตะแบก 2 1 2 1 5
118 บ้านมอสมบัติ 2 1 1 2 4
119 บ้านวังไม้แดง 2 1 1 0 4
120 บ้านเมืองพาน 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองจิก 2 1 0 0 3
122 บ้านเขาวังเยี่ยม 2 0 3 1 5
123 บ้านหนองหัวควาย 2 0 3 0 5
124 บ้านบึงกระดาน 2 0 1 1 3
125 บ้านไร่ลำปาง 2 0 1 0 3
126 บ้านเก่า 2 0 0 3 2
127 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 6 0 3 7
128 บ้านไร่ดง 1 5 0 0 6
129 บ้านใหม่พัฒนา 1 4 6 1 11
130 บ้านประชาสุขสันต์ 1 4 3 2 8
131 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 1 4 3 0 8
132 บ้านดาดทองเจริญ 1 3 3 1 7
133 บ้านวังประดา 1 3 2 3 6
134 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 3 2 1 6
135 ห้วยใหญ่ยางงาม 1 3 0 0 4
136 บ้านมะเดื่อชุมพร 1 2 1 2 4
137 บ้านหนองวัวดำ 1 2 1 1 4
138 บ้านโนนม่วง 1 2 1 0 4
139 บ้านหนองทราย 1 2 1 0 4
140 บ้านวังมะค่า 1 2 1 0 4
141 บ้านท่าตะคร้อ 1 2 0 3 3
142 บ้านป่าถั่ว 1 2 0 2 3
143 บ้านคุยบ้านโอง 1 2 0 1 3
144 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 1 2 0 0 3
145 บ้านโนนโก 1 1 3 4 5
146 บ้านทุ่งมหาศาล 1 1 3 1 5
147 บ้านหัวยาง 1 1 2 1 4
148 บ้านเขาคีริส 1 1 1 2 3
149 บ้านคุยมะม่วง 1 1 1 1 3
150 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 1 1 0 3
151 บ้านไผ่ตาสุ่ม 1 1 1 0 3
152 บ้านท่าเสากระโดง 1 1 1 0 3
153 บ้านสมอโคน 1 1 1 0 3
154 บ้านหนองเต่าสามัคคี 1 1 0 1 2
155 บ้านไทรย้อย 1 1 0 1 2
156 บ้านคุยแขวน 1 0 5 0 6
157 บ้านหนองทอง 1 0 2 0 3
158 บ้านคุยป่ารัง 1 0 1 2 2
159 บ้านนาป่าแดง 1 0 1 2 2
160 บ้านจิกคันช้อน 1 0 1 1 2
161 บ้านหนองรี 1 0 1 0 2
162 บ้านอินทรานุสรณ์ 1 0 1 0 2
163 วัดโพธาราม 1 0 1 0 2
164 อนุบาลอุทิศศึกษา 1 0 1 0 2
165 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 1 0 0 2 1
166 บ้านพานทอง 1 0 0 1 1
167 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 0 0 1 1
168 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 0 0 0 1
169 บ้านจิกลาด 1 0 0 0 1
170 บ้านท่านา 1 0 0 0 1
171 บ้านสุรเดชสามัคคี 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองกรด 1 0 0 0 1
173 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 7 1 0 8
174 บ้านสระสิงห์โต 0 5 3 3 8
175 บ้านดงตาจันทร์ 0 4 4 1 8
176 บ้านโนนสมอ 0 4 0 1 4
177 บ้านลานดอกไม้ 0 3 2 2 5
178 บ้านอาชานุสรณ์ 0 3 0 0 3
179 วัดราษฎร์เจริญพร 0 2 3 2 5
180 บ้านวังชมภู 0 2 2 2 4
181 บ้านท่าเสลี่ยง 0 2 1 1 3
182 นิยมราษฎร์วิทยา 0 2 1 1 3
183 บ้านหนองคล้า 0 2 1 1 3
184 กาญจนะศึกษา 0 2 1 0 3
185 บ้านหร่ายการ้อง 0 2 1 0 3
186 หนองแขมประชาสรรค์ 0 2 0 2 2
187 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 2 0 1 2
188 บ้านวังโบสถ์ 0 2 0 0 2
189 บ้านไทยทวี 0 2 0 0 2
190 บ้านบึงลูกนก 0 1 4 0 5
191 บ้านเกาะสะบ้า 0 1 2 1 3
192 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 1 2 0 3
193 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 1 2 0 3
194 บ้านทรายทอง 0 1 1 1 2
195 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 1 1 0 2
196 บ้านคลองสีนวล 0 1 1 0 2
197 บ้านปรือพันไถ 0 1 1 0 2
198 บ้านลานทอง 0 1 1 0 2
199 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 1 0 1 1
200 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 1 0 0 1
201 บ้านคลองเรือ 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองตากล้า 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองละมั่งทอง 0 1 0 0 1
204 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 1 0 0 1
205 เทศบาลช่องลม 0 1 0 0 1
206 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 3 0 3
207 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 2 2 2
208 ยอดประชาสรรค์ 0 0 2 1 2
209 บ้านช่องลม 0 0 1 0 1
210 บ้านหนองสะแก 0 0 1 0 1
211 บ้านเทียมเจริญ 0 0 1 0 1
212 บ้านแม่บัว 0 0 1 0 1
213 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 1 0 1
214 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 1 0 1
215 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 1 0
รวม 899 624 447 246 1,970