งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15– 30 สิงหาคม 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  31 สิงหาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1-10 กันยายน 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  11-18 กันยายน 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 23-24 กันยายน 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรดำเนินการดังนี้
1. โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้ถูกต้องก่อนพิมพ์เกียรติบัตร
2. กรณีชื่อนักเรียนหรือครูผู้ฝึกสอนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งนางสาวกัลยาณี  ขาลสุวรรณ
    เบอร์โทร. 092-3944992
3. กำหนดพิมพ์เกียรติบัตรวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 17:15 น.
  เนื้อหาที่จะออกข้อสอบในการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ทั้ง 3 ช่วงชั้น มีดังนี้
1. เครื่องร่อนเดินตาม ข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ โดยจะยึดตามของ สพฐ. สามารถไปทดสอบได้ที่ http://youngpilot.innoobec.com
2. เครื่องร่อนทั้ง 2 ประเภท ของชั้น ป.4-6 และเครื่องบินทั้ง 2 ประเภทของ ม.1-3 จะออกข้อสอบแบบเติมคำตอบ จำนวน 30 ข้อ ให้เลือกทำ 15 ข้อ ยึดตามเนื้อหาดังนี้
          - ความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องบิน
          - มาตราส่วนและแบบแปลน
          - ความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลักการบินเบื้องต้น
          - การบังคับทิศทางของเครื่องบิน
          - ประวัติการบินโลกและไทย
3. กระดาษใช้เขียนแบบแปลน ทางคณะกรรมการจะจัดเตรียมให้ โดยให้นำอุปกรณ์การเขียนมาเอง เช่น ดินสอ, ยางลบ
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08:25 น.
  เปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่การแข่งขัน
ด้วยกำหนดการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันที่หน้าเว็บศิลปะฯ เมนู ตารางการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 16:28 น.
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ลงนาม 19 ก.ย.60)
วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 11:41 น.
  การส่งรูปเล่มรายงานโครงงานให้คณะกรรมการตัดสิน
การส่งรูปเล่มรายงานโครงงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ขอให้ส่งภายในวันที่ 18 กันยายน 2560  ณ ที่ทำการศูนย์สาระการเรียนรู้นั้น ๆ ตามจำนวนคณะกรรมการ(3 เล่ม) ดังนี้
1. โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2. โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา
3. ภาพยนตร์สั้น  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4. โครงงานอาชีพ  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5. การแปรรูปอาหาร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 17:26 น.
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ลงนาม 19 ก.ย.60)
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 16:03 น.
  การศึกษาพิเศษ เรียนรวม แข่งขันวันที่ 20-21 กันยายน 2560
การศึกษาพิเศษ เรียนรวม แข่งขันวันที่ 20-21 กันยายน 2560  ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา รายละเอียดตามตารางแข่งขัน
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15:59 น.
  กิจกรรมที่จัดแข่งขัน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง(วันที่ 22 กันยายน 2560)
1. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
2. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15:57 น.
  เกณฑ์การแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ. แก้ไข 9 ส.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.แก้ไข 9 ส.ค. 2560 คลิ๊กที่นี่    
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 19:44 น.
  ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ี่ 67
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ี่ 67 และลู่การจัดแข่งขัน รายละเอียดที่ https://goo.gl/5YZw5Z  
รายงานผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 18:58 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดแข่งขันระดับเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ป.1-3,ป.4-6,ม.1-3
2.การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)ป.4-6,ม.1-3
3. การแข่งขัน (Multi Skills Competition)ป.4-6,ม.1-3  
ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ประสานงาน สังกัด/โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์
1 ปฐมวัย นางมาลี  สังข์สมบูรณ์ ครู ร.ร.อนุบาลลำปางฯ  
2 ภาษาไทยและกิจกรรมรักการอ่าน นางพีระพรรณ เครือคำขาว ครู ร.ร.อนุบาลลำปางฯ  
3 คณิตศาสตร์ นางจินตนา  หิรัณณกุล รอง ผอ.ร.ร.
อนุบาลลำปางฯ
 
4 นักบินน้อย สพฐ. นางจันทร์พิมพ์  หล้าปาวงศ์ ครู ร.ร.
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
092-7021577
5 วิทยาศาสตร์ นางจันทร์พิมพ์  หล้าปาวงศ์ ครู ร.ร.
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
092-7021577
6 สังคมศึกษาฯ นางพรปวีณ์  ไชยณรงค์ ครู ร.ร.อนุบาลแม่เมาะฯ 081-8842340
7 สุขศึกษาฯ นายอนันต์  จำเริญวรทศ ครู ร.ร.บ้านปงสนุก 081-1122393
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นางอัญชลี  โตเดช ครู ร.ร.บ้านปงสนุก 081-5959733
9 ศิลปะ-นาฎศิลป์      
10 ศิลปะ-ดนตรี      
11 คอมพิวเตอร์(ประถม) นายวรเดช  ศรีเดช ครู ร.ร.อนุบาลลำปางฯ 081-1621536
12 คอมพิวเตอร์(มัธยม) นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร ครู ร.ร.อนุบาลแม่เมาะฯ 086-4477698
12 การงานอาชีพ นางดาวเรือง  คชพรม ครู ร.ร.แม่ก๋งวิทยา 083-8667769
13 หุ่นยนต์ นายอนุพงษ์  หล้านามวงศ์ ครู ร.ร.บ้านปงสนุก 089-4337356
14 ภาษาต่างประเทศ นางสาวนภัสนันท์  ทิลาวงศ์ ครู ร.ร.อนุบาลแม่เมาะฯ 081-3862334
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายชาติณรงค์  มณีมูล ผอ.ร.ร.ทุ่งหนองขามฯ 081-8846867
16 ศึกษาพิเศษ เรียนรวม      
17 ศึกษาพิเศษ
เฉพาะความพิการ
     

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 266
จำนวนทีม 1,298
จำนวนนักเรียน 2,741
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,968
จำนวนกรรมการ 706
ครู+นักเรียน 4,709
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,415
ประกาศผลแล้ว 217/265 (81.89%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 23
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 124
สัปดาห์ที่แล้ว 112
เดือนนี้ 637
เดือนที่แล้ว 3,637
ปีนี้ 11,778
ทั้งหมด 137,097