เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกาญจน์ พรมเชื้้่อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
2 นางลำดวน ทำนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางสาวสมัยพร วรรณมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
4 นางสาววิมลวรรณ เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
5 นางปุณณาพัชญ์ อินปรา ลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
6 นางชนนิกานต์ แสนปัญญา ครูโรงเรียนไผ่งามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกราฟิก และออกแบบเกียรติบัตร
7 นายจุลพงศ์ วงษารัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นางสาวณัฐวรรณ สุยะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ e-mail : tantawan.ting@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]