สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แจ้คอนวิทยา 35 14 8 13 57
2 อนุบาลแจ้ห่ม 34 10 4 2 48
3 อนุบาลวังเหนือ 30 5 2 0 37
4 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 27 10 5 6 42
5 ผาช่อวิทยา 25 9 6 9 40
6 ร่องเคาะวิทยา 20 3 4 10 27
7 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 19 10 8 8 37
8 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 19 6 4 3 29
9 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 17 10 5 3 32
10 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 15 7 6 8 28
11 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 13 7 4 5 24
12 บ้านวังใหม่ 13 4 2 0 19
13 ชุมชนบ้านใหม่ 12 11 2 1 25
14 บ้านแป้น 12 8 2 3 22
15 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 12 7 6 2 25
16 บ้านแม่สุขวังเหนือ 12 5 0 1 17
17 บ้านวังโป่ง 12 4 3 0 19
18 บ้านขอวิทยา 11 10 4 3 25
19 บ้านก่อ 11 9 1 6 21
20 วังทองวิทยา 11 7 3 4 21
21 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 10 8 7 2 25
22 บ้านใหม่เหล่ายาว 9 1 4 0 14
23 บ้านกล้วย 8 6 2 0 16
24 บ้านแม่สุขใน 8 4 2 1 14
25 บ้านแพะ 7 8 1 0 16
26 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 7 5 5 6 17
27 บ้านดอนแก้ว 7 4 3 4 14
28 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 7 3 1 0 11
29 บ้านป่าเหว 7 2 2 4 11
30 บ้านน้ำจำ 7 1 2 2 10
31 บ้านขาม 7 0 1 0 8
32 บ้านสวนดอกคำ 6 4 0 0 10
33 บ้านไร่ 6 3 3 1 12
34 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 6 2 1 3 9
35 บ้านสบฟ้า 6 2 1 1 9
36 บ้านสบลี 6 1 0 0 7
37 บ้านเมืองตึง 6 0 1 2 7
38 บ้านสาแพะ 6 0 1 0 7
39 ชุมชนบ้านสา 5 6 4 5 15
40 บ้านทุ่งโป่ง 5 6 1 1 12
41 บ้านใหม่พัฒนา 5 4 1 1 10
42 บ้านหัวเมือง 5 2 1 1 8
43 บ้านวังมน 5 1 4 2 10
44 บ้านศรีบุญเรือง 4 6 1 3 11
45 บ้านทัพป่าเส้า 4 4 2 1 10
46 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 4 3 5 3 12
47 บ้านสันมะเกลือ 4 3 0 2 7
48 บ้านใหม่ผ้าขาว 4 1 1 4 6
49 บ้านต้นงุ้น 3 5 4 4 12
50 บ้านแม่สุก 3 4 2 0 9
51 บ้านทุ่งฮี 3 3 0 1 6
52 บ้านปงคอบ 3 2 4 2 9
53 บ้านหัวทุ่ง 3 2 1 0 6
54 บ้านปงถ้ำ 3 2 1 0 6
55 บ้านแม่พริก 3 2 0 1 5
56 บ้านทุ่งส้าน 3 2 0 0 5
57 บ้านหนองนาว 2 3 0 0 5
58 บ้านปางดะ 2 1 0 0 3
59 บ้านทุ่งฮ้าง 2 0 1 1 3
60 บ้านป่าเหมี้ยง 2 0 1 1 3
61 บ้านนางาม 2 0 1 1 3
62 บ้านเลาสู 2 0 0 2 2
63 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 2 0 0 0 2
64 บ้านแม่แจ๋ม 1 2 0 2 3
65 บ้านหัวฝาย 1 1 0 0 2
66 บ้านทุ่ง 1 0 2 0 3
67 บ้านแม่เย็น 1 0 0 0 1
68 บ้านฮ่องลี่ 1 0 0 0 1
69 บ้านทุ่งผึ้ง 1 0 0 0 1
70 บ้านทุ่งสะแกง 0 3 2 1 5
71 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 3 1 3 4
72 บ้านช่อฟ้า 0 3 1 1 4
73 บ้านแม่เบิน 0 1 1 2 2
74 บ้านเปียงใจ 0 0 1 2 1
รวม 575 285 159 160 1,179