สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 34 9 4 2 47
2 แจ้คอนวิทยา 32 14 8 13 54
3 อนุบาลวังเหนือ 30 5 2 0 37
4 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 25 10 4 6 39
5 ผาช่อวิทยา 24 9 6 9 39
6 ร่องเคาะวิทยา 20 3 4 10 27
7 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 19 10 8 8 37
8 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 19 6 4 3 29
9 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 14 10 5 3 29
10 ชุมชนบ้านใหม่ 12 11 2 1 25
11 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 12 6 6 8 24
12 บ้านก่อ 11 9 1 6 21
13 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 11 7 6 2 24
14 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 11 6 4 5 21
15 บ้านแม่สุขวังเหนือ 11 5 0 1 16
16 บ้านวังโป่ง 11 3 3 0 17
17 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 10 8 7 2 25
18 บ้านขอวิทยา 10 8 4 2 22
19 บ้านแป้น 10 8 2 3 20
20 วังทองวิทยา 9 6 3 4 18
21 บ้านวังใหม่ 9 4 2 0 15
22 บ้านใหม่เหล่ายาว 9 1 4 0 14
23 บ้านแพะ 7 8 1 0 16
24 บ้านกล้วย 7 6 1 0 14
25 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 7 5 5 6 17
26 บ้านแม่สุขใน 7 4 2 1 13
27 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 7 3 1 0 11
28 บ้านสวนดอกคำ 6 4 0 0 10
29 บ้านดอนแก้ว 6 3 3 4 12
30 บ้านสบฟ้า 6 2 1 1 9
31 บ้านสบลี 6 1 0 0 7
32 บ้านสาแพะ 6 0 1 0 7
33 ชุมชนบ้านสา 5 6 4 5 15
34 บ้านทุ่งโป่ง 5 6 1 1 12
35 บ้านใหม่พัฒนา 5 4 1 1 10
36 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 5 2 1 3 8
37 บ้านวังมน 5 1 4 2 10
38 บ้านน้ำจำ 5 1 2 2 8
39 บ้านเมืองตึง 5 0 1 2 6
40 บ้านขาม 5 0 1 0 6
41 บ้านทัพป่าเส้า 4 4 2 1 10
42 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 4 3 5 3 12
43 บ้านสันมะเกลือ 4 3 0 2 7
44 บ้านไร่ 4 2 2 1 8
45 บ้านหัวเมือง 4 2 1 1 7
46 บ้านใหม่ผ้าขาว 4 1 1 4 6
47 บ้านป่าเหว 4 0 2 4 6
48 บ้านศรีบุญเรือง 3 5 1 3 9
49 บ้านทุ่งฮี 3 3 0 1 6
50 บ้านปงคอบ 3 2 4 2 9
51 บ้านปงถ้ำ 3 2 1 0 6
52 บ้านแม่สุก 3 2 1 0 6
53 บ้านแม่พริก 3 2 0 1 5
54 บ้านทุ่งส้าน 3 2 0 0 5
55 บ้านต้นงุ้น 2 3 3 4 8
56 บ้านหัวทุ่ง 2 2 1 0 5
57 บ้านหนองนาว 2 2 0 0 4
58 บ้านปางดะ 2 1 0 0 3
59 บ้านทุ่งฮ้าง 2 0 1 1 3
60 บ้านป่าเหมี้ยง 2 0 1 1 3
61 บ้านนางาม 2 0 1 1 3
62 บ้านเลาสู 2 0 0 2 2
63 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 2 0 0 0 2
64 บ้านแม่แจ๋ม 1 2 0 2 3
65 บ้านหัวฝาย 1 1 0 0 2
66 บ้านทุ่ง 1 0 1 0 2
67 บ้านแม่เย็น 1 0 0 0 1
68 บ้านฮ่องลี่ 1 0 0 0 1
69 บ้านทุ่งผึ้ง 1 0 0 0 1
70 บ้านทุ่งสะแกง 0 3 2 1 5
71 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 3 1 3 4
72 บ้านช่อฟ้า 0 3 1 1 4
73 บ้านแม่เบิน 0 1 1 2 2
74 บ้านเปียงใจ 0 0 1 2 1
รวม 531 268 153 159 1,111