สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แจ้คอนวิทยา 17 14 9 40 35 14 8 13 57
2 อนุบาลแจ้ห่ม 16 5 11 32 34 10 4 2 48
3 อนุบาลวังเหนือ 12 9 6 27 30 5 2 0 37
4 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 11 4 5 20 19 10 8 8 37
5 ผาช่อวิทยา 9 10 7 26 25 9 6 9 40
6 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 9 10 2 21 27 10 5 6 42
7 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 9 4 5 18 15 7 6 8 28
8 ร่องเคาะวิทยา 8 5 4 17 20 3 4 10 27
9 วังทองวิทยา 7 5 2 14 11 7 3 4 21
10 บ้านแม่สุขวังเหนือ 7 2 3 12 12 5 0 1 17
11 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 5 5 4 14 19 6 4 3 29
12 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 4 4 7 15 17 10 5 3 32
13 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 3 2 9 12 7 6 2 25
14 บ้านทัพป่าเส้า 4 2 0 6 4 4 2 1 10
15 บ้านดอนแก้ว 4 1 1 6 7 4 3 4 14
16 บ้านสบลี 4 1 1 6 6 1 0 0 7
17 บ้านขอวิทยา 3 6 1 10 11 10 4 3 25
18 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 3 3 2 8 10 8 7 2 25
19 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 3 3 2 8 4 3 5 3 12
20 บ้านวังใหม่ 3 2 3 8 13 4 2 0 19
21 บ้านแม่สุขใน 3 2 3 8 8 4 2 1 14
22 บ้านก่อ 3 2 2 7 11 9 1 6 21
23 บ้านต้นงุ้น 3 0 0 3 3 5 4 4 12
24 บ้านหัวทุ่ง 3 0 0 3 3 2 1 0 6
25 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 2 5 3 10 13 7 4 5 24
26 บ้านแป้น 2 4 2 8 12 8 2 3 22
27 บ้านใหม่เหล่ายาว 2 3 2 7 9 1 4 0 14
28 บ้านกล้วย 2 3 1 6 8 6 2 0 16
29 บ้านน้ำจำ 2 3 0 5 7 1 2 2 10
30 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 2 2 1 5 7 3 1 0 11
31 บ้านป่าเหว 2 1 3 6 7 2 2 4 11
32 บ้านขาม 2 1 1 4 7 0 1 0 8
33 บ้านเมืองตึง 2 0 1 3 6 0 1 2 7
34 บ้านทุ่งส้าน 2 0 0 2 3 2 0 0 5
35 บ้านหนองนาว 2 0 0 2 2 3 0 0 5
36 บ้านวังโป่ง 1 4 4 9 12 4 3 0 19
37 บ้านสบฟ้า 1 3 0 4 6 2 1 1 9
38 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1 1 0 2 7 5 5 6 17
39 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1 1 0 2 6 2 1 3 9
40 บ้านทุ่งโป่ง 1 1 0 2 5 6 1 1 12
41 บ้านเลาสู 1 1 0 2 2 0 0 2 2
42 บ้านศรีบุญเรือง 1 0 2 3 4 6 1 3 11
43 บ้านปงถ้ำ 1 0 2 3 3 2 1 0 6
44 บ้านแพะ 1 0 1 2 7 8 1 0 16
45 บ้านไร่ 1 0 1 2 6 3 3 1 12
46 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 บ้านหัวฝาย 1 0 1 2 1 1 0 0 2
48 บ้านทุ่งฮ้าง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
49 ชุมชนบ้านใหม่ 0 4 3 7 12 11 2 1 25
50 บ้านวังมน 0 3 0 3 5 1 4 2 10
51 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 1 3 5 4 1 1 10
52 บ้านหัวเมือง 0 2 1 3 5 2 1 1 8
53 ชุมชนบ้านสา 0 1 0 1 5 6 4 5 15
54 บ้านสันมะเกลือ 0 1 0 1 4 3 0 2 7
55 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
56 บ้านแม่เย็น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านช่อฟ้า 0 1 0 1 0 3 1 1 4
58 บ้านสวนดอกคำ 0 0 3 3 6 4 0 0 10
59 บ้านแม่พริก 0 0 3 3 3 2 0 1 5
60 บ้านใหม่ผ้าขาว 0 0 2 2 4 1 1 4 6
61 บ้านแม่สุก 0 0 2 2 3 4 2 0 9
62 บ้านสาแพะ 0 0 1 1 6 0 1 0 7
63 บ้านนางาม 0 0 1 1 2 0 1 1 3
64 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
65 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 1 1 0 3 1 3 4
66 บ้านทุ่งฮี 0 0 0 0 3 3 0 1 6
67 บ้านปงคอบ 0 0 0 0 3 2 4 2 9
68 บ้านปางดะ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
69 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 0 0 1 2 0 2 3
70 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
71 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 0 3 2 1 5
73 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
74 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
รวม 189 151 127 467 575 285 159 160 1,019